30.08.2018. domes sēde (protokols Nr. 11)

394. Par zemes “Mētras”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0005 iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.394            

          (protokols Nr.11,  39.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX, 26.07.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/1404-S  ar lūgumu iznomāt  zemi  “Mētras”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 003 0005, 2,00  ha platībā ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 22.09.2011. Priekules novada domes lēmumu nr.16 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības “Mētras”, Priekules pag., Priekules novads, atrodas dzīvojamā ēka un palīgēka, kas reģistrēta Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000579838 uz XX vārda.

 Ar XX nav noslēgts zemes  nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.       Iznomāt zemi „Mētras”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 003 0005  2,00 ha  platībā,  XX, nosakot (pielikums):

 

1.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

1.2. nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.septembra līdz 2028.gada  31.augustam.

1.3. papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395. Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/17/1146

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.395            

          (protokols Nr.11,  40.punkts)

 

 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/17/1146

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

Priekules novada pašvaldībā 01.10.2017. reģistrēts nedzīvojamo zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/17/1146, noslēgts ar XX uz zemi “Apbūvētas zemes”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 003 0053  6,40 ha  platībā.

09.08.2018. saņemts iesniegums no Nomnieka (iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/18/1473-S), ar lūgumu veikt grozījumus noslēgtajā zemes nomas līgumā, samazinot iznomātās zemes platību no 6,40 ha uz 3,00 ha, tā kā dabā vairāk nav iespējams apsaimniekot.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Atļaut veikt grozījumus 01.10.2017. zemes nomas līgumā Nr. 2.3.2/18/1146:

1.1. aizstājot līguma 1.1. punktā iznomājamās zemes platību no 6,40 ha  uz 3,00 ha ,

1.2.Precizēt zemes nomas līguma pielikumu (pielikums).

2.   Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2018.

3.   Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei; XX.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

 

396. Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas komandējumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.396            

          (protokols Nr.11,  41.punkts)

           

 

Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas komandējumu

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldībā 2018.gada 15.augustā saņemta Latvijas pašvaldību savienības  vēstule Nr.0820182395/A1189 ar lūgumu komandēt Priekules novada domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku  no 2018.gada 15.oktobra līdz 20.oktobrim darba vizītē uz Azerbaidžānu, lai tiktos ar Azerbaidžānas pašvaldību asociācijas un Azerbaidžānas pašvaldību pārstāvjiem.

Tikšanās laikā plānots darbs par līdzšinējo sadarbību starp pašvaldībām un par turpmākajām sadarbības iespējām.

Izdevumus, kas saistīti ar viesnīcas pakalpojumu un vietējā transporta nodrošināšanu, sedz Azerbaidžānas puse.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Komandēt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku  no 2018.gada 15.oktobra līdz 2018.gada 20.oktobrim (ieskaitot) darba vizītē uz Azerbaidžānu.

2. Segt domes priekšsēdētājai izdevumus, kas saistīti ar aviobiļešu iegādi un izmaksāt dienas naudu.

 

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

397. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.397            

          (protokols Nr.11, 42.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1.2018.gada 7.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts Kristīnes XX, p.k.XX, iesniegums (ind. 2.1.5/18/1462-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējusi XX.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojusi un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 05.02.2018.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX ar kopējo platību 43,50 m², tai skaitā dzīvojamā platība 27,1 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem, vai uz citu LR likumos noteikto termiņu. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

398. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.596 “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.398            

          (protokols Nr.11, 43 .punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.596 “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai”

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.596 „ Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai” (protokols Nr.9, 6.punkts) šādus grozījumus:

            Papildināt amatu sarakstu, kas izmanto personīgo transporta līdzekļus darba pienākumu pildīšanai un noteikt no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim degvielas iegādes limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu ar:

Amats

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

Pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” saimniecības vadītājs

25

09.1001

 

Lēmums paziņojams: Pirmsskolas izglītības iestādei “Dzirnaviņas”, finanšu nodaļai un izpilddirektoram.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

                                   

 

399. Par dzīvojamās telpas maiņu un īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.399            

          (protokols Nr.11, 44.punkts)

Par dzīvojamās telpas maiņu un īres tiesību piešķiršanu XX

 

            2018. gada 27. augustā Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX, faktiskā dzīvesvieta XX, Priekules novads,(turpmāk – Iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu veikt  dzīvojamās telpas XX, maiņu pret dzīvojamām telpām XX.

 

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

[1] Iesniedzējs deklarējis dzīvesvietu “Salnas”, Kalētu pagasts, Priekules nov., LV – 3486, no 26.08.1996.

[2] Iesniedzējs nav atzīstams par personu, kura tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, līdz ar to konstatējams, ka Iesniedzējs vēlas veikt maiņu  uz brīvo dzīvokli.

[3] Iesniedzējs norāda, ka vēlas veikt dzīvokļa maiņu, jo patreizējā dzīvesvietā ir problēmas ar apkuri, ziemas mēnešos dzīvoklī ir ļoti auksts.

            [4] Iesniedzējs ar XX, ir iepazinies un nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem. Īres un komunālos maksājumus turpmāk apņemas maksāt godprātīgi.

[5] Piešķiramais dzīvoklis uz iesnieguma izskatīšanas brīdi ir brīvs. Informācija par to izvietota atbilstoši Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īres pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”.

[6] Iesniedzējam nav konstatētas parādsaistības pret Priekules novada pašvaldību un tās iestādēm un uzņēmumiem, kā arī nav konstatēts, ka varētu pastāvēt citi apstākļi vai šķēršļi dzīvokļa piešķiršanai atbilstoši normatīvajiem aktirm.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”4.un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut  XX veikt dzīvojamās telpas XX maiņu un piešķirt īres tiesības dzīvoklim XX ar kopējo platību 70,40 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 43,40 m².

      2. Noteikt pirmo īres tiesību termiņu 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo, īres līguma termiņam beidzoties.

3. Noslēgt īres līgumu ar XX par šā lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes  lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

          4. Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX; Gramzdas pagasta pārvaldei Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV – 3486.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

400. Par zemes robežu pārkārtošanu, jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām “Stūrīšu Krejotava” un “Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.400            

          (protokols Nr.11, 45.punkts)

 

Par zemes robežu pārkārtošanu, jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām “Stūrīšu Krejotava” un “Straupnieki”, Virgas pag.,  Priekules nov.

                        Izskatot jautājumu par zemes robežu pārkārtošanu, jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām „Stūrīšu Krejotava”, kadastra apzīmējums 6498 003 0054 un “Straupnieki”, kadastra apzīmējums 6498 003 0198, Virgas pagastā tika konstatēts, ka:

 Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 1.24.§, apbūvētai zemes vienībai “Stūrīšu Krejotava” 0,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0054, Virgas pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.14, 47.§, zemes vienībai “Straupnieki” 4,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0198, Virgas pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme. Zemes vienība iznomāta pirmnomas personai. Pirmnomas persona piekrita zemes robežu pārkārtošanai.

Šobrīd zemes vienības “Stūrīšu Krejotava” robeža noteikta līdz ar dzīvojamo māju. Ierosinājums ir mainīt zemes vienībai robežu pēc pagalma dabiskām robežām.

Zemes vienības nav instrumentāli uzmērītas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes vienībai „Stūrīšu Krejotava”, kadastra apzīmējums 6498 003 0054, Virgas pag., jaunu zemes robežu un grafisko pielikumu, saskaņā ar  1.pielikumu.

2. Precizētzemes vienībai „Stūrīšu Krejotava”, kadastra apzīmējums 6498 003 0054, Virgas pag., platību no 0,1 ha uz 0,4 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

3. Apstiprināt zemes vienībai “Straupnieki”, kadastra apzīmējums 6498 003 0198, Virgas pag., jaunu zemes vienības robežu un grafisko pielikumu, saskaņā ar 2.pielikumu.

4. Precizēt zemes vienībai “Straupnieki”, kadastra apzīmējums 6498 003 0198, Virgas pag., platību no 4,9 ha uz 4,6 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:  Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai; Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv  

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

401. Par palīdzību ārkārtas situācijā

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.401            

          (protokols Nr.11,  46.punkts)

 

Par palīdzību ārkārtas situācijā

 

2018.gada 27.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (ind. 2.1.4/18/1572-S) ar lūgumu sniegt palīdzību ūdens apgādes nodrošināšanai audžuģimenei.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Sniegt finansiālu palīdzību ārkārtas situācijā EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti) apmērā XX  ūdensapgādes  sistēmas izveidošanai. Finansējumu ņemt no līdzekļiem, kas iegūti no nekustamo īpašumu pārdošanas.

 

Izsūtāms: XX, Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

402. Par saistošo noteikumu Nr.9/18 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”’’ apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.402            

          (protokols Nr.11,  47.punkts)

 

 

Par saistošo noteikumu Nr.9/18 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/18 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” (noteikumi pielikumā).

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.9/18 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

Paskaidrojuma raksts.

Pielikums Nr. 1. 

Pielikums Nr. 2.

Pielikums Nr. 3. 

Pielikums Nr. 4. 

Saistošie noteikumi. 
 

403. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Dzirnavas 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.403            

          (protokols Nr.11,  48.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Dzirnavas 3”, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2018. gada 25. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.16 nekustamais īpašums “Dzirnavas 3”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 31. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.249 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2419,00 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņpadsmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2419,00 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņpadsmit euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Nekustamā īpašuma ieguvējs ir izteicis apliecinājumu slēgt nomaksas pirkumu līgumu ar atlikto maksājuma grafiku uz 18 mēnešiem.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu, pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par 5 (pieciem) gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, 36.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2018. gada 28. augusta Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dzirnavas 3”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 2419,00 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņpadsmit euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts 18 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar atlikto maksājuma grafiku (pielikums).

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX; 2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai; 3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

   Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

404. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.146 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Uzvaras iela 5”, Priekulē, Priekules novadā sadalīšanu”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.404            

          (protokols Nr.11,  49.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.146 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Uzvaras iela 5”, Priekulē, Priekules novadā sadalīšanu”

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Izskatot jautājumu par grozījumiem 29.03.2018. domes lēmumā Nr.146 “Par nekustamā īpašuma “Uzvaras iela 5”, Priekulē, Priekules novadā sadalīšanu” tika konstatēts, ka:

Ar augstāk minēto domes lēmumu tika nolemts atļaut atdalīt no  nekustamā īpašuma Uzvaras iela 5, kadastra Nr.6415 007 0056, Priekulē, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0050 – 1072 m² platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Liepu iela 6”. Zemes vienība ir apbūvēta un adrese ir piešķirta.

            Ir jāveic labojums lēmuma lemjošajā daļā, grozot lēmuma 1.punktu un svītrojot 2.punktu.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Mārtiņš Mikāls,  Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.146, protokols Nr.5 “Par nekustamā īpašuma “Uzvaras iela 5”, Priekulē, Priekules novadā sadalīšanu”  šādus grozījumus:

 

1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

 

“1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Uzvaras iela 5”, kadastra Nr.6415 007 0056, Priekulē, Priekules novadā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0050 ar adresi Liepu iela 6, Priekule, Priekules novads.”

2. Svītrot lēmuma 2.punktu.

 

Lēmuma  1 eks. izsūtāms: XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

405. Par dzīvojamās telpas maiņu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.405            

          (protokols Nr.11,  50.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas maiņu

 

1.   2018.gada 28.augustā reģ.Nr.2.1.5/18/1581-S Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  iesniegums ar lūgumu atļaut samainīt pagasta īres dzīvokli XX ar dzīvokli XX.

        

2.      Ar  Virgas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

          2.1. XX Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli XX piešķirtas 2018.gada 31.maija domes sēdē, protokols Nr.7, 34.punkts. Nr.273.

 

3.    Saskaņā ar 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” (lēmums Nr. 576, protokols Nr.8 46.punkts) 4. un 5.punktu, īres dzīvoklis piešķirams īrē iesniedzējam.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

         1.Atļaut apmainīt XX īres tiesības uz dzīvokli XX ar kopējo platību 20.2 m² uz laiku līdz 2018.gada 30.novembrim.

 

2.Īres termiņš ir 3 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēkinās par īri laikā un noteiktā kārtībā, tad īres termiņš tiek pagarināts uz vienu gadu. Pēc šī termiņa, ja nav parāda saistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildīti īres, apsaimniekošanas un komunālie maksājumi, tad īres dzīvoklis jāatbrīvo līguma termiņam beidzoties.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Īres līgums XX ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

          5. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                              V.Jablonska

406. Par dzīvojamās telpas maiņu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.406            

          (protokols Nr.11,  51.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas maiņu XX

1.    2018.gada 28.augustā reģ.Nr.2.1.5/18/1580-S Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  iesniegums ar lūgumu atļaut samainīt pagasta īres dzīvokli XX ar dzīvokli XX.

        

 2.  Ar  Virgas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

          2.1. XX dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli XX piešķirtas 2018.gada 26.aprīļa domes sēdē, protokols Nr.6, punkts 69, Nr.225.

 

3. Saskaņā ar 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” (lēmums Nr. 576, protokols Nr.8 46.punkts) 4. un 5.punktu, īres dzīvoklis piešķirams īrē iesniedzējam.

            Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

         1. Atļaut apmainīt XX īres tiesības uz īres dzīvokli XX ar kopējo platību 20.4 m² uz laiku līdz 2018.gada 30.novembrim.

 

2. Īres termiņš ir 3 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēkinās par īri laikā un noteiktā kārtībā, tad īres termiņš tiek pagarināts uz vienu gadu. Pēc šī termiņa, ja nav parāda saistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildīti īres, apsaimniekošanas un komunālie maksājumi, tad īres dzīvoklis jāatbrīvo līguma termiņam beidzoties.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Īres līgums XX ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

 5. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

407. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2018. lēmumā Nr.337 “Par aizņēmumu ieguldīšanai SIA Priekules nami” pamatkapitālā KF projekta „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanai”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.407            

          (protokols Nr.11, 52.punkts)

 

 

Par  grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2018. lēmumā Nr.337

“Par aizņēmumu ieguldīšanai SIA Priekules nami” pamatkapitālā KF projekta „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanai”

 

Lai īstenotu projektu “Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā” izbūvējot jaunu trases posmu 2,814 km garumā, tādējādi centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēdzot sešus jaunus lietotājus (Priekules pilsētas domes ēka (Saules iela 1, Priekule), Priekules kultūras nams (Peldu iela 1, Priekule), Sociālā atbalsta centra ēka (Ķieģeļu iela 7, Priekule), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēka (Raiņa iela 7, Priekule), SIA Priekules nami ēka (Ķieģeļu iela 2A, Priekule) un dzīvojamā māja (Liepājas iela 11b, Priekule)) ir nepieciešams veikt grozījumus Kohēzijas fonda projekta pieteikumā un līgumā, kas saistīts ar sadārdzinājumu paredzētajā līgumcenā, kā arī iekļaujot jaunu pozīciju projekta pieteikumā ‘Būvuzraudzības izmaksas’.

Pamatojoties uz veikto cenu izpēti, saimnieciski izdevīgākais bija SIA “Chem Tech Services” iesniegtais piedāvājums. Būvuzraudzības izmaksas ir 2970,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lai nodrošinātu finansējumu šī KF projekta realizācijai, kopējais nepieciešamais aizņēmums ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālā ir EUR 192 870.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 15. panta 1. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  4 (Ruta Balode, Inese Meļķe, Toms Šteins, Arnis Kvietkausks); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izteikt Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2018. lēmuma Nr.337 “Par aizņēmumu ieguldīšanai SIA Priekules nami” pamatkapitālā KF projekta „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanai ” 1. punktu sekojošā redakcijā:

 

“1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālāEUR 192 840 (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit eiro) Valsts Kasē uz  25 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un Valsts kases noteikto gada procentu likmi.

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms: 1eks. finanšu nodaļai, 1 eks. SIA “Priekules nami”

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

408. Par nekustamā īpašuma (zemes) “Mazmeiri”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.408            

          (protokols Nr.11,  53.punkts)

  

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Mazmeiri”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (zemes) “Mazmeiri”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.334, protokols Nr.10, tika nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Mazmeiri”, kadastra Nr.6464 002 0037, Kalētu pagastā. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 24.08.2018. ir 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma (zemes) „Mazmeiri”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6464 002 0037, nosacīto cenu 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

409. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību “Judu Grantsbedres” un “Judu kapi” , Priekules pagasts, Priekules novads, robežu savstarpējo pārkārtošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.409            

          (protokols Nr.11,  54.punkts)

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību “Judu Grantsbedres” un

 “Judu kapi” , Priekules pagasts, Priekules novads, robežu savstarpējo pārkārtošanu

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja administratores XX 28.08.2018. iesniegums Nr.13LI-03.3/25 (elektroniskā vēstule), par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību “Judu Grantsbedres” un “Judu kapi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, robežu savstarpējo pārkārtošanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamie īpašumi “Judu Grantsbedres”, kadastra Nr.6482 006 0123 8,72 ha kopplatībā un “Judu kapi”, kadastra Nr.6482 006 0118  6,23 ha kopplatībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, reģistrēti Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā. Īpašnieks- Priekules novada pašvaldība.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts divu blakus esošo zemes vienību robežu pārkārtošanai.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības  iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2018.gada 07.augusta izsniegtajiem “Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienībai Judu Grantsbedres, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 006 0123”. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes birojs Liepājā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. apakšpunktu , atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu “Judu kapi”, Priekules pag., Priekules nov. un “Judu Grantsbedres”, Priekules pag., Priekules nov. zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6482 006 0118 un 6482 006 0123 savstarpējai robežu pārkārtošanai, saskaņā ar projekta grafisko daļu   (pielikums).

2. Apstiprināt projektētai zemes vienībai Nr.1 “Judu kapi” ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0118  platību  8,10 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) un robežu.

3. Apstiprināt projektētai zemes vienībai Nr.2  “Judu Grantsbedres” ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0123 platību 6,85 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) un robežu.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv un SIA “Latvijasmernieks.lv”, liepaja@latvijasmernieks.lv,

 nek.īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska