28.07.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)

20. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu būvei – Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru masts- nekustamajā īpašumā „Mazie Zviedri”, Bunkas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā 22.06.2016. saņemts SIA “Tele 2”, reģ.nr. 40003272884, Ieviešanas daļas vadītāja Māra Drevinska 20.06.2016. vēstule Nr.2-4.1/56 iereģistrēta ar nr. 2.1.4/776 ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijai un sakaru mastam, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Mazie Zviedri”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0023.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt SIA Tele2 piederošai ēkai / būvei- Mobilo komunikāciju bāzes stacija un sakaru masts, kas atrodas uz zemes vienības „Mazie Zviedri”, Bunkas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0023,  adresi: „Bāzes stacija”, Bunkas pagasts, Priekules novads. ( 1. pielikums)

2.     Piešķirt SIA Tele2 piederošai ēkai / būvei- Mobilo komunikāciju bāzes stacija un sakaru masts, kas atrodas uz zemes vienības „Mazie Zviedri”, Bunkas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0023,  nosaukumu : „Bāzes stacija”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

3.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

21. Par nosaukuma [:] piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts Z.S., dzīvojoša[:], Kalētu pag., Priekules nov., pilnvarotās personas G.E., dzīvojošas[:], Priekulē, Priekules novadā, 11.07.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1145, ar lūgumu piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], Kalētu pagastā nosaukumu [:].

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nosaukumu [:] zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]  4,98 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22. Par nekustamā īpašuma „Vālodzes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Artis JP”, reģ.nr. 40003402933, juridiskā adrese Uliha iela 57, Liepāja, pilnvarotās personas G.Z.(Z.), 21.06.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1048, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vālodzes”, kadastra Nr. 6458 001 0164, Gramzdas pagastā, Priekules novadā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0164 un  piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunvālodzes”.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar 27.08.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokola noraksts Nr.13, 6.), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0164  3,0 ha platībā no nekustamā īpašuma „Vālodzes”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 0164, saskaņā ar grafisko pielikumu .

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0164 piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunvālodzes” un noteikt:

2.1. zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201;

2.2. apgrūtinājumus- vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos- Upīšu senkapi (Nr.1339), ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašvaldību autoceļiem lauku apvidos.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

23. Par īpašumu [:], [:] un [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, apvienošanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā 10.06.2016. saņemts G.Z. iesniegums (reģ.nr. 2.1.4/999) ar lūgumu pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu [:], Bunkas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums [:], [:], Bunkas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums [:] un [:}, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums [:] apvienošanu, piešķirot vienotu nosaukumu un  noteikt lietošanas mērķi.

             Pamatojoties uz G.Z. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu , 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atļaut apvienot G.Z., personas kods [:], piederošās zemes vienības  [:], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. [:], kadastra apzīmējums [:]  0.54 ha platībā, kadastra apzīmējums[:]  0.44 ha platībā; [:], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. [:], kadastra apz.[:] 21.10 ha platībā; [:], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr.[:], kadastra apzīmējumi [:] 40.90 ha platībā;[:] 12.70 ha platībā; [:] 4,60 ha platībā; saskaņā ar 1.pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2.   Jaunveidojamajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu [:], Bunkas pagasts,  Priekules novads.

3.   Nekustamajā īpašumā [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. [:] esošajai dzīvojamai ēkai  ar kadastra apzīmējumu [:] un palīgēkai ar kadastra apzīmējumu [:], atstāt adresi – [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, klasifikatora kods- 103781284.

4.   Nekustamajā īpašumā [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. [:] esošajai dzīvojamajai ēkai ar kadastra apzīmējumu [:] un palīgēkai ar kadastra apzīmējumu [:], atstāt adresi – [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, klasifikatora kods- 103787367.

5.   Jaunveidojamai zemes vienībai piešķirt adresi [:], Bunkas pagasts, Priekules novads – klasifikatora kods 103781284.

6.   Noteikt G.Z., personas kods [:], jaunveidojamai zemes vienībai ([:], Bunkas pagasts, Priekules novads) zemes lietošanas mērķi –Lauksaimniecības zeme- kods 0101.

24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes „Celtnieku iela 17”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. zemes robežu pārkārtošanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā 19.05.2016. saņemts nekustamo īpašumu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegums (reģ. nr. 2.1.3/879) ar lūgumu pieņemt lēmumu par atļauju precizēt robežas nekustamajam īpašumam „Celtnieku iela 17”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 009 0038.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu (protokols nr.14) nekustamais īpašums „Celtnieku iela 17”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, kadastra nr. 6482 009 0038, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

Uz minētā nekustamā īpašuma atrodas Dzintrai Liekniņai piederoša dzīvojamā ēka  ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0038 001 un kūts, kadastra apzīmējums 6482 009 0038 002.

Veicot kadastrālo uzmērīšanu būvēm ar adresi Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, tika konstatēts, ka būve ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0038 002 (kūts) atrodas uz zemes vienības Celtnieku iela (iebrauktuve), Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 009 00150.

Nepieciešams sakārtot robežas zemes vienībām Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 009 0038 un zemes vienībai Celtnieku iela, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 009 0150, lai iepriekšminētās būves atrastos uz vienas zemes vienības.

           “Zemes ierīcības likums” 8.panta 3.daļas 2. punkts nosaka, ka Zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu pārkārtošanas risinājums.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu , 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums  2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Sadalīt nekustamā īpašuma Celtnieku iela, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0150 , ar kopējo platību 0.9601 ha, atdalot no zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0150 , 0.9601 ha platībā, zemes gabalu, 0.33 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un pievienojot to nekustamajam īpašumam Celtnieku iela17, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 009 0038.

2. Pēc zemju robežu pārkārtošanas nekustamā īpašuma Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., platību noteikta  0.93 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) un nekustamā īpašuma Celtnieku iela, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., platību noteikta  0,6301  ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas). Veicot kadastrālo uzmērīšanu izveidotā zemes vienību platības var tikt precizētas (2.pielikums). 

25. Par zemes vienību Pie Zītariem, Priekules pagastā, Priekules nov.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldība izskatīja A.S., dzīv. [:], Liepāja iesniegumu, kurā tiek lūgts  nodot īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “ Zītari”, Priekules pag., piekrītošās domājamās daļas no zemes. Iesniegumam pievienota 2016.gada 1.jūlija Mantojuma apliecība (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1976.

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noteikt, ka daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai  Zītari, kadastra apzīmējums 6482 003 0054 001 un palīgēkai - kadastra apzīmējums 6482 003 0054 002      piesaistāmā platība ir  0,28  ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā) no Priekules novada pašvaldības piekritīgā  zemesgabala ar  kadastra apzīmējumu   6482 003 0054, kura   kopējā platība ir  7,2043 ha saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Piešķirt  ēkām un atdalītajam zemesgabalam adresi “ Zītari”, 0,28 ha  (platība var tik precizēta pēc uzmērīšanas dabā) Priekules pag., Priekules nov. un noteikt lietošanas mērķi- vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701).

3. Pārkārtot zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0054 robežas saskaņā ar grafisko pielikumu (2.pielikums)  un platību  6,9243  ha (pirms uzmērīšanas).

4. Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0054   6,9243 ha platībā (pirms uzmērīšanas) saglabāt nosaukumu “Pie Zītariem”, Priekules pag., Priekules nov.,  un  zemes lietošanas mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

5.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

26. Par dalību Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumu Nr.310 “darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

 Par dalību Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumu Nr.310 “darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

           

V.Jablonska- Priekules novada pašvaldība 2016.gada 12.jūlijā saņēmusi uzaicinājumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk sadarbības iestāde) sagatavot un iesniegt Eiropas sociālā fonda (turpmāk ESF) projektu iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

 Projekta konkursa mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

            Projekta prognozējamās kopējās izmaksas            EUR    70 008,00

            Eiropas sociālais fonds                                              EUR    59 506,80

            Priekules novada pašvaldības finansējums               EUR   10 501,20

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties, iesniedzot projekta iesniegumu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”;

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 10 501,20.

27. Par līdzdalību Latvijas tirgotāju asociācijas projekta darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”

 Par līdzdalību Latvijas tirgotāju asociācijas projekta darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākumā "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanā

           

V.Jablonska- Priekules novada pašvaldība 2016.gada 22.jūlijā saņēmusi uzaicinājumu no Latvijas tirgotāju asociācijas pēc viņu iniciatīvas veidot projektu iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nepiedalīties Latvijas tirgotāju asociācijas ierosinātajā projektā.

 

Lēmums nosūtāms Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim, attīstības plānošanas nodaļai un finanšu nodaļai. 

28. Par piedalīšanos izsolē

 V.Jablonska- 1. 2016gada 26.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Agritas Driviņas,  iesniegums (reģ.Nr.2.1.17/195), ar lūgumu apstiprināt piedalīšanos Kurzemes apgabaltiesas, iecirknis Nr.5, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes organizētajā pirmajā izsolē, pārdodot parādniecei L.A. piederošo nekustamo īpašumu „Brūzis”- NT9, kas atrodas Kalētu pagastā Priekules novadā.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Piedalīties Kurzemes apgabaltiesas iecirknis Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes organizētajā pirmajā izsolē, pārdodot parādniecei L.A. piederošo nekustamo īpašumu „Brūzis”- NT9, kas atrodas Kalētu pagastā Priekules novadā.

2.      Iemaksāt zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes kontā 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 120,00 (viens simts divdesmit eiro 00 centi) dalības maksu un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē.

3.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4.     Par lēmumu atbildīga Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja A.Driviņa.

29. Par papildus finansējumu 18.04.2016. Deleģēšanas līguma Nr.2.2.2/120 izpildei

 V.Jablonska- 1. 2016.gada 26.jūlijā ar reģ.Nr.2.1.3/1187 Priekules novada pašvaldībā saņemta SIA „Priekules nami” 26.07.2016. vēstule Nr. 1.12/54 ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus 18.04.2016. Deleģēšanas līguma Nr. 2.2.2/120 izpildes nodrošināšanai, kas saistīti ar neparedzētu darbu veikšanu Priekulē, Dzirnavu ielas mikrorajona centrālā ūdensvada pārbūves laikā.

            Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt papildus finansējumu 18.04.2016. Deleģēšanas līguma Nr.2.2.2/120 izpildei  EUR 2332.92, veicot nepieciešamos grozījumus līgumā.

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

3.Informāciju par grozījumiem 18.04.2016. Deleģēšanas līgumā Nr.2.2.2/120 piecu darbdienu laikā publicēt Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

30. Par iesaistīšanās izbeigšanu projektā “PROTI un DARI!” „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”

 Par iesaistīšanās izbeigšanu projektā “PROTI un DARI!” „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”

 

V.Jablonska- 2015.gada pavasarī pašvaldībai bija iespēja saņemt finansējumu un iesaistīties Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā.

Projekta mērķis bija motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1.Izbeigt iesaistīšanos projekta “PROTI un DARI!”  īstenošanā.

            2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

31. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Martas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules novads

 V.Jablonska- Ar 2016.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4, 24.) nekustamais īpašums “Martas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nodots atsavināšanai un apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena 1818,56 EUR.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2016.gada 27.jūnija Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Martas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2. Noslēgt pirkuma līgumu “Martas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., par pirkuma līguma cenu 1818,56 EUR (viens tūkstotis astoņi simti astoņpadsmit euro un 56 euro centi) ar G.R.deklarētā dzīvesvieta [:], Priekules pag., Priekules nov.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4. Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U. Ržepickai. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.