28.11.2019. domes sēde (protokols Nr.15)

669. Par 26.11.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/128 termiņa pagarināšanu Ģ.Grudulim, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.669           

          (protokols Nr.15,  75.punkts)

 

 

Par 26.11.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/128 termiņa pagarināšanu Ģ.Grudulim, Kalētu pagastā

 

2019.gada 13.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Ģirta Gruduļa (turpmāk tekstā- iesniedzēja), adrese “Gruduļi”, Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2061-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Liepu aleja 5” 1,10 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0249, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

2014.gada 26.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/128 par mazdārziņa zemes vienībā “Liepu aleja 5” 0,0750 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010249, Kalētu pagastā, iznomāšanu.

Līguma termiņš noteikts līdz 2019.gada 31.decembrim.

Iesniedzējam nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu-  neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts zemes nomas maksu gadā nosaka – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem un 56.punkts- pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.

Zemes nomas līgumu kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Pamatojoties uz 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 26.11.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/128 termiņu.

2. Noteikt:

2.1. nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim;

2.2. nomas maksu gadā- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

4 Nomniekam viena mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu vienošanās slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Ģ.Grudulim, “Grudulis”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

670. Par grozījumiem Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" nolikumā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.670           

          (protokols Nr.15, 76 .punkts)

 

Par grozījumiem Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" nolikumā

            Sakarā ar nepietiekamu izglītojamo skaitu Gramzdas pirmsskolas grupā, ir pārtraukta Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" pirmsskolas izglītības programmas realizācija adresē Skolas ielā 4, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, LV-3486. Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus iestādes nolikumā.

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Veikt šādus grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

lēmuma pielikumā „Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” nolikums” svītrot 51.2. punktu.

 

Lēmums izsūtāms- Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas" un lietvedības nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

671. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam grozījumiem

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.671           

          (protokols Nr.15,  77.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam grozījumiem

 

Pamatojoties uz domes lēmumu izbeigt izglītības programmas īstenošanu Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" adresē Gramzdā, nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019. gadam, kur grozījumus izteikt 1. pielikumā norādītajā redakcijā.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019. gadam.

2.      Grozījumi stājas spēkā ar 2019. gada 01. decembri.

 

 

Lēmums nosūtāms: Dokumentu pārvaldības nodaļai, Personāla vadības speciālistei, Finanšu nodaļai

 

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

Pielikums

 

672. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.672           

          (protokols Nr.15,  78.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā

           

Pamatojoties uz lēmumu beigt izglītības programmas īstenošanu Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" adresē Gramzdā, nepieciešams veikt grozījumus štatu sarakstā. Štati ir apvienoti, neizdalot atsevišķi pedagoģisko personālu Gramzdas pirmsskolas grupā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izteikt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta daļu  Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas" no 2019.gada 1.decembra šādā redakcijā:

 

Iestāde, struktūr vienība

Amata nosaukums

Kods pēc profesiju klasifikatora

Slodze

Darba stundu skaits nedēļā

Mēneša darba alga, EUR

Piezīmes

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" no 01.12.2019

09.1001

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs

1345 03

1

40

1109,00

 

09.1001

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2342 01

6,525

261,00

4893,75

Piemaksa par kvalitātes pakāpi 36 euro

09.1001

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2342 02

0,163

6,5

121,88

 

09.1001

Sociālais pedagogs

23 59 01

0,240

7,20

180,00

 

09.1001

Logopēds

23 52 01

0,200

6

150,00

 

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" no 01.09. līdz 30.11.2019

09.1001

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs

1345 03

1

40

1109,00

 

09.1001

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2342 01

5,403

216,10

4051,88

Piemaksa par kvalitātes pakāpi 36 euro

09.1001

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2342 02

0,163

6,5

121,88

 

09.1001

Sociālais pedagogs

23 59 01

0,220

6,60

165,00

 

09.1001

Logopēds

23 52 01

0,180

5,4

135,00

 

09.1001-16

Pirmsskolas izglītības skolotājs Gramzdā

2343 01

1,40

56

1050,00

2019.gada septembrī

09.1001-16

Pirmsskolas izglītības skolotājs Gramzdā

2343 01

1,13

45

843,75

No 01.10.2019

09.1001-16

Sociālais pedagogs

23 59 01

0,020

0,6

15,00

 

09.1001-16

Logopēds

23 52 01

0,02

0,6

15,00

 

 

Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, Grāmatvedībai, Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas"

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

673. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.673           

          (protokols Nr.15, 79 .punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

674. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.674           

          (protokols Nr.15, 80 .punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

675. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.675           

          (protokols Nr.15, 81 .punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

           

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

676. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.676           

          (protokols Nr.15,  82.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

677. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.677           

          (protokols Nr.15,  83.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                V.Jablonska

 

678. Par nekustamā īpašuma “Lēvaldi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.678           

          (protokols Nr.15,  84.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma  “Lēvaldi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

            

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 27.06.2019.Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 347 (protokols Nr.9) “Par nekustamā īpašuma “Lēvaldi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu” tika pieņemts lēmums reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Lēvaldi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra nr. 6482 009 0061.

Nekustamais īpašums “Lēvaldi”, kadastra Nr. 6482 009 0061  – 1,03 platībā, Priekules pagastā , Priekules novadā, 02.10.2019. reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000593481 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Uz nekustamā īpašuma “Lēvaldi”, Priekules pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka , kūts un šķūnis , ar adresi “Lēvaldi” , Priekules pagasts ,  Priekules nov., kadastra nr. 6482 009 0061 , reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000587394 uz XX, personas kods XX,  vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu [..] mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

          15.10.2019. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Lēvaldi”, Priekules pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6482 009 0061, tirgus vērtība uz 2019. gada 15.oktobri (apsekošanas datums) ir 2300, 00 EUR  (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..], Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas 23.05.2019. atzinumu, , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Lēvaldi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0061, nosacīto cenu 2300, 00 EUR  (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
  2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
  3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).
  4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
  5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-           Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

-          XX;

-           Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-           Finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

679. Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.679           

          (protokols Nr.15,  85.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

Priekules novada pašvaldības dome 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu uzsākt Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu (turpmāk- grozījumi) izstrādi, apstiprināja darba uzdevumu un izstrādes vadītāju. Informācija tika publicēta teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk- TAPIS) un pašvaldības interneta vietnē.

Grozījumu mērķi ir Priekules novada telpiskās attīstības mērķu sasniegšanas un attīstības programmas īstenošanas nodrošināšana, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošināšana Teritorijas plānojuma grozījumiem un vides pārskata sagatavošana, ja tiek saņemts attiecīgs lēmums no Vides pārraudzības valsts biroja un Priekules novada Teritorijas plānojuma atjaunošana atbilstoši reālai sociālekonomiskai situācijai un aktuālajam tiesiskajam regulējumam.

2019.gada sākumā noritēja publiskā iepirkuma procedūra, kuras rezultātā 2019.gada 24.janvārī tika noslēgts grozījumu izstrādes līgums ar SIA “Baltkonsults”. Sākot ar februāri sākās praktiskās aktivitātes grozījumu izstrādē. Tika pieprasīti nepieciešamie nosacījumi 27 institūcijām, to skaitā arī kaimiņu pašvaldībām, atbildēja 23 institūcijas.

Atbilstoši 2004.gada 23.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 3.daļā noteiktajam, konsultācijas par nepieciešamību piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru notika ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālo vides pārvaldi, Veselības inspekciju un Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālo administrāciju. Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 12.marta lēmumu Nr.4-02/14 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumiem nav jāpiemēro ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

Iedzīvotāju ierosinājumi grozījumu izstrādei tika saņemti, sākot ar domes lēmuma par grozījumu izstrādi pieņemšanas brīdi. 2019.gada martā visā novada teritorijā notika ikgadējās iedzīvotāju sapulces, kurās pašvaldība iepazīstināja ar kārtējā gadā veicamo darbu iecerēm, tostarp tika sniegta informācija par grozījumu izstrādi un to lomu iedzīvotāju ikdienā. Sapulcē, novada centrā Priekulē, piedalījās arī grozījumu izstrādātāja SIA “Baltkonsults” pārstāve. Šajās sapulcēs  novada iedzīvotāji tika aicināti iesniegt savus priekšlikumus līdz 2019.gada 31.martam. Pavisam kopā tika saņemti 13 ierosinājumi no fiziskām un juridiskām personām. Pārskatā par grozījumu izstrādi ir iekļauts ziņojums par saņemtajiem nosacījumiem, fizisko un juridisko personu iesniegumiem un saņemto priekšlikumu iekļaušanu plānošanas dokumentā.

Maija un jūnija mēnešos grozījumu izstrādātāja speciālistu komanda kopā ar pašvaldības speciālistiem apsekoja visu novada teritoriju, rezultātā tika sagatavots grozījumu 1.0 redakcijas projekts.

Grozījumus izstrādāja Attīstības plānošanas nodaļas, būvvaldes speciālisti un SIA “Baltkonsults” saskaņā ar apstiprināto Darba uzdevumu. Tajā kā vienotā dokumentā ietilpst: paskaidrojuma raksts; teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; grafiskā daļa un pārskats par grozījumu izstrādi.

Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta otrās daļas 1. punktu, 23. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2., 26., 75., 77. punktus, , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nodot Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

2.      Noteikt publiskās apspriešanas laiku 4 (četras) nedēļas.

3.      Lēmumu un paziņojumu par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot pašvaldības interneta vietnē www.priekulesnovads.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā un attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

 

Pielikumā:

1.      Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu paskaidrojuma raksts;

2.      Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

3.      Pārskats par grozījumu izstrādi;

4.      Grafiskā daļa.

 

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai, SIA “Baltkonsults”.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonsk

681. Par apkures maksas atlaidi VAS “Latvijas pasts” Bunkas pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.681           

          (protokols Nr.15, 87 .punkts)

 

Par apkures maksas atlaidi VAS “Latvijas pasts” Bunkas pagastā

           

2019. gada 25. novembrī pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums, kurā lūgts noteikt atlaidi 75% apmērā apkures tarifam Bunkas kultūras nama ēkā esošajam nomniekam VAS “Latvijas pasts”, kas ir sabiedriski nozīmīga iestāde, jo sniedz pasta pakalpojumus Bunkas pagasta iedzīvotājiem. Bunkas pagasta pārvalde ir veikusi apkures tarifa aprēķinu Bunkas kultūras namā, kas ir 1,22 EUR/m2.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta d) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pakalpojumiem, , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot apkures tarifam atlaidi 75% apmērā.

 

2.      Noteikt, ka pēc atlaides piemērošanas apkures maksas tarifs nomniekam VAS “Latvijas pasts” ir 0.305 EUR/m2.

 

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1. decembri.

 

 

Izsūtāms: Bunkas pagasta pārvaldei, VAS “Latvijas pasts”,  Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

682. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.682           

          (protokols Nr.15,  88.punkts)

 

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

 

Pašreizējais atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir apstiprināts 2018.gada 27. decembrī, bet pamatojoties uz grozījumiem Dabas resursa nodokļa likumā, nepieciešams veikt jaunus aprēķinus un noteikt jaunus apsaimniekošanas tarifus. Tādēļ ar 2019. gada 28. novembra pašvaldības domes lēmumu Nr.616, (prot. Nr.15,22.p.) “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar 2020. gada 01. janvāri” atkritumu apsaimniekošanas maksa Priekules novadā apstiprināta 14,43 EUR/m3 apmērā (četrpadsmit euro un 43 centi par vienu kubikmetru) bez PVN.

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Ar 2020.gada 1.janvāri apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu

1.1.   Priekules novada Bunkas pagastā, EUR bez PVN:

1.1.1.      Lāčplēši                       0,77

1.1.2.      Krasta iela 3                1,38

1.1.3.      Kurši                           0,99

1.1.4.      Suvorova 31                0,58    

1.2.   Priekules novada Gramzdas pagastā, EUR bez PVN:

1.2.1.      Miera iela 4,5,7           1,21

1.2.2.      Skolas iela 6                1,38

1.2.3.      Uzvaras iela 4              1,06

1.2.4.      Miera iela 2                 1,06

1.2.5.      Meža iela 3                  1,47

1.2.6.      Liepas (Aizvīķi)          1,98

1.3.   Priekules novada Kalētu pagastā EUR bez PVN:

1.3.1.      Liepu aleja 2                1,63

1.3.2.      Liepu aleja 2a              1,63

1.3.3.      Liepu aleja 3                1,60

1.3.4.      Liepu aleja 3a              1,60

1.3.5.      Brūzis                          0,77

1.4.   Priekules novada Virgas pagastā EUR bez PVN:

1.4.1.      Sarmas, Blāzmas         1,15

1.4.2.      Vārtājas                       0,83

1.4.3.      Gaismas                       0,77

1.4.4.      Ērgļi                            1,73

1.4.5.      Zīlītes                          0,87

2.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji.

3.      Ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Priekules novada domes 2018.gada 27.decembra lēmums Nr. 573 (prot. Nr.16, 13.p.) „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

 

Lēmums nosūtāms: Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastu pārvaldēm; Finanšu nodaļai, juristei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

683. Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas komandējumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.683           

          (protokols Nr.15,  89.punkts)

           

 

Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas komandējumu

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 11.novembrī saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule Nr.2-5.5/172/19 ar lūgumu komandēt Priekules novada domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku  no 2019.gada 3.decembra līdz 5.decembrim uz Igauniju dalībai labās prakses apgūšanas braucienā.

Labās prakses apgūšanas brauciena laikā plānotas tikšanās Valgas un Viljandi apriņķos ar pašvaldību vadītājiem, lai pārrunātu Igaunijā īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, uzklausītu atziņas par paveikto, kā arī tikšanās saistībā ar attīstības plānošanas jautājumiem attālākās teritorijās.

Izdevumus, kas saistīti ar ceļa un naktsmītnes nodrošināšanu sedz Kurzemes plānošanas reģions.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.20.punktu un pamatojoties uz 12.10.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 13. punktu, , atklāti balsojot PAR – 10 (Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Komandēt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku  no 2019.gada 3.decembra līdz 2019.gada 5.decembrim (ieskaitot) labās prakses apgūšanas braucienā uz Igauniju.

2. Segt domes priekšsēdētājai izdevumus, kas saistīti ar komandējumu, izmaksājot dienas naudu 6,00 EUR apmērā par katru dienu.

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

684. Par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.684           

          (protokols Nr.15,  90.punkts)

 

Par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta

 

             Priekules novada pašvaldībā 2019. gada 19. novembrī saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegums, kurā lūgts izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta mirušās personas par kopējo debitoru parādu summu 754,19 EUR.

Pamatojoties uz informāciju  par personu miršanas reģistrācijas faktu un pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 “Par grāmatvedības uzskaiti un kārtošanu” un 06.05.2014. SIA ““Priekules nami” ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, prasību un saistību uzskaites kārtība”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta un norakstīt mirušo personu parādus par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem ar kopējo parādu summu 754,19 EUR:

1.1.   XX, parāds 288,77 EUR;

1.2.   XX parāds 51,78 EUR;

1.3.   XX parāds 9,95 EUR;

1.4.   XX parāds 403,69 EUR;

 

2.      Par lēmuma izpildi atbild SIA “Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Priekules nami”

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

685. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.685           

          (protokols Nr.15,  91.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

686. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.686           

          (protokols Nr.15,  92.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2019. gada 25. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.249 apstiprināta nekustamā īpašuma nodošana atsavināšanai, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 185 521,00 EUR (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 00 centi).

Ar 2019.gada 27.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.317 apstiprināta pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošanu un izsoles sākumcena 5% pazeminājums no nosacītās cenas, kas ir, 176 244,95 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 95 centi).

Ar 2019.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. …, apstiprināta otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā paredzētos nosacījumus.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otro daļu, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var:

1)      rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;

2)      rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3)      rīkot izsoli ar lejupejošu soli;

4)      ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu, 32.panta otro daļu, un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

2. Apstiprināt izsoles sākumcenu, 35% pazeminājums no nosacītās cenas, kas ir, 120 588,65 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro un 65 centi).

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

  

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.           

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

1. grafiskais pielikums

 

 

 

687. Par grozījumiem 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.406 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs””

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.687           

          (protokols Nr.15, 93 .punkts)

 

Par grozījumiem 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.406 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs””

            2019.gada 18.jūlija domes sēdē nolēma (lēmums Nr.406, protokols Nr.11, 46.punkts) piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Priekules veloklubs” 3 000,00 EUR apmērā projekta “Lāzera biatlona komplektu un pasākumu norises organizēšanai nepieciešamo rāciju iegāde” realizēšanai. Līdzfinansējumu nolēma paredzēt 2020.gada budžetā.

2019.gada 27.novembrī saņemts biedrības “Priekules veloklubs” iesniegums ar lūgumu 2019.gada 18.jūlija domes sēdē piešķirto līdzfinansējumu no 2020.gada budžeta, piešķirt no 2019.gada budžeta līdzekļiem, jo 2019.gada 21.oktobrī ir saņemts projekta apstiprinājums no Lauku atbalsta dienesta un ir iespējams projekta realizāciju uzsākt jau šogad. Biedrības iesniegumā tiek precizētas projekta izmaksas, tajā skaitā arī nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta kopējās izmaksas:

18 895,00

EUR

t.sk., ELFLA publiskais finansējums (75%):

14 171,25

EUR

Biedrības pašu līdzfinansējums (10%):

1 889,50

EUR

nepieciešamais līdzfinansējums (15%):

2 834,25

EUR

 

            Līdzfinansējumi biedrībām un nodibinājumiem LEADER projektu realizēšanai tiek paredzēti Attīstības plānošanas nodaļas budžetā. Izskatot nodaļas budžetu ir secināts, ka ir iespējams atrast līdzekļus šīs biedrības līdzfinansējuma nodrošināšanai, jo biedrībām paredzētā līdzfinansējuma atlikums ir 1 545,00 EUR un līdzfinansējumam trūkstošo summu 1 289,25 EUR novirzīt no auditoru, tulku pakalpojumiem un izdevumiem iestāžu pasūtītajiem pētījumiem, kur rodas ietaupījums no būvinženiera paredzētajām  topogrāfijām.

            Ņemot vērā augstāk minēto ir nepieciešams veikt grozījumus 2019.gada 18.jūlija domes lēmumā Nr.406 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”” (protokols Nr.11, 46.punkts).

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.406 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”” (protokols Nr.11, 46.punkts) izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: “Piešķirt biedrībai “Priekules veloklubs” līdzfinansējumu EUR 2 834,25 EUR projekta īstenošanai.”

2.      Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.406 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”” (protokols Nr.11, 46.punkts) izsakot lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: “Līdzfinansējumu paredzēt Attīstības plānošanas nodaļas 2019.gada budžetā.”

 

Lēmums nosūtāms: biedrībai “Priekules veloklubs”, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

688. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.688           

          (protokols Nr.15,  94.punkts)

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

2019.gada 21.novembrī Priekules novada pašvaldība saņēma  SIA “Priekules nami” iesniegumu par īres maksas (peļņas) izlietojuma izmantošanu dzīvokļa īpašumaNr.5, Aizputes iela 2, Priekule, Priekules novads sakārtošanai, pamatojoties uz 31.10.2019. Priekules novada pašvaldības domes sēdes Nr.14, lēmuma Nr.562, 2.punktu.

SIA “Priekules nami” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāls pieder Priekules novada pašvaldībai un, kura apsaimnieko pašvaldības īpašumus Priekules pilsētā un Priekules pagastā un attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu, , atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Noslēgt deleģēšanas līgumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Aizputes iela 2, Priekule, Priekules novads, 1 (viena) loga  nomaiņu un ūdensvada pārbūvi, EUR 471,55 apmērā (saskaņā ar kalkulāciju Nr.261/20.11.2019.) par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu  veikšanu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, ar izpildes termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim.

2.      Deleģēšanas līgumu noslēgt piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma.

4.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

2) finanšu nodaļai;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

689. Par Olgas Niedolas atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanas

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                                                            

Nr.689           

          (protokols Nr.15, 95 .punkts)

 

Par Olgas Niedolas atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanas

            2019.gada 26.novembrī ar reģ.Nr.2.1.3/19/369 Priekules novada pašvaldībā saņemts Olgas Niedolas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 28.novembri.

Iesniegumā norādīts, ka nav iespējams savienot pienākumu pildīšanu kā dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniecei ar pamatdarbu, kurā pieaudzis darba apjoms.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot Olgu NIEDOLU no Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 28.novembri.

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska