31.01.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.1)

41.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.A[:] par nekustamo īpašumu [adrese]

1. Nekustamais īpašums [adrese], kadastra Nr.[:], pieder V[:] A[:], personas kods [:], [dzīvesvieta].

Nekustamais īpašums sastāv no zemes īpašuma, kura platība ir 193500,00 kvm.

 

2. Par laika periodu jau pirms 2004.gada līdz 2012.gada 31.decembrim par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. Pēc stāvokļa uz2013.gada 31.janvāri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [adrese] ir sekojošs:

3.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma          LVL 582,84;

3.2. pamatparāda palielinājums                                     -           LVL     8,04;

3.3. nokavējuma nauda                                             LVL 300,78;

3.4. KOPĀ                                                                              LVL 891,66

(Astoņi simti deviņdesmit viens lats, 66 santīmi).

 

4.                  Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [adrese], ir veikts 2008.gada 18.septembrī Ls 250,00 apmērā.

 

5.                  2012.gada 24.jūlijā V[:] A[:] tika nosūtīts atgādinājums (24.07.2012. vēstule Nr.3-06/991) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Līdz 2013.gada 31.janvārim no V[:]A[:] nav saņemta atbilde.

 

6.                  V[:] A[:]  30.01.2013. ir veikusi zemes nodokļa samaksu par nekustamo īpašumu [adrese], par summu LVL 112,00 (viens simts divpadsmit latu) Swedbank AS, arhivārais numurs 2013013000273584.

 

7.                  V[:] A[:] 29.01.2013. uzrakstījusi lūgumu Priekules novada domei par atlikto maksājumu.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

           

            Jautājumu par nekustamā īpašuma [adrese]  parāda piedziņu no V.A[:], pārlikt izskatīšanai uz 2013.gada marta Priekules novada domes sēdi.

 

42.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no NPK TERMINĀLIS, SIA par nekustamo īpašumu Baznīcas iela 30, Priekulē, Priekules novadā

1. Nekustamais īpašums Baznīcas iela 30, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr.6415 506 0055) pieder NPK TERMINĀLIS, SIA, reģ.Nr.40003834311, juridiskā adrese Grīzupes iela 8, Liepāja, LV-3414.

Nekustamais īpašums sastāv no sešām būvēm, kuru kopplatība ir 8740,70 kvm.

 

2. Par laika periodu 2010.gada 1.oktobris līdz 2012.gada 31.decembris par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. Pēc stāvokļa uz2013.gada 31.janvāri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par būvju īpašumu BAZNĪCAS IELA 30, Priekulē, Priekules novadā ir sekojošs:

3.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma          LVL 2597,86;

3.2. nokavējuma nauda                                                          LVL   466,03;

3.3. KOPĀ                                                                              LVL 3063,89

(Trīs tūkstoši sešdesmit trīs lati, 89 santīmi).

 

4.                  Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu BAZNĪCAS IELA 30, Priekulē, Priekules novadā ir veikts 2011.gada 2.maijā Ls 740,00 apmērā.

 

5.                  2012.gada 30.oktobrī  NPK TERMINĀLIS, SIA tika nosūtīts brīdinājums (30.10.2012. vēstule Nr.3-06/1378) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds un var tikt veikta šī parāda piedziņa bezstrīdus kārtībā. Līdz 2013.gada 31.janvārim no NPK TERMINĀLIS, SIA nav saņemta atbilde.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā noNPK TERMINĀLIS, SIA, reģ.Nr.40003834311, juridiskā adrese Grīzupes iela 8, Liepāja, LV-3414,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Baznīcas iela 30, Priekulē, Priekules novadā, par laika periodu līdz 2013.gada 31.janvārim, sekojoši:

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma          LVL 2597,86;

1.2. nokavējuma naudas kopējā summa                                            LVL   466,03;

1.3. KOPĀ                                                                                          LVL 3063,89

(Trīs tūkstoši sešdesmit trīs lati, 89 santīmi).

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes, reģ. Nr.90000031601, SWEDBANK kontā Nr.LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

4. Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

43.§ Par nekustama īpašuma « Zeidaku māja » Priekules pag., Priekules nov. izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 34.panta otro daļu, ņemot vērā 2013.gada 8.janvārī notikušās izsoles rezultātus (prot. Nr.2) un to, ka Anita OZOLA saskaņā ar  Priekules novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu (prot. Nr. 14;14.§) apstiprināto izsoles noteikumu 6.punkta 6.1.apakšpunktu ir  veikusi pilnā apmērā visu maksājumu LVL 2630 ,- (maksājuma summā ir ieskaitīts iemaksātais nodrošinājums) par nekustama īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt, ka izsolē, kura notika 2013.gada 8.janvārī, Priekules novada pašvaldībai piederošu   nekustamo īpašumu, kadastra numurs  6482 001 0046, „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., - ir nopirkusi  A[:]O[:], personas kods  [:],   par summu LVL 2630,- lati.

 

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar A[:]O[:], personas kods  [:], par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma, kadastra numurs 6482 001 004,  kas sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6482 001 0043, 2,5 ha platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 6482 001 0043 001, un divām palīgēkām kadastra apzīmējums 6482 001 0043 002 un 6482 001 0043 002, adrese: „Zeidaku māja” Priekules pag., Priekules nov., pirkumu, par summu LVL 2630,- (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit lati). 

 

3. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai (V. R[:]) septiņu darba dienu laikā, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, sagatavot šī lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

 

 4. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai (P.A[:]) veikt attiecīgus grozījumus pašvaldības budžetā.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

44.§ Par dzīvokļa īpašuma Saules iela 10 dz.8, Tadaiķi, Bunkas pagasts iegādi Tadaiķu ciema bibliotēkas vajadzībām

1. 2013.gada 14.janvārī Priekules novada domē saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja E[:] D[:] iesniegums ar lūgumu iegādāties dzīvokļa īpašumu Saules iela 10 dz. 8, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules nov. Tadaiķu ciema bibliotēkas vajadzībām.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. 2006.gada 17.maijā Bunkas pagasta padome noslēgusi Rokas naudas līgumu ar A[:] Ž[:] par dzīvokļa īpašuma Saules iela 10 dz. 8, Bunkas pagastā iegādi par kopējo pirkuma summu LVL 300.- (trīs simti latu) pēc tā reģistrācijas zemesgrāmatā.

2.2. Noslēdzot Rokas naudas līgumu 2006.gada maijā, Bunkas pagasta padome samaksājusi A.Ž[:] LVL 200.- no kopējās pirkuma summas. Atlikusī pirkuma summa, kas samaksājama pārdevējai ir LVL 100.- (viens simts lati).

3. Dzīvokļa īpašums Saules iela 10 dz. 8, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules nov., kadastra Nr.6446 900 0004, reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā uz pārdevējas A[:] M[:] Ž[:] vārda 2013.gada 07.janvārī. Līdz ar to ir iespējams minēto dzīvokļa īpašumu iegādāties Priekules novada domes īpašumā Tadaiķu ciema bibliotēkas vajadzībām.

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

5. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkts nosaka: 14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.”

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Slēgt pirkuma līgumu ar A[:] M[:] Ž[:], personas kods [:], par dzīvokļa īpašuma Saules iela 10 dz. 8, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā iegādi Tadaiķu ciema bibliotēkas uzturēšanas vajadzībām.

Dzīvokļa īpašums ir kopīpašuma 680/7205 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar platību 68 kvm.

 

2. Noteikt pirkuma summu LVL 300.- (trīs simti latu).

No tiem pārdevējai LVL 200.- (divi simti latu) samaksāti 2006.gada maijā, noslēdzot Rokas naudas līgumu, atlikusī maksājuma summa LVL 100.- (viens simts lati) samaksājama pārdevējai pie pirkuma līguma noslēgšanas.

 

3. Pirkuma līgums noslēdzams viena mēneša laikā līdz 2013.gada 28.februārim.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgi Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs E[:]D[:] un domes juriste I[:]A[:].

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

45.§ Par nekustama īpašuma ēkas (būves) – katlu māja, kadastra numurs 6415 507 0013, Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu, nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

2012.gada 3.jūlijā, reģistrācijas numurs 3-13/658, Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „GS Termo” reģistrācijas Nr.42103054739, juridiskā adrese Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., iesniegums, kurā lūgts atsavināt nekustamu īpašumu, kadastra numurs 6415 007 0011 007, Vaiņodes ielā 4A, par labu SIA „GS Termo”. Pamatojums atsavināšanai: 1) neadekvāti augstā nomas maksa, kur ēkas vērtība tiek nosegta nepilnos divos gados; 2) ēkas rekonstrukcijā jau šobrīd (piezīme - uz iesnieguma iesniegšanas brīdi) ir ieguldīts vairāk kā esošās ēkas vērtība; 3) turpmākās rekonstrukcijas gaitā ir paredzēts ieguldīt vēl vairākus tūkstošus latu.

2012.gada 3.jūlijā Priekules novada pašvaldība sagatavoja un 04.07.2012. nodeva personīgi  uzaicinājumu uz jūlija mēneša tautsaimniecības komitejas sēdi SIA „GS Termo” valdes loceklim Ģ[:] Š[:], lai  uzklausītu Ģ[:] Š[:] viedokli un argumentus sakarā ar atsavināšanas ierosinājumu.

2012.gada 3.jīlijā Priekules novada pašvaldība sagatavoja un 04.07.2012. nodeva SIA „Priekules pakalpojumi” valdes loceklim I[:] O[:] uzaicinājumu uz jūlija mēneša tautsaimniecības komitejas sēdi, lai uzklausītu viedokli un argumentus par nekustama īpašuma Vaiņodes iela 4A, Priekule, atsavināšanu.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums, kadastra numurs 6415 507 0013, kas sastāv no ēkas (būves) – katlu mājas, kadastra apzīmējums 6415 007 0011 007. Priekules pilsētas nodalījuma numurs 10000 0006 1768.

Ēka (būve) - katlu māja (apzīmējums kadastrā 6415 007 0011 007) saistīta ar zemesgabalu Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 007 0032, (atdalīts no nekustama īpašuma Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules pilsētas nodalījuma Nr. 1000 0000 5667). Saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0049 7738, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0032, (atdalīts no nekustama īpašuma Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules pilsētas nodalījuma Nr. 1000 0000 5667) īpašnieks ir Ģ[:] Š[:], personas kods [:].

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta otrā daļa nosaka, ka Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. Trešā daļa nosaka kārtību, kādā noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas, kā arī mantas turētāja maiņas kārtību attiecībā uz valsts mantu nosaka Ministru kabinets, bet attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.

Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļā teikts, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā, gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus, savukārt šī panta ceturtā daļā noteikts, ka to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā privatizētu vai atsavinātu.

Likums „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomās funkcijās ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde u.c.), neatkarīgi no tā kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Ar 2012.gada 26.jūlija Priekules novada dome lēmumu (prot. Nr.9) 51.§ ”Par SIA „GS Termo” iesniegumu par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov. atsavināšanu” tika nodots atsavināšanai nekustams īpašums – ēka ar kadastra numuru 6415 507 0013, Vaiņodes ielā 4A, Priekule, Priekules nov., izveidot darba grupu atsavināšanas dokumentu izstrādei. Darba grupai sagatavotos dokumentus iesniegt uz 2012.gada oktobra mēneša Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi.

Publiskas persona mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka Atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, savukārt astotajā daļā noteikts, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. Nekustamā īpašuma novērtēšanai pašvaldības mantas atsavināšanas komisija ir veiksi atsavināmās mantas novērtēšanu, pieaicinot divus sertificētus vērtētājus. SIA „Latio”, reģistrācijas numurs 41703000843 un SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģistrācijas numurs 42103024236.

2013.gada 8.janvārī SIA „Latio”, reģistrācijas numurs 41703000843 ir veikusi nekustama īpašuma ēkas, kadastra numurs 6415 507 0013, kuras adrese ir Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., tirgus vērtības noteikšanu. Tirgus vērtība nekustamam īpašumam - ēkai, kadastra numurs 6415 507 0013 ir LVL 10 000,- (desmit tūkstoši lati).

2013.gada 11.janvārī SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģistrācijas numurs 42103024236, ir veikusi nekustama īpašuma ēkas, kadastra numurs 6415 507 0013, kuras adrese ir Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., tirgus vērtības noteikšanu. Tirgus vērtība nekustamam īpašumam - ēkai, kadastra numurs 6415 507 0013 ir LVL 5700 ,- (pieci tūkstoši septiņi simti lati).

Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 9. panta otro daļu,10.pantu, 2012.gada 26.jūlija Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.9) 51.§ ”Par SIA „GS Termo” iesniegumu par nekustama īpašuma Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu” 1.,3.,4.punktu, 2013.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt nekustama īpašuma ēkas (būves), kadastra numurs 6415 507 0013, kuras adrese ir Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., nosacīto cenu LVL 10 205 (desmit tūkstoši divi simti pieci lati).

 

2. Apstiprināt nekustama īpašuma ēkas (būves) kadastra numurs 6415 507 0013, kuras adrese ir Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., izsoles noteikumus un pirkuma līgumu, saskaņā ar pielikumu.

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot izsoli atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanai likuma nosacījumiem un apstiprinātajiem izsoles noteikumiem,  iesniegt Priekules novada domei lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

    

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā iela 4, Liepājā, LV- 3401.

 

 

 

 

46.§ Par nomaksas termiņa noteikšanu - nekustama īpašuma Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov. atsavināšanai

2013.gada 8.janvārī (reģ. Nr.3-13/32) Priekules novada pašvaldībā saņemts L[ :] R[ :], personas kods [ :], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts noslēgt pirkuma līguma priekšlīgumu par objekta Galvenā iela 43, Priekule, pirkumu pēc visas pirkuma summas samaksas, kuru L. R[ :] apņemas veikt līdz 2013.gada 12.martam.  L.R[ :] lūdz pirms pirkuma līguma noslēgšanas noslēgt pirkuma līguma priekšlīgumu.

            2012.gada 25.oktobrī Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.14) 15.§ ”Par nekustama īpašuma - apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu”, rīkot nekustama īpašuma – apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., atkārtotu (otro) izsoli ar augšupejošu soli un tika apstiprināti nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0114, Izsoles noteikumi. Nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir noteikta LVL 3890-.

2013.gada 8.janvārī notika nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0114, izsole, uz kuru pieteicās viens dalībnieks – L[ :] R[ :], personas kods [ :], dzīvojošs [dzīvesvieta]. Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.punkta 6.1.apakšpunktum,  Nosolītājam (L[ :] R[ :]) sava piedāvātā summa (šinī gadījumā piedāvātā summa atbilst pārdošanas summai), atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā līdz 2013.gada 23.janvārim. 

2013.gada 8.janvārī L.R[ :] Priekules novada pašvaldības kasē iemaksāja pirmo iemaksu LVL 1000,- par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., pirkšanu, ko apliecina Priekules novada domes, reģistrācijas Nr. 90000031601, izsniegtā Kvīts - Kases ieņēmumu orderim Nr.8.

2013.gada 9.janvārī L.R[ :] Priekules novada pašvaldības kasē iemaksāja iemaksu LVL 1800,- par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov. pirkšanu, ko apliecina Priekules novada domes, reģistrācijas Nr. 90000031601,  izsniegtā Kvīts - Kases ieņēmumu orderim Nr.1.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka, ka:  (3) ”Pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam”.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17., 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu, 2013.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, L. R[ :] iesniegumu,      Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt nomaksas termiņu līdz 2013.gada 12.martam par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0114, pirkšanu (Izsoles noteikumos noteikts 2013.gada 23.janvāris), atlikusī nomaksas summa ir LVL 701,- (septiņi simti viens lats), nosakot, ka pēc 2013.gada 23.janvāra par atlikto maksājumu L[ :] R[ :] maksā likumiskos 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, ieskaitot Priekules novada pašvaldības  kontā vai iemaksājot pašvaldības kasē.

 

2. Noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0114, pirkšanu ar L[ :] R[ :], personas kods [ :], pēc visas (atlikušās/nenomaksātās summas, t.i., LVL 701,-) pirkuma summas nomaksas.

 

3. Lēmums izsūtāms: 1.eks. L[ :]R[ :],  [dzīvesvieta].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

47.§ Par atsavināšanai nodotās kustamas mantas – universālās pašgājējmašīnas PEA-1 ,reģ. Nr. T8436LA izsoles atzīšanu par nenotikušu

Ar 2012.gada 22.novembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.15) 11.§ ”Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa-universālās pašgājējmašīnas PEA-1 ar reģ. Nr.T8436LA, atsavināšanu” tika nodota atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederoša kustama manta - universālā pašgājējmašīna PEA-1, VTUA , reģ. Nr. T8436LA, apstiprināti izsoles noteikumi (turpmāk- izsoles noteikumi), pārdodot mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli, apstiprināta nosacītā cena (pārdošanas cena) LVL 1150,- (viens tūkstotis viens simts piecdesmit lati), maksāšanas līdzeklis -lati.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu, 6.punkta 6.3.apakšpunktu bija noteikts, ka izsole noteikta 2013.gada 16.janvārī plkst.11:00, Priekules novada domes telpās Saules ielā 1, Priekulē, Priekules nov.

Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz pašvaldības kustamas mantas izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks. Izsoles noteikumos noteikts: Ja noteiktā termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtajā daļā noteikts, „Ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants)”.

 

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada domes 2012.gada 22.novembra lēmumu (prot. Nr.15; 11.§) apstiprināto Izsoles noteikumu astotās daļas 29.punktu, 2013.gada 16.janvāra izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot. Nr.4,1.§), 2013.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Atzīt par nenotikušu Priekules novada pašvaldības kustamas mantas - universālās pašgājējmašīnas PEA-1, VTUA , reģ. Nr. T8436LA, 2013.gada 16.janvārī rīkoto izsoli. Izsoli neturpināt.

 

 

 

48.§ Par atsavināšanai nodotās kustamas mantas – traktora T-150K izsoles atzīšanu par nenotikušu un domes lēmuma atcelšanu

Ar 2012.gada 22.novembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.15) 10.§ ”Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa- traktora T-150K, VTUA reģistrācijas numurs T8435LA, atsavināšanu” tika nodota atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederoša kustama manta - traktors T-150K, reģistrācijas numurs T8435LA, apstiprināti izsoles noteikumi (turpmāk- izsoles noteikumi), pārdodot mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli, apstiprināta nosacītā cena (pārdošanas cena) LVL 1370,- (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit lati), maksāšanas līdzeklis -lati.

Saskaņā ar Izsoles noteikumi, kuru 6.punkta 6.3.apakšpunkts noteic, ka izsole noteikts 2013.gada 16.janvārī plkst. 10:00, Priekules novada domes telpās Saules ielā 1, Priekulē, Priekules nov.

Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz pašvaldības kustamas mantas izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks. Izsoles noteikumos noteikts: Ja noteiktā termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtajā daļā noteikts, „Ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants)”.

                                                                                

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada domes 2012.gada 22.novembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 15; 10.§) apstiprināto Izsoles noteikumu 29.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, 37.panta otro, trešo un ceturto daļu, 2013.gada 16.janvāra izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot. Nr.3,1.§), 2013.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atzīt par nenotikušu Priekules novada pašvaldības kustamas mantas - traktora T-150K, reģistrācijas numurs T8435LA , 2013.gada 16.janvārī rīkoto izsoli.

 

2. Atcelt 2012.gada 22.novembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.15) 10.§ ”Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa- traktora T-150K, reģistrācijas numurs T8435LA, atsavināšanu”.

 

3. Uzdot Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot atkārtotu kustamās mantas traktora T-150K, reģistrācijas numurs T8435LA,  atsavināšanas   izsoli,    Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

 

4. Apstiprināt kustamas mantas - traktora T-150K, reģistrācijas numurs T8435LA pārdošanas cenu LVL 1096.

 

5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

 

6. Publicēt informāciju par kustamas mantas izsoli  pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv,  ja piecu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkot izsoli starp šīm personām.

 

7. Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

8. Iegūtos līdzekļus, pēc pārdošanas izdevumu segšanas, ieskaitīt Priekules novada pašvaldības kontā: Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules nov. norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30 HABA 0551018598451.

 

9. Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei I.A[:] pēc pirkuma vai izsoles rezultātu apstiprināšanas sagatavot  parakstīšanai kustamas mantas pirkuma līgumu.

 

10. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A[:] R[:].

 

 

 

49.§ Par grozījumiem K.U[:] 17.01.2011. dzīvokļa Nākotnes iela 7-2, Priekules pag., Priekules nov., pirkuma līgumā Nr. 3-32/ 55 un visa nekustamā īpašuma pirkuma maksas apstiprināšanu

2011.gada 17.janvārī starp Priekules novada pašvaldību (Pārdevējs) un K[ :] U[ :] (Pircējs), personas kods [ :], tika noslēgts Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums  Nr.3-32/55 (turpmāk  līgums)  par dzīvokļa īpašuma  Nākotnes iela 7-2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.,  pirkšanu, par summu 569,00 lati.

            Līguma 2.punkta 2.7.un 2.8 apakšpunktā tika noteikts, ka Pircējs (K[ :] U[ :]) par nodrošinājumu šī līguma noteiktajiem maksājumiem, ieķīlā par labu Pārdevējam viņam piederošo nekustamo īpašumu.

            Hipotēka netika nostiprināta. Saskaņā ar līguma nosacījumiem, Pircējs apņēmās atlikušo maksājuma daļu, t.i., 509,25 lati samaksāt līdz 2011.gada 15.novembrim ar 6% (seši procenti) likmi gadā no nesamaksātās nekustamā īpašuma pārdošanas cenas.

            Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem uz 2013.gada 7.janvāri Pircējs, K[ :] U[ :], ir veicis visu Līgumā norādīto summu – pamatsummu , t.i., LVL 569,-  (pieci simti sešdesmit deviņi lati), likumiskos 6%  t.i. LVL 24,39,- (divdesmit četri lati un 39 santīmi)   un nokavējuma naudu LVL 47,91 (četrdesmit septiņi lati un 91 santīms), kopējā maksājuma summa LVL 641,30 (seši simti četrdesmit viens lats un 30 santīmi).

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta 2.daļu, 17.01.2011. Nekustama īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/55, 2.punkta 2.1.,2.4.un 2.5.apakšpunktu, un 4.punkta 4.5.apakšpunktu, 2013.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt K[ :] U[ :], personas kods [ :], veikto maksājumu:

 1.1. pamatsummu LVL 569,- (pieci simti sešdesmit deviņi lati),

 1.2. likumiskos 6% LVL 24,39,- (divdesmit četri lati un 39 santīmi);

 1.3. nokavējuma naudu LVL 47,91 (četrdesmit septiņi lati un 91 santīms),

 1.4. kopējā maksājuma summa LVL 641,30 (seši simti četrdesmit viens lats un 30 santīmi) par dzīvokļa īpašuma, kuras adrese ir Nākotnes iela 7 dz.2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 900 0051, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 41,7 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma ½ domājamām daļām (tai skaitā ½ domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0081 001, 1/2 no zemesgabala 0,23 ha platībā, kadastra numurs 6482 007 0081,  pirkšanu. 

 

2. Izdarīt 2011.gada 17.janvārī starp Priekules novada pašvaldību, reģistrācijas numurs 90000031601, (Pārdevējs) un K[ :] U[ :] (Pircējs), personas kods [ :], dzīvojoša [dzīvesvieta], noslēgtajā Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumā Nr.3-32/ 55 (turpmāk –Līgums), šādus grozījumus:

2.1.izslēgt Līguma 2.punkta 2.7.un 2.8 apakšpunktu.

 

3. Atsavināšanā iegūtos līdzekļus  569,-  viens simts trīsdesmit lati, pēc atsavināšanas izdevumu   Ls segšanas, ieskaitīt pašvaldības budžetā.

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.R[ :]) sagatavot šī lēmuma 2.punktam atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).  

 

4. Lēmums nosūtāms: 2.eks. K[ :] U[ :]  [dzīvesvieta]

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. un 79. pantam šo lēmumu var   pārsūdzēt  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401

 

 

50.§ Par nekustama īpašuma „Lejiņas”, Gramzdas pag., Priekules nov. uzņemšanu Priekules novada pašvaldības bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  2012.gada 1.augusta  Ministru kabineta rīkojumu  Nr.358 „Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā”, 2013.gada 10.janvāra Valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma aktu Nr.002846, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punkta 18.1. apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzņemt Priekules novada pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu „Lejiņas”, kas atrodas Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6458 002 0112, sastāv no viena zemesgabala 11,3 ha platībā (apzīmējums kadastrā 6458 002 0112), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6458 002 0112 001), trijām saimniecības ēkām (kadastra apzīmējums 6458 002 0112 002 , 6458 002 0112 004 , 6458 002 0112 005 ), kūts (kadastra apzīmējums 6458 002 0112 003) ar kadastrālo vērtību (uz 2013.gada 1.janvāri) 3847,-Ls (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi lati), no tās:  

1.1. zemes vienībai (kadastra apzīmējums 6458 002 0112) 11,3 ha platībā kadastrālā vērtība ir 2914,- Ls;

1.2. dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums 6458 002 0112 001) – kadastrālā vērtība ir 721,- Ls;

1.3. saimniecības ēkai (kadastra apzīmējums 6458 002 0112 002) kadastrālā vērtība ir 45,- Ls;

1.4. kūtij (kadastra apzīmējums 6458 002 0112 003) kadastrālā vērtība ir 59,-Ls ;

1.5. saimniecības ēkai (kadastra apzīmējums 6458 002 0112 004) kadastrālā vērtība ir 73,-Ls ;

1.6. saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 6458 002 0112 005) kadastrālā vērtība ir 35,-Ls ;

 

2. Pamatojoties uz 2013.gada 10.janvāra Valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma aktu Nr.002846,  lūgt Zemesgrāmatu izdarīt attiecīgus grozījumus Gramzdas pagasta zemesgrāmata nodalījuma Nr.94  II daļas 1.iedaļas 1.1.ierakstā.

 

3. Atbildīgie par lēmuma izpildi ir Priekules novada Finanšu nodaļa P.A[:] un nekustamo īpašumu speciāliste V. R[:].

 

 

 

51.§ Par mežaudzes „Reiņu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules novads noņemšanu no pašvaldības bilances

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.punta pirmo daļu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 46¹ .punktu, ņemot vērā Nolikumu „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” (apstiprināts ar Priekules novada domes 27.08.2009. lēmumu (prot. Nr. 6,15.§, 13. punkts) 2012.gada 28.decembrī noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.3-32/499, 2013.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, ņemot vērā Nolikumu „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” (apstiprināts ar Priekules novada domes 27.08.2009.lēmumu (prot.Nr.6,15.§,13.punkts), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izslēgtno Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē esošo mežaudzi, kadastra numurs 6446 002 0028, 24 ha platībā, nosaukums: „Reiņu mežs”, Bunkas pag., Priekules nov.  

 

2. Atbildīgā par lēmumu izpildi ir Priekules novada Finanšu nodaļa.

 

 

 

52.§ Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Priekules novada dome izskatīja Latvijas Bibliotēku padomes 2013. gada 4. janvāra vēstuli Nr.3.1.3-5/34 (reģistrēta domē 2013.gada 7.janvārī, reģ. Nr.3-10/18) par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju.

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12. pantu 2008. gada februārī akreditētā Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Liepājas pilsētas, Grobiņas novada, Rucavas novada, Nīcas novada, Priekules novada, Vaiņodes novada, Durbes novada, Pāvilostas novada un Aizputes novada pašvaldību bibliotēkām.

2013. gadā Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai beidzas reģiona galvenās bibliotēkas akreditācijas termiņš. Atbilstoši Bibliotēku Likuma 9. panta trešajā daļā noteiktajam, bibliotēku akreditācija veicama reizi piecos gados saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem bibliotēku akreditāciju noteikumiem.

            Pamatojoties ar Bibliotēku likuma 12. panta otrajā daļā noteikto, ar Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumu izvirzīt atkārtotai akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam Liepājas pilsētas, Grobiņas novada, Rucavas novada, Nīcas novada, Priekules novada pašvaldību bibliotēkām Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, kā arī ar Priekules novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piekrist izvirzīt atkārtotai akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam – Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku.

 

 

 

53.§ Par ēkas Aizputes iela 4A, Priekule, Priekules nov., sakārtošanu vai nojaukšanu

Atbilstoši Liepājas Zemesgrāmatu nodaļas, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumam Nr.1000 0019 3301 ierakstam, ēkas (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 009), (turpmāk -ēka) adrese Aizputes iela 4A, Priekule, īpašnieks ir A[ :] B[ :], personas kods [ :].

Sakarā ar šī brīža tehnisko stāvokli, ēka ir lietošanai bīstama un tā ar savu pastāvēšanu kopumā apdraud sabiedrisko drošību un vizuāli bojā Priekules pilsētvides ainavu. 

Ēkas īpašnieks ir vairakkārt informēts par esošo stāvokli nekustamajā īpašumā.

         Ēkas īpašnieks, A[ :] B[ :], ir uzaicināts uz 2013.gada 17.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi.

            Pamatojoties uz Civillikuma 1084.panta pirmo un trešo daļu, kas nosaka: „Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķinu, Būvniecības likuma 31.panta pirmo, trešo un piekto daļu, kas nosaka: „Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem. (3) Ja būves īpašnieks līdz noteiktajam laikam nav izpildījis pašvaldības lēmumu, pašvaldība organizē šīs būves savešanu kārtībā vai nojaukšanu. Ar savešanu kārtībā vai nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks. (5) Būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu, kā arī Liepājas reģiona novadu būvvaldes 21.2011. Nr. 1-33/126 vēstuli, 2013.gada 17.janvāra Priekules novada domes Tautsaimniecības un attīstības  komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Lai novērstu apdraudējumu sabiedriskai drošībai, uzdot ēkas (apzīmējums kadastrā 6415 006 0056 009) adrese: Aizputes iela 4A, Priekule, Priekules nov. (turpmāk tekstā -Ēka) īpašniekam A[:] B[:], personas kods [:], veikt Ēkas nojaukšanu līdz pamatiem:

1.1 ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.martam iesniegt Priekules novada pašvaldībai Ēkas nojaukšanas darbu veikšanas projektu akceptēšanai;

1.2. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 10.martam iesniegt Liepājs reģiona novadu būvvaldē Ministru kabineta 01.04.1997. Noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 116.pantā minētos dokumentus būvatļaujas saņemšanai;

1.3. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.maijam iesniegt Priekules novada pašvaldībā apliecinājumu un nojaukšanas darbu izpilddokumentāciju par Ēkas nojaukšanu.

 

2. Ja nekustamā īpašuma Ēkas (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 009) īpašnieks A[:] B[:] nepilda šī lēmuma 1.punktā norādītās darbības, tad Priekules novada pašvaldība organizē šīs Ēkas nojaukšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības būvinženierim M[:] M[:] paziņot Ēkas īpašniekam A[:]B[:] par šī lēmuma 2.punkta izpildes uzsākšanu ne vēlāk, 3 darba dienas pirms Ēkas nojaukšanas darbu uzsākšanas. 

 

4. Ja Ēkas nojaukšanu organizē Priekules novada pašvaldība, tad ar Ēkas nojaukšanu saistītos izdevumus, pamatojoties uz Būvniecība likuma 31.panta trešo daļu, sedz Ēkas Aizputes iela 4A, Priekule,  īpašnieks A[:] B[:].

 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot veikt Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A[:] R[:].

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

54.§ Par nedzīvojamo telpu Skolas iela 12, Priekule, Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu

2013.gada 15.janvārī  (reģ. Nr.3-13/53) Priekules novada pašvaldībā saņemts R[:] S[:] iesniegums, kurā lūgts pagarināt 2011.gada 1.augustā noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3-39/19-2011.

1. 2011.gada 1.augustā starp Priekules novada domi (Iznomātājs) un R[:] S[:] (Nomnieks) tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums (turpmāk tekstā –Līgums) par telpu nomu ēkā (būvē) ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0145 005, kuras atrodas  Skolas iela 12, Priekule,  Priekules nov., ar kopējo platību 91.45 m². Telpu lietošanas mērķis – garāžas vajadzībām. Nomas līgums tika noslēgts uz 1. gadu (t.i., līdz 2012.gada 31.jūlijam). No 2012.gada 1.augusta neviena no līgumslēdzējpusēm nav prasījusi Līgumu izbeigt. Nomas faktiskās attiecības turpinās arī pēc 2012.gada 31.jūlija. Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt telpas iepriekš minētajā adresē. Pašvaldībai nav nepieciešamas šīs telpas citu pašvaldības autonomo funkciju izpildei

2. 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punkts nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

3. Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.¹ panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78. punktu, 2013.gada 17.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, R.S[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 2011.gada 1.augustā starp Priekules novada domi (Iznomātājs) un R[:] S[:] (Nomnieks) noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu, par telpām, ēkā (būvē) ar kadastra apzīmējums 6415 004 0145 005, kuras adrese ir Skolas iela 12, Priekule, nomu, garāžas vajadzībām,  nosakot :

1.1. nomas maksu 0.21 Ls/m² , neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, mēnesī;

                  1.2. Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

      1.3. telpu nomas līguma termiņu – 2016.gada 31.janvārim.

 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai (nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:]) sagatavot 10 darba dienu laikā, no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

 

3. Uzdot Priekules mūzikas un mākslas skolas direktorei I[:] R[:]  kontroli par šī lēmuma izpildi.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

55.§ Par telpas Nr.7 „Mehāniskās darbnīcas”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu D.P[:]

Dome saņēmusi 03.01.2013. reģ.Nr.3-13/ 9, iesniegumu no D[:] P[:], personas kods [:],  dzīvo [dzīvesvieta],  ar lūgumu piešķirt garāžu „Mehāniskās darbnīcās”, Bunkas pag., Priekules nov..

            Domei ir informācija no Bunkas pagasta pārvaldes, ka uz šo brīdi ir brīva garāžas telpa Nr.7, „Mehāniskās darbnīcās”, Bunkas pagastā  Priekules novadā.

           

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt D[:] P[:], personas kods [:], garāžu - telpu Nr.7 „Mehāniskās darbnīcās”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kuras platība ir 45,5 m2.

 

2. Ar 2013.gada februāri .noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar D[:] P[:], dzīvojošu [dzīvesvieta] par telpu 45,5 m2 platībā, kas atrodas „Mehāniskās darbnīcās”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, saskaņā ar pielikumu – izkopējums no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, nosakot:

2.1. Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.janvārim.

2.2. Nomas maksu 0,07 Ls/m2 mēnesī (nomas maksā nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis PVN). Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

3. Nomniekam D.P[:] divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums. Ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

4. Nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] sagatavot atbilstošu līgumu.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

56.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu E.L[:] ēkā Dzirnavu iela 4, Bunkas pag., Priekules nov.

2013.gada 8.janvārī (reģ. Nr.3-13/20) Priekules novada pašvaldībā saņemts E[:] L[:] iesniegums, kurā lūgts pagarināt nomas līgumu Nr.3-39/23-2011 par garāžu telpu nomu, kas atrodas ēkā Dzirnavu iela 4, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

1. 2011.gada 28.septembrī starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs) un E[:] L[:] (Nomnieks) tika noslēgts Līgums par garāžu telpu nomu (turpmāk tekstā –Līgums) ēkā (būvē),  kuras    adrese ir Dzirnavu iela 4, Bunkas pag., Priekules nov.  ar kopējo platību 17,73 m². Telpu lietošanas mērķis – garāžas vajadzībām. Nomas līgums tika noslēgts uz laiku līdz 2012.gada 31.deecmbrim.

2. 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punkts nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

3. Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.¹ panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78. punktu, 2013.gada 17.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, E.L[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 2011.gada 28.septembrī starp Priekules novada pašvaldību  (Iznomātājs) un E[:] L[:] (Nomnieks) noslēgto   līgumu par garāžas telpu nomu, ēkā (būvē)  kuras adrese ir Dzirnavu iela 4, Bunkas pag., Priekules nov.,  nomu, garāžas vajadzībām,  nosakot:

1.1. nomas maksu 0,07 Ls/m² , neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, mēnesī.

Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

      1.2. telpu nomas līguma termiņu – 2015.gada 31.decembrim.

 

2. Uzdot zemes lietu speciālistei I.Lācītei sagatavot 10 darba dienu laikā, no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

 

3. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E.D[:] kontroli par šī lēmuma izpildi.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

57.§ Par nekustamā īpašuma „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., privatizācijas procesa izbeigšanu

Ar 2012.gada 25.oktobra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.14, 16.§) „Par nekustama īpašuma  „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu”,  atkārtotai  privatizācijai nodots neapbūvēts zemesgabals „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0201, 2,86 ha platībā., apstiprināti izsoles un privatizācijas noteikumi, nosacītā cena LVL 4777,-. Noteiktajā termiņā (pieteikšanās līdz 2012.gada 17.decembris plkst.16.00) netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Likuma „Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 14.panta otrā daļa nosaka, ka : ”Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas izbeigšanu, ja:  1) pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekts ir apstiprināts divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies privatizēt šo objektu vai nav apstiprināts par pircēju.

           

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 2013.gada 17.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izbeigtnekustama īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0201, 2,86 ha privatizāciju, jo līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam 2012.gada 17.decembra, plkst.16:00 neviens pretendents nav pieteicies privatizēt šo objektu.

 

2. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā iela 4, Liepājā,  LV- 3401.

 

 

 

 

58.§ Par Priekules pilsētas zemes komisijas 2000. g. 23. novembra lēmuma Nr. 340 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu M[:]T[:] Raiņa ielā 41”atcelšanu

Priekules novada dome izskatīja M[:] T[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], kas ir J[:] T[:] un  A[:] B[:] pilnvarotā persona  (Ģenerālpilnvara, izdota 10.10.2012. Nr.2054, pie zvērinātas notāres M[:] L[:] prakses vietā Katrīnas laukumā Nr.1, Tukumā) 09.01.2013 iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/42, par atteikšanos no īpašuma Raiņa iela 41A, Priekulē, Priekules nov. un zemes komisijas lēmumu anulēšanu.

            Pamatojoties uz Liepājas rajona Priekules pilsētas zemes komisijas 1996.g. 28.marta lēmumu Nr.32 un 2000. gada 23. novembra lēmumu, protokols Nr.340. „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu”, M[:] T[:] atzītas īpašuma tiesības uz  Priekules pilsētas īpašumu  (vēsturiskais nosaukums Raiņa iela 41) 9155 kv.m.platībā. Ar Priekules novada 2012. gada 22. novembra  lēmumu Nr.15, nolēma atjaunot īpašuma tiesības uz minēto īpašumu Smilšu ielā 9, Priekulē, Priekules nov. un apstiprināja jaunu grafisko pielikumu.     Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā  esošo informāciju un pamatojoties uz LR likumiem un Priekules pilsētas, Priekules novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu, pārapstiprinātu 27.08.2009. (Priekules novada domes sēdes protokols Nr.6;1.§), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules pilsētas zemes komisijas 2000.gada 23.novembra lēmumu Nr.340 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu M[:] T[:] Raiņa ielā 41”, 9155 kv.m. platībā.

 

2. Zemes vienību Raiņa iela 41A, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 005 0009, platība 9155 kv.m., ieskaitīt rezerves zemes fondā.

 

3. Lūgt Valsts zemes dienestu anulēt mērniecības lietu un zemes robežu plānu Raiņa iela 41A, Priekule, Priekules nov..

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

59.§ Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai „Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 19.12.2012. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Mediņi-Upesgrietēni”, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pag., Priekules nov., no 10,0 ha uz 9,1 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem, zemes vienībai ar nosaukumu „Mediņi- Upesgrietēni”, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pagasts, ir uzrādīta platība 10 ha, bet dabā ir 9,1  ha.

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienība “Mediņi-Upesgrietēni” 10,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pag., piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Precizēt platību zemes vienībai „Mediņi-Upesgrietēni”,  Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 006 0030, no 10 ha uz 9,1 ha.

 

2. Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

60.§ Par A.S[:] atteikšanos no nomas zemes „Vizuļi”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi A[:] S[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 27.12.2012. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/1187) par atteikšanos no zemes „Vizuļi”, kadastra apzīmējums 6498 004 0513, Virgas pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumu Nr.39.§, protokols Nr.3, A[:] S[:] tika iznomāta zemes vienība “Vizuļi”, kadastra apzīmējums 6498 004 0513, 0,3 ha platībā, Virgas pagastā. 2012.gada 01.martā noslēgts zemes nomas līgums  Nr.3-36/18-2012.

A.S[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes “Vizuļi” 0,3 ha platībā, nomas.

           

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.01.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 31.janvāri 01.03.2012. zemes nomas līgumu Nr.3-36/18-2012, par zemes “Vizuļi” 0,3 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu A[:] S[:], personas kods [:].

 

2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.S[:], [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.