02.09.2013. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.6)

1.§ Par Priekules novada administrācijas bezdarbību iedzīvotāju dzīvības un veselības apdraudējuma novēršanā

  (ziņo: V.Jablonska)

 

V.Jablonska - Priekules novada dome ir saņēmusi partiju apvienības „Latvijas Zemnieku savienība” un „Vienotība” deputātu iesniegumu par bīstamo un vidi degradējošo objektu - būves Aizputes iela 7, Priekule sakārtošanu.

V.Jablonska dod vārdu problēmas izklāstam deputātei Artai Braunai.

A.Brauna – skaidro, ka Priekules novada dome 25.04.2013. sēdē (Nr.6., 11.§.) pieņēma lēmumu, kurā būves īpašniekam tika uzdots:

1)      nosegt fasādi ar aizsargtīklu;

2)      izveidot pagaidu tuneli gar ēkām;

3)      veikt teritorijas nožogošanu un brīdinājuma zīmju izvietošanu;

4)      sešu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt Liepājas reģiona novadu būvvaldē sertificēta būvinženiera būvju tehniskās apsekošanas slēdzienu un iesniegumu par būvju nojaukšanas uzdevuma izsniegšanu vai plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu būvju renovācijai vai rekonstrukcijai, kā arī paziņot par to Priekules novada domei.

Lēmumā tika noteikts, ka būvju Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novads, īpašniekam:

[1.] būvju nojaukšanas gadījumā nepieciešamā dokumentācija jāizstrādā un demontāžas darbi jāveic sešu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas;

[2.] būvju renovācijas vai rekonstrukcijas gadījumā četru mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas ir jāpabeidz būvju konservācija, bet 12 mēnešu laikā ir jāpabeidz nepieciešamās dokumentācijas izstrāde, jāizņem būvatļauja un jāuzsāk renovācijas vai rekonstrukcijas darbi. Būvju konservācija veicama atbilstoši sertificēta būvinženiera izstrādātiem risinājumiem, kas saskaņoti Liepājas reģiona novadu būvvaldē.

[3.] Lēmuma 3. un 4.punktā ir minēts, ka Priekules novada domei lēmuma neizpildes gadījumā Administratīvā procesa noteiktajā kārtībā ir jāuzsāk lēmuma piespiedu izpilde.

25.07.2013. domes sēdē partiju apvienības „Latvijas Zemnieku savienība” un „Vienotība” deputāti, lūdza sniegt informāciju šī jautājuma risināšanas gaitu.

29.08.2013. domes sēdē noklausoties Priekules novada priekšsēdētājas vietnieka A. Cīruļa un izpilddirektora A. Razmas ziņojumus par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi un paveiktajiem darbiem, deputāti nekādu informāciju par veiktajām darbībām, lai tiktu novērsts personu dzīvības, veselības un drošības apdraudējums pilsētas centrā atrodošajā nekustamajā īpašumā nesaņēma.

A.Razma – domes sēdē neviens jautājumus par pienotavas ēku neuzdeva.

 

Domes juriste Ināra Avotiņa sīki izklāsta visas domes darbības, kas veiktas, lai panāktu no īpašniekiem ēkas Aizputes ielā 7 sakārtošanu.

 

A.Razma – pēc vairākkārtējām sarunām ar SIA ‘’Arājs ABIM’’ pārstāvjiem, tika panākts, ka viņi iznomāja pacēlāju, noņēma notekcaurules un nosita atlūzas no fasādes.

‘’Arājs ABIM’’ grāmatvede V. Barakauska- domes izpilddirektors atkārtoti ir vērsies pie SIA ‘’ABIM’’ ar prasību sakārtot teritoriju un izlikt brīdinājuma zīmes, kā arī uzcelt gājēju tuneli.

Ēkas īpašnieki pārsvarā uzturas Dānijā. Nepārtraukti viņus informēju par problēmu, ka ēka ir katastrofālā stāvoklī un apdraud garāmgājējus, jo sienas sāk drupt. Esmu interesējusies un veikusi cenu aptauju gan par ēkas nojaukšanas izmaksām, gan tīkla uzlikšanu, gan gājēju tuneļa izveidošanu. Summas ir lielas. Saimnieks problēmu saprot, bet tādas naudas viņam neesot.

A.Brauna – 2013.gada 25.aprīlī dome pieņēma lēmumu, uzdodot SIA ‘’ABIM’’ nosegt ēkas fasādi ar aizsargtīklu, izveidot pagaidu tuneli gājējiem, norobežot teritoriju un izvietot brīdinājuma zīmes. Ko ir darījusi dome?

A.Razma – kad nokrita betona gabals, dome norobežoja ielas malu ar lentu un brīdinājuma zīmi. Diemžēl tā pēc kāda laika tika sabojāta.

A.Brauna – uzskatu, ka pašvaldībai jārīkojas, ja nevar piespiest SIA ‘’ABIM’’ sakārtot ēku, jo tā ir bīstama garāmgājēju veselībai un dzīvībai. Pašvaldības darbības līdz šim vērstas tikai uz soda naudu piedziņu, bet no tā ēka nepārstāj būt bīstama apkārtējiem.

A.Razma -  pašvaldība to nevar darīt saimnieciskā kārtā, jārīko cenu aptaujas, jāatrod līdzekļi. Nav bijuši arī deputātu ierosinājumi.

A.Džeriņš – visbīstamākā šīs ēkas siena ir uz slimnīcas pusi.

I.Avotiņa – 2013.gada 25.aprīļa lēmumu izpildē administrācijas pārkāpumus un bezatbildību nesaskatu.

A.Brauna – Būvniecības likumā rakstīts , ka šādos gadījumos pašvaldībai pašai jāveic drošības pasākumi, piemēram jāuzbūvē tunelis gājējiem.

A.Džeriņš – beidzot dzirdu priekšlikumu konkrētai rīcībai.

V.Jablonska –ierosinu uz septembra tautsaimniecības un attīstības komitejas un finanšu komitejas sēdi sagatavot konkrētus priekšlikumus kā novērst ēkas apdraudējumu gājējiem.

Aicinu deputātus balsot par partiju apvienības „Latvijas Zemnieku savienība” un „Vienotība” deputātu sagatavoto lēmuma projektu:

 

1.      Atzīt par neapmierinošu Priekules novada pašvaldības darbu jautājumā par bīstamā un vidi degradējošās būves Aizputes iela 7, Priekule, sakārtošanu.

 

2.      UzdotPriekules novada domes izpilddirektoram A. Razmam līdz 2013.gada 13.septembrim sniegt atskaiti par bīstamā objekta Aizputes iela 7, Priekule, sakārtošanas gaitu.

 

Atklāti balsojot: PAR - 4 deputāti (Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins); PRET – 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins) ATTURAS  – 1 deputāts (Gražina Ķervija), Priekules novada dome  NOLEMJ – neapstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.

 

 

 

 

2.§ Par saistošo noteikumu ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanu Priekules novadā 2014.gadā’’ apstiprināšanu

 Ziņo: (V.Jablonska)

 

V.Jablonska -  Priekules novada dome ir saņēmusi partiju apvienības „Latvijas Zemnieku savienība” un „Vienotība” deputātu – Andra Džeriņa, Tatjanas Ešenvaldes, Gražinas Ķervijas, Arta Šteina un Artas Braunas pieprasījumu sasaukt ārkārtas domes sēdi un izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanu 2014. gadā. Iesniegumam pievienoti saistošo noteikumu ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanu Priekules novadā 2014.gadā projekts un paskaidrojuma raksts.

A.Brauna – lēmuma projekts sagatavots pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 402 punktu.

M.Baumanis – uzskatu, ka nav sagatavots pietiekams pamatojums šādu saistošo noteikumu pieņemšanai.

V.Jablonska – ierosinu atlikt šī jautājuma izskatīšanu uz 2013.gada septembra tautsaimniecības un attīstības komitejas un finanšu komitejas sēdēm.

 

Atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti ( Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš, Artis Šteins, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks ); PRET – 1 deputāts (Arta Brauna); ATTURAS  – nav; Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Atlikt jautājuma ‘’Par saistošo noteikumu ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanu Priekules novadā 2014.gadā’’ izskatīšanu uz 2014.gada tautsaimniecības un attīstības komitejas un finanšu komitejas sēdēm.