22.02.2018. domes sēde (protokols Nr.2)

22.02.2018. domes sēdes audioieraksts
60. Par saistošo noteikumu Nr.2/18 ‘’Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Priekules novadā’’ apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr. 60              

          (protokols Nr.2,  1.punkts)

 Par saistošo noteikumu Nr.2/18 ‘’Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Priekules novadā’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar  pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 81. un 9.punktu, ņemot vērā Priekules novada pašvaldības tautsaimniecības un attīstības un finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.         Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra saistošos noteikumus Nr.2/18 „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Priekules novadāun tiem pievienoto paskaidrojuma rakstu (pielikumā).

2.         Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3.         Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un Ekonomikas ministrijai. 

4.         Publicēt saistošos noteikumus Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā pēc tam, kad ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņojums.

5.         Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

6.         Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Priekules novada pašvaldības mājaslapā internetā un nodrošināt to pieejamību Priekules novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi nodrošina pašvaldības izpilddirektors.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr.2/18 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Priekules novadā” un paskaidrojuma raksts kopā uz 9 lp.

61.Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2015.gada 27.augustā apstiprinātajā „Priekules novada pašvaldība izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā”

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.61                 

          (protokols Nr.2, 2.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2015.gada 27.augustā apstiprinātajā  „Priekules novada pašvaldība izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā”

 

No Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolotājas Dairas Šalmas ir saņemts priekšlikums papildināt Priekules novada pašvaldības 2015.gada 27.augustā apstiprināto „Priekules novada pašvaldība izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu”. Skolotāja pamato savu priekšlikumu ar to, ka Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolēniem nav nekādas iespējas saņemt atzinību par saviem mācību sasniegumiem. Viņa ierosina ar pašvaldības Goda diplomiem un naudas balvu apbalvot 3 labākos Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolēnus, kuri pēc skolas apstiprinātā nolikuma ir ieguvuši “Progresa balvu”.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Izglītības likuma 17.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Papildināt Nolikumu ar 212. punktu šādā redakcijā:

 

212. Līdz diviem Purmsātu speciālās internātpamatskolas 5.-9.klases un profesionālo programmu izglītojamiem, kuri atbilstoši skolas izstrādātam nolikumam ir saņēmuši “Progresa balvu”, katram piešķir Goda diplomu un naudas balvu – līdz 15 EUR.

 

Lēmumu izsniegt: Lietvedības nodaļai, Purmsātu speciālajai internātpamatskolai, Priekules vidusskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Gramzdas pamatskolai, Kalētu pamatskolai, Virgas pamatskolai

62. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.62                 

          (protokols Nr.2, 3.punkts)

 

 Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā

 

Pamatojoties uz 2016.gada 28.jūnija MK noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Priekules novada pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2017.gada izdevumus un aprēķinājusi viena izglītojamā izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas 2018. gadā Priekules novada izglītības iestādēs saskaņā ar 1.pielikumu.

            2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

Lēmums nosūtāms:

Izglītības vadītājai Agritai Purviņai.

PIELIKUMS

63. Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra lēmumā „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.63                 

          (protokols Nr.2, 4.punkts)

 Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra lēmumā „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 

            2018.gada budžetā ir paredzēts finansējums Bunkas pagasta “Lāčplēšu” mājas jumta rekonstrukcijai, līdz ar to ir nepieciešams pacelt apsaimniekošanas maksu šajā mājā. Šobrīd tā ir 0.28 euro bez PVN. Pēc notikušās iedzīvotāju sapulces ir pieņemt lēmums apsaimniekošanas maksu pacelt līdz 0.35 euro bez PVN.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b un g apakšpunktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Izdarīt grozījumus 2017.gada 26.janvāra lēmumā (protokols Nr.1) „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos.”, izsakot lēmuma 1.pielikuma 1.sadaļu „Bunkas pagasts” 1.1. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Dzīvojamā māja

Īres maksa EUR/m2

Apsaimniekošanas maksa EUR/m2 bez PVN

1.

Bunkas pagasts

 

 

1.1.

Lāčplēši

0.07

0.35

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.februāri.

64. Par līdzfinansējumu nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” Latvijas simtgadei veltītajam projektam - Latvijas skolu jaunatnes foto konkursam ”Mana zeme skaistā”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.64                 

          (protokols Nr.2,  5.punkts)

 Par līdzfinansējumu nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” Latvijas simtgadei veltītajam projektam -  Latvijas skolu jaunatnes foto konkursam ”Mana zeme skaistā”

 

            2018.gada janvārī Priekules novada pašvaldības kultūras nodaļa un Priekules vidusskola, Gramzdas pamatskola, Kalētu pamatskola, Virgas pamatskola un Purmsātu speciālā internātpamatskola ir saņēmusi nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” vēstuli ar uzaicinājumu skolēniem piedalīties Latvijai 100 veltītā projektā -Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā”.

            Priekules novada skolām par projekta līdzekļiem plānots izgatavot 30 foto gleznas par kopējo summu 900 EUR.

            Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” aicina pašvaldību atbalstīt projekta īstenošanu, piešķirot līdzfinansējumu 187 EUR apmērā, projekta interneta risinājuma izveidei, kas nodrošinātu novada skolu skolēnu darbu ievietošanu, aplūkošanu un balsošanu.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt līdzfinansējumu 187 EUR nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks” Latvijas skolu jaunatnes foto konkursa ”Mana zeme skaistā” organizēšanai.

2.      Līdzfinansējums tiek ieskaitīts nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” kontā pēc vienošanās noslēgšanas.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmumu izsniegt: Finanšu nodaļas vadītājai, Izglītības vadītājai

 

65. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.9 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.65                 

          (protokols Nr.2,  6.punkts)

Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.9 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/217-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Ganību iela 3-9,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0039, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 160 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.9 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis nr. 9 izīrēts XX.

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0039 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām -  šķūnim ar kadastra apzīmējumus 6415 003 0039 002, pagrabam ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0039 003 un pagrabam ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0039 004 un zemei :  

1.1. dzīvoklis Nr.9  67,4 m² - 6740 /73160;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA“Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Finanšu nodaļai; Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

66. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.66                 

          (protokols Nr.2,  7.punkts)

Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

2018. gada 3.janvārī  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 426 EUR apmērā sporta inventāra iegādei, licencei dalībai starptautiskās sacensībās ALFA (Tallina), Starptautiskā regate “Dzintara airi”, Baltijas valstu čempionāts un  braucienam uz LR Pavasara kauss, LAF balvu izcīņa, Jūrmalas atklātais čempionāts, LR Rudens kauss, SASS vecgada balvas izcīņa.

Izskatot pieteikumu konstatēts, ka:

[1] Iesniedzējs atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.1.punktā noteiktajai pretendentu kategorijai;

[2] Iesniegums  noformēts atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktam.

[3] Iesniegumā pievienota atsauce (hipersaite) uz Latvijas airēšanas federācijas tīmekļa profilu, kurā pieejama informācija par iesniedzēja panākumiem. Pārbaudot  Latvijas airēšanas federācijas tīmekļa profilā publicētos sacensību rezultātus par 2017.gadu, konstatēts, ka iesniedzējs vairākās sacensībās ir ieguvis godalgotas vietas un līdz ar to pieteikums šajā daļā atzīstams par atbilstošu saistošo noteikumu 6.1. un  9.punkta prasībām.

[4] Iesniegumā lūgtais finansējuma atbalsta apmērs atbilst Priekules novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 6.1.punktā noteiktajam finansiālā atbalsta maksimālajam apmēram t.i. 426,86 EUR.

[5] Iesniedzējs pieprasīto finanšu apmēru pamatojis, pieteikumā norādot finansējuma izlietošanas izmaksu pozīcijas un to paredzamos apmērus, atbilstoši saistošo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām.

Priekules novada pašvaldības domes finanšu komiteja sniegusi pozitīvu atzinumu atbalsta piešķiršanai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu izglītības, mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 10.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                  Piešķirt XX finansiālu atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai  426,86 EUR apmērā.

2.                  Noteikt, ka finansiālais atbalsts izlietojams pieteikumā norādīto mērķu sasniegšanai. Finansējuma saņēmējs atbildīgs par saistošo noteikumu 13.punktā minētās atskaites iesniegšanu. Atskaite par izlieto finansējumu iesniedzama līdz 2018.gada 31.decembrim.

 

Lēmums apstrīdams viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas Liepājas tiesā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, Liepājā, iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzot Priekules novada pašvaldības domei.

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

67. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.67                 

          (protokols Nr.2, 8.punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

 

Deputāte Sarmīte Eidinta, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

2018.gada 26. janvārī saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule par “Par papildu finansējumu 2018.gadam ārstniecības personu darba samaksas palielinājumam” kurā Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra rīkojumu Nr. 719, piešķirts papildu finansējums apmērā tām pašvaldībām, kurās ir speciālās internātskolas, lai nodrošinātu ārstniecības personu darba samaksas palielinājumu no 2018.gada 1.janvāra.

Lai pašvaldības noteiktās amatalgu likmes atbilstu Ministru kabineta 19.12.2017. noteikumos Nr. 781 "Grozījumi MK 29.06.2010. noteikumos Nr. 595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"" noteiktajam atalgojuma apmēram, nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.       Grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam uz 2 lp.

 

Lēmums paziņojams elektroniski: finanšu nodaļas vadītājai; personāla vadības speciālistei.

68. Par ārkārtas gadījumā izdotu rīkojumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.68                 

          (protokols Nr.2, 9.punkts)

 Par ārkārtas gadījumā izdotu rīkojumu apstiprināšanu

 

Sakarā ar 2018.gada 27.janvārī notikušo ugunsgrēku, kurā nodega XX ģimenes  māja XX Priekules novadā, Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja izdeva divus rīkojumus:

1)29.01.2018. rīkojumu Nr.1.1.6/18/45 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārkārtas situācijā”;

2)02.02.2018. rīkojumu Nr.1.1.6/18/56 “Par pagaidu dzīves vietas piešķiršanu Ilzei Seņko ar ģimeni”.

 

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.19.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt sekojošus Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas rīkojumus:

 

1)29.01.2018. rīkojumu Nr.1.1.6/18/45 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārkārtas situācijā”;

2)02.02.2018. rīkojumu Nr.1.1.6/18/56 “Par pagaidu dzīves vietas piešķiršanu XX ar ģimeni”.

 

 

Izsūtāms: Fin.nodaļai 1 eks.

69. Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.69                 

          (protokols Nr.2,  10.punkts)

 Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma un Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – MK Nr. 582) prasībām 2017. gada 30. novembrī tika izveidota Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.

Komisijas sastāvā ietilpst: Rucavas novada pašvaldība, Grobiņas novada pašvaldība, Nīcas novada pašvaldība, Priekules novada pašvaldība, Vaiņodes novada pašvaldība, Durbes novada pašvaldība, Aizputes novada pašvaldība un Pāvilostas novada pašvaldība.

MK Nr.582 7. punkts nosaka, ka ņemot vērā iespējamos apdraudējumus pašvaldības (pašvaldību) teritorijā, komisijas sastāvā iekļaut pārstāvjus no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts policijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts meža dienesta, Valsts vides dienesta, akciju sabiedrības “Sadales tīkli” un citām institūcijām.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izveidot Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju sekojošā sastāvā:

1.      Aivars Priedols (Grobiņas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētājs;

2.      Jānis Pošeiko (Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas 2. daļas komandieris) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

3.      Juris Grasmanis (Aizputes novada domes priekššedētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

4.      Ojārs Petrēvics (Durbes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

5.      Agris Petermanis (Nīcas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

6.      Uldis Kristapsons (Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

7.      Vija Jablonska (Priekules novada domes priekšsēdētāja) – komisijas priekšsēdētāja vietniece;

8.      Jānis Veits (Rucavas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

9.      Visvaldis Jansons (Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

10.  Gints Ešenvalds (pārstāvis no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes) – komisijas loceklis;

11.  Aivita Vītoliņa (pārstāvis no Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes) – komisijas loceklis;

12.  Liene Kaļiņina (pārstāvis no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā centra) – komisijas loceklis;

13.  Roberts Bērziņš – (pārstāvis no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes) – komisijas loceklis;

14.  Māris Otanķis (pārstāvis no Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības) – komisijas loceklis;

15.  Gatis Trankalis (pārstāvis no AS “Sadales tīkli”) – komisijas loceklis;

16.  Jeļena Mjasņikova (pārstāvis no Slimību profilakses un kontroles centra Liepājas Kurzemes reģionālās nodaļas) – komisijas loceklis;

17.  Vilmārs Vecvagaris (pārstāvis no Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 44. kājinieku bataljona).

                     Komisijas protokoliste – Grobiņas novada Domes pašvaldības administrācijas izpildsekretāre Ieva Skābarde.

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:

1.1.Aivars Priedols (Grobiņas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētājs;

1.2.Jānis Pošeiko (Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas 2. daļas komandieris) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.3.Juris Grasmanis (Aizputes novada domes priekššedētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.4.Ojārs Petrēvics (Durbes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.5.Agris Petermanis (Nīcas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.6.Uldis Kristapsons (Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.7.Vija Jablonska (Priekules novada domes priekšsēdētāja) – komisijas priekšsēdētāja vietniece;

1.8.Jānis Veits (Rucavas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.9.Visvaldis Jansons (Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.10.  Gints Ešenvalds (pārstāvis no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes) – komisijas loceklis;

1.11.  Aivita Vītoliņa (pārstāvis no Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes) – komisijas loceklis;

1.12.  Liene Kaļiņina (pārstāvis no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā centra) – komisijas loceklis;

1.13.  Roberts Bērziņš – (pārstāvis no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes) – komisijas loceklis;

1.14.  Māris Otanķis (pārstāvis no Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības) – komisijas loceklis;

1.15.  Gatis Trankalis (pārstāvis no AS “Sadales tīkli”) – komisijas loceklis;

1.16.  Jeļena Mjasņikova (pārstāvis no Slimību profilakses un kontroles centra Liepājas Kurzemes reģionālās nodaļas) – komisijas loceklis;

1.17.  Vilmārs Vecvagaris (pārstāvis no Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 44. kājinieku bataljona) – komisijas loceklis.

 

2.      Apstiprināt Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju uz Priekules novada pašvaldības domes pilnvaru laiku.

 

3.      Apstiprināt par Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas protokolisti Grobiņas novada domes pašvaldības administrācijas izpildsekretāri Ievu Skābardi.

 

Izsūtāms: 1 eks. Grobiņas novada domes pašvaldības administrācijas izpildsekretārei Ievai Skābardei

70. Par domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas komandējumu uz Baltkrieviju

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.70                 

          (protokols Nr.2,  11.punkts)

Par domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas komandējumu uz Baltkrieviju

            Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

            13.02.2018. Priekules novada pašvaldībā saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule ar lūgumu deleģēt vienu pārstāvi no Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļiem dalībai labās prakses apgūšanas braucienam uz Vitebsku Baltkrievijā no 2018.gada 04. līdz 07.martam.

            Brauciens tiek organizēts ar kopēju transportu no Kuldīgas.

            Kurzemes plānošanas reģions sedz ceļa izdevumus, naktsmītnes izdevumus, vīzas noformēšanas izdevumus un ceļojuma apdrošināšanu.

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Komandēt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāju VIJU JABLONSKU dalībai Kurzemes plānošanas reģiona braucienā uz Vitebsku Baltkrievijā no 2018.gada 04. līdz 07.martam.

 

Izsūtāms: 1 eks. Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai

71. Par atbalstu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2018.gadā”

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.71                 

          (protokols Nr.2,  12.punkts)

Par atbalstu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2018.gadā”

 

             2018.gada 14.februārī Priekules novada pašvaldībā tika iesniegts Virgas pagasta pārvaldes iesniegums par līdzfinansījuma piešķiršanu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2018.gadā”, iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā  Zivju fondā  pasākumā ‘’Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” par 6500 vienvasaras zandartu iegādi.

           

Projekta kopējās izmaksas Eur 1651.65,

Zivju fonda finansējums Eur 1321.32,

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 20% ir Eur 330.33.

 

Projekta gaitā paredzēts papildināt zandartu resursus Prūšu ūdenskrātuvē. Cenu izpētes rezultātā zandartu piegādes tiesības ieguva Ērika Rāvas ZS no Durbes novada, viena zandarta iegādes cena 0.25Eur ar PVN. 

Projekta pieteikums Zivju fondā jāiesniedz līdz 2018.gada 28.februārim.

Projektu vadīs Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties Zivju fonda pasākumā ‘’Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā’’ ar projektu ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2018.gadā’’.

2.      Piešķir līdzfinansējumu 20% Eur 330.33.

3.      Līdzfinansējumu nodrošināt no dabas resursu nodokļa.

4.      Apstiprināt par projekta vadītāju Virgas pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Egli.

 

Lēmumam nepieciešami 3 eksemplāri – 1 projektam, 1 pārvaldei un 1 zivju piegādātājam

72. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.72                 

          (protokols Nr.2, 13.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 12.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind.2.1.5/17/265-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim Dārza ielā 16 dz. Nr. 26, Priekule, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējis XX.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojis un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Dzīvoklis ir nepieciešams sakarā ar darba attiecību nodibināšanos SIA “Maileks”.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli Dārza ielā 16 dz. Nr.26, Priekule, Priekules novads ar kopējo platību 35,1 m², tai skaitā dzīvojamā platība 22,50 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5.Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

73. Par Dambja, Dambja iela, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 006 0076 004 nodošanu apsaimniekošanā XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.73                 

          (protokols Nr.2,  14.punkts)

Par Dambja, Dambja iela, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 006 0076 004  nodošanu apsaimniekošanā XX

  

29.03.2017. Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX iesniegums, ar lūgumus nodot XX apsaimniekošanā dambi, kas atrodas Dambja iela, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0076.

            Nekustamais īpašums Dambja iela, Priekule, Priekules novads, ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0076 ir  Priekules novada pašvaldības piekritīgā zeme.

          XX nekustamais īpašums XX, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0080 ir saistīts ar Priekules novada pašvaldībai piekritīgā īpašumā Dambja iela, Priekule, Priekules novads , kadastra nr. 6415 006 0074 esošo dambi ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0076 004.

             Dambis ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0076 004 ar 27.04.2017. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nr. 5,17., uzņemts pašvaldības bilancē ar nr. 8963.  

            Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšana kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 66.punktam, kas nosaka - nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt sertificētu vērtētāju.

             Priekules novada pašvaldības 19.12.2017. pasūtītajā  Tirgus nomas maksas aprēķinā , tirgus nomas maksa aprēķināta 229 EUR  (divi simti divdesmit deviņi eiro) gadā, papildus aprēķinātajai summai maksājot NĪN un PVN.          

             XX pilnvarotā persona XX vēlas slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar tiesībām veikt būvniecības un rekonstrukcijas darbus minētajā dambī.

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Nodot XX apsaimniekošanā dambi ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0076 004 ar 15.02.2018. slēdzot nomas līgumu līdz 31.12.2028.

2.    Noteikt nomas maksu 229 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un likumos noteiktos nodokļus.

3.    Līgumā iekļaut punktu par rekonstrukcijas un būvniecības saskaņošanu ar Priekules novada pašvaldību un pārējām institūcijām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.    Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 Priekules novada finanšu nodaļai;  I.Lācītei;  XX.

 

PIELIKUMS

74. Par Priekules novada pašvaldības konkursa ‘’Priekules novada uzņēmēju gada balva’’ nolikuma apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.74                 

          (protokols Nr.2,  15.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības konkursa ‘’Priekules novada uzņēmēju gada balva’’ nolikuma apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta 1.daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

      Apstiprināt konkursa “Priekules novada uzņēmēju gada balva” nolikumu.

Pielikumā: Konkursa “Priekules novada uzņēmēju gada balva” nolikums uz 3 lp.

Lēmums nosūtāms -  attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

75. Par daļu no zemes “Ābelītes”, Gramzdas pagastā iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.75                 

          (protokols Nr.2,  16.punkts)

Par daļu no zemes “Ābelītes”, Gramzdas pagastā iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 

2018.gada 01.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/211-S, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu “Ābelītes”, Gramzdas pagastā, ēku uzturēšanai

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Ābelītes”, kadastra apzīmējums 6458 001 0289, Gramzdas pagastā ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

Zemes vienības daļa 1.5 ha platībā bija iznomāta iesniedzējas tēvam un tika noslēgts zemes nomas līgums. Tēvs mira 2018.gada 12.janvārī.

Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām.

Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar XX, personas kods XX,  par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Ābelītes” 1,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0289, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.03.2028.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

PIELIKUMS

76. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Alberta saimniecība”, Kalētu pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.76                 

          (protokols Nr.2, 17.punkts)

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Alberta saimniecība”, Kalētu pag., Priekules nov. 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Alberta saimniecība”, reģ.Nr.40103201824, juridiskā adrese “Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., valdes locekles XX, 2018.gada 02.februāra iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/224-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma ar Nr.3-36K/4-2013 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar iesniedzēju 2013.gada 01.martā tika noslēgts zemes nomas līgums par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Ābolīši” 12,8 ha platībā, Kalētu pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 01.03.2018.

Zemes vienība “Ābolīši” 22,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai.

Iesniedzējs lūdz pagarināt  zemes nomas līguma termiņu.

Līgumā ir jāgroza noteiktā nomas maksa.

Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt 01.03.2013. zemes nomas līgumā Nr.3-36K/4-2013 noteikto līguma termiņu par 5 gadiem.

2. Noteikt:

2.1.  zemes nomas līguma termiņu līdz 28.02.2023.;

2.2. nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu Vienošanās slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Alberta saimniecība”, “Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

77. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ēkā kadastra apzīmējums 6415 004 0145 005, Skolas iela 12, Priekule, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 22.februārī                                                                                                                              

Nr.77                 

          (protokols Nr.2,  18.punkts)

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ēkā kadastra apzīmējums 6415 004 0145 005, Skolas iela 12, Priekule, Priekules nov.

 

2018.gada 24.janvārī (reģ.nr.2.1.4/18/160-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3-39/19-2011.

Starp Priekules novada pašvaldību un XX tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums par telpu nomu ēkā ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0145 005, kura atrodas Skolas iela 12, Priekule,  Priekules nov., ar kopējo platību 91.45 m². Telpu lietošanas mērķis – garāžas vajadzībām. Nomas līgums tika noslēgts uz 2 gadiem (t.i., līdz 2016.gada 31.decembrim). Neviena no līgumslēdzējpusēm nav prasījusi Līgumu izbeigt. Nomas faktiskās attiecības turpinās arī pēc līguma izbeigšanās. Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt telpas iepriekš minētajā adresē. Pašvaldībai nav nepieciešamas šīs telpas citu pašvaldības autonomo funkciju izpildei

08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punkts nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.¹ panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Šo noteikumu 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā no 2010.gada 1.janvāra tiek noteikta 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78. punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 4. un 7.punktu iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar nosaukumu Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 004 0145  91,45 m2 platībā, telpu uzturēšanai.

2.        Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un citus likumos noteiktos nodokļus.

3.        Pagarināt 2014.gada 18.martā starp Priekules novada pašvaldību un XX noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu, par telpām, ēkā ar kadastra apzīmējums 6415 004 0145 005, kuras adrese ir Skolas iela 12, Priekule nomu, garāžas vajadzībām,  nosakot:

3.1.nomas maksu 0,09 EUR/m2, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, mēnesī;

3.2.Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.    Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

5.    Uzdot Priekules mūzikas un mākslas skolas direktorei Initai Rubezei  kontroli par šī lēmuma izpildi.

6.    Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

7.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums  1 eksemplārā izsūtāms:

nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

XX, I.Sokolovskai.

 

PIELIKUMS