11.06.2018. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.8)

11.06.2018. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
11.06.2018. ārkārtas domes sēdes protokols Nr.8
285. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.88 “Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem’’ ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu”

 Ārkārtas domes sēdes

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 11.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.285            

          (protokols Nr.8, 1 .punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.88 “Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem’’ ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu”

          Priekules novada pašvaldības dome 2018.gada 22.februārī nolēma saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāto deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk KPR DI) ar tā pielikumiem un tajā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveidei, nosakot adresi Priekule, Aizputes ielā 5 (infekcijas nodaļas ēka).

          2018.gada 4.jūnijā Priekules novada sociālajā dienestā saņemta informācija no Kurzemes plānošanas reģiona ar Sociālo pakalpojumu attīstības padomes komentāriem par KPR DI plānu. Tas skar arī Priekules novada pašvaldības izvēlētos risinājumus. Norādīts, ka “Infrastruktūras risinājums pakalpojumu attīstībai personām ar GRT Priekules novadā paredzēts adresē (Aizputes iela 5) (109.lp.), kurā ir reģistrēts ilgstošas aprūpes institūcijas pakalpojums, lai gan ERAF finansējuma ieguldīšana institūcijās nav atbalstāma.”

          Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā adresē Aizputes iela 5, Priekule SIA “Priekules slimnīca” reģistrēta kā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija.

          Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.871) 40.punkts nosaka, ka finansējuma saņēmējs var pretendēt uz pasākuma atbalstu, ja infrastruktūra un nekustamais īpašums, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir finansējuma saņēmēja vai citas publiskas personas īpašumā.

            Ēku nekustamais īpašums Aizputes ielā 5, Priekule, Priekules nov. reģistrēts zemesgrāmatā uz SIA “Priekules slimnīca” vārda. SIA “Priekules slimnīca” pamatkapitāls pieder 5 pašvaldībām.

          Tā kā projekta ietvaros tiek atbalstīti ES fondu ieguldījumi tikai sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveidei, atsakoties no investīcijām ilgstošās aprūpes institūcijās, kā arī ņemot vērā MK noteikumu Nr.871 40.punkta nosacījumus, ir nepieciešams izdarīt grozījumus 2018.gada 22.februārī pieņemtajā lēmumā.

Atklāti balsojot PAR – 7 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  4(Toms Šteins, Inese Meļķe, Arnis Kvietkausks, Sarmīte Eidinta); ATTURAS -  1(Mārtiņš Mikāls); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmuma Nr.88 “Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“1. Saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona projekta ‘’Kurzeme visiem’’ ietvaros izstrādāto deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk KPR DI) ar tā pielikumiem un tajā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveidei, nosakot adresi Priekules novads, Priekule, Ķieģeļu iela 3.”

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums nosūtāms:

Kurzemes plānošanas reģionam, Priekules novada sociālajam dienestam, Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai, Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.