''PuMPuRS'' projektu konkurss

Eiropas Sociālā fonda un Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (8.3.4.0/16/I/001, PuMPuRS), pašvaldības organizēts,

atklāts projektu konkurss

"Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos"

Apstiprinātie projekti

Projektu konkursa gads

IKVD IS ID*

Projekta nosaukums

Projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs

Projekta realizācijas laiks

Projekta izmaksas

Statuss
2021 500 “I.am.I” Biedrība “IN-LAAT” 01.07.2021.-31.10.2021. 4600 īstenots

2020

329

“kopSKATI”

Biedrība “kultūrBĀKA”

01.10.2020.-31.12.2021.

4600

lauzts līgums

2019

132

Iepazīsti, izmēģini, sadarbojies!

Biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”

01.08.2019.-31.05.2021.

4600

īstenots

2018

20

Brīvlaiku radošās dienas

Biedrība “Smaidiņi”

01.02.2019.-30.06.2020.

4600

īstenots

*Identifikācijas numurs Izglītības kvalitātes valsts dienesta informācijas sistēmā

Projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti

2021.gada 28.maijā ar projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” saņemto projektu pieteikumu nosacījumu izpildes izvērtēšanu ir kļuvis zināms projektu konkursa uzvarētājs. Projektu konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” noteiktos mērķus:

2.1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

2.2. iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Šogad projektu konkursā tika saņemti trīs projektu pieteikumi- biedrības “IN-LAAT” projekta “I.am.I” pieteikums, biedrības “Ideju labirints” projekta “Spēks ir manī!” pieteikums un nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” projekta “Kā “izdzīvot” skolu (Ar pieredzi uz nākotni)” pieteikums.

Projektos plānotas dažāda veida aktivitātes jauniešiem. Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” bija paredzējis jauniešiem organizēt vairākas tikšanās ar dažādu nozaru profesionāļiem ar mērķi dalīties pieredzē un tādējādi motivēt jauniešus. Biedrība “Ideju labirints” savā projektā plānojuši ar dažādām metodēm pilnveidot jauniešos dažādas prasmes, kā rezultātā tiktu veicināta un uzlabota jauniešu pašizaugsme un integrēšanās sabiedrībā, savukārt biedrība “IN-LAAT” ar savām aktivitātēm plāno veicināt jauniešu personības izaugsmi, sniegt morālo atbalstu un paaugstināt jauniešu izpratni un zināšanas par vairākām ikdienas darbību veikšanai vajadzīgām prasmēm.

Šajā projektu konkursā pašvaldībai bija iespēja piešķirt finansējumu vienam projektam pie nosacījuma, ka tas atbilst visiem kritērijiem un ir iesniegti visi konkursa nolikumā un projekta pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti.

Vērtēšanas komisija pirmreizējo projekta pieteikumu vērtēšanu veica 2021.gada 30.aprīlī, kad kļuva zināms projektu pieteikumiem piešķirtais punktu skaits, balstoties uz kā projekta pieteikumi tika sarindoti un priekšroka tiek dota projektam ar lielāko punktu skaitu. Saskaņā ar konkursa nolikumu lielāko punktu skaitu ieguva un ar nosacījumu tika apstiprināts biedrības “IN-LAAT” projekts “I.am.I”. Nosacījumu ieviešanu komisija izvērtēja 2021.gada 28.maijā. Biedrības “IN-LAAT” projektam “I.am.I” izvirzītie nosacījumi atzīti par izpildītiem, līdz ar ko arī noslēdzās projektu konkursa vērtēšana. Saskaņā ar konkursa nosacījumiem ir saņemts arī apstiprinātā projekta saskaņojums no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, kas ir projektu konkursa uzraugošā iestāde.

Biedrības “IN-LAAT” projekta “I.am.I” aktivitātēs tiks iesaistīti jaunieši no Priekules vidusskolas, aktivitātes plānots realizēt līdz 2021.gada oktobra beigām, pie nosacījuma, ka nav jāveic pastiprināti COVID 19 ierobežošanas epidemioloģiskās drošības pasākumi. Aicinām jauniešus un interesentus sekot informācijai un piedalīties projekta aktivitātēs.

Projektu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja

Una Ržepicka

04.06.2021.

 

No 2021.gada 5.marta līdz 2021.gada 16.aprīlim izsludināta 2021.gada projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu pieteikumu iesniegšana!

Vairāk informācijas par iesniedzamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, atrodama pašvaldības mājas lapas sadaļā “Aktualitātes” vai sekojot saitei ŠEIT.

 

2020.gada projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti

2020.gada 29.maijā ar projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” saņemto projektu pieteikumu nosacījumu izpildes izvērtēšanu ir kļuvis zināms projektu konkursa uzvarētājs. Projektu konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” noteiktos mērķus:

2.1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

2.2. iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Šogad projektu konkursā tika saņemti divi projektu pieteikumi- biedrības “kultūrBĀKA” projekta “kopSKATI” pieteikums un nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” projekta “Nometne “Radošā daba laukos”” pieteikums.

Projektos plānotas dažāda veida aktivitātes jauniešiem. Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” bija paredzējis dažu dienu nometni laukos, savukārt biedrība “kultūrBĀKA” paredz vairāku mēnešu aktivitātes ar jauniešiem, lai radītu viņiem priekšstatu un palīdzētu gūt pieredzi profesionālu video veidošanā no sākuma līdz beigām.

Šajā projektu konkursā pašvaldībai bija iespēja piešķirt finansējumu trīs projektiem pie nosacījuma, ka tie atbilst visiem kritērijiem un ir iesniegti visi konkursa nolikumā un projekta pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti. Vērtēšanas komisija pirmreizējo projekta pieteikumu vērtēšanu veica 2020.gada 28.aprīlī, kad kļuva zināms, ka pietiekošs punktu skaits kritērijos ir tikai vienam no diviem projekta pieteikumiem un tas tika apstiprināts ar nosacījumu. Nosacījumu ieviešanu komisija izvērtēja 2020.gada 29.maijā ar ko arī noslēdzās projektu konkursa vērtēšana un ir zināms konkursa uzvarētājs. Šajā konkursā uzvarēja un aktivitātes jauniešiem realizēs biedrība “kultūrBĀKA” ar projektu “kopSKATI”. Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti jaunieši no Priekules vidusskolas. Aicinām jauniešus un interesentus sekot informācijai un piedalīties projekta aktivitātēs.

Projektu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja

Una Ržepicka

04.06.2020.

No 2020.gada 2.marta līdz 2020.gada 16.aprīlim izsludināta 2020.gada projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu pieteikumu iesniegšana!

Vairāk informācijas par iesniedzamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, atrodama pašvaldības mājas lapas sadaļā “Aktualitātes” vai sekojot saitei ŠEIT

2019.gada projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti

2019.gada 11.jūlijā ar projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” saņemto projektu pieteikumu nosacījumu izpildes izvērtēšanu ir kļuvuši zināmi projektu konkursa uzvarētāji. Projektu konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” noteiktos mērķus:

2.1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

2.2. iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Pavisam projektu konkursā tika saņemti četri projektu pieteikumi- biedrības “Biti” projekta “Uz priekšu- vienotiem spēkiem!” pieteikums, biedrības “Zinātnes un inovāciju parks” projekta “Radošā darbnīca- “Mana zeme skaistā”” pieteikums, biedrības “Brīnumpastaliņas” projekta “Priekules jaunie sargi” pieteikums un biedrības “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projekta “Iepazīsti, izmēģini, sadarbojies!” pieteikums.

Visos projektos tika plānotas dažāda veida aktivitātes jauniešiem sākot ar ainavu fotografēšanu beidzot ar vēsturisko kauju atspoguļošanu Priekulē. Projektos plānotās aktivitātes jauniešiem ir aizraujošas un noderīgas skolēnu brīvlaikos priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska mazināšanai. Šajā projektu konkursā pašvaldībai bija iespēja piešķirt finansējumu trīs projektiem pie nosacījuma, ka tie atbilst visiem kritērijiem un ir iesniegti visi konkursa nolikumā un projekta pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti. Vērtēšanas komisija pirmreizējo projekta pieteikumu vērtēšanu veica 2019.gada 21.jūnijā, kad kļuva zināms, ka kritērijiem atbilst divi no četriem projekta pieteikumiem, kur vienu no viņiem apstiprināja ar nosacījumu. Nosacījumu ieviešanu komisija izvērtēja 2019.gada 11.jūlijā ar ko arī noslēdzās projektu konkursa vērtēšana un ir zināmi konkursa uzvarētāji. Šajā konkursā uzvarēja un aktivitātes jauniešiem realizēs biedrība “Brīnumpastaliņas” ar projektu “Priekules jaunie sargi” un biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” ar projektu “Iepazīsti, izmēģini, sadarbojies!”. Biedrības “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projekta aktivitātes noritēs Kalētu pagastā, savukārt biedrības “Brīnumpastaliņas” projekta aktivitātes skars visa novada jauniešus, to skaitā arī ar PMP risku. Aicinām jauniešus un interesentus sekot informācijai un piedalīties projektu aktivitātēs.

Projektu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja

Una Ržepicka

18.07.2019.

No 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 3.jūnijam izsludināta 2019.gada projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu pieteikumu iesniegšana!

Vairāk informācijas par iesniedzamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, atrodama pašvaldības mājas lapas sadaļā “Aktualitātes” vai sekojot saitei http://www.priekulesnovads.lv/aktualitates/izsludinats-projektu-konkurss-pumpurs .

2018.gada projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti

2018.gada 6.decembrī ar projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” saņemto projektu pieteikumu nosacījumu izpildes izvērtēšanu ir kļuvis zināms projektu konkursa uzvarētājs. Projektu konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” noteiktos mērķus:

2.1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

2.2. iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Pavisam projektu konkursā tika saņemti divi projektu pieteikumi, viens no Priekules novada biedrības “Smaidiņi” un otrs no ne novada biedrības “Piedzīvojuma Gars”. Abos projektos tika plānotas aizraujošas un jauniešiem noderīgas aktivitātes skolēnu brīvlaikos priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska mazināšanai. Sākotnēji abi projekta pieteikumi tika apstiprināti ar nosacījumu, diemžēl rezultātā nosacījumus izpildīja tikai viena biedrība un par projektu konkursa uzvarētāju ir kļuvusi biedrība “Smaidiņi” ar projektu “Brīvlaiku radošās dienas”. Projekta aktivitāšu realizēšanas vieta ir Virgas pagasts un tas nozīmē, ka Virgas pagasta jauniešiem skolēnu brīvlaikos būs pieejamas dažādas izaugsmi veicinošas un interesantas aktivitātes.

Projektu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja

Una Ržepicka

14.12.2018.

No 2018.gada 28.septembra līdz 2018.gada 31.oktobrim izsludināta 2018.gada projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu pieteikumu iesniegšana!

Vairāk informācijas par iesniedzamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, atrodama pašvaldības mājas lapas sadaļā “Aktualitātes”!