25.08.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.15)

Darba kārtība 25.08.2016.

 Priekules novada pašvaldības

 

DOMES SĒDE

darba kārtība

 

2016.gada 25.augustā

 

Izglītības,kultūras un sporta un finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 

 1. Par ‘’Kārtības, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai’’ apstiprināšanu.
 2. Par ‘’Kārtības, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’ apstiprināšanu.
 3. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2016.gada septembrim- decembrim.
 4. Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršruta 2016./2017.m.g. apstiprināšanu.
 5. Par Priekules Mūzikas un mākslas skolas darba laiku pārcelšanu.

 

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 

 1. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam’’’’.
 2. Par grozījumiem 2015.gada 30.aprīļa ‘’Priekules novada pašvaldības būvvaldes nolikumā’’.
 3. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā’’ apstiprināšanu.
 4. Par Priekules novada pašvaldības domes 25.082016.saistošo noteikumu Nr.6 ‘’Īpašumā esošas mantas novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam’’ apstiprināšanu.
 5. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 ‘’Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā’’ apstiprināšanu.
 6. Par papildus finansējumu 18.04.2016.Deleģēšanas līguma Nr.2.2.2/120 izpildei.
 7. Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā.
 8. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam.
 9. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 28.maija lēmumā (Nr.9,12.§) ‘’Par maksas pakalpojumu cenu noteikšanu iestādē ‘’Jauniešu māja’’ Priekule’’’’.
 10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Latvijas Darts organizācija’’ pasaules reitinga sacensībām šautriņu mešanā (darts) ‘’Eiropas čempionāts 2016’’.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L.A. par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.Ž.(V. Ž.) par nekustamajiem īpašumiem [:]un [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.Dž. K. (I. Dž. K.) par nekustamo īpašumu [:], Priekules pagastā, Priekules novadā.
 14. Par nekustamā īpašuma ‘’Dinas’’, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 15. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 2, Priekulē, iegādi Priekules novada pašvaldības īpašumā.
 16. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 1, Priekulē, Dāvinājuma līguma noslēgšanu.
 17. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības I. E.
 18. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Kāļi’’, Priekules pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 19. Par pašvaldības zemes ‘’Kāļi’’, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu M.H.
 20. Par īpašumu ‘’Vecie Kārsgaļi’’, ‘’Kārsgaļi’’ un ‘’Kārsgaļi Jaunie’’, ‘’Veckārsgaļi’’, ‘’Jaunkārsgaļi’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, apvienošanu.
 21. Par nekustamā īpašuma Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 22. Par jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu zemes vienībai ‘’Salmiņi’’, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.
 23. Par 29.10.2015.Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (protokolsNr.15, 36.) atcelšanu un grozījumiem 27.08.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (protokols Nr.13, 17.§) ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Cērpi’’, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.,sadalīšanu’’.
 24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.M.
 25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.V.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 

 1. Par daļu no zemes ‘’Austrumi’’, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.G.
 2. Par pašvaldības zemes ‘’Gravas’’, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.Z.
 3. Par nedzīvojamās telpas ēkā ‘’Garāžas’’, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar A.S.
 4. Par nedzīvojamo telpu ēkā ‘’Kārsgaļi’’, Bunkas pag., Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar M.Ķ.
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ‘’Paplakas skola’’ ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0106.
 6. Par nekustamā īpašuma ‘’Liepu iela 2’’, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 7. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Lielērgļi’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads un nosaukuma ‘’Stārķi’’ piešķiršanu.
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirnavu iela 2, Priekule, kadastra numurs 6415 006 0108.
 9. Par nomas zemi Aizputes ielā 18, Priekulē, Priekules nov.
 10. Par kadastra informācijas sistēmā reģistrētu datu atbilstību.
 11. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.

 

 

 

 

25.08.2016. domes sēdes audioieraksts

 25.08.2016. domes sēdes audioieraksts

1. daļa  2. daļa

1. Par „Kārtības, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu

 2016.gada 5.jūlijā MK apstiprināja noteikumus Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kas paredz, ka pašvaldības mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai sadala atbilstoši šiem noteikumiem un pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām normām.

 

Pašvaldībai ir jāsadala valsts piešķirtā mērķdotācija pedagogu darba samaksai pašvaldības izglītības iestādēm, tāpēc nepieciešama kārtība, kā to izdarīt. Savukārt, lai izglītības iestādes sadalītu mērķdotāciju  pedagogiem pašvaldība ir noteikusi prioritātes, ko arī paredz šī kārtība.

2016.gada MK noteikumi Nr. 447 paredz, ka pašvaldībai saskaņā ar izstrādāto mērķdotācijas sadales kārtību ir tiesības pārdalīt starp izglītības iestādēm papildu finansējumu (13,5%), kas aprēķināts samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai un finansējumu iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai. Novadu un republikas pilsētu pašvaldībām, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības pārdalīt finansējumu starp izglītības iestādēm 2016./2017. mācību gadā ne vairāk kā 10 % apmērā no aprēķinātā finansējuma, 2017./2018. mācību gadā – ne vairāk kā 6 % apmērā, bet turpmāk tas nav pieļaujams. Pie tam pārejas periodā izglītības iestādēm, kurās izglītojamo skaits ir mazāks par 70 (Virgas pamatskola un Gramzdas pamatskola) jau saņem papildus koeficientus un līdz ar to lielāku finansējumu. A.Purviņa ierosina jau no šī mācību gada mērķdotāciju starp izglītības iestādēm nepārdalīt.

Lai būtu priekšstats par iespējamo mērķdotācijas apjomu, ir veikti aprēķini ar prognozējamo izglītojamo skaitu.

 

 

Valsts finansējums 5- 6 gadniekiem

 

MD 01.09.2015

MD prognoze 2016.g.

Eur Starpība

 

Sk.skaits pēc kā aprēķināta MD

Euro 01.09.2015

Sk.skaits 22.08.2016

Euro 22.08.2016

Priekules "Dzirnaviņas"

60

2622

49

2141

-480

Gramzdas pamatskola

10

431

5

189

-242

Kalētu pamatskola

21

905

22

904

-1

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

21

905

20

757

-148

Virgas pamatskola

18

776

20

757

-19

Tā kā 5-6 gadīgo skolēnu skaits novadā ir samazinājies no 130 uz 116, arī finansējums samazinās, bet pēc pašreizējām ziņām 5-6 gadīgo grupu darbu ar šo finansējumu varēs nodrošināt.

 

                                                Valsts finansējums 1.-12.klasei

 

MD 01.09.2015

MD prognoze 2016.g.

 

 

Sk.skaits pēc kā aprēķināta MD

Euro 01.09.2015

Sk.skaita prognoze 22.08.2016

Prognoze 22.08.2016

Starpība

Priekules vidusskola

254

18537

270

22628

+ 4091

Gramzdas pamatskola

52

4909

42

4123

-786

Kalētu pamatskola

90

8279

84

7763

-516

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

81

7108

88

8057

+949

Virgas pamatskola

71

6297

63

6394

+97

 

Pēc pašreiz izglītības iestādēs reģistrētā izglītojamo no 1.- 12.klasei skaita mērķdotācijas aprēķini liecina, ka Priekules vidusskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai un Virgas pamatskolai finansējums palielināsies, bet Kalētu pamatskolai un Gramzdas pamatskola – samazināsies. Vēl līdz 1.septembrim skolēnu skaits skolā var mainīties, līdz ar to mainīsies mērķdotācijas apjoms. Precīzi mērķdotāciju varēs prognozēt 3.septembrī, kad tiks apstiprināts izglītojamo skaits uz 1.septembri.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt  „Kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai”.

 

Pielikums

2. Par „Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs”

 Tā kā ir apstiprināti jaunie MK noteikumi par pedagogu darba samaksu un mērķdotācijas sadali, ir nepieciešams mainīt noteikumus “Kārtība, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs”.

 

Līdz šim izglītības iestādes no mērķdotācijas nefinansēja atbalsta personālu (logopēdu). Turpmāk finansējumu atbalsta personāla atalgojumam pēc vienotas kārtības izglītojamiem no 5 gadu vecuma aprēķinās no valsts budžeta mērķdotācijas. Līdz ar to pašvaldības noteikumos atstāts normatīvs, kā aprēķina logopēda likmes tikai darbam ar bērniem līdz 5 gadu vecumam.

No mērķdotācijas nav paredzēts algot pagarinātās dienas grupas skolotājus, sociālo pedagogu, pirmsskolas pedagogus darbam ar bērniem līdz 5 gadu vecumam. Līdz ar to šos amatus jāalgo pašvaldībai.

Pirmsskolas skolotāju darba slodzes tiek noteiktas, ņemot vērā bērnu skaitu un pamatojoties uz iestādes vadītāja iesniegto pirmsskolas grupu darba grafiku, plānojot summēto darba laiku.

Pagarinātās dienas grupas skolotāju slodze tiek plānota piemērojot summēto darba laiku, ņemot vērā, ka skolēnu brīvdienās šis pedagogs nestrādā.

Noteikumos saglabāta kārtība izglītības iestāžu vadītāju slodžu noteikšanai darbam pirmsskolas grupu vadīšanā. Noteikumos nav iekļauta kārtība, kā nosaka sociālā pedagoga likmes, taču tā ir ļoti nepieciešama izglītības iestādēm.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt  „Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs”.

 Pielikums

 

3. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2016.gada septembrim - decembrim

 Atbilstoši izstrādātājai Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs, un sakarā ar pedagogu dara samaksas izmaiņām nepieciešams apstiprināt jaunu pedagogu amatu un amatalgu sarakstu. Pēc izglītojamo skaita 2016.gada 1.septembrī apstiprināšanas un pirmsskolas grupu darba grafiku precizēšanas, no pašvaldības finansētais pedagogu amatu un amatalgu saraksts, iespējams būs jāprecizē. 2017.gada janvārī jaunais atalgojuma modelis attieksies arī uz profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem. Tad atkal būs nepieciešami grozījumi.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2016.gada septembrim - decembrim Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto  pielikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts 2016.gada septembrim – decembrim uz 2 lp.

 

 

 

 

5. Par Priekules Mūzikas un mākslas skolas mācību gada sākuma pārcelšanu

             Saņemts Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores 2016.gada 22.augusta iesniegums ar lūgumu pārcelt mācību gada pirmo darba dienu uz 13.septembri, lai varētu pabeigt akustiskās koncertzāles un koridoru remontdarbus. 2015. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.729 “Noteikumi par 2016./2017. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” nosaka mācību gada sākumu, beigas un brīvdienas vispārizglītojošām izglītības iestādēm. Tā kā līdz šim Mūzikas un mākslas skolas mācību gadu plānoja atbilstoši vispārizglītojošo skolu laikiem, nepieciešams noteikt mācību uzsākšanas un organizēšanas laikus 2016.gadā.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Pārcelt Priekules Mūzikas un mākslas skolas pirmo skolas dienu uz 13.septembri.

2.     Lai līdz mācību gada beigām varētu nodrošināt mācību procesu licenzēto programmu apjomā, noteikt, ka nodarbības mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem notiek skolēnu brīvdienās no 24. līdz 28.oktobrim pēc īpaši izstrādāta grafika.

6. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016gadam”’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 2016.gada 19.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi 2016.gada 19.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””.

 

 

7. Par grozījumiem 2015.gada 30.aprīļa “Priekules novada pašvaldības būvvaldes nolikumā”

 Priekules novada pašvaldības būvvaldes nolikumā nepieciešams veikt grozījumus, lai būvvalde vajadzības gadījumā varētu uz atsevišķu deleģēšanas līgumu pamata veikt būvvaldes funkcijas citās pašvaldībās.

 

            Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkta, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt “Priekules novada pašvaldības būvvaldes nolikumā”, kas apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības 30.04.2015.domes sēdes lēmumu (prot.Nr.7,7.§) šādus grozījumus:

 

1.Papildināt nolikumu ar 1.7.punktu sekojošā redakcijā:

 

“1.7.Priekules novada būvvalde uz atsevišķu deleģēšanas līgumu pamata var veikt būvvaldes funkcijas citās pašvaldībās.”

 

2.Noteikt, ka grozījumi “Priekules novada pašvaldības būvvaldes nolikumā” stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.

 

Izsūtāms:

Būvvaldei 1 eks., Finanšu nodaļai 1 eks., juristei I.Avotiņai 1 eks.

8. Par Priekules novada pašvaldības domes 25.08.2016. saistošo noteikumu Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 25.augustā                                                                                                              Nr.15

 

8.

Par Priekules novada pašvaldības domes 25.08.2016. saistošo noteikumu Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” apstiprināšanu

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 30.04.2015. saistošos noteikumus Nr.5„Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā’’.

 

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: 25.08.2016. saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” uz 4 lp un paskaidrojuma raksts uz 1 lp.

 

 

9. Par Priekules novada pašvaldības domes 25.08.2016. saistošo noteikumu Nr.6 ‘’Īpašumā esošas mantas novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas ) statusam” apstiprināšanu

 

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 25.augustā                                                                                                              Nr.15

 

9.

Par Priekules novada pašvaldības domes 25.08.2016. saistošo noteikumu Nr.6  ‘’Īpašumā esošas mantas novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes  (personas ) statusam” apstiprināšanu

__________________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes . saistošos noteikumus Nr.6„ Īpašuma esošas mantas novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam ”.

 

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.6 „ Īpašumā esošas mantas novērtēšanas  kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam ”  uz 1 lp un paskaidrojuma raksts uz 1 lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Par Priekules novada pašvaldības domes 25.08.2016. saistošo noteikumu Nr.7 „ Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā ” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 25.augustā                                                                                                              Nr.15

 

10.

Par Priekules novada pašvaldības domes 25.08.2016. saistošo noteikumu Nr.7 „ Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā ” apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.7„ Par apbedīšanas pabalsta pieškiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta izmaksas apmēru Priekules novadā ”.

 

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.7 „Par apbedīšanas pabalsta pieškiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta izmaksas apmēru Priekules novadā ” uz 1 lp un paskaidrojuma raksts uz 1 lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Par papildus finansējumu 18.04.2016. Deleģēšanas līguma Nr.2.2.2/120 izpildei

 2016.gada 18.augustā ar reģ.Nr.2.1.4/959 Priekules novada pašvaldībā saņemta SIA „Priekules nami” 18.08.2016. vēstule Nr.1.12/57 ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus 18.04.2016. Deleģēšanas līguma Nr. 2.2.2/120 izpildes nodrošināšanai, kas saistīti ar neparedzētu darbu veikšanu Priekulē, Dzirnavu ielas mikrorajona centrālā ūdensvada pārbūves laikā.

Papildus nepieciešamais finansējums 18.04.2016. Deleģēšanas līguma Nr.2.2.2/120 izpildei būtu EUR 1056.97, saskaņā ar iesniegto tāmi Nr.01 – 08/2016.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt papildus finansējumu 18.04.2016. Deleģēšanas līguma Nr.2.2.2/120 izpildei  EUR 1056.97 veicot nepieciešamos grozījumus līgumā.

2.     Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

3.     Informāciju par grozījumiem 18.04.2016. Deleģēšanas līgumā Nr.2.2.2/120 piecu darbdienu laikā publicēt Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

Izsūtāms: SIA “Priekules nami”, Finanšu nodaļa

12. Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā

 Priekules novada pašvaldībā 2016.gada 5.jūlijā saņemts iepirkumu komisijas speciālistes L.S. iesniegums (reģ.Nr.2.7.10/103) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba pašvaldībā.

            2016.gada 5.augustā ar L.S. izbeigtas darba tiesiskās attiecības.

            Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atbrīvot L.S. no Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2016.gada 6.augustu.

2.      Iekļaut ar 2016.gada 6.septembri Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijā kā komisijas locekli L.G.

13. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā šādus grozījumus :

1.1. palielināt būvvaldes vadītāja, arhitekta amata slodzi no 0,5 uz 0,9.

1.2. papildināt  amatu un amatalgu sarakstu ar jaunu amatu „Būvinspektors”, profesijas kods „2422 54” 0,5 slodze.

2. Grozījumiem nepieciešamo finansējumu nodrošināt saskaņā ar Vaiņodes novada domes 09.08.2016. lēmumu un noslēgto deleģēšanas līgumu.

3. Grozījumi stājas ir spēkā ar 2016.gada 1.septembri.

 

Pielikumā: Grozījumu Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā uz 1 lp.

 

Lēmums nododams: A.Valužei, finanšu nodaļai

 

14. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 28.maija lēmumā (Nr.9, 12.§) “Par maksas pakalpojumu cenu noteikšanu iestādē “Jauniešu māja” Priekule””

 Ar 2015.gada 28.maija lēmumu (Nr.9, 12.§) “Par maksas pakalpojumu cenu noteikšanu iestādē “Jauniešu māja” Priekule”” apstiprinātas iestādes “Jauniešu māja “Priekule”” pakalpojumu cenas.

            Sakarā ar to, ka izglītības funkcijas nodrošināšanā Priekules novadā iesaistās mācībspēki no citiem novadiem un ņemot vērā sabiedriskā transporta ierobežoto pieejamību, pašvaldība konstatējusi, ka mācībspēkiem ir apgrūtinoši un dažkārt pat neiespējami nokļūt no dzīvesvietas uz mācību iestādi un atpakaļ. Līdz ar to būtu lietderīgi nodrošināt mācībspēkiem iespēju izmantot nakšņošanas un uzturēšanas iespējas mācību procesa laikā iestādē “Jauniešu māja “Priekule”” par vidusskolas izglītojamiem piemērojamo viena mēneša maksu.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Izdarīt 2015.gada 28.maija lēmumā (Nr.9, 12.§) “Par maksas pakalpojumu cenu noteikšanu iestādē “Jauniešu māja” Priekule””, šādus grozījumus:

1.  Papildināt maksas pakalpojumu veidus ar punktu 1.1. šādā redakcijā:

1.1.

Viena mēneša maksa Priekules novada izglītības iestāžu mācībspēkiem, kuru dzīvesvieta nav Priekules novada administratīvajā teritorijā, mācību laikā

13,40

1,60

15,00

1.     Grozījumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā.

Lēmums paziņojams:

 Priekules novada sociālā atbalsta centram;

Pašvaldības finanšu nodaļai.

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Darts organizācija” pasaules reitinga sacensībām šautriņu mešanā (darts) “Eiropas čempionāts 2016”

 2016.gada 4.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Latvijas Darts organizācija” iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/1241), kurā lūgts finansiāli atbalstīt biedrību 400,00 EUR (četri simti euro un 00 euro centi) dalībai pasaules reitinga sacensībās šautriņu mešanā (darts) “Eiropas čempionāts 2016”, kas norisināsies Nīderlandē no 2016.gada 20.septembra līdz 24.septembrim.

Biedrība norāda, ka šajās sacensībās Latviju pārstāvēs astoņi labākie Latvijas sportisti, kuru sastāvā iekļauti divi Priekules novada sportisti A. S. un M. R.

Priekules novada pašvaldības dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Darts organizācija” 400 EUR apmērā, nosakot, ka biedrībai ir pienākums viena mēneša laikā pēc sacensību norises ir jāiesniedz atskaite par finanšu līdzekļu izlietojumu.

2.     Finansējumu piešķirt no sporta budžeta līdzekļiem.

3.     Noslēgt vienošanos ar biedrību ”Latvijas Darts organizācija” par piešķirtā finansējuma saņemšanu un atskaišu iesniegšanu (pielikumā).

4.     Par lēmuma izpildi atbild novada sporta vadītājs M.Mikāls

Lēmums izsūtāms:

Novada sporta vadītājam, Finanšu nodaļai.

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L. A. par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā

 1.     28.11.2014. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.22; 34.§) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L. A., personas kods [:], par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā (kad.nr. [:]) EUR 200,44 apmērā par laiku līdz 31.12.2014. Lēmums nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Agnesei Biķei.

 

2.     10.08.2016. saņemta Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes vēstule, kurā paziņots, ka uz nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā (kad.nr. [:]) tiek vērsta piedziņa, lūgts precizēt nekustamā īpašuma nodokļa parāda summu izsoles dienā 26.08.2016. un izteikts aicinājums iesniegt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.

 

3.     Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 26.08.2016. L.A. nekustamā īpašuma nodokļa parāds būs sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –               EUR 192,00;

nokavējuma nauda līdz 26.08.2016. –                          EUR 108,97;

KOPĀ                                                                            EUR 300,97.

 

4.     Papildus piedzenama nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa par laika periodu 01.01.2015. – 26.08.2016., kas ir sekojoša:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –               EUR 51,08;

nokavējuma nauda 29.11.2014. – 26.08.2016.–            EUR 49,45;

KOPĀ                                                                            EUR 100,53

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.08.2016. lēmumu, Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no L.A. (L.A.), personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:] (kad.nr. [:]) Kalētu pagastā, Priekules novadā par laiku 01.01.2015. – 26.08.2016., sekojoši:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –                        EUR 51,08;

nokavējuma nauda 29.11.2014. – 26.08.2016.–         EUR 49,45;

KOPĀ                                                                         EUR 100,53

(viens simts euro, 53 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiek vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

 

1 eks. L. A.,[:], Saldus novads, LV-3801;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V. Ž. (V. Ž.) par nekustamajiem īpašumiem [:] un [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā

 1.     Nekustamā īpašuma [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:] un nr.[:]) lietošanas tiesības līdz 30.03.2010. bija piešķirtas V. Ž., personas kods[:].

2.     Par laika periodu pirms 2002.gada līdz 30.03.2010. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3.     25.08.2016. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 4371 un 5287) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 178,62;

nokavējuma nauda līdz 25.08.2016. –           EUR 178,61;

KOPĀ                                                             EUR 357,23.

 

4.     01.03.2010. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam Nr.10-1684 un nosūtīts V.Ž. uz viņa norādīto pasta adresi [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

5.     Nekustamais īpašums [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 09.11.1995. pieder V.Ž., personas kods [:]. Īpašumtiesības 09.11.1995. reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā Nr.15.

6.     Par laika periodu pirms 2002.gada līdz 25.08.2016. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

7.     25.08.2016. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 4340) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 342,17;

nokavējuma nauda līdz 25.08.2016. –           EUR 246,60;

KOPĀ                                                             EUR 588,77.

 

8.     15.02.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-4358 un nosūtīts V.Ž. uz viņa norādīto pasta adresi [:], Medzes pagasts, Grobiņas novads, LV 3461.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

9.     18.07.2016. Priekules novada pašvaldībā no Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērinātas tiesu izpildītājas Inese Božes saņemta vēstule Nr. 05627/008/2016-NOS, kurā minēts, ka uz V.Ž. piederošo nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā tiek vērsta piedziņa.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.08.2016. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no V.Ž. (V. Ž.), personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem [:] (kad.nr.[:], kad.nr. [:]) un [:] (kad.nr. [:]) Bunkas pagastā, Priekules novadā par laiku pirms 2002.gada līdz 25.08.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 520,79;

nokavējuma nauda līdz 25.08.2016. –           EUR 425,21;

KOPĀ                                                             EUR 946,00

(Deviņi simti četrdesmit seši euro, 00 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.
 2. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2016.gada 18.septembrim.
 3. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2016.gada 19.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.
 4. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.
 5. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. V.Ž.,[:], [:], LV 5410;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei.

 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.D. K. (I. D.K.) par nekustamo īpašumu [:], Priekules pagastā, Priekules novadā

  

1.     Nekustamais īpašums [:], Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder I.D.K., personas kods [:]. Īpašumtiesības 01.06.1995. reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā Nr.15.

 

2.     Par laika periodu 01.07.2013. līdz 25.08.2016. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3.     25.08.2016. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu [:], Priekules pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10871) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 5028,17;

nokavējuma nauda līdz 25.08.2016. –           EUR 1242,20;

KOPĀ                                                             EUR 6270,37.

 

4.     02.02.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-2320 un nosūtīts I.D.K. uz viņa norādīto pasta adresi [:], Australia.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.08.2016. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no I. D. K. (I. D. K.), personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu APŠI (kad.nr. 6482 001 0002) par laiku 01.07.2013. - 25.08.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 5028,17;

nokavējuma nauda līdz 25.08.2016. –           EUR 1242,20;

KOPĀ                                                             EUR 6270,37

(Seši tūkstoši divi simti septiņdesmit euro, 37 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2016.gada 18.septembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2016.gada 19.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. I. D. K.,[:], Australia;

1 eks. I. D. K.,[:];

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai. 

19. Par nekustamā īpašuma „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts J.M., dzīvojoša [:], Liepāja, 20.06.2016. iesniegums (Nr. 2.1.4/1041) ar lūgumu atsavināt daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (zemes) „Dinas”, kadastra Nr.[:], Bunkas pagastā.

 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Dinas”, kadastra Nr.6446 001 0038 – 34.75 ha platībā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000494887.

Nekustamais īpašums „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., 34.75 ha kopplatībā sastāv no : 2.40 ha –lauksaimniecības zeme; 1.26 ha – mežs; 1.53 ha – krūmāji; 21.78 ha – ūdens; 9.08 ha – zem zivju dīķiem; 1.47 ha – zem ceļiem.

01.02.2016. uz daļu no zemes vienības „Dinas”, Bunkas pagasts, Priekules novads,  17.60 ha platībā, tika noslēgta vienošanās Nr. 2.3.4/71 par papildinājumiem un grozījumiem 2010.gada 4.oktobra ūdenstilpes nomas līgumā Nr. 3-38/39-2010 ar SIA „Krotes Enerģija”, reģ. nr. 42103021780.

Ar SIA „Krotes Enerģija”, reģ. nr. 42103021780 Ūdenstilpes nomas līgums pagarināts līdz 31.12.2020.

J.M. vēlas iegādāties daļu no nekustamā īpašuma „Dinas”, Bunkas pag. Priekules nov., kadastra apz.6446 001 0291 17,37 ha platībā, norādot, ka minētā zeme tiks izmantota zivsaimniecībai un citām lauksaimniecības nozares darbībām (1.pielikums).

Lai varētu atsavināt minēto nekustamo īpašumu, nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma „Dinas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.6446 001 0038 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0291 sadalīšanu (zemes robežu plāns 2.pielikumā).

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus (1.pielikums).

3. Plānotajiem atdalāmajiem zemesgabaliem pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums – „Asari”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.                           

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,

1 eks. J. M.:[:], LV-3401.

 

Nosacījumi zemes ierīcības projektam pielikumā uz 2 lp. (skat. 1.pielikumu) un robežu plāns uz 2 lp. ( skat. 2.pielikumu).