26.04.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)

1.§ Par Priekules novada pašvaldības SIA „Priekules nami”, SIA „Priekules pakalpojumi”, SIA „Virgas tehnika”, SIA „Ras 30”, SIA „Priekules slimnīca” un SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2011.gada pārskatu apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2)punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības SIA „Priekules nami”, SIA „Priekules pakalpojumi”, SIA „Virgas tehnika”, SIA „Ras 30”, SIA „Priekules slimnīca” un SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2011.gada pārskatus.

2.§ Par Priekules novada domes, Liepājas reģiona novadu būvvaldes un Priekules novada konsolidētā 2011.gada pārskata apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2)punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes 2011.gada pārskatu.

 

2. Pastiprināt Liepājas reģiona novadu būvvaldes 2011.gada pārskatu.

 

3. Apstiprināt Priekules novada konsolidēto 2011.gada pārskatu.

 

3.§ Par deputāta V[:] K[:] atteikšanos no darba samaksas par deputāta pienākumu pildīšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav (V[:] K[:], pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

Pieņemt Priekules novada domes deputāta V[:] K[:] atteikšanos no darba samaksas par deputāta pienākumu pildīšanu ar 2012.gada 1.maiju.
4.§ Par Priekules Pirmās vēstures grāmatas – Žanis Puķītis „Atmiņu stāsti par Priekuli un novadniekiem” maketa sagatavošanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Piešķirt 350 (trīs simti piecdesmit) Ls dizaina mākslinieces, studentes T[:] R[:] darba apmaksai grāmatas – Žanis Puķītis „Atmiņu stāsti par Priekuli un novadniekiem”  maketa sagatavošanai, noslēdzot autoratlīdzības līgumu.

 

2.      Finansējumu .piešķirt no struktūrvienības 08.2901 (kultūras pasākumi novadā) EKK – 2279.

 

3.      Par lēmuma izpildi atbildīga Priekules novada tūrisma organizatore Daiga Egle.

5.§ Par atbalstu projektam „Ziemeļvalstu mākslas skaistums piesaista, apvieno un iespaido”.

Saņemts I[:] R[:] 2012.gada 2.aprīļa  iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai no Priekules novada domes.

            Priekules Mūzikas un mākslas skola kopā ar sadarbības partneriem Igaunijā Lihulas Mūzikas un mākslas skola un Īslandē Hofsosas vokālā skola, Eiropas programmā Nordplus junior saņēma apstiprinājumu finansējumam par kopējo summu 30 550 eiro, no tā finansējums Priekules skolai  - 11 675 eiro.

2012.gada jūlijā Priekulē ieradīsies 14 jaunieši un 3 skolotāji no Īslandes un 14 jaunieši un 3 skolotāji no Igaunijas Lai varētu uzņemt delegācijas, nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums dalībnieku ēdināšanai un ciemiņu izmitināšanai viesu namā „Mūsmājas”,  Ls 790.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu „ Ziemeļvalstu mākslas skaistums piesaista, apvieno un iespaido”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 790.

6.§ Par atbalstu projektam „Kāpšanas (alpīnisma) sienas ierīkošana Priekules novada daudzfunkcionālā sporta hallē”.

Saņemts Priekules novada sporta metodiķa M[:] M[:] 2012.gada 11.aprīļa  iesniegums par Priekules novada domes atbalstu projektam Kāpšanas (alpīnisma) sienas ierīkošana Priekules novada daudzfunkcionālā sporta hallē”. Projektu paredzēts iesniegt biedrībā “Liepājas rajona partnerība“ projektu konkursam.

            Projekta kopējās izmaksas                                LVL  11209,79;

            ELFLA finansējums                                          LVL    8269,51;

            Priekules novada domes finansējums     LVL    2940,28.

            Projektā paredzēts Priekules novada daudzfunkcionālā sporta hallē uzstādīt alpīnisma kāpšanas sienu 77 m² platībā.

Projekts tiks realizēts no 01.10.2012.  līdz 01.10.2013.

Dome konstatē, ka ar projekta palīdzību tiks uzlabotas iespējas dažādot  fiziskās aktivitātes.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu Kāpšanas (alpīnisma) sienas ierīkošana Priekules novada daudzfunkcionālā sporta hallē”.

 

2.  Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2940,28.

 

3.  Par projekta vadītāju apstiprināt Priekules novada sporta metodiķi M[:] M[:].

7.§ Par atbalstu projektam „Hokeja un slidošanas laukuma apmaļu (bortu) un mini golfa laukuma un inventāra iegāde”.

Saņemts Priekules novada sporta metodiķa M[:] M[:] 2012.gada 11.aprīļa  iesniegums par Priekules novada domes atbalstu projektam Hokeja un slidošanas laukuma apmaļu (bortu) un mini golfa laukuma un inventāra iegāde”. Projektu paredzēts iesniegt biedrībā “Liepājas rajona partnerība“ projektu konkursam.

            Projekta kopējās izmaksas                                LVL 15963,19;

            ELFLA finansējums                                          LVL 11776,12;

            Priekules novada domes finansējums     LVL   4187,07.

Dome konstatē, ka ar projekta palīdzību tiks uzlabotas iespējas lietderīgi un daudzpusīgi pavadīt brīvo laiku. 

            Projektā paredzēts iegādāties bortus hokeja un slidošanas laukuma ierīkošanai.

Projekts tiks realizēts no 10.11.2012.  līdz 10.11.2013. Projekta vadītājs M[:]M[:].

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu „ Hokeja un slidošanas laukuma apmaļu (bortu) un mini golfa laukuma un inventāra iegāde”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 4187,07.

8.§ Par atbalstu projektam „Priekulnieku priekam un atpūtai”.

Saņemts biedrības “Brīnumpastaliņas” 2012.gada 11.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu “Priekulnieku priekam un atpūtai” iesniegšanai biedrībā Liepājas rajona partnerība  - Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursam.

            Projekta kopējās izmaksas                                LVL     14000,00;

            ELFLA finansējums                                          LVL      12600,00;

            Priekules novada domes finansējums     LVL        1400,00.

 

Dome konstatē, ka projekts virzīts uz bērnu, jauniešu un viņu vecāku saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši izremontētās un aprīkotās telpās. 

 

            Projekts tiks realizēts no 07.11.2012 līdz 07.11.2013.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.  Atbalstīt projektu Priekulnieku priekam un atpūtai”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1400.

9.§ Par līdzfinansējumu projektam „Mednieku mājas „Radziņi” rekonstrukcija”.

Saņemts iesniegums par līdzfinansējuma piešķiršanu sagatavotajam projektam „Mednieku mājas „Radziņi” rekonstrukcija”, ko iesniegs biedrībā „Liepājas rajona partnerība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) projektu konkursam.

Projekta kopējās izmaksas        LVL    13545,86

ELFLA finansējums                  LVL    12191,27

Priekules novada dome LVL     1354,86

            Dome konstatē, ka projekts virzīts uz cilvēku brīvā laika pavadīšanas iespēju palielināšanu un  biedrības „Mednieku kopa „Virga””  darbības attīstību. Mednieku kopā darbojas Virgas un Kalētu pagasta mednieki, kuri kopīgi organizē medības, meža dzīvnieku piebarošanu, rūpējas par dabas aizsardzību. Projekta īstenošanas laikā plānots veikt rekonstrukcijas darbus, telpu remontu un labiekārtošanu mednieku mājā „Radziņi”, lai palielinātu telpu izmantošanas iespējas mednieku kopas vajadzībām.

Projektu realizēs laikā no 2012.gada 10.novembra līdz 2013.gada 10.novembrim.

Projekta vadītājs mednieku kolektīva dalībnieks G[:] A[:]

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu  „Mednieku mājas „Radziņi” rekonstrukcija” .

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1354,86.

10.§ Par atbalstu projektam „Sentēvu drosme spēku mums dod” Virgas pagastā.

Saņemts Virgas pagasta pārvaldes iesniegums, kur lūgts piešķirt līdzfinansējumu projektam” Sentēvu drosme spēku mums dod”.

Konstatē, ka Virgas pagasta pārvalde sagatavojusi projektu iesniegšanai biedrībā „Liepājas rajona partnerība”, 6.rīcībā -  dabas un kultūras mantojuma saglabāšana.

 Projektu paredzēts realizēt laikā no 2012.gada 1.decembra līdz 2013.gada 30.jūnijam.

Projekta vadītāja pensionēta vēstures skolotāja Dz[:] V[:].

 

Projekta kopējais budžets                                 LVL  2945,50;

ELFLA fonda finansējums                                 LVL  2650,95;

Priekules novada domes finansējums     LVL    294,55.

 

Projektā paredzēts atjaunot Virgas pagasta Purmsātu kapos mūsdienām atbilstošu 1905. – 1906.gadā nošautajiem revolucionāriem veltītu piemiņas akmeni un izvietot astoņas piemiņas plāksnes viņu kapu vietās. Tiks izveidots gājēju celiņš, sakārtota Purmsātu kapu vecā daļa.

 

Šo piemiņas vietu nepieciešams sakārtot kā cieņas apliecinājumu tiem brīvības cīnītājiem, kuru piemiņa māca jaunajai paaudzei, kā vienkārši cilvēki ar savu rīcību pierādīja dzimtenes mīlestību, kā cīnījās par savu nākotni. Vēstures skolotājiem būs iespēja šo piemiņas vietu izmantot vēstures mācīšanas procesā, dažādojot mācīšanas metodes, izmantojot novadnieku nopelnus vēstures notikumos. Projekts veicinās pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Sakārtotā piemiņas vieta būs daļa no Virgas pagasta vizītkartes. Projekta pamatā izmantoti Purmsātu skolas novadpētniecības materiāli, ko apkopojusi skolotāja Dz[:] V[:].

Ierosina : atbalstīt Virgas pagasta pārvaldes  sagatavoto projektu ar līdzfinansējumu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atbalstīt projektu „Sentēvu drosme spēku mums dod”.

 

2.   Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu  Ls 294,55  apmērā.

11.§ Par līdzfinansējumu projektam „Brīvā laika pavadīšanas centra aprīkojuma iegāde” Virgas pagastā.

Saņemts Virgas pagasta pārvaldes iesniegums, kur lūgts piešķirt līdzfinansējumu projektam” Brīvā laika pavadīšanas centra aprīkojuma iegāde”.

Konstatē, ka Virgas pagasta pārvalde sagatavojusi projektu iesniegšanai biedrībā „Liepājas rajona partnerība”, 1.rīcībā – infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, vietu labiekārtošana un aprīkošana.

Projektu paredzēts realizēt laikā no 2012.gada 10.novembra līdz 2013.gada 30.jūnijam. Projektu vada Virgas pagasta pārvaldes vadītāja R[:] B[:]..

Projekta kopējais budžets                                 LVL  2612,00;

ELFLA  finansējums                                         LVL  2350,80;

Priekules novada domes finansējums     LVL    261,20.

Projektā paredzēts iegādāt inventāru un aprīkojumu Brīvā laika pavadīšanas centra infrastruktūras uzlabošanai, kas ļaus dažāda vecuma iedzīvotāju grupām lietderīgi pavadīt brīvo laiku un nodrošinās pulciņu darbu. Projektā plānots iegādāties trīs trenažierus, multispēļu galdu, strītbola komplektu, portatīvo datoru, projektoru, printeri, televizoru, mūzikas centru, DVD atskaņotāju.

Ierosina : atbalstīt Virgas pagasta pārvaldes  sagatavoto projektu ar līdzfinansējumu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atbalstīt projektu  „Brīvā laika pavadīšanas centra aprīkojuma iegāde”

 

2.   Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu  Ls 261,20  apmērā.

12.§ Par atbalstu projektam „Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanas centrs Virgas pagastā”.

Saņemts biedrības “Kanu Atvars” 2012.gada 14.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu “Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanas centrs Virgas pagastā” iesniegšanai LEADER . 

            Projekta kopējās izmaksas                                LVL 13 976,00;

            ELFLA finansējums                                          LVL 12 578,40;

            Priekules novada domes finansējums     LVL    1397,60.

 

Dome konstatē, ka ar projekta palīdzību paredzēts veikt vienkāršoto renovāciju ēkā, lai būtu kur organizēt dažādas sacensības, seminārus, amatniecības un rokdarbu pulciņus, kā arī citus interešu un fizisko aktivitāšu pasākumus.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanas centrs Virgas pagastā”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1397,60.

13.§ Par atbalstu projektam „Inventārs mūsdienīga sporta veida attīstībai un popularizēšanai Priekules novadā”.

Saņemts biedrības “Kanu Atvars” 2012.gada 14.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu “Inventārs mūsdienīga sporta veida attīstībai un popularizēšanai Priekules novadā” iesniegšanai LEADER.  

            Projekta kopējās izmaksas                                LVL 9650,00;

            ELFLA finansējums                                          LVL 8685,00;

            Priekules novada domes finansējums     LVL   965,00.

Dome konstatē, ka ar projekta palīdzību paredzēts iegādāties specializētu piekabi ratu un zirgu pārvadāšanai un poniju prezentācijas ratus, lai būtu iespējams rīkot nodarbības skolu un bērnu dārzu tuvumā, kā arī atrisinātu sportistu un inventāra nogādāšanu sacensību vietā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu Inventārs mūsdienīga sporta veida attīstībai un popularizēšanai Priekules novadā

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 965,00

14.§ Par atbalstu projektam „Makšķerēšanas iespēju Virgas upītē un naktsmītņu nodrošināšana Prūšu ūdenskrātuves tiešā tuvumā”.

Saņemts biedrības “Kanu Atvars” 2012.gada 14.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu “Makšķerēšanas iespēju Virgas upītē un naktsmītņu nodrošināšana Prūšu ūdenskrātuves tiešā tuvumā” iesniegšanai LEADER  

            Projekta kopējās izmaksas                    LVL 19865,00

            ELFLA finansējums                              LVL 17878,50

            Priekules novada domes finansējums LVL   1986,50

Dome konstatē, ka ar projekta palīdzību paredzēts veikt vienkāršoto renovāciju biedrībai piederošajā īpašumā “Upji”, lai nodrošinātu ar naktsmītnēm laivu braucējus, makšķerniekus un velotūristus

 

 Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu Makšķerēšanas iespēju Virgas upītē un naktsmītņu nodrošināšana Prūšu ūdenskrātuves tiešā tuvumā”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1986,50.

15.§ Par atbalstu projektam „Aktīvās atpūtas laukums ar nosaukumu „Trīs vienā””.

Saņemts biedrības “Rumula” 2012.gada 11.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu “Aktīvās atpūtas laukums ar nosaukumu „Trīs vienā””, iesniegšanai Rietumu bankas labdarības fonda, programmā „Sprīdis labākai dzīvei”.

            Projekta kopējās izmaksas                                LVL   3 000,00;

            Fonda finansējums                                            LVL   2 700,00;

            Priekules novada domes finansējums     LVL      300,00.

 

Dome konstatē, ka ar projekta palīdzību paredzēts izveidot aktīvās atpūtas laukumu trīs paaudžu iedzīvotājiem, uzstādot sporta iekārtas Purmsātu ciema sporta un atpūtas zonā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu „ Aktīvās atpūtas laukums ar nosaukumu „Trīs vienā””.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 300.

16.§ Par atbalstu projektam „Muzikālais dabas parks Purmsātos”.

Saņemts biedrības “Rumula” 2012.gada 11.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu “Muzikālais dabas parks Purmsātos” iesniegšanai biedrībā Liepājas rajona partnerība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursam.

            Projekta kopējās izmaksas                                LVL  14 000,00;

            ELFLA finansējums                                          LVL  12 600,00;

            Priekules novada domes finansējums     LVL     1400,00.

 

Dome konstatē, ka projektā ar neparastu līdzekļu palīdzību tiks piesaistīta bērnu interese un sniegta iespēja darboties brīvajā laikā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu  Muzikālais dabas parks Purmsātos”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1400.

17.§ Par līdzfinansējumu projektam „Radošā darbnīca „Šuj bez rūpēm!””.

Saņemts biedrības „Zilais lakatiņš  iesniegums par līdzfinansējuma LVL  141,80 piešķiršanu sagatavotajam projektam „Radošā darbnīca „Šuj bez rūpēm!””, ko iesniegs biedrībā „Liepājas rajona partnerība”  ELFLA  projektu konkursam- 1.rīcība –infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai vietējās stratēģijas īstenošanas teritorijā, vietu labiekārtošana un aprīkošana.

Projekta kopējās izmaksas        LVL 1418,00

ELFLA finansējums                  LVL  1276,20

Priekules novada dome LVL    141,80

            Konstatē, ka projekts virzīts uz cilvēku radošo spēju attīstības un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju palielināšanu. Projektā paredzēts iegādāties šujmašīnu, overloku, izšūšanas mašīnu, adāmmašīnu Radošās darbnīcas dalībniecēm tiks organizēta apmācība šūšanā, darbā ar adāmmašīnu, apgūs iemaņas mašīnizšūšanas tehnikās. Dalībnieces plāno biedrības vokālajam ansamblim un deju grupai uzšūt jaunas blūzes,  organizēt darbu izstādes, modes skates.

Projektu realizēs laikā no 2012.gada 1.decembra līdz 2013.gada 30.jūnijam..

Projekta vadītāja, biedrības „Zilā lakatiņa” dalībniece, A[:]F[:]

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atbalstīt projektu  „Radošā darbnīca „Šuj bez rūpēm!””.

 

2.   Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu  Ls 141,80 apmērā.

18.§ Par atbalstu projektam „Kalētu muižas un mežaparka “Priediens”papildināšana ar jauniem objektiem un inventāru”.

Saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas A[:] D[:] 2012.gada 16.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Kalētu pagasta pārvalde gatavo projekta pieteikumu “Kalētu muižas un mežaparka “Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un inventāru” iesniegšanai LEADER . 

            Projekta kopējās izmaksas                                LVL  14 000,00;

            ELFLA finansējums                                          LVL  12 600,00;

            Priekules novada domes finansējums     LVL     1400,00.

 

Dome konstatē, ka ar projekta palīdzību paredzēts attīstīt Kalētu mežaparku “Priediens” kā aktīvās atpūtas un rekreācijas vietu, nodrošinot kvalitatīvu un interesantu vidi.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu Kalētu muižas un mežaparka “Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un inventāru”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1400,00.

19.§ Par SIA „CP-23” izbraukuma tirdzniecību Priekules, Virgas, Bunkas , Kalētu pagastos Priekules novadā.

Izskata SIA „CP - 23” reģ.Nr.421003008439,  valdes locekles S[:] M[:] iesniegumu (10.04.2012., reģ.Nr.3–13/405), kurā  lūdz atļauju autoveikala tirdzniecībai ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu  VW Transporter,  reģ .Nr.HN 127.

             Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās  pie mājām “Ērgļi” no plkst.11.00 – 11.20, “Smilgas” no plkst.11.25 – 11.40, “Kraujas” no plkst.11.45 – 12.00, “Rūķīši” no plkst.12.10 – 12.30, “Veselības centrs” no plkst.12.40 – 13.00,” Ķineņi” no plkst.13.15 – 13.30.

             Priekules pagasta teritorijā  trešdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.00, pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.10 – 10.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Mucenieki” no plkst.10.40 – 11.00, pie mājām “Bamši” no plkst. 11.10 – 11.30, pie mājām “Cerības” no plkst. 11.40 – 12.00, apdzīvotā vietā Audari no plkst. 12.05 – 12.25, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.12.30 – 12.50. ceturtdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.30.

             Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  ceturtdienās  pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.30 – 15.30.

             Kalētu pagasta teritorijā piektdienās  pie ēkas “Brūzis” no plkst. 11.00 – 12.00, Ozolu ciemā   no plkst.12.30 – 13.00.

 

            Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu ka pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, kā arī uz MK Noteikumiem Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atļaut SIA „CP - 23”,  reģ. Nr.421003008439,   pārvietojama mazumtirdzniecības punkta tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ .Nr.HN 127, līdz 2013.gada 1.maijam:

 

1.1. Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās pa maršrutu  pie mājām “Ērgļi” no plkst.11.00 – 11.20, “Smilgas” no plkst.11.25 – 11.40, “Kraujas” no plkst.11.45 – 12.00, “Rūķīši” no plkst.12.10 – 12.30, “Veselības centrs” no plkst.12.40 – 13.00,” Ķineņi” no plkst.13.15 – 13.30.

 

1.2. Priekules pagasta teritorijā trešdienās pa maršrutu apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.00, pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.10 – 10.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Mucenieki” no plkst.10.40 – 11.00, pie mājām “Bamši” no plkst.11.10 – 11.30, pie mājām “Cerības” no plkst.11.40 – 12.00, apdzīvotā vietā Audari no plkst. 12.05 – 12.25, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.12.30 – 12.50. ceturtdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.30.

 

1.3.  Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  ceturtdienās pa maršrutu pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.30 – 15.30.

 

1.4.  Kalētu pagasta teritorijā piektdienās pa maršrutu pie ēkas “Brūzis” no plkst.11.00 – 12.00, Ozolu ciemā   no plkst.12.30 – 13.00.

20.§ Par SIA „Namejs D” izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Bunkas ,Gramzdas, Kalētu pagastos Priekules novadā.

Izskata SIA „Namejs D”, reģ.Nr.42103222154, direktores S[:] F[:] – D[:] iesniegumu (11.04.2012., reģ.Nr.3–13/419), kurā  lūdz atļauju autoveikala tirdzniecībai ar gaļas  izstrādājumu produkciju ar automašīnu  Citroen Berlingo, reģ .Nr.FJ 3403:

             Priekules pilsētas teritorijā trešdienās Aizputes ielā 5   no plkst.11.00, Saules ielā 1  no plkst. 11.45, Aizputes ielā 1 no plkst. 12.10, Liepājas ielas mikrorajonā no plkst.13.00.

             Bunkas pagasta teritorijā trešdienās Krotē pie pamatskolas no plkst.14.30 , Bunkā pie kultūras nama   no plkst. 15.00.

             Kalētu pagasta teritorijā piektdienās Kalētos pie  kultūras nama no plkst.13.20.

             Gramzdas pagasta teritorijā piektdienās Miera ielā 5 , Gramzdā   no plkst.15.00.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, ka pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, kā arī uz MK Noteikumiem Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

             Atļaut SIA „Namejs D”, reģ. Nr.42103222154,  pārvietojama mazumtirdzniecības punkta tirdzniecību ar gaļas  izstrādājumu produkciju  ar automašīnu Citroen Berlingo, reģ. Nr.FJ 3403,  līdz  2013.gada 1.maijam:

 

1. Priekules  pilsētas teritorijā trešdienās pa maršrutu Aizputes ielā 5   no plkst.11.00, Saules ielā 1  no plkst. 11.45, Aizputes ielā 1 no plkst. 12.10, Liepājas ielas mikrorajonā no plkst.13.00.

 

2.  Bunkas pagasta teritorijā trešdienās Krotē pie pamatskolas no plkst.14.30, Bunkā pie kultūras nama    no plkst. 15.00.

 

3. Kalētu pagasta teritorijā piektdienās Kalētos pie  kultūras nama no plkst.13.20.

 

4. Gramzdas pagasta teritorijā piektdienās Miera ielā 5 , Gramzdā   no plkst.15.00.