04.02.2016. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)

04.02.2016. ārkārtas sēdes audioieraksts
Noņemt no darba kārtības 2.jautājumu ‘’Par Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanu’’

 Sēdes vadītāja V.Jablonska aicina deputātus balsot par 2.jautājuma ‘’Par Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanu’’ noņemšanu no darba kārtības.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inese Kuduma, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,  Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noņemt no darba kārtības 2.jautājumu ‘’Par Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanu’’.

1. Par Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja E.Darguža atbrīvošanu no amata

 V.Jablonska nolasa lēmuma projektu un aicina deputātus balsot.

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un   Darba likuma 90.panta pirmās daļu, atklāti balsojot PAR - 7 deputāti (Malda Andersone, Inese Kuduma, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,  Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins); PRET -6 deputāti (Gražina Ķervija, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Neatbrīvot Bunkas pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Darguži no Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja amata.

2.Uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam izteikt rājienu Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Dargužim par lēmumā norādītajiem pārkāpumiem.

3.Uzdot pašvaldības administrācijai veikt Bunkas pagasta iedzīvotāju un pārvaldes darbinieku viedokļa noskaidrošanu par pārvaldes vadītāja darba stilu pirms 2016.gada maija domes sēdes.

4.Jautājumu par Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Darguža darbu un komunikāciju ar darbiniekiem un iedzīvotājiem skatīt 2016.gada maija domes sēdē.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. E.Dargužim

1 eks. personāla speciālistei

1.eks. finanšu nod.

 

Pielikumā: 1.pielikums-lēmums‘’’Par Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja E.Darguža atbrīvošanu no amata’’.

2. Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesas sadarbību

 V.Jablonska- 2016.gada 2.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts Durbes novada pašvaldības priekšsēdētāja Ojāra Petrēvica iesniegums, kurā lūgts izskatīt jautājumu par abu pašvaldību bāriņtiesu iespējamu sadarbību. Iesniegumā norādīts, ka Durbes novada bāriņtiesā ir izveidojusies situācija, ka Durbes novada bāriņtiesa nevar nodrošināt lemttiesīgu bāriņtiesu, jo uz doto brīdi bāriņtiesā ir divi bāriņtiesas locekļi ar balsstiesībām, bet sākot ar 2016.gada 5.martu līdz bāriņtiesas ievēlēšanai paliks viena balsstiesīgā persona. Iesniegums pamatots ar Bāriņtiesu likuma 53.panta pirmo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inese Kuduma, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,  Andris Džeriņš, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET –nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Noslēgt sadarbības līgumu par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību uz laiku no 2016.gada 10.februāra līdz Durbes novada pašvaldības jaunās bāriņtiesas ievēlēšanai.

2.      Noteikt, ka atbildīgā persona par šā līguma izpildi ir Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga Niedola.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: 2.pielikums- lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas sadarbību’’.