31.03.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

1. Par 01.03.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36/16-2012 termiņa pagarināšanu SIA „LATLINA”, Virgas pagastā, Priekules novadā

  Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “LATLINA” valdes locekļa Sergeja Žabina  ar lūgumu pagarināt 01.03.2012. Zemes nomas līguma  termiņu uz 30 gadiem, līdz 01.03.2046.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nepagarināt 01.03.2012. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/16-2012 noteikto līguma termiņu par 30 gadiem (līdz 01.03.2046.).

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „LATLINA”, Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas nov., LV 3430;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. juristei I.Avotiņai.

 

Pielikumā: 2.pielikums- lēmums ‘’ Par  01.03.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36/16-2012 termiņa pagarināšanu SIA ‘’LATLINA’’, Virgas pagastā, Priekules novadā’’.

 

2. Par SIA „Priekules nami” 2015.gada pārskata apstiprināšanu

 SIA “Priekules nami” ir iesnieguši 2015.gada pārskatu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Apstiprināt SIA „Priekules nami” 2015.gada pārskatu.

 Izsūtāms:

1 eks. SIA “Priekules nami”;

1 eks. lietā SIA ”Priekules nami”;

1 eks. I. Avotiņai

 

Pielikumā: 3.pielikums - lēmums ‘’Par SIA ‘’Priekules nami’’ 2015.gada pārskata apstiprināšanu’’ un SIA ‘’Priekules nami bilance un peļņas zaudējumu aprēķins uz 4 lp.

3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ūdensvadu sakārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

 2016.gadā ir nepieciešams izbūvēt un sakārtot ūdensvadus Priekulē, Brīvības ielā  un Priekulē, Dzirnavu ielā . Kopējā summa būtu 10540.05 EUR. Šajā gadījumā būtu nepieciešams  noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami”. SIA “Priekules nami” ir iesnieguši  tāmes minētajiem darbiem.

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis,  Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); deputāts Andis Eveliņš, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, uz 1gadu par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – par Priekules pilsētas ūdensvadu Dzirnavu ielā un Brīvības ielā  izbūvi un sakārtošanu par summu EUR 10540.05.

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma

Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada iestādes mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

            2) finanšu nodaļa.

 

Pielikumā: 4.pielikums - lēmums ‘’ Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ūdensvadu sakārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA ‘’Priekules nami’’, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule’’.

4. Par zemes nomas līguma slēgšanu tirgus laukuma izveidei Priekulē

 Priekules novada pašvaldība LEADER projekta ietvaros plāno tirgus laukuma un stāvlaukuma izbūvi, lai nodrošinātu novada mājražotājus ar labiekārtotu laukumu. Plānota uzcelt arī jauna sabiedriskā tualete ar ūdeni un apkuri. Pilsētas iestāžu vadītājiem bija sapulce, kurā nolēma, ka tirgus laukuma vieta ir jāmaina, jo esošais tirgus laukums ir patālu no centra, neviens uz turieni neiet. Tirgotāji savu produkciju izvieto centrā pie veikala ‘’TOP’’.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Slēgt zemes nomas līgumu tirgus laukuma un stāvlaukuma iekārtošanai Priekulē LEADER projekta ietvaros par zemes gabala 1400m2 platībā, kadastra nr. 6415 002 0150, nomu ar akciju sabiedrību “LPB”, reģ. Nr.52103003541, adrese: Liepāja, Brīvības iela 56.

2.Gadījumā, ja LEADER projekta ietvaros netiek apstiprināts Priekules novada pašvaldības iesniegtais projekts, zemes nomas līgumu izbeigt.

 

Izsūtāms:

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai;

1 eks. juristei I.Avotiņai

 

Pielikumā: 5.pielikums - lēmums ‘’ Par zemes nomas līguma slēgšanu tirgus laukuma izveidei Priekulē’’.

5. Par autobusu iegādi skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi un paplašinātā darba grupas sanāksmē izanalizējusi Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas un Priekules vidusskolas direktores Irinas Tiesneses iesniegumus, kuros detalizēti izvērtēts pašreizējo skolēnu autobusu tehniskais stāvoklis, remontu un uzturēšanas izmaksas, noslogojums. Secināts, ka lietderīgāk iegādāties mazākus un ekonomiskākus autobusus.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pašvaldības noteikto funkciju nodrošināšanai iegādāties Priekules novadā divus jaunus autobusus (sēdvietas 19+1).
  2. Paredzamais finansējums divu autobusu iegādei līdz EUR 144000.00 (viens simts četrdesmit četri tūkstoši euro), ieskaitot PVN.
  3. Nepieciešamo finansējumu lūgt kā aizņēmumu Valsts Kasē.

 

Lēmums izsūtāms:

1.     Finanšu nodaļai,

2.     Iepirkumu komisija,

3.     Kalētu pagasta pārvaldei,

4.     Priekules vidusskolai

 

Pielikumā: 6.pielikums - lēmums ‘’ Par autobusu iegādi skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Priekules novadā’’.

6. Par Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikuma apstiprināšanu

 Projektu koordinatore Una Ržepicka skaidro, ka kopējais finansējums 2016.gadā pašvaldības projektu konkursiem ir 9840 EUR.

 

Projektu konkursam ‘’Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā’’- 4000 EUR;

Projektu konkursam ‘’Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā’’ -3000 EUR;

Projektu konkursam ‘’Kultūras iniciatīvas Priekules novadā’’ 2840 EUR.

Projektus var iesniegt arī fiziskas personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas. Projektu īstenošanas laiks no 1.jūnija līdz 31.augustam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumu.

 

Lēmums paziņojams:

Priekules novada pašvaldības projektu koordinatorei Unai Ržepickai

 

Pielikumā: 7.pielikums - lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldības projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu’’ un Nolikums uz 17 lp.

7. Par Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumu

 Pamatojoties uz Darba likuma 7.panta pirmo daļu, kas paredz, ka ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumu.

2.     Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu iepazīstināšanu ar nolikumu.

 

Lēmums nosūtāms - izglītības iestāžu (Priekules vidusskola, Gramzdas pamatskola, Kalētu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola un Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas", Priekules Mūzikas un mākslas skola, Kalētu Mūzikas un mākslas skola, Purmsātu speciālā internātpamatskola) vadītājiem.

 

Pielikumā: 8.pielikums - lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumu’’.

8. Par grozījumiem ‘’Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai’’

 Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atlikt jautājuma izskatīšanu.

9. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā (apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra  sēdes  lēmumu (protokols Nr.23, 7.§)).

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. – pašvaldības izpilddirektora vietniecei;

1 eks. – personāla speciālistei.

 

Pielikumā: 9.pielikums - lēmums ‘’ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā’’ un grozījumi Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā uz 1 lp.

10. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi 2016.gada 19.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: 10.pielikums-  Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi 2016.gada 19.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””.

11. Par daļu no zemes Miera ielā 5, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu biedrībai „Pakavs G”

 2016.gada 26.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības „Pakavs G”, reģ. Nr.40008234149, adrese Skolas iela 3, Gramzdas pag., Priekules nov., valdes locekles Guntas Gruntiņas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības Miera iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., 400 m² platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0337, rotaļu laukumu izveidei.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.3.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 01.03.2016. biedrībai „Pakavs G”, reģ.Nr.40008234149, daļu no zemes vienības Miera iela 5, kadastra apzīmējums 6464 001 0337, 0,047 ha lielā platībā, slēdzot zemes nomas līgumu uz 10 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. Zemes izmantošanas mērķis-sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas.

2. Noteikt gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Biedrībai „Pakavs G”, Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.,LV3486;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. Juristei I.Avotiņai.

 

Pielikumā: 11.pielikums- lēmums ‘’Par daļu no zemes Miera ielā 5, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu biedrībai ‘’Pakavs G’’.

12. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Lauki”, Kalētu pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 2016.gada 24.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Ruģi”, reģ.Nr.42102012757, adrese Galvenā iela 15, Priekule, Priekules novads, valdes locekles Irēnas Indriekienes iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Lauki”  6,3 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0010, Kalētu pag., Priekules nov.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,  Andris Džeriņš) deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Lauki”  6,3 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6464 006 0010, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai  un zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc zemes reģistrēšanas zemesgrāmatā.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai.

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam.

1 eks. Juristei I.Avotiņai

 

Pielikumā: 12.pielikums- lēmums ‘’Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Lauki”, Kalētu pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu’’.

13. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Gulbji”, Kalētu pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Gulbji”  0,45 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], Kalētu pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts:

Ar  Priekules novada domes 26.07.2012. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9, 24.§, zemes vienībai „Gulbji” 0,45 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0040, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

2012.gada 07.novembrī ar pirmnomas personu I. E. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.3-36K/17-2012 par apbūvētas zemes „Gulbji” Kalētu pagastā nomu.

Uz zemes vienības atrodas I.E. piederošas ēkas/būves.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību „Gulbji” 0,45 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0040, Kalētu pag., Priekules nov., saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai.

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam.

1 eks. Juristei I.Avotiņai

 

Pielikumā: 13.pielikums- lēmums ‘’Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Gulbji”, Kalētu pag., Priekules nov.,  reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda ’’.

 

14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Jostiņi”, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Jostiņi”  5,0 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts:

 

Ar  Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.14, zemes vienībai „Jostiņi” 5,0 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0014, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

2007.gada 08.aprīlī ar pirmnomas personu Vaidi Skari tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.220  par apbūvētas zemes „Jostiņi” Kalētu pagastā nomu.

Uz zemes vienības atrodas ēkas/būves, kuras atrodas V.S. lietošanā un piekrīt šīs personas mājsaimniecībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Jostiņi” 5,0 ha lielā platībā (platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums [:], Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai  un zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai.

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam.

1 eks. Juristei I.Avotiņai

Pielikumā: 14.pielikums- lēmums ‘’Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Jostiņi”, Kalētu pag., Priekules nov.,  uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’.

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina par zemi “Virzas”, Virgas pag., Priekules nov., pārskatīšanu M.C.

 2016.gada 26.februārī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts M. C. 26.02.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/323, ar lūgumu pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par zemes vienību “Virzas”, kadastra apzīmējums 6498 002 0120, Virgas pagastā. Uz zemes vienības atrodas pašvaldībai piederoša ēka – jaunbūve, bērnu dārzs “Zvani”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.panta 1. daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6. daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pārrēķinu M.C. (konta Nr.9249) par 2013. 2014. 2015.gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par zemi “Virzas”, kadastra apzīmējums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, neapliekot ar nekustamā īpašuma nodokli zemi 0,5 ha lielā platībā.

2. Atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. juristei I.Avotiņai,

1 eks. finanšu nodaļai;

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumā: 15.pielikums- lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina par zemi “Virzas”, Virgas pag., Priekules nov., pārskatīšanu M.C.’’.

16. Par nepareizi aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu A. S. par nekustamo īpašumu „Altajs”, Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts S.M. Ž. iesniegums ar lūgumu veikt labojumu nodokļa aprēķinā par nekustamo īpašumu „Altajs”, Priekules pagasts, Priekules novads par 2016.gadu, kas aprēķināts A. S., tā kā minētā persona ir mirusi.

 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Dzēst A. S., personas kods [:] personīgā konta Nr.11385 (zeme), un pers.konta 14911 (ēka) par nekustamo īpašumu „Altajs”, kadastra Nr.[:], Priekules pag., Priekules nov., 2016.gadā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli .

 

2.     Dzēst nokavējuma naudu, kas izveidojusies līdz lēmuma spēkā stāšanās brīdim.

 

3.     Par lēmuma izpildi atbildīga Priekules novada Finanšu nodaļa.

 

4.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks.  S.M. Ž. : [:], Gramzda , Gramzdas pag., Priekules nov.;

 1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei;

 1 eks. Priekules novada Finanšu nodaļai.

Pielikumā: 16.pielikums- lēmums ‘’ Par nepareizi aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu A. S. par nekustamo īpašumu ‘’Altajs’’, Priekules pag., Priekules nov.’’’’.

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T. Š. par nekustamo īpašumu [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 25.07.2013. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.3; 20.§) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T. Š. par nekustamo īpašumu [:], Gramzdas pagastā LVL 2353,53 (t.i. EUR 3348,77) apmērā par laiku līdz 30.06.2013. Lēmums nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 24.03.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no T. Š. (T. Š.), personas kods[:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:] (kad.nr.[:] un nr.[:]) Gramzdas pagastā, Priekules novadā par laiku 28.08.2015. – 04.04.2016., sekojoši:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –                        EUR 177,72;

nokavējuma nauda 28.08.2015. – 04.04.2016.–         EUR 133,43;

KOPĀ                                                                         EUR 311,15

(Trīs simti vienpadsmit euro, 15 centi).

 

  1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr.90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr.LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

  1. Lēmuma piespiedu izpilde tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

  1. Piedziņa tiek vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

  1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. T.Š., adrese:[:] Austrija;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: 17.pielikums- lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T.Š. par nekustamo īpašumu[:] , Gramzdas pagastā, Priekules novadā’’.

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A. T.

 2015.gada 17.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/2330) Priekules novada pašvaldībā saņemts A.T. , dzīvojošas [:]  ,Priekules  pagastā, Priekules novadā, 17.12.2015. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pagasta īpašumu  [:] ar kadastra Nr.[:] , kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              Piemērot 2016. gadā   nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai A.T., pers. kods[:], par zemi [:] ar kadastra Nr.[:]  0.5570 ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Priekules nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. A. T. :adrese [:], Priekules pagasts, Priekules novads , LV-3434.

 

Pielikumā: 18.pielikums- lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.T.’’.

19. Par 30.05.2008. zemes nomas līguma Nr.VPP(1,5%)-2008/3 laušanu ar V.O., Virgas pag., Priekules nov.

 Izskatot jautājumu par 30.05.2008. zemes nomas līguma Nr.VPP(1,5%)-2008/3 laušanu, noslēgts ar V.O., par daļu no zemes „Sarmas” 0,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0123, Virgas pagastā iznomāšanu tika konstatēts, ka:

 

2008.gada 30.maijā starp Virgas pagasta padomi (Iznomātājs) un V.O. (Nomnieks) tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP(1,5%)-2008/3 (turpmāk tekstā- līgums) par daļu no zemes „Sarmas” 0,1 ha platībā, Virgas pagastā, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš ir noteikts līdz 2018.gada 31.maijam.

2012.gada 01.martā tika noslēgta Vienošanās Nr.3-36/22-2012 par grozījumiem līgumā.

Atbilstoši līguma 7.1.4.punktam Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt līgumu, ja nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājuma termiņu vairāk par 6 mēnešiem.

V.O. nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus nav veikusi kopš 2005.gada otrā ceturkšņa. Nomas maksas maksājums nav veikts kopš 2009.gada.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi sastāda 114,82 EUR un nomas maksas parāds ir 38,23 EUR.

V.O. ir brīdināta mutiski par parāda nomaksu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Lauzt 30.05.2008. zemes nomas līgumu Nr.VPP(1,5%)-2008/3, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un V.O., personas kods [:], par daļu no zemes “Sarmas” 0,1 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, ar 2016.gada 31.martu.

2. Uzsākt parāda piedziņu no V. O., personas kods [:].

3. Atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V. O.,adrese[:], Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. Finanšu nodaļai

1 eks. juristei I.Avotiņai.

 

Pielikumā: 19.pielikums- lēmums ‘’ Par 30.05.2008. zemes nomas līguma Nr.VPP(1,5%)-2008/3 laušanu ar V.O., Virgas pag., Priekules nov. ’’.