22.08.2014. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.15)

1.§ Par projekta „Priekules novada Bunkas pagasta, Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība” pārtraukšanu

 M.Baumanis – skaidro situāciju Krotes ciema ūdenssaimniecībā. Projekts uzsākts, jo ūdensvada un kanalizācijas sistēmas tīkli ir veci, pārvaldei sastādīts akts par dzeramā ūdens neatbilstību lietošanas prasībām. Notekūdeņu attīrīšanas sistēma ir nolietojusies- filtrs ir ciet un blakus ir izveidojušies caurumi par kuriem notekūdeņi aiziet neattīrīti. Trasē nav noslēgarmatūra un remontējot jānoslēdz visa sistēma.

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes viedoklis bija nevirzīt tālāk  projekta realizēšanu.

V.Jablonska- vai deputātiem ir kādi jautājumi vai priekšlikumi?

I.Šteins- šis projekts ir ļoti liels risks. Es neredzu tik lielus ieguvumus, to realizējot. Uzskatu, ka rekonstrukcija jārealizē pa posmiem, saviem līdzekļiem. Ja , realizējot projektu, netiks panākti pietiekami daudz pieslēgumu, izmaksas par pakalpojumu iedzīvotājiem stipri pieaugs.

V.Jablonska –Bunkas pārvaldes vadītājam septembra tautsaimniecības komitejas sēdē jāsniedz informācija , kā risinās šo jautājumu.

A.Cīrulis –Vai ir pieejams saraksts, kur uzskaitītas konkrētās Krotes ūdenssaimniecības problēmas?

E.Dargužis – ūdens sagatavošanas stacija un kanalizācijas ierīkošana skolotāju mājai.

 

Priekules novada dome iepazīstas ar informāciju par projektu „Priekules novada Bunkas pagasta, Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība” un konstatē:

Notekūdeņu savākšana un kanalizācijas tīklu paplašināšana vēl 91 cilvēkam, sasniedzot tādu pašu kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaitu, kāds ir ūdensapgādes lietotāju skaits, nav iespējama, jo iedzīvotāju skaits Latvijā un arī Krotes ciemā samazinās. Realizējot projektu paredzētie mērķi un  rezultāti  netiks sasniegti.

Organizētā iepirkumu procedūra liecina, ka ar Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumu (protokols Nr.17,46.§) ‘’Par atbalstu projektam „Priekules novada Bunkas pagasta, Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība”’’ noteiktie un atbilstoši 2013.gada 9.septembra vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/051/057 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projektam paredzētie izdevumi palielinās no 485461,14 eur uz 588173,75 eur. Līdz ar to nepieciešamā pašvaldības ieguldījuma daļa palielinās no 72819,22 eur  uz 175531,53 eur.

 

 Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 14 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:  

  1. Atcelt Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumu (protokols Nr.17,46.§) ‘’Par atbalstu projektam „Priekules novada Bunkas pagasta, Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība”.
  2. Pārtraukt projekta „Priekules novada Bunkas pagasta, Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība” realizāciju.
  3. Atmaksāt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projektam piešķirtos līdzekļus.
  4. Uzdot Bunkas pārvaldes vadītājam Edgaram Dargužim sagatavot un iesniegt 2014.gada septembra Tautsaimniecības komitejas sēdē priekšlikumus, par Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības steidzami risināmām problēmām un paredzamām izmaksām.