PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI AIZBILDNĪBAS JAUTĀJUMOS

Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits.lv .

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, veselības dati, nodarbinātība, ģimenes stāvoklis, dzīves apstākļi, informācija, ko var sniegt tiesībaizsardzības (dati par sodāmību un pārkāpumiem) iestādes, kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama Priekules novada Bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros) apstrādes mērķis: iesnieguma par aizbildnības nodibināšanu un iecelšanu par bērna aizbildni izskatīšanas, lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas, kā arī labvēlīga administratīvā akta pieņemšanas gadījumā – turpmākā aizbildņa darbības uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: Jūsu attiecīgs iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Civillikumu (t.sk., 216.-354.pants), Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 29.-33.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu).

Personas datu saņēmēji: konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pabalstu jautājumi), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem. Pēc Jūsu iecelšanas par bērna aizbildni Jūsu kā aizbildņa personas datus saņems aizbildnībā ņemtā bērna izglītības iestāde un ģimenes ārsts, kā arī Jūsu dati (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) var tikt nodoti aizbildnībā ņemtā bērna vecākiem saskarsmes ar bērnu nodrošināšanas nolūkā.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Priekules novada Bāriņtiesas lietu sarakstu.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: Pieprasīt pārzinim izsniegt Jūsu kā datu subjekta apstrādātos personas datus, kuri ir pārziņa rīcībā, lūgt neprecīzo personas datu labošanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat likumā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Vienlaikus informējam, ka Jūsu kā potenciālā aizbildņa/aizbildņa nepilngadīgie bērni un citas ar Jums nedalītā saimniecībā dzīvojošās personas tiks aicinātas paust viedokli par Jūsu iecelšanu par bērna aizbildni/aizbildņa pienākumu izpildi, tiks vērtētas Jūsu ģimenes savstarpējās attiecības.