19.02.2013. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.2)

1.§ Par atbalstu projektam „Priekules novada Bunkas pagasta, Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība”

Saņemts Bunkas pārvaldes vadītāja E.D[:] iesniegums par atkārtota projekta pieteikuma iesniegšanu.                   

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Ainars Cīrulis,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.    Atcelt Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumu protokols Nr.17; 46.§ „Par atbalstu projektam „Priekules novada Bunkas pagasta, Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība””.

 

2.    Apstiprināt dalību projektā Priekules novada Bunkas pagasta, Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība”.

 

3.    Apstiprināt plānotās projekta izmaksas, tajā skaitā pašvaldības finansējuma daļu:

3.1. Projekta kopējās izmaksas                              Ls 412861,94;

3.2. Projekta attiecināmās izmaksas                      Ls 341184,24;

3.3. ERAF finansējums                                         Ls 290006,60;

3.4. Priekules novada domes finansējums            Ls 122855,33;

3.5. Tajā skaitā neattiecināmā izmaksas (PVN)    Ls   71677,69.

 

4. Dome pilnvaro domes priekšsēdētāju parakstīt apliecinājumu, un iesniegt projektu VARAM.