25.07.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 3)

1.§ Par Priekules novada domes deputāti Aldu Binfeldi

 Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.panta 1.daļu un „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 2.panta 1.daļu, ja ievēlētais deputāts nolicis savu mandātu, tad iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.

Saskaņā ar Priekules novada vēlēšanu komisijas 28.06.2013. lēmumu (sēdes protokols Nr.25. punkts 2.) deputātu kandidāte Alda Binfelde ir uzaicināma pildīt Priekules novada domes deputātes pienākumus, jo Priekules novada domes deputāte Ruta Balode ir nolikusi savu deputāta mandātu.

Priekules novada dome 27.06.2013. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2 §.23.) par deputāta pilnvaru izbeigšanu R.Balodei.

Priekules novada domes deputātes pienākumus ir uzsākusi pildīt Alda Binfelde.

A.Binfelde darbosies Veselības un sociālo jautājumu pastāvīgajā komitejā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punktu, dome ievēlē pastāvīgo komiteju locekļus.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

Ievēlēt Priekules novada domes deputāti Aldu Binfeldi par veselības un sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas locekli.

2.§ Saistošie noteikumi Nr.6 ‘’Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam’’’’

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna,  Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada domes saistošo noteikumu projektu Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam”.

2.      Uzdot Priekules novada domes lietvedības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3.      Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3.§ Saistošie noteikumi Nr.7 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’

 Pamatojoties uz LR likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada domes saistošo noteikumu projektu Nr.7 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’.

 

  1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

 

  1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu, atzīt par spēku zaudējušiem Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošos noteikumus Nr.7 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’.

 

  1. Uzdot Priekules novada domes lietvedības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
4.§ Saistošie noteikumi Nr.8 ‘’Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.5 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem’’’’

 Pamatojoties uz LR likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt iesniegto Priekules novada domes saistošo noteikumu projektu Nr.8 ‘’Par sociālās palīdzības  pabalstiem Priekules novadā’’.

 

  1. Lietvedības nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā un rakstveidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

 

  1. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt Priekules novada mājas lapā www.priekule.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā ‘’Priekules novada ziņas’’.

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā  izdevumā ‘’Priekules novada ziņas’’.

5.§ Par ‘’Priekules novada Attīstības stratēģija līdz 2030.’’ gala redakciju

 Sagatavota Priekules novada Attīstības stratēģija līdz 2030 gala redakcija, kas precizēta atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona norādījumiem. No Kurzemes plānošanas reģiona saņemts pozitīvs atzinums.

 

 Atbilstoši MK 16.10.2012. noteikumiem Nr. 711, „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 70.2 punkta noteikumiem, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt precizēto gala redakciju „Attīstības stratēģija līdz 2030”

2.      Divu nedēļu laikā, no lēmuma pieņemšanas, par to elektroniski informēt VARAM un Kurzemes plānošanas reģionu.

3.      VARAM iesniegt AP papīra formātā un elektroniski (JPEG vai PNG), plānošanas reģionam šo informāciju iesniegt elektroniski.

6.§ Par ‘’Priekules novada Attīstības programma 2013.-2019.’’ gala redakciju

 Sagatavota Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019. gala redakcija, kas precizēta atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona norādījumiem. No Kurzemes plānošanas reģiona saņemts pozitīvs atzinums.

 

 Atbilstoši MK 16.10.2012. noteikumiem Nr. 711, „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 70.2 un 73.punkta noteikumiem, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt precizēto gala redakciju „Priekules novada Attīstības programma 2013-2019”

2.      Divu nedēļu laikā, no lēmuma pieņemšanas, par to elektroniski informēt VARAM un Kurzemes plānošanas reģionu.

3.      VARAM iesniegt AP papīra formātā un elektroniski (JPEG vai PNG), plānošanas reģionam šo informāciju iesniegt elektroniski.

7.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā ‘’Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai’’(prot.Nr.17,42.§)

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

Izdarīt Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefona lietošanai darba pienākuma veikšanai” (protokols Nr.17, 42.§)  šādus grozījumus:

 

1.  Anulēt sekojošu mēneša limitu mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2013.gada 30.jūniju:

 

Priekules novada dome:

 

 8. A[:] B[:], Domes priekšsēdētājas vietniece .                                 

             Telefona Nr.(29175268);                                                               Ls 20,-

 

18.A[:] C[:], Priekules vidusskolas direktors                                     Ls 15,-            

              Telefona Nr.(26490164);

                                                              

2.Noteikt sekojošos mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2013.gada 1.jūliju:

 

Priekules novada dome:

 

108. A[:] B[:], Priekules novada domes deputāte,                      

             Telefona Nr.; (29175268);                                                             Ls 5,-

  

109. A[:] C[:], Domes priekšsēdētājas vietnieks .                                

             Telefona Nr.(26490164);                                                               Ls 20,-

 

3.Noteikt sekojošos mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2013.gada 1.augustu:

 

 

110. L[:] S[:], Priekules novadu ziņu redaktore,.                       

             Telefona Nr.; (26171833);                                                             Ls 10,-

8.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā ‘’Par patapinājuma līguma slēgšanu 2013.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai’’(prot.Nr.17,43.§

  Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2013.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.17, 43.§)  šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2013.gada 1.augustu līdz 2013.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu ar sekojošu Priekules novada domes darbinieku :

 

1)      L[:] S[:], Priekules novada ziņu redaktore.                           Ls 10,- mēn.

 

9.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā ‘’Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai’’ (prot.Nr.17,44.§)

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija);deputāts Ainaras Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī dokumenta pieņemšanā nepiedalās; PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.17, 44.§)  šādus grozījumus:

 

1.  Noteikt ar 2013. gada  1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada domes funkciju realizēšanai novada transportam:

 

Priekules novada dome:

 

1.Škoda Octavija FU 4037,                                                                                 Ls 150,-            

Priekules novada domes  priekšsēdētājas vietnieks A[:] C[:]           

10.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumā (prot.Nr.2,18.§) ‘’Par atlaišanas pabalsta izmaksu iepriekšējā sasaukuma amatpersonai - Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei A[:] B[:]

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); deputāte Arta Brauna, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī dokumenta pieņemšanā nepiedalās; PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

Izdarīt grozījumus Priekules novada domes 27.06.2013.lēmumā (protokols Nr.2 18.§.) „Par atlaišanas pabalsta izmaksu iepriekšējā sasaukuma amatpersonai - Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei A[:] B[:]”, sakarā ar pieļauto pārrakstīšanās kļūdu.

Izteikt lemjošo daļu sekojošā redakcijā:

„Izmaksāt iepriekšējā sasaukuma amatpersonai - Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei A[:] B[:] atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā.”

 

11.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes,  atklāti balsojot PAR 11 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – 3 deputāti (Arta Brauna, Artis Šteins, Arnis Kvietkausks);Priekules novada dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu šādās struktūrvienībās – administrācija, kanceleja un attīstības plānošanas nodaļa.

2. Grozījumus struktūrvienībā novada domes administrācija finansēt no budžeta atlikuma gada beigās - Ls 2060.

3. Grozījumus struktūrvienībā „kanceleja” finansēt no novada domes administrācijas budžeta (struktūrvienība 01.1101, kods 1110 - Ls 358 un kods 1210 - Ls 87).

4. Grozījumus struktūrvienībā „attīstības plānošanas nodaļa” finansēt no attīstības plānošanas nodaļas budžeta (struktūrvienība 04.4301-2, kods 1110 - Ls 885 un kods 1210 - Ls 214)

5. Grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.augustu.

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.5 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam projekts uz 1 lpp.

12.§ Par kustamas mantas – universālas pašgājējmašīnas PEA -1 realizēšanu

 1.2013.gada 4.jūlijā SIA „MAILEKS” reģ.Nr. 58501004241, valdes loceklis [M.K.]  iesniedzis iesniegumu Priekules novada domē ar reģ. Nr. 3-13/825, kurā lūdz pārdot universālo pašgājējmašīnu  PEA – 1 rezerves daļām,  piedāvājot pirkuma cenu 900(deviņi simti latu) LVL

  2.Priekules novada dome konstatēja:

2013.gada 28.februārī Priekules novada dome pieņēma lēmumu (24.§ protokols Nr. 3) „Par Priekules novada domei piederošās universālās pašgājējmašīnas PEA – 1 ar reģ. Nr.T8436LA izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva, noņemšanu no uzskaites un realizēšanu”.

Universālās pašgājējmašīnas PEA – 1 atlikusī vērtība ir 0 LVL.

Izpētot situāciju Latvijas tirgū ar metāla pārstrādes uzņēmumu metāla iepirkuma cenām secināms, ja universālo pašgājējmašīnu PEA – 1 ar reģ. Nr.T8436LA nodotu licencētam metāla pārstrādes uzņēmumam, tad summa, kuru iegūtu pašvaldība būtu apmēram 810 LVL ieskaitot PVN, jo universālās pašgājējmašīnas PEA – 1 pilna masa ir 6 tonnas.

SIA „MAILEKS” piedāvāta summa ir augstāka pirkuma cena nekā cena, kuru saņemtu par realizāciju metāla pārstrādes uzņēmumam.

Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta 2.punktu

“3. pants. Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu

Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:

2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.”

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); deputāts Ilgonis Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī dokumenta pieņemšanā nepiedalās; PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

1. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „MAILEKS”, reģistrācijas numurs 58501004241, par Priekules novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas universālās pašgājējmašīnas PEA-1 pārdošanu par summu LVL 900,- (deviņi simti  lati) ieskaitot PVN.  

2. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram un juristei sagatavot šī lēmuma

1.punktā minēto pirkuma līgumu un  kustamas mantas  pieņemšanas - nodošanas aktu.

13.§ Par pašvaldībai piederošās mantas – mikroautobusa Ford Transit EE2892 atsavināšanu

 2013.gada 20.jūnijā (reģistrācijas nr. 3-13/755) Priekules novada pašvaldībā saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores vietas izpildītājas [R] [Dž] iesniegums, kurā lūgts atsavināt pašvaldībai piederošo mantu- mikroautobusu Ford-Transit EE2892, ar pašreizējo vērtību 5,00 Ls.

Priekules novada domes īpašumā ir vieglais pasažieru mikroautobuss FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr. EE 2892, (turpmāk tekstā –Mikroautobuss) 1.reģistrācijas datums 1992., pilna masa 2420 kg, pašmasa 1593 kg , aprīkots ar dīzeļdegvielas dzinēju.

Mikroautobuss atrodas Purmsātu speciālās internātpamatskolas lietošanā.

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka (1) „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. (2) Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta”.

 

Savukārt 6.panta otrā un trešā daļa nosaka, ka (2) „Atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. (3) Lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu”.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka „Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamas mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 500 latiem. Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību”

 

Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem (pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas Nr. 2404, inventāra numurs 1231-819), mikroautobusa bilances vērtība uz 2013.gada 1.janvāri ir LVL 5,00 (pieci lati).

 

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sestajai daļai, Priekules novada pašvaldība ir  pieaicinājusi sertificētu vērtētāju.

 

            2013.gada 1.jūlijā Mikroautobusa novērtēšanu veica sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts [A.Š.] (sertifikāts AA213,derīgs līdz 11.12.2013).Saskaņā ar eksperta slēdzienu mikroautobusa vērtība ir  LVL 350,00 (trīs simti piecdesmit lati).

 

Saskaņā ar 11.06.2013. SIA „Ardala”, reģistrācijas Nr. 42103017747 transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa novērtēšanas defektācijas aktu Mikroautobusa vidējais nolietojums sastāda 76,4 % un remontdarbu procesā iespējama slēptu defektu konstatēšana. Kā norādīts  SIA „Ardala” atzinumā mikroautobusa  remontdarbu veikšana nav ekonomiski izdevīga, izmaksas var pārsniegt mikroautobusa faktisko vērtību.

 

            Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka „Pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu”.

 

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 6.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 2013.gada 18.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, kur mikroautobusa atlikusī bilances vērtība ir LVL 5,00 (pieci lati) un, lai novērstu pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

1. Atļautatsavināt Priekules novada domei piederošu kustamo mantu- Mikroautobusu FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr. EE2892,1. reģistrācijas datums 1992.,šasijas Nr. WFOHXXGBVHNK12254, pārdodot par brīvu cenu.

 

2. Noteikt kustamas mantas –Mikroautobusa FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr. EE2892 nosacīto (pārdošanas) cenu LVL 370,-.

 

3. Apstiprināt  Priekules novada domei piederošas kustamas mantas- Mikroautobusa FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr. EE2892, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

 

4. Sludinājumu, par kustamas mantas pārdošanu, publicēt Priekules novada pašvaldības mājas lapāwww.priekulesnovads.lv. Ja piecu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole starp šīm personām.

 

5. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas atsavināšanu organizē un izsoli rīko Priekules novada domes pašvaldības īpašumu  atsavināšanas komisija Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A[:] R[:].

 

7. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

    Pielikumā: 9.pielikums Izsoles noteikumi uz 4 lp, 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.pielikumi pie izsoles noteikumiem uz 11 lp.

14.§ Par atbalsta sniegšanu autosportistam V[:] Z[:]

 Priekules novada domē 2013.gada 9.jūlijā saņemts V[:] Z[:], dzimuša [:], iesniegums par  pašvaldības atbalsta saņemšanu, lai iegādātos riepas un rezerves daļas krosa automašīnai un  sekmīgi varētu turpināt dalību Latvijas čempionātā autokrosā 4, 5 un 6 posmā, kā arī Ziemeļeiropas kausa – 3 un 4 posmā. 

 

            Pamatojoties uz Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11 ‘’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’  (7.1. līdz LVL 300,- gadā vienam Pretendentam, ja viņam pēdējā gada laikā bijuši panākumi valsts nozīmes sacensībās, konkursos, olimpiādēs – iegūtas no 1. līdz 3.vietai),  atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

                        Sniegt atbalstu autosportistam V[:] Z[:] 300 Ls apmērā riepu un rezerves daļu iegādei, lai sekmīgi varētu turpināt dalību Latvijas čempionātā autokrosā 4, 5 un 6 posmā, kā arī Ziemeļeiropas kausa – 3 un 4 posmā.

 

15.§ Par bojāto krāsni telpās, ko nomā veikals ‘’Dimanti’’, Aizvīķos, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 1.2013.gada 11.jūnijā ar reģ. Nr. 3 – 13/710 Priekules novada domē saņemts SIA „Dimanti 2” valdes locekļa A[:] G[:] iesniegums, ar lūgumu atļaut sakārtot nomātajās telpās apkuri, nojaucot bojāto krāsni un tās vietā ieliekot jaunu Jotul tipa krāsni.

Viena no krāsnīm, kura nodrošina telpas apkuri ir bojāta – ķieģeļi sabiruši un krāsns nav ekspluatējama.

Iesniegumā lūgts ieguldītos līdzekļus apkures sakārtošanā par aptuveno summu LVL 250.- atļaut atrēķināt no nomas maksas maksājumiem.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. SIA „Dimanti 2” ir telpu „Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Priekules novads nomnieks 78,8 m² platībā, kas iznomātas mazumtirdzniecībai.

Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.3-39/11-2012 jaunā redakcijā noslēgts 03.04.2012. un ir spēkā līdz 2014.gada 14.novembrim.

2.2. Gramzdas pagasta pārvaldes komisija 14.06.2013. ir apsekojusi telpas un konstatējusi, ka viena no trīs apkures krāsnīm telpās „Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Priekules novads ir nolietojusies un nav ekspluatējama, tai nepieciešams remonts. Komisija sastādījusi Apsekošanas aktu Par krāsns nolietojumu.

 

3.Ar Latvijas Republikas CIVILLIKUMA 863.-866. un 2140. pantu noteikts:

863. Kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi.

864. Visas uz lietu gulošās nastas un apgrūtinājumi jānes lietas īpašniekam.

865. Kādai lietai taisītie izdevumi ir vai nu nepieciešami, ar kuriem pašu tās būtību uztur vai aizsargā no pilnīgas bojā ejas, sabrukuma vai izpostījuma, vai derīgi, kas uzlabo lietu, un proti, pavairo ienākumu no tās, vai, beidzot, greznuma izdevumi, kas padara to tikai ērtāku, patīkamāku vai daiļāku.

866. Nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi katram, kas tos taisījis, izņemot personu, kas lietu dabūjusi noziedzīgā ceļā.

2140. Nepieciešamie un derīgie izdevumi, ko nomnieks vai īrnieks taisījis lietai, iznomātājam vai izīrētājam jāatlīdzina viņam pēc vispārējiem noteikumiem par izdevumu atlīdzību (866. un turpm.p.).

 

4. Lai nodrošinātu apkuri minētajās telpās un telpu turpmāku lietošanu atbilstoši noslēgtajam līgumam, ir nepieciešams sakārtot krāsni saskaņā ar valstī noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „DIMANTI 2” veikt apkures sakārtošanu un vienas Jotul tipa krāsns uzstādīšanu telpās „Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pagasts 78.8 m² platībā.

 

2.Krāsns uzstādīšanai jāatbilst visām valstī noteiktajiem ugunsdrošības prasībām un nomniekam krāsns sakārtošanas darbi jāsaskaņo ar ugunsdrošības dienestu.

 

3.Pēc krāsns uzstādīšanas SIA „DIMANTI 2” valdei jāiesniedz Priekules novada pašvaldībā dokumenti, kas apliecina faktus par krāsns uzstādīšanā izlietotajiem materiāliem, veiktajām maksām un atbilstību ugunsdrošības prasībām.

 

4.Pēc dokumentu saņemšanas no SIA „DIMANTI” Priekules novada domei izlemt jautājumu par derīgo izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību. Derīgo izdevumu atlīdzināšanas apmērs nomniekam nedrīkst pārsniegt LVL 250.-

 

16.§ Par piespriestās naudas summas samaksu administratīvajā lietā Nr.A42910609 , AA43-0186-13/2,

 2013.gada 24.maijā Priekules novada dome saņēma LR Administratīvās apgabaltiesas sprieduma norakstu lietā Nr.A422910609 (AA43-0186-13/2), kas ierosināta, pamatojoties uz SIA ‘’Vizulis’’ pieteikumu par Priekules pilsētas domes 2009.g.4.jūnija sēdes lēmuma (prot.Nr.9;1.§) atcelšanu un mantisko zaudējumu un personiskā kaitējuma atlīdzināšanu, sakarā ar SIA ‘’Vizulis’’ un Priekules novada domes apelācijas sūdzībām par Administratīvās rajona tiesas 2011.g.10.jūnija spriedumu.

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, Priekules novada dome konstatē:

 

[1] 2013.gada 21.maijā tika pasludināts Administratīvās apgabaltiesas spriedums administratīvajā lietā Nr.A42910609 , AA43-0186-13/2 un tiesa nosprieda:

SIA „Vizulis" pieteikumu apmierināt daļā.

Atzīt par prettiesisku Priekules pilsētas domes 2009.gada 4.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.9; l.§).

Uzdot Priekules pilsētas pašvaldībai atlīdzināt SIA „Vizulis" personisko kaitējumu 1000 (viens tūkstotis) latu apmērā.

Atzīt par prettiesisku Iepirkumu uzraudzības biroja rīcību, atsakoties izskatīt pēc būtības SIA „Vizulis" 2009.gada 18.maija iesniegumu.

Uzlikt pienākumu Priekules pilsētas pašvaldībai atlīdzināt SIA „Vizulis" (reģ. Nr.42102027659, adrese: Ed.Tisē iela 75-89, Liepājā) valsts nodevu 20 (divdesmit) latu apmērā.

Uzlikt pienākumu Latvijas Republikai atlīdzināt SIA „Vizulis" (reģ. Nr.42102027659, adrese: Ed.Tisē iela 75-89, Liepājā) valsts nodevu 10 (desmit) latu apmērā.

 

[2] Spriedums stājies spēkā 22.06.2013. (sk. Pielikumu Nr.1) un neviena no pusēm minēto spriedumu nav pārsūdzējusi.

 

[3] Atbilstoši spriedumam Priekules pilsētas pašvaldībai, kuras tiesību un saistību pārņēmēja šobrīd ir Priekules novada pašvaldība, ir uzlikts par pienākumu:

atlīdzināt SIA „Vizulis" personisko kaitējumu 1000 (viens tūkstotis) latu apmērā.

atlīdzināt SIA „Vizulis" (reģ. Nr.42102027659, adrese: Ed.Tisē iela 75-89, Liepājā) valsts nodevu 20 (divdesmit) latu apmērā.

 

Deputāti Arta Brauna, Arnis Kvietkausks un Andris Džeriņs piekrīt, ka Priekules novada domei jāpilda Administratīvās apgabaltiesas spriedums administratīvajā lietā pret  SIA ‘’Vizulis’’, bet iebilst, ka piespriestā summa (viens tūkstotis latu) tiek maksāta no budžeta līdzekļiem.

Pirms balsošanas deputāti Arta Brauna ,Andris Džeriņš un Arnis Kvietkausks pauž savu viedokli, ka piekrīt Administratīvās apgabaltiesas sprieduma izpildei, bet nepiekrīt lēmuma projekta 2.punktā norādītajam finansējuma avotam.

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 375.pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

1.Izpildīt 2013.gada 21.maijā Administratīvās apgabaltiesas spriedumu administratīvajā lietā Nr.A42910609 , AA43-0186-13/2 un atlīdzināt (samaksāt) SIA „Vizulis" personisko kaitējumu 1000 (viens tūkstotis) latu apmērā un valsts nodevu 20 (divdesmit) latu apmērā, kopā 1020 (viens tūkstotis divdesmit lati) pārskaitot minēto naudas summu uz SIA „Vizulis" bankas kontu.

 

2. Finansējuma avots no koda 01.1101 EKK 2239

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāja P[:] A[:].

17.§ Par autoratlīdzības līguma slēgšanu ar I[:] R[:]

 Priekules novada domē saņemts I[:] R[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekulē, Priekules novadā, iesniegums (reģ.Nr.3/24-819 no 02.07.2013.), kurā I[:] R[:] informē grāmatas par Priekules vēsturi tapšanas gaitu, kas uzsākta veidot pēc mutiskas vienošanās ar domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku.

Iesniegumā norādīts, ka grāmatā tiks aprakstītas šādas tēmas:

1.      Priekules baronu Korfu dzimta

2.      Priekules ceļu un dzelzceļa līniju vēsture

3.      Priekules draudžu vēsture

4.      Priekules kapi

5.      Priekules garnizons

6.      Priekule mākslas zinātnieka acīm (sadarbībā ar O[:] S[:])

7.      Priekules skolu vēsture (sadarbībā ar L[:] T[:])

8.      Priekules pašvaldības vēsture

I[:] R[:] informējusi, ka ir pabeigts grāmatas par Priekules vēsturi 1.daļas pamatvariants „Priekules baronu Korfu dzimta” un lūgusi pieņemt lēmumu par autoratlīdzību un par grāmatas 2.daļas gatavošanas nepieciešamību un nosacījumiem.

Iesniegums 2013.gada 9.jūlijā izskatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā (protokols Nr.1, 4.§), kura nolēma pēc I[:] R[:] ierosinājuma akceptēt grāmatas par Priekules vēsturi izdošanu pa daļām burtnīcu veidā. Komiteja ierosināja slēgt ar I[:] R[:] līgumu par autoratlīdzību un finansējumu grāmatas 2.daļas sagatavošanai paredzēt 2014.gada budžetā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2013.gada 9.jūlija izglītības, kultūras un sporta komisijas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

1.      Slēgt autoratlīdzības līgumu ar I[:] R[:] par informācijas vākšanu, apkopošanu grāmatas par Priekules vēsturi 1.daļas „Priekules baronu Korfu dzimta” izdošanai burtnīcas formā.

 

2.      Samaksāt I[:] R[:] autoratlīdzību Ls 377,00 (trīs simti septiņdesmit septiņi lati un 00 santīmi) par grāmatas 1.daļas „Priekules baronu Korfu dzimta” sagatavošanu.

 

3.      Autoratlīdzību finansēt  no vispārējās kultūras vadības budžeta (struktūrvienība 08.2901, kods 2279).

4.    Darbu pie grāmatas 2.daļas sagatavošanas turpināt nākošajā gadā un finansējumu tam paredzēt 2014.gada budžetā.

18.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E[:] B[:] par nekustamajiem īpašumiem [:], Virgas pagastā, Priekules novadā

  

1. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E[:] B[:], personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 18.09.2008. ar nodalījumu Nr.100000443564.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem lauksaimniecības zemes gabaliem, kuru kopējā platība ir 5,86 ha.

2. Par laika periodu 01.01.2009. – 30.06.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 157,86;

nokavējuma nauda –                                       Ls 63,08;

KOPĀ –                                                         Ls 220,94.

4. Par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā kopš 01.01.2009. nav veikts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

 

5. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E[:] B[:], personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 24.07.2006. ar nodalījumu Nr.100000236005.

Nekustamais īpašums sastāv no viena lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 10,6 ha.

6. Par laika periodu 01.01.2011. – 30.06.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

7. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 315,65;

nokavējuma nauda –                                       Ls 132,74;

KOPĀ –                                                         Ls 448,39.

8. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 03.06.2010. Ls 10,29 apmērā.

 

 

9. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E[:] B[:], personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā18.09.2008. ar nodalījumu Nr.100000443573.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem lauksaimniecības zemes gabaliem, kuru kopējā platība ir 23,21 ha.

10. Par laika periodu 01.01.2009. – 30.06.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

11. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 162,42;

nokavējuma nauda –                                       Ls 43,25;

KOPĀ –                                                         Ls 205,67.

12. Par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā kopš 01.01.2009. nav veikts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

 

13. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E[:] B[:], personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 17.03.1997. ar nodalījumu Nr.27.

Nekustamais īpašums sastāv no trīs lauksaimniecības zemes gabaliem, kuru kopējā platība ir 23,3 ha.

14. Par laika periodu 01.01.2008. – 30.06.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

15. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 640,89;

nokavējuma nauda –                                       Ls 269,32;

KOPĀ –                                                         Ls 910,21.

16. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. Ls 15,88 apmērā.

 

 

17. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E[:] B[:], personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 24.02.2004. ar nodalījumu Nr.100000127807.

Nekustamais īpašums sastāv no viena lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 6,6 ha.

18. Par laika periodu 01.01.2011. – 30.06.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

19. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 117,07;

nokavējuma nauda –                                       Ls 45,26;

KOPĀ –                                                         Ls 162,33.

20. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 13.09.2007. Ls 4,57 apmērā.

 

 

21. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E[:] B[:], personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 18.09.2008. ar nodalījumu Nr.100000443568.

Nekustamais īpašums sastāv no viena lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 22,6 ha.

22. Par laika periodu 01.01.2009. – 30.06.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

23. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 289,35;

nokavējuma nauda –                                       Ls 88,75;

KOPĀ –                                                         Ls 378,10.

24. Kopš 18.09.2008. par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā nav saņemts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

 

25. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E[:] B[:], personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 18.01.2005. ar nodalījumu Nr.100000163318.

Nekustamais īpašums sastāv no mežsaimniecības zemes gabala un zemes gabala, uz kura atrodas komercdarbības objektu apbūve. Zemes gabala kopējā platība ir 5,81 ha.

26. Par laika periodu 01.04.2009. – 30.06.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

27. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 492,10;

nokavējuma nauda –                                       Ls 206,17;

KOPĀ –                                                         Ls 698,27.

28. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 23.02.2012. Ls 300,00 apmērā.

 

29. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 29.07.1999. – 14.06.2012. piederēja E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.141 no 29.07.1997.

Nekustamais īpašums sastāv no mežsaimniecības un lauksaimniecības zemes gabala. To kopējā platība ir 6,4 ha.

30. Par laika periodu 01.10.2011. – 31.12.2012. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

31. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 17,38;

nokavējuma nauda –                                       Ls 6,05;

KOPĀ –                                                         Ls 23,43.

32. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 23.07.2012. Ls 30,79 apmērā.

 

33. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 16.03.2006. – 18.09.2008. piederēja E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.122 no 28.01.1999.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 34,4 ha.

34. Par laika periodu 01.01.2008. – 30.09.2008. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

35. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 6,23;

nokavējuma nauda –                                       Ls 5,84;

KOPĀ –                                                         Ls 12,07.

36. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 10.11.2008. Ls 2,07 apmērā.

 

37. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 20.04.2006. – 21.12.2012. piederēja E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.43 no 21.08.1997.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 13,3 ha.

38. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2010. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

39. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 150,33;

nokavējuma nauda –                                       Ls 106,62;

KOPĀ –                                                         Ls 256,95.

40. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 19.12.2012. Ls 207,78 apmērā.

 

41. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6498 001 0505) 27.03.2006. – 21.12.2012. piederēja E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000202272 no 26.01.2006.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem lauksaimniecības zemes gabaliem, kuru kopējā platība ir 5,25 ha.

42. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2010. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

43. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 51,74;

nokavējuma nauda –                                       Ls 36,70;

KOPĀ –                                                         Ls 88,44.

44. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 19.12.2012. Ls 70,10 apmērā.

 

37. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 01.08.2006. – 21.12.2012. piederēja Edgaram Balodim, personas kods 290677-11931. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000238018 no 01.08.2006.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 7,67 ha.

38. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2010. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

39. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 79,00;

nokavējuma nauda –                                       Ls 56,03;

KOPĀ –                                                         Ls 135,03.

40. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 19.12.2012. Ls 108,16 apmērā.

 

41. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 12.07.2006. – 19.09.2008. piederēja E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000229293 no 26.06.2006.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 39,36 ha.

42. Par laika periodu 01.01.2008. – 30.09.2008. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

43. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu EMĪLI, Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 3,78;

nokavējuma nauda –                                       Ls 3,55;

KOPĀ –                                                         Ls 7,33.

44. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 10.11.2008. Ls 26,30 apmērā.

 

 

45. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 06.03.2007. – 19.09.2008. piederēja E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.1 no 17.11.1994.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 33,7 ha.

46. Par laika periodu 01.01.2008. – 30.09.2008. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

47. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 3,68;

nokavējuma nauda –                                       Ls 3,46;

KOPĀ –                                                         Ls 7,14.

48. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 10.11.2008. Ls 1,22 apmērā.

 

 

49. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 01.07.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/76 no 29.06.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

50. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

51. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 41,89;

nokavējuma nauda –                                       Ls 23,81;

KOPĀ –                                                         Ls 65,70.

52. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. Ls 2,63 apmērā.

 

 

53. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 01.07.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/76 no 29.06.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

54. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

55. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 116,38;

nokavējuma nauda –                                       Ls 45,16;

KOPĀ –                                                         Ls 161,54.

56. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. Ls 2,65 apmērā.

 

 

57. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 01.07.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/76 no 29.06.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

58. Par laika periodu 01.07.2007. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

59. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 87,91;

nokavējuma nauda –                                       Ls 42,74;

KOPĀ –                                                         Ls 130,65.

60. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. Ls 2,93 apmērā.

 

61. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:] un [:]) no 01.07.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/61 no 29.06.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

62. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

63. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 86,49;

nokavējuma nauda –                                       Ls 51,06;

KOPĀ –                                                         Ls 137,55.

64. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. Ls 6,30 apmērā.

 

65. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 01.08.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/90 no 30.07.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

66. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

67. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 373,24;

nokavējuma nauda –                                       Ls 178,27;

KOPĀ –                                                         Ls 551,51.

68. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. Ls 13,94 apmērā.

 

69. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 01.08.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E[:] B[:], personas kods [:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/90 no 30.07.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

70. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

71. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 22,11;

nokavējuma nauda –                                       Ls 14,14;

KOPĀ –                                                         Ls 36,25.

72. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. Ls 2,51 apmērā.

 

73. 2013.gada 24.maijā E[:] B[:] uz viņa deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta]Liepāja,  tika nosūtīts brīdinājums ierakstītā vēstulē (vēstule Nr.3-06/524 no 23.05.2012.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

2013.gada 18.jūlijā Priekules novada domē saņemts E[:] B[:] iesniegums (reģ.Nr.3-13/897, 19.07.2013.), kurā viņš paskaidro, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir izveidojies sakarā ar SIA Virgas piensaimnieks un z/s Rožkalni maksātnespējas procesiem, kuri ir reālie zemju apsaimniekotāji. Abi augstāk minētie maksātnespējas procesi tuvojas noslēgumam un īpašumu pārdošanas rezultātā tiks nomaksāti visi nodokļu parādi Priekules novada domei. E.Balodis lūdz atļauju nekustamā īpašuma nodokļa parādu samaksāt līdz 31.12.2013. un lūdz domi līdz tam neveikt piedziņas darbības.

Atklāti balsojot PAR nav; PRET – 14 deputāti(Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ: noraidīt sagatavoto lēmuma projektu:

 

1.Piedzīt bezstrīdus kārtībā no E[:] B[:], personas kods [:], dzīvesvietas adrese [dzīvesvieta], Liepāja,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem [:], Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku līdz 2013.gada 30.jūnijam, sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma – Ls 3215,50;

nokavējuma nauda –                                                   Ls 1422,00;

KOPĀ                                                                        Ls 4637,50

(Četri tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi lati, 50 santīmi).

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3.Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes,                        reģ.Nr. 90000031601 AS „Swedbank” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

4.Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Ņemot vērā to, ka deputāti nobalsoja pret sagatavoto lēmuma projektu, kā arī E[:] B[:] iesniegumu, domes priekšsēdētāja V.Jablonska uzaicina deputātus balsot par diviem variantiem, kad notiks atkārtota jautājuma izskatīšana par parāda piedziņu tiesas ceļā no E[:] B[:]:

 

1.VARIANTS - Atlikt jautājuma izskatīšanu uz 2013.gada augusta finanšu komitejas un domes sēdēm.

2.VARIANTS - Atlikt jautājuma izskatīšanu uz 2014.gada janvāra finanšu komitejas un domes sēdēm.

 

Deputātu balsojums par 1.variantu –  atlikt jautājuma izskatīšanu uz 2013.gada augusta finanšu komitejas un domes sēdēm.

 

Atklāti balsojot PAR 6 deputāti (Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Alda Binfelde); PRET – nav; ATTURAS – 7 deputāti (Arta Brauna, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Artis Šteins);deputāts M. Mikāls nepiedalās balsojumā.

 

Deputātu balsojums par 2.variantu –  atlikt jautājuma izskatīšanu uz 2014.gada janvāra finanšu komitejas un domes sēdēm.

 

Atklāti balsojot PAR 7 deputāti Arta Brauna, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Artis Šteins; PRET – nav; ATTURAS – 6 deputāti (Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Alda Binfelde); deputāts M. Mikāls nepiedalās balsojumā.

 

Ar balsu vairākumu pieņemts 2.variants.

19.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I[:] Dž[:] K[:] par nekustamo īpašumu [:], Priekules pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums [:], Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:] un Nr.[:]) pieder I[:] Dž[:] K[:], dzimis [:]., dzīvesvietas adrese [dzīvesvieta], Austrālijā.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes īpašuma, kura platība ir 124,0 hektāri. Zemesgrāmatas ieraksts no 01.06.1995., folija numurs 15.

 

2. Par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Priekules pagastā, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 3080,28;

nokavējuma nauda –                                       LVL 1025,89;

KOPĀ                                                                        LVL 4580,64

(Četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit lati, 64 santīmi).

 

4.                  Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par īpašumu APŠI, Priekules pagastā veikts 2008.gada 25.jūlijā Ls 524,81 apmērā.

 

5.                  2013.gada 24.maijā I[:] Dž[:] K[:] uz viņa deklarēto dzīvesvietu [adrese], Austrālijā tika nosūtīts atgādinājums (vēstule Nr.3-06/521 no 23.05.2013.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds. 17.06.2013. vēstule tika atsūtīta atpakaļ, jo šāda piegādes adrese neeksistē.

Identisks atgādinājums 2013.gada 24.maijā tika nosūtīts arī uz nodokļa maksātāja norādīto pasta adresi [adrese], Austrālijā (vēstule Nr.3-06/522 no 23.05.2013.).

 

Atklāti balsojot PAR 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Piedzīt bezstrīdus kārtībā no I[:] Dž[:] K[:], dzimuša [:]., dzīvesvietas adrese [adrese], Austrālijā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:], Priekules pagastā, Priekules novadā par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam, sekojoši:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –     LVL 3080,28;

nokavējuma nauda –                                          LVL 1025,89;

KOPĀ                                                               LVL 4580,64

(Četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit lati, 64 santīmi).

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes, reģ.Nr. 90000031601 SWEDBANK kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451

 

4. Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

20.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T[:] Š[:] par nekustamo īpašumu [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 1.Nekustamais īpašums [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:] un Nr.[:]) pieder T[:] Š[:], personas kods [:], dzīvesvietas adrese [adrese], Austrija. Zemesgrāmatas ieraksts no 19.11.1996., folija numurs 21.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes īpašuma, kura platība ir 31,9 hektāri.

 

2.Par laiku līdz 2013.gada 30.jūnijam par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3.2013.gada 25.jūlijā nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā par laiku līdz 2013.gada 30.jūnijam ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 1446,45;

pamatparāda palielinājums -                            LVL 42,02;

nokavējuma nauda –                                       LVL 865,06;

KOPĀ                                                                        LVL 2353,53

(Divi tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs lati, 53 santīmi).

 

4.Nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites datorprogrammā nav atrodama informācija, ka par nekustamo īpašumu [:], Gramzdas pagastā jebkad būtu veikts maksājums par nekustamā īpašuma nodokli.

 

5.2013.gada 24.maijā T[:} Š[:] uz viņas deklarēto dzīvesvietu [adrese], Austrijā tika nosūtīts atgādinājums (vēstule Nr.3-06/523 no 23.05.2013.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds. 03.06.2013. vēstule tika atsūtīta atpakaļ, jo adresāts nav zināms.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, 18.07.2013.finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna,  Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Piedzīt bezstrīdus kārtībā no T[:] Š[:], personas kods [:], dzīvesvietas adrese [adrese], Austrijā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā par laiku līdz 2013.gada 30.jūnijam, sekojoši:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 1446,45;

pamatparāda palielinājums -                            LVL 42,02;

nokavējuma nauda –                                       LVL 865,06;

KOPĀ                                                                        LVL 2353,53

(Divi tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs lati, 53 santīmi

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes,                        reģ.Nr. 90000031601 SWEDBANK kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451

 

4. Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Plkst.12.10 sēdē tiek pasludināts pārtraukums. Plkst.12.10 no sēdes darba pienākumu dēļ aiziet deputāte Alda Binfelde un turpmākajos balsojumos nepiedalās.