19.10.2010. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols nr. 17.)

1.§ Par galvojuma sniegšanu SIA „Priekules slimnīca” kredītam ERAF projekta „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras efektivitātes paaugstināšana SIA „Priekules slimnīca” realizācijai.

Lai nodrošinātu līdzfinansējumu ERAF projektam “Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras efektivitātes paaugstināšana SIA “Priekules slimnīca” (līgums ar VEC Nr. 3DP/3.1.5.2/10/IPIA/VEC/008) 10% no ERAF finansējuma daļas, ko saņems pēc projekta realizācijas, (kopā – LVL 160000,00), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Sniegt galvojumu par Ls 80 832,00 SIA „Priekules slimnīca” kredītam, ERAF projekta „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras efektivitātes paaugstināšana SIA „Priekules slimnīca” realizācijai. Plānotā kredīta summa ir Ls 160 000,00. Priekules novada domei pieder 50,52% kapitāla daļu SIA „Priekules slimnīca”. Kredīts tiek ņemts Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi, kredīta atmaksas termiņš 2024.gada decembris.

2. Galvojumu garantēt ar pašvaldības budžetu.

3. Lūgt atļauju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei galvojuma sniegšanai.