22.12.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.22)

1.§ Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt sekojošus mēneša limitus mobilo telefonu lietošanai Priekules novada domes darbiniekiem, darba pienākumu veikšanai, ar 2012.gada 1.janvāri:  
 
 

Nr.p.k.
Amats
Vārds, Uzvārds
Telefona Nr.
Mēneša limits Ls (ar PVN)
1
Deputāts
A[:] B[:]
22022810
5
2
Deputāts
R[:]A[:]
22040173
5
3
Deputāts
A[:] D[:]
26152175
5
4
Deputāts
V[:] K[:]
26189960
5
5
Deputāts
G[:] Ķ[:]
26609705
5
6
Deputāts
Z[:] D[:]
28378189
5
 
 
DARBINIEKI
 
 
7
Domes priekšsēdētāja
V[:] J[:]
26523595
30
8
Domes priekšs. vietniece
A[:] B[:]
29175268
20
9
Izpilddirektors
A[:] R[:]
29176392
25
10
Izpilddirektora vietniece
A[:] V[:]
28646422
10
11
Finanšu nodaļas vadītāja
P[:] A[:]
26102920
15
12
Darba drošības speciāliste
I[:] Z[:]
26128491
10
13
Izglītības speciāliste
A[:] P[:]
26138392
15
14
Attīstības un plānošanas nod.vad.
M[:] B[:]
26193397
15
15
Teritorijas plānotāja
D[:] F[:]
29227719
10
16
PII Dzirnaviņas vad.
I[:] D[:]
26341151
15
17
MMS direktore
I[:]R[:]
22008528
15
18
Priekules vidusskolas direktors
A[:] C[:]
26490164
15
19
Priekules vsk. direkt.vietn.māc.d.
A[:] E[:]
29227734
20
20
Priekules kultūras nama direkt.
I[:] Z[:]
26491260
15
21
Sporta halles vadītājs
M[:] M[:]
28631995
15
22
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
O[:] N[:]
26661510
15
23
Bāriņtiesas priekšsēd. vietniece
K[:] I[:]
22047889
10
24
Bāriņtiesas locekle Gramzda
A[:] G[:]
29185579
5
25
Bāriņtiesas locekle Bunka
I[:] B[:]
26392286
5
26
Bāriņtiesas locekle Virga
A[:] J[:]
26472640
5
27
Bāriņtiesas locekle Kalēti
M[:] S[:]
22008691
5
28
Avīzes redaktore
E[:] Z[:]
26171833
10
29
Avīzes redaktore
I[:] D[:]
26181299
10
30
Datorspeciālists
I[:] P[:]
26622672
5
31
Būvinženieris
M[:] M[:]
26443997
15
32
Tūrisma speciāliste
D[:] E[:]
29472063
15
33
Sociālā dienesta vadītāja
M[:] G[:]
26609076
15
34
Sociālais darbinieks Priekule
D[:] V[:]
28397710
10
35
Sociālais darbinieks Priekule
D[:] P[:]
28629984
10
36
Sociālais darbinieks Priekule
I[:] K[:]
26627451
10
37
Sociālais darbinieks Gramzda
E[:] D[:]
26682158
10
38
Sociālais darbinieks Virga
Z[:] F[:]
26605289
10
39
Sociālais darbinieks Bunka
G[:] J[:]
26390958
10
40
Sociālais darbinieks Kalēti
I[:] L[:]
28693252
10
41
Lauksaimniecības konsultants
V[:] G[:]
29178312
10
42
Saimn.daļas vad. Priekules pag.
E[:] R[:]
29428641
15
43
Saimn. daļas vad. Priekules pils.
M[:] R[:]
28691120
10
44
Autobusa šoferis
I[:] V[:]
28638411
5
45
Manipulatora šoferis
E[:] R[:]
26411770
5
46
Mikroautobusa šoferis
O[:] K[:]
26193539
10
47
Personāla speciāliste
S[:] O[:]
26423443
5
48
Kancelejas vad.
V[:] R[:]
22048505
5
49
Autogreidera vadītājs
 
 26132442
5
 
 
BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE
 
1
Pārvaldes vadītājs
E[:] D[:]
26539003
20
2
Ūdenssaimniecība
 
26521835
 
3
Ūdenssaimniecība
 
25450428
 
4
Pārvaldes sekretāre
I[:] Ķ[:]
26187171
5
5
Elektriķis
Z[:] G[:]
22014628
10
6
Mikroautobusa šoferis
A[:] R[:]
26152448
5
7
Bibl.vadīt, senlietu krātuve Krote
L[:] V[:]
25619952
5
8
Tadaiķu bibliotēkas vadītāja
G[:] A[:]
28371528
10
9
Bunkas kult. nama direktore
S[:] G[:]
26146723
10
10
Skolas direktore
I[:] V[:]
26183364
15
11
Skolas saimnieks
S[:] S[:]
29191247
10
12
Autobusa šoferis
E[:] S[:]
28368074
5
13
Lauks.konsult., nek.īpaš.spec.
I[:] L[:]
28671972
20
14
Sporta organizatore
D[:] P[:]
29498579
5
15
FVP vad.
L[:] K[:]
26139447
10
 
 
GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE
1
Pārvaldes vadītājs
A[:] E[:]
26428396
20
2
Sporta organizators
R[:] F[:]
22454094
15
3
Komunālā saimniecība
K[:] K[:]
25620089
5
4
Mikroautobusa šoferis
M[:] V[:]
29289395
5
5
Skolas direktors
H[:] Ķ[:]
29186717
15
6
Autobusa šoferis
V[:] G[:]
28611609
5
7
Feldšere
Ļ[:] B[:]
26232351
10
8
Bibliotēkas vadītāja
A[:] G[:]
27874025
10
 
 
KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE
 
1
Pārvaldes vadītāja
A[:] D[:]
29178398
20
2
Skolas direktore
I[:] K[:]
25915795
15
3
MMS direktore
O[:] M[:]
26448342
15
4
Pirmsskolas vad.
R[:] J[:]
26451857
5
5
Direktores vietn.
I[:] S[:]
26551307
10
6
Autobusa šoferis
A[:] L[:]
28365863
5
7
FVP
I[:] F[:]
26155193
15
8
FVP
S[:] B[:]
26638290
10
9
Kultūras nama vadītāja
S[:] Z[:]-Z[:]
28368911
10
10
Sporta organizators
Ģ[:] L[:]
26419756
15
11
Senlietu krātuves vad.
G[:] Z[:]
26490240
5
12
Pārvaldes sekretāre
I[:] K[:]
26576691
5
13
Lauksaimniec. konsultante
E[:] J[:]
28303698
5
14
Mikroautobusa šoferis
J[:] V[:]
28612247
5
15
Komunālās saimniecības vad.
V[:] S[:]
28619970
10
 
 
VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE
 
1
Pārvaldes vadītāja
R[:] B[:]
26536512
20
2
Skolas direktore
A[:] V[:]
26429793
15
3
Autobusa šoferis
I[:] F[:]
28607619
5
4
Mikroautobusa šoferis
G[:] R[:]
26109863
5
5
Feldšere
S[:] E[:]
29324890
10
6
Ūdensuzraugs
G[:] R[:]
29430925
5
7
Kultūras darba organizators
J[:] Ķ[:]
29445481
10
 
 
PURMSĀTU INTERNĀTPAMATSKOLA
1
Skolas direktore
G[:] L[:]
29124675
25
2
Sociālā pedagoģe
I[:] K[:]
29242166
10
3
Saimniecības vadītājs
V[:] S[:]
29258082
15
4
Noliktavas pārzine
S[:] D[:]
26612248
5
5
Skolotāja
A[:] P[:]
26628467
5

2.§ Par patapinājuma līgumu slēgšanu automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Noteikt no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novadu pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumus automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošiem Priekules novada domes darbiniekiem:
 

 
 
Autovadītāja vārds, uzvārds
Limiti Ls/mēn.
Str-ba
 
BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE
 
 
1.
FVP vadītāja
L[:] K[:]
50
07.2402
2.
Skolas direktore
I[:] V[:]
30
09.2102
3.
Sporta organizators
D[:] P[:]
10
08.1002
4.
Elektriķis
Z[:] G[:]
20
06.6002
5.
Lauks.kons./ Nek.īp.spec.
I[:] L[:]
20
04.7402
 
GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE
 
 
6.
Skolas direktors
H[:] Ķ[:]
30
09.2103
 
KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE
 
 
7.
Sporta organizators
Ģ[:] L[:]
30
08.1004
8.
MMS direktore
O[:] M[:]
30
09.5104
9.
Sociālā darbiniece
I[:] L[:]
20
10.9004
10.
Bāriņtiesas locekle
M[:] S[:]
20
03.3124
11.
Elektriķis
 
20
06.6004
 
VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE
 
 
12.
Skolas direktore
A[:] V[:]
30
09.2106
13.
Medmāsa
S[:] E[:]
70
07.2406
14.
Lauksaimniecības konsultante
I[:] L[:]
20
04.2406
15.
Ūdensuzraugs
G[:] R[:]
30
06.3006
16.
Skolas saimnieks
J[:] G[:]
40
09.2106
17.
Elektriķis
Z[:] G[:]
30
06.6006
 
PRIEKULE
 
 
 
18.
Izpilddirektors
A[:] R[:]
150
01.1101
19.
Attīstības nodaļas vadītājs
M[:] B[:]
35
04.7401
20.
Skolas direktors
A[:] C[:]
30
09.2101
21.
Sociālā darbiniece
D[:] P[:]
35
10.9001
22.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
O[:] N[:]
50
03.3121
23.
Elektriķis
A[:] L[:]
40
06.4001
24.
MMS direktore
I[:] R[:]
30
09.5101
25.
Datorspeciālists
I[:] P[:]
20
04.9101
26.
Sporta metodiķis
M[:] M[:]
40
08.1001
27.
Nekustamo īpašumu spec.
V[:] R[:]
20
04.7401
28.
Izglītības metodiķe
A[:] P[:]
40
09.8101
29.
Tūrisma organizatore
D[:] E[:]
40
04.7301
30.
Treneris
D[:] K[:]
30
08.1001
31.
Darba drošības speciāliste
I[:] Z[:]
50
03.2001
32.
Sociālā dienesta vadītāja
M[:] G[:]
35
10.9001
33.
Būvinženieris
M[:] M[:]
20
04.4301-2
 
PURMSĀTU SKOLA
 
 
 
34.
Skolas direktore
G[:] L[:]
30
09.2107

3.§ Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Noteikt no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada domes funkciju realizēšanai novada transportam:
 

 
Transports
Autovadītāja vārds, uzvārds
Limiti Ls/mēn.
Str-ba
 
BUNKA
 
 
 
1.
Autobuss Mercedes Benz 0303 GK 8589
E[:] S[:]
600
06.6002
2.
Autobuss MB INTOURO HN 7374
E[:] S[:]
800
09.6002
3.
Iveko FS 9247
A[:] R[:]
400
06.6002
4.
VW Transporter HF 1206
S[:]  S[:]
300
06.6002
5.
UAZ 3303 BU 4800
J[:]  L[:]
150
06.6002
6.
UAZ 3303 AT 4608
J[:]  L[:]
150
06.6002
7.
Traktors JUMZ 6
A[:] B[:]
100
06.6002
8.
Buldozers DT 75
A[:] B[:]
100
06.6002
9.
Peugeot 307 GZ 9891
E[:] D[:]
200
01.1102
 
PURMSĀTI
 
 
 
10.
Ford Transit EE 2892
V[:] S[:]
100
09.2107
11.
VW Transporter GP 6057
M[:] S[:]
300
09.2107
12.
Saimnieciskie darbi
 
300
09.2107
 
GRAMZDA
 
 
 
13.
Škoda Octavia FS 8658
A[:] E[:]
150
01.1101
14.
Autobuss MB 0303 DH 5732
V[:] G[:]
500
09.6003
15.
VW Transporter HG 6729
M[:] V[:]
400
06.6003
16.
Suzuki Liana ZS 7808
Ļ[:]  B[:]
80
07.2403
17
Traktors T-16 MT 3926LP
A[:]  E[:]
70
06.6003
 
KALĒTI
 
 
 
18.
MB Sprinter GK 3705
J[:]  V[:]
300
06.6004
19.
Opel Zafira EJ 9226
A[:] D[:]
150
01.1104
20.
Autobuss BMC Probus 215SCB
A[:] L[:]
500
09.6004
21.
 VW Transporter GS 8754
V[:] S[:]
350
06.6004
22.
Traktors T-40
V[:] S[:]
250
06.6004
23.
Traktors JUMZ
V[:] S[:]
150
06.6004
24.
Saimnieciskā karte
 
150
06.6004
 
VIRGA
 
 
 
25.
Hyundai HG 8862
G[:] R[:]
300
06.6006
26.
Autobuss Mercedes Benz 0303   FS 6426
I[:]   F[:]
200
06.6006
27.
Autobuss MB INTOUTO HN 7372
I[:]   F[:]
800
09.6006
28.
Scania FJ 5652
 D[:] Š[:]
250 gadā
03.2006
 
PRIEKULE
 
 
 
29.
VW Passat HJ 2697
V[:]  J[:]
200
01.1101
30.
VW Caravelle GS 6440
O[:] K[:]
500
06.6001
31.
Audi 100 DL 7014
E[:] R[:]
150
 
32.
Autobuss Mercedess Benz FH 3464
I[:]  V[:]
700
09.6001
33.
VW Transporter EM 1896
M[:] R[:]
200
06.6001
34.
Škoda Octavia FU 4037
A[:] B[:]
150
01.1101
35.
VW Caravelle GS 7699
E[:] R[:]
350
06.6001
36.
Ford Transit CK 2715
A[:] U[:]
2340 gadā
09.2101
37.
Mercedes Benz 1722 HM 8506   kravas
E[:] R[:]
800
06.6001
38.
Saimniecības darbi
E[:] R[:]
200
06.6001
39.
Autogreideris
 
10 000 gadā
04.5101

4.§ Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja maiņu SIA „Priekules nami”, SIA „Priekules pakalpojumi”, SIA „Virgas tehnika”.

 

Pamatojoties uzlikuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta 1) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vija Jablonska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

1. Atbrīvot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoru A[:] R[:] no kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumiem SIA „ Priekules nami”.
2. Atbrīvot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoru A[:] R[:] no kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumiem SIA „Priekules pakalpojumi”.
3. Atbrīvot: Priekules novada pašvaldības izpilddirektoru A[:] R[:] no kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumiem SIA „Virgas tehnika”.
4. Apstiprināt Priekules novada domes priekšsēdētāju V[:] J[:] par kapitāla daļu turētāja pārstāvi SIA „ Priekules nami”.
5. Apstiprināt Priekules novada domes priekšsēdētāju V[:] J[:] par kapitāla daļu turētāja pārstāvi SIA „Priekules pakalpojumi”.
6. Apstiprināt Priekules novada domes priekšsēdētāju V[:] J[:] par kapitāla daļu turētāja pārstāvi SIA „Virgas tehnika”.
7. Saņemt no iepriekšējā kapitāla daļu turētāja pārstāvja dokumentus, tajā skaitā protokolus, lēmumus un rīkojumus.
5.§ Par Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksta 2012.gadam apstiprināšanu.

 

 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, un 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstu 2012.gadam.
 
2. Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksts 2012.gadam stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri.
 
Pielikumā: Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksts 2012.gadam uz 26 lp.
6.§ Par ūdens un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Priekules novada Kalētu pagastā.

 

Izskata Kalētu pagasta pārvaldes vadītājasA[:] D[:], 06.12.2011. iesniegumu (reģ.Nr.3-21/106) ar lūgumu apstiprināt jaunos ūdens un kanalizācijas tarifus Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā un Ozolu ciemā.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt tarifu ūdenim Kalētu un Ozolu ciemos – 0.41 Ls/m3 bez PVN.
 
2. Apstiprināt tarifu kanalizācijai Kalētu ciemā - 0.28 Ls/m3 bez PVN.
 
3. Apstiprināt tarifus ūdenim un kanalizācijai iedzīvotājiem kuriem nav uzstādīti ūdensskaitītāji – 3m3 ūdens uz vienu cilvēku mēnesī t.i. 1.23 Ls/ m3 bez PVN, kanalizācijai 0.84 Ls/m3 bez PVN.
 
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja A[:] D[:].
 
5. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri.
7.§ Par ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu Priekules novada Priekules pagastā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, pirmās daļas, 14. punkta, c) apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Noteikt kanalizācijas pakalpojuma tarifu Priekules pagasta dzīvojamās mājās 0,27 Ls (bez PVN) par 1 m3.     
 
2. Noteikt ūdens patēriņa tarifu Priekules pagasta dzīvojamās mājās 0,30 Ls (bez PVN) par 1 m3.          
           
3. Noteikt, ka ūdens un kanalizācijas izmantošanas norma vienam cilvēkam mēnesī bez ūdens skaitītāja ir 3 m3.
 
4. Tarifs stājas spēkā ar 2012.gada 1.martu.
 
5. Uzdot Priekules novada Priekules pagasta saimniecības vadītājam E[:] R[:] organizēt un veikt ar lēmuma izpildi saistītās darbības.
8.§ Par darba grupas izveidošanu telpu piemērotības izvērtēšanai sociālo pakalpojumu attīstībai un sniegšanai Priekules novadā.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības sociālā dienesta vadītājas M.G[:] 08.12.2011. iesniegumu Nr.1-14/209 (08.12.2011. reģ. Nr.3-24/317), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Izveidot darba grupu telpu piemērotības izvērtēšanai sociālo pakalpojumu attīstībai un sniegšanai Priekules novadā, sekojošā sastāvā –
            1.1. M[:] G[:] – Priekules novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja;
            1.2. M[:] M[:] – Priekules novada pašvaldības būvinženieris;
      1.3. M[:] B[:] – Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs;
            1.4. A[:] R[:] – Priekules novada pašvaldības izpilddirektors.
             
2. Izvērtējami iespējamie varianti - Ķieģeļu ielā 7, Aizputes ielā 6, Aizputes ielā 5 u.c.
9.§ Par apbūvēta zemesgabala „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., izsoles rezultātu un nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 3-32/441 apstiprināšanu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 35.panta pirmo daļu,  nekustama īpašuma- apbūvēta zemesgabala, „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 005 0096,  Izsoles noteikumu (apstiprināti ar Priekules novada domes 28.07.2011. lēmumu (prot. Nr.13,9.§)),  28.10.2011. Izsoles protokolu Nr.1 un Priekules novada pašvaldības izsoles komisijas 31.10.2011., 2011.gada 13.decembra Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt 2011.gada 28.oktobrī notikušās Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma - apbūvēta zemesgabala, kadastra numurs 6446 005 0096, „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kas sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0096; 0,3801 ha platībā, un vienas ēkas, kadastra apzīmējums 6446 005 0096 003, izsoles rezultātus - atsavināšanu par 7080 Ls (pielikumā Izsoles protokola Nr. kopija uz  1 lp. un 31.10.2011. Protokola kopija par izsoles rezultātu apstiprināšanu uz  1 lp.).

 

2. Apstiprināt noslēgto Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma- apbūvēta zemesgabala, kadastra numurs 6446 005 0096, „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., 30.11.2011. Nekustama īpašuma pirkuma līgumu Nr.3-32/441.     Nekustamā īpašuma   atsavināšanas cena 7080,- Ls ( septiņi tūkstoši astoņdesmit lati).

 

3. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu vara pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4,Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

10.§ Par apkures tarifa noteikšanu VSAA iznomātajām telpām Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt apkures tarifu VSAA iznomātajām telpām Aizputes ielā 6, Priekulē, 1,57 Ls par vienu kvadrātmetru bez PVN.

 

2. Nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot līgumu ar VSAA par apkures nodrošināšanu.

11.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu represētai personai A.T[:], īpašumam [adrese].

 

Priekules novada dome izskatīja A[:] T[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu (01.11.2011. Nr.3-13/766) par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50% kā represētai personai, īpašumam [adrese]. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka A[:] T[:]  ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. A[:] T[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā   [adrese].          

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nodokļa samazinājumu A[:] T[:] par 50%, kā represētai personai par nekustamo īpašumu [adrese], 0,5570 ha platībā, kadastra Nr.[:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400.

12.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Ainars Cīrulis, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu 2011.gadā –

 

1.      A[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas K[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

2.      A[:] A[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla R[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

3.      D[:] Š[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla M[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

4.      M[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:].. Iesniegumam pievienota meitas E[:] D[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

5.      A[:] C[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla R[:] T[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

13.§ Dzīvokļu jautājumi.

 

13.1.

S[:] T[:]

Dome iepazīstas ar S[:] T[:], deklarētā dzīvesvieta [:], 01.11.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/763),  kurā viņa lūdz piešķirt  dzīvokli Bunkas pagastā, sakarā ar to, ka viņa ir bārene bez ienākumiem un viņai ir meita, dzimusi 2009.gada 27.jūlijā.

Iesniegumam pievienoti:

·        01.11.2011. izziņa Nr.3-20/621  par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        03.06.2011. izziņa Nr.12-09/466 par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

·        04.11.2011. Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas O.N[:] atzinums Nr.1-14/404 par  atbilstību tiesībām nodrošinājumam ar dzīvojamo telpu.

·        22.11.2011. Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja E.D[:] atzinums par iespēju nodrošināt ar dzīvojamo platību Bunkas pagastā..

 

Dome konstatē:

·        S[:] T[:] ar meitu K[:] K[:]-G[:] deklarējusi savu dzīvesvietu pie meitas tēva [dzīvesvieta].

·         S.T[:] ģimene atbilda trūcīgas ģimenes statusam līdz 2011.gada 30.novembrim..

·        S[:] T[:] ir 22 gadus veca sieviete, kuras apgādībā ir 2 - gadīga meita K[:] K[:]-G[:]. S.T[:] zaudējusi iespēju saņemt nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu kā bārene, neizmantojot šo iespēju līdz 2010.gada 1.oktobrim, kā to paredz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punkts. S[:] T[:] nav Priekules novada iedzīvotāja un viņai nav izņēmuma tiesības saņemt Priekules novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

·        Iesniegums izskatīts novada veselības un sociālo jautājumu komitejā 01.12.2011., kura iesaka rekomendēt S[:] T[:] atjaunot trūcīgas ģimenes (personas) statusu, ja tas viņai pienākas, deklarēt savu dzīvesvietu Bunkas pagastā un pēc tam vērsties pēc palīdzības Bunkas pagasta pārvaldē, palīdzēt atrisināt dzīvokļa jautājumu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atteikt S[:] T[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu Priekules novada Bunkas pagastā, jo viņa nav Priekules novada iedzīvotāja un viņai nav izņēmuma tiesības saņemt Priekules novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

 

2. Rekomendēt S[:] T[:] atjaunot trūcīgas ģimenes (personas) statusu, ja tas viņai pienākas, deklarēt savu dzīvesvietu Bunkas pagastā un pēc tam vērsties pēc palīdzības Bunkas pagasta pārvaldē, palīdzēt atrisināt dzīvokļa jautājumu.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

 

 

13.2.

M[:] C[:]

Dome iepazīstas ar M[:] C[:], deklarētā dzīvesvieta [:], faktiski dzīvo [dzīvesvieta], 07.11.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/794),  kurā viņa lūdz rast iespēju uzņemt viņu Priekules dzīvokļu rindā. Ar dēlu un draugu dzīvo pie māsas un gaida vēl vienu bērniņu. Draugam darbs ir Paplakā (Virgas pag., Priekules nov.), tāpēc vēlas dzīvot tuvāk darbavietai.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        07.11.2011. izziņa Nr.3-20/626 izziņa par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

 

Dome konstatē:

·        M[:] C[:] ar dēlu R[:] deklarējusi savu dzīvesvietu [:], bet faktiski dzīvo pie māsas [dzīvesvieta] un gaida vēl vienu bērniņu.

·         M[:]  C[:] nav iesniegusi dokumentu par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.

·        M[:] C[:] nav Priekules novada iedzīvotāja un viņai nav izņēmuma tiesības saņemt pašvaldības ārkārtas palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

·        Iesniegums izskatīts novada veselības un sociālo jautājumu komitejā 01.12.2011., kura iesaka rekomendēt M[:] C[:]  deklarēt savu dzīvesvietu Virgas pagastā, draugam, ar kuru dzīvo kopā, saņemt no darba vietas Paplakā ieteikuma vēstuli pašvaldībai palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājuma risināšanai, kā uzņēmumam nepieciešamam darbiniekam, ja viņš tāds ir,  un pēc tam vērsties pēc palīdzības Virgas pagasta pārvaldē.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atteikt M[:] C[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], uzņemšanu Priekules dzīvokļu rindā, jo nav Priekules novada iedzīvotāja un viņai nav izņēmuma tiesības saņemt Priekules novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

 

2. Rekomendēt M[:] C[:]  deklarēt savu dzīvesvietu Virgas pagastā, draugam, ar kuru dzīvo kopā, saņemt no darba vietas Paplakā ieteikuma vēstuli pašvaldībai palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājuma risināšanai, kā uzņēmumam nepieciešamam darbiniekam, ja viņš tāds ir,  un pēc tam vērsties pēc palīdzības Virgas pagasta pārvaldē.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

 

 

13.3.

S[:] U[:]

Dome iepazīstas ar S[:] U[:],  deklarētā dzīvesvieta [:], 11.11.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/804),  kurā viņa lūdz piešķirt  dzīvokli Liepu alejā 2-7, Kalētu pag., Priekules nov..

 

Iesniegumam pievienoti:

·        19.09.2011. izziņa Nr.2-03/29K, par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

·        11.11.2011. izziņa Nr.3-21/140 par deklarēto dzīvesvietu.

·        Kalētu pagasta pārvaldes 11.11.2011. rekomendācija dzīvokļa piešķiršanai.

 

Dome konstatē:

·        S[:] U[:] ar meitu L[:] deklarējusi savu dzīvesvietu pie mātes [dzīvesvieta], bet vēlas dzīvot atsevišķi.

·        S.U[:] ģimene atbilst trūcīgas ģimenes statusam un viņas ģimenē un apgādībā ir nepilngadīga meita L[:] J[:], dzimusi [:].

·        Kalētu pagasta pārvalde ir paziņojusi, ka ir gatava piešķirt S.U[:] ar meitu 1-istabas dzīvokli Liepu alejā 2-7, Kalētos.

·        Iesniegums izskatīts novada veselības un sociālo jautājumu komitejā 01.12.2011., kura iesaka piešķirt S[:] U[:], pers.kods [:], īres tiesības uz 1-istabas dzīvokli ar kopējo platību 41,7 m2 , tai skaitā apdzīvojamā platība 18,4 m2  Liepu alejā 2-7, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov..

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt S[:] U[:], pers.kods [:], īres tiesības uz 1-istabas dzīvokli ar kopējo platību 41,7 m2 , tai skaitā apdzīvojamā platība 18,4 m2  Liepu alejā 2-7, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov..

 

2. S[:] U[:] īres līgums ar Kalētu pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

3. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā S.U[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

 

 

13.4.

E[:] L[:] Z[:]

Komiteja iepazīstas ar E[:] L[:] Z[:],  deklarētā dzīvesvieta [:], 29.11.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/813),  kurā viņa lūdz piešķirt 1-istabas dzīvokli  Miera ielā 4-19, Gramzdas pag., Priekules nov., jo ir pensionāre, kura dzīvo 2.stāvā un veselības dēļ kļuvis grūti uznest kurināmo un pārvietoties pa trepēm.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        22.11.2011. izziņa Nr.3-21/143 par deklarēto dzīvesvietu.

·        Gramzdas pagasta pārvaldes 03.11.2011. rekomendācija dzīvokļa maiņai.

 

Komiteja konstatē:

·        E[:] L[:] Z[:] deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo 2.stāvā [dzīvesvieta], bet veselības problēmu dēļ vēlas dzīvot 1.stāvā, jo grūti kļuvis uznest kurināmo 2.stāvā un pārvietoties pa trepēm.

·        Gramzdas pagasta pārvalde atbalsta 1-istabas dzīvokļa pirmajā stāvā Miera ielā 4-19, Gramzdas pag., izīrēšanu E.L.Z[:].

·        Iesniegums izskatīts novada veselības un sociālo jautājumu komitejā 01.12.2011., kura iesaka atļaut E[:] L[:] Z[:], pers.kods [:], 1-istabas dzīvokļa 2.stāvā ar kopējo platību 54 m2,, [dzīvesvieta], maiņu uz 1-istabas dzīvokli Nr.19; 1.stāvā ar kopējo platību 35,7 m2 , t.sk. apdzīvojamā platība 15,0 m2, Miera ielā 4, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut E[:] L[:] Z[:], pers.kods [:], 1-istabas dzīvokļa 2.stāvā ar kopējo platību 54 m2,, [dzīvesvieta], maiņu uz 1-istabas dzīvokli Nr.19; 1.stāvā ar kopējo platību 35,7 m2 , t.sk. apdzīvojamā platība 15,0 m2, Miera ielā 4, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

2. E[:] L[:] Z[:] īres līgums ar Gramzdas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

3. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā E.L.Z[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

 

 

 

13.5.

A[:] S[:]

Komiteja iepazīstas ar A[:] S[:],  deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], 28.11.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/837),  kurā viņš lūdz pārtraukt īres tiesības uz dzīvokli Nr.10, „Muceniekos”, Priekules pag., Priekules nov., jo tur vairs nedzīvo.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Informāciju pieņemt zināšanai.

 

2.      Priekules pagasta saimniecības vadītājam E.R[:] kopā ar bijušo dzīvokļa Nr.10 „Muceniekos” īrnieku A.S[:] apsekot dzīvokli Nr.10 „Muceniekos”, Priekules pagastā, sastādīt un parakstīt dzīvokļa nodošanas – pieņemšanas aktu.

 

3.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniece A.B[:].

 

 

 

13.6.

K[:] Š[:]

A.B[:] – informē, ka dzīvoklis Nr.10 „Muceniekos”, Priekules pag., no kura nupat atteicās A.S[:], ir piemērots piešķiršanai K[:] Š[:], pers.kods [:], kuru Priekules novada dome uzņēma Priekules pagasta dzīvokļu uzskaites rindā 2011.gada 28.aprīlī (prot. Nr.7,20.§ 10.punkts).

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt K[:] Š[:], pers.kods [:], īres tiesības uz 2-istabu dzīvokli Nr.10 ar kopējo platību 41,7 m2 , tai skaitā apdzīvojamā platība 27,2 m2,  „Muceniekos”, Priekules pag., Priekules nov..

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. K[:] Š[:] īres līgums ar Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieci A.B[:] noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā K.Š[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400.

14.§ Par Priekules vidusskolas, Virgas, Gramzdas un Kalētu pamatskolu kolektīvu apbalvošanu.

 

14.§ Par Priekules vidusskolas, Virgas, Gramzdas un Kalētu pamatskolu kolektīvu, skolēnu un skolotāju apbalvošanu sakarā ar augstu novērtējumu republikā lauku skolu reitingā 2011.gadā un kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu vidējās izglītības programmas apguvei

 

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt Goda rakstus, Atzinības rakstus un pateicības sakarā ar augstu novērtējumu republikas lauku skolu reitingā 2011.gadā  sekojošiem Priekules vidusskolas skolēniem un skolotājiem:

 

1.1. M[:]  C[:]                                                         50           Ls        Goda raksts;

1.2. A[:]  M[:]                                                         50           Ls        Goda raksts;

1.3. V[:]   L[:]                                                         30           Ls        Atzinība;

1.4. I[:]    G[:]                                                         30           Ls        Atzinība;

1.5. L[:]   V[:]                                                          30           Ls        Atzinība;

1.6. S[:]   K[:]                                                          30           Ls        Atzinība;

1.7. I[:]    D[:]                                                         30           Ls        Atzinība;

1.8. D[:]   Š[:]                                                          30           Ls        Atzinība;

1.9. S[:]   K[:]                                                         30           Ls        Atzinība;

1.10. D[:] V[:]                                                         30           Ls        Atzinība;

1.11. S[:]  Ž[:]                                                         30           Ls        Atzinība;

1.12. G[:] B[:]                                                         30           Ls        Atzinība;

1.13. A[:] C[:]                                                         50           Ls        Goda raksts;

1.14. A[:] E[:]                                                         50           Ls        Goda raksts;    

1.15. Z[:]  S[:]                                                         50           Ls        Goda raksts,

1.16. G[:] K[:]                                                         30           Ls        Atzinība

1.17. V[:] V[:]                                                         30           Ls        Atzinība;

1.18. A[:] R[:]                                                         30           Ls        Atzinība;

1.19. S[:]  P[:]                                                         30           Ls        Atzinība;

1.20. Z[:]  R[:]                                                                                   Pateicība;                    

1.21. R[:]  O[:]                                                                                   Pateicība;                    

1.22. A[:]  R[:]                                                                                   Pateicība;                    

1.23. V[:]  R[:]                                                                                  Pateicība.

                                                               

 

2. Apbalvot Priekules vidusskolas kolektīvu par ieguldīto darbu augstu mācību rezultātu sasniegšanu republikas skolu reitingā ar Priekules novada domes Pateicību un degvielu ekskursijai – 1000 km nobraukšanai.

 

3. Apbalvot Virgas pamatskolu, Gramzdas pamatskolu, Kalētu pamatskolu,  izteicot Pateicību par kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu vidējās izglītības programmu apguvei.  Apbalvotie skolēni  S[:] K[:] un D[:] Š[:] ir Virgas pamatskolas absolventes, S[:] K[:] ir Gramzdas pamatskolas absolvente un D[:] V[:] ir Kalētu pamatskolas absolvente.

15.§ Par nomas parādu dzēšanu SIA „Rītupe”, par telpu nomu Upes ielā 3, Priekulē, Priekules nov.

 

2011.gada 5.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts  SIA „Rītupe”, reģistrācijas Nr.42102006601, valdes locekļa J[:] S[:] iesniegums, kurā lūgts domei dzēst 284,- Ls parādu par telpas nomu 485,5 m² platībā Upes ielā 3, Priekulē, par laika posmu no 01.06.2011. līdz 31.12.2011., jo no 2011.gada 1.jūnija telpas Upes ielā 3, Priekulē neizmatoja, sakarā ar to, ka tika atslēgta elektrība un nebija iespējams turpināt uzņēmējdarbību kokapstrādē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ka tikai pašvaldība var lemt un iekasēt un noteikt nomas maksu par nekustamā īpašuma izmantošanu, Ministru kabineta  08.06.2010. noteikumu  Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida noteikumiem”  77.punktu, kas nosaka, ka iznomātājam ir tiesības uz nomas maksas samazinājumu, nomas līguma darbības laikā, ja to lūdz nomnieks, un nekustamā īpašuma nomas tirgus segmentā pastāv nomas objekta pieprasījuma un nomas maksas samazinājuma tendence,  SIA „Rītupe” iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atteikt SIA „Rītupe”, reģistrācijas Nr.42102006601,  nomas parāda dzēšanu 284 Ls apmērā par telpu  nomu Upes ielā 3, Priekulē 485,5 m² platībā,  laika posmā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.decembrim, jo tam nav juridiska pamata.

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16.§ SIA GC GRAND iesnieguma izskatīšana par 2011.gada nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu.

 

2011.gada 5.decembrī  (reģistrācijas Nr.3-13/855) Priekules  novada pašvaldībā saņemts SIA GC GRAND, reģistrācijas numurs 42103048696, valdes locekles I.M[:] iesniegums (turpmāk- Sabiedrība), kurā lūgts izskatīt iespēju atcelt nekustamā īpašuma nodokli par 2011.gadu, skarā ar to, ka SIA GC GRAND piederošās ēkas [adrese]  (kadastra numurs [:]) ir tehniski un morāli nolietojušās, kā rezultātā tās nav iespējams un netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai.

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk –likums) 1.panta pirmā daļa nosaka, ka „Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot, — zemi, ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves (turpmāk — nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu”.

Likuma 1.panta ceturtā daļa sniedz skaidrojumu, kas šī likuma izpratnē ir saimnieciskā darbība t.i. :preču ražošana, darbu izpilde, tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana un cita veida darbība par atlīdzību, izņemot maksas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši  valsts vai pašvaldību budžeta iestāžu funkcijām, zemes izmatošanu lauksaimniecības produkcijas ražošanai pašpatēriņam. 

Atbilstoši likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam (kā viens no izņēmumiem), kas nosaka,   ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek ēkas un inženierbūves, kuras izmanto tikai lauksaimnieciskajai ražošanai. Savukārt likuma 1.panta otrās daļas 13.punkts nosaka, ka saimnieciskās darbības veikšanai paredzētās uzceltās vai rekonstruētās ēkas — vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā. Ja saimnieciskā darbība uzsākta ēkas daļā (telpu grupā) pirms visas ēkas nodošanas ekspluatācijā, tad vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš ēkas daļas (telpu grupas) nodošanas ekspluatācijā.

20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 16.punkts nosaka, ka „Piemērojot likuma 1.panta otrās daļas 12.punktu, par ēkām, kuras izmanto lauksaimnieciskajā ražošanā, uzskatāmas saimniecības un noliktavu ēkas (piemēram, govju, cūku un aitu kūtis, staļļi, apjumtie laidari, putnu kūtis, klētis, angāri, skābbarības torņi, nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai, kūtsmēslu un vircas krātuves, kautuves), kā arī lauksaimniecībā izmantojamās palīgēkas (piemēram, pagrabi, siltumnīcas, lopbarības tvertnes, tehnikas novietnes, graudu kaltes). Šis punkts neattiecas uz ēkām vai to daļām (telpu grupām), kuras izmanto lauksaimniecības produkcijas pārstrādei”.

Saskaņā ar ierakstu Liepājas Zemesgrāmatu nodaļas, Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.307, nekustams īpašums, kadastra numurs [:], [adrese] sastāv no 3 ēkām (apzīmējums kadastrā [:], [:], [:]).

Saskaņā ar VZD kadastra informāciju ēkai ar kadastra apzīmējumu [:], galvenais lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas ēka, ēkai ar kadastra numuru [:] – galvenais lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas ēka, ēkai ar kadastra apzīmējumu [:] - galvenais lietošanas veids ir rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas.

  20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 2.punkts, nosaka, ka iedalījumu ēkās un inženierbūves nosaka atbilstoši normatīvajos aktos apstiprināta būvju klasifikācija. Atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” -  Ēka ir atsevišķi, ilglaicīgi  lietojama apjumta būve, kurā  var iekļūt cilvēki un kura ir noderīga vai paredzēta  cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai, no tā secināms, ka augstāk minētās ēkas saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta pirmo daļu ir apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli. Tikai likuma 13.punktā noteikts, ka saimnieciskās darbības veikšanai paredzētās uzceltās vai rekonstruētās ēkas vienu gadu, skaitot no brīža, kad ēka nodota ekspluatācijā, netiek apliktas ar nodokli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā ir tiesības lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļa maksāšanas, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta pirmo daļu, Finanšu komitejas 2011.gada 13.decembra atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Neatcelt sabiedrībai  ar ierobežotu atbildību GC GRAND, reģistrācijas numurs 40102048696, nekustamā īpašuma nodokļa samaksu  (par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra numurs [:])  par summu  210,40 Ls (divi simti desmit lati un 40 santīmi) - no tās parāds 198,89 Ls , nokavējuma nauda 11,51 Ls.

 

2. Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktam, sabiedrībai  ar ierobežotu atbildību GC GRAND, reģistrācijas numurs 40102048696, ir tiesības iesniegt Priekules novada pašvaldībai motivētu, rakstveida iesniegumu ar lūgumu pagarināt kārtējo nodokļa maksājuma samaksas termiņu līdz trīs mēnešiem.

 

3. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu vara pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

17.§ Par biedrības „Kalētu Vietējas iniciatīvas grupa” iesniegumu telpu nomas maksas samazināšanai.

 

2011.gada 2.decembrī Priekules  novada pašvaldībā saņemts biedrības „Kalētu Vietējas iniciatīvas grupa” valdes priekšsēdētājas A[:] P[:] iesniegums, kurā lūgts samazināt nomas maksu par nomātām telpām Kalētu pamatskolā, sakarā ar to, ka Kalētu VIG ir saņēmusi atbalstu ELFLA projekta „Fitnesa zāles aprīkojuma iegāde un skolas ēkas pagrabstāva telpu vienkāršotā rekonstrukcija par dušas-tualetes telpām” ietvaros Ls 10 122,55, kurš tiks realizēts nomātajās telpās.

Saskaņā ar  01.04.2010. Telpu nomas līgumu Nr.3039/11-2010, 01.03.2011. Telpu nomas līgumu Nr.3-39/9/2011,  03.10.2011. Telpu nomas līgumu Nr.3-39/25-2011, biedrība „Kalētu vietējā iniciatīvas grupa” reģistrācijas numurs 40008109282, nomā telpas Kalētu pamatskolā  212,7 m² platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, pirmās daļas   14.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldība, ja tas nav aizliegts ar likumu vai Ministru Kabineta noteikumiem, var noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” valdes priekšsēdētājas A.P[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Samazināt nomas maksu par 80% no noteiktās nomas maksas, biedrībai „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa”, reģistrācijas numurs 40008109282 .

 

18.§ Par Priekules novada Kalētu pag., Ozolu ciema rekonstruētās ūdenssaimniecības īpašnieku.

 

Izskata Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītājasA[:] D[:] iesniegumu (12.12.2011. reģ.Nr.3-21/113) ar lūgumu pieņemt lēmumu, ka Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā rekonstruētās ūdenssaimniecības pamatlīdzekļiem turpmāko piecu gadu laikā ( 29.09.2011.-29.09.2016.) netiks mainīts īpašnieks.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt,  ka laikā no 29.09.2011. līdz  29.09.2016. Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā rekonstruētās ūdenssaimniecības pamatlīdzekļiem netiks mainīts īpašnieks.
 
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekules novada Kalētu pagasta pārvalde (vadītāja A[:] D[:]).
19.§ Par pirkuma līguma noslēgšanu ar A.L[:] par zemes starpgabala Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu.

 

2011.gada 5.decembrī (reģistrācijas Nr.3-06/862) saņemts A[:] L[:] iesniegums par piekrišanu pirkt zemes starpgabalu Brīvības iela 39A, Priekule, 251 m² platībā par summu 427 Ls.
2011.gada 11.novembrī Priekules novada pašvaldība nosūtīja A.L[:] paziņojumu ar uzaicinājumu viena mēneša laikā, no paziņojuma saņemšanas dienas, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.
Ar Priekules novada domes 27.10.2011. lēmumu (prot. Nr.19) 32.§ ”Par nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu” zemes starpgabalam apstiprināta nosacītā cena (pārdošanas cena) 427,- Ls un nolemts atļaut atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes starpgabalu Brīvības ielā 39A, Priekule ,Priekules nov., 6415 003 0007; 251 m², par brīvu cenu.
Zemes starpgabalam Brīvības iela 39A, Priekule,  pieguļ šādi nekustamie īpašumi:
-         Nekustams īpašums, kadastra numurs [:] [adrese], īpašniece A[:] L[:], ko apliecina ieraksts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0016 1723.
-         Zemes vienība Tirgoņu iela, kadastra apzīmējums 6415 003 0175, Priekules novada pašvaldībai piekritīga zeme.
A.L[:] iesniegums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktam un 44.panta astotās daļas 1.punktam, kas nosaka, ka zemes īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei var ierosināt atsavināšanu un atsavināt drīkst tam zemes īpašniekam, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals.
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, A.L[:] 03.03.2011. un 23.11.2011. iesniegumiem, 2011.gada 8.decembra Tautsaimniecības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Noslēgt pirkuma līgumu ar A[:]L[:], dzīvo [dzīvesvieta], par nekustama īpašuma - zemes starpgabala Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0007;  251 m² platībā pirkšanu, par summu 427,- Ls (četri simti divdesmit septiņi lati un 00 santīmi).
 
2. Uzdot Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).
 
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta un 79 panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20.§ Par „A[:] Z[:] Z/S” īpašnieka A.Z[:] iesniegumu „Par grozījumiem 04.01.2010. Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 3-39/6-2010 1.punkta 1.3.apakšpunktā.

 

2011.gada 22.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts „A[:] Z[:] zemnieku saimniecības” īpašnieka A.Z[:] iesniegums, kurā lūgts grozīt Noma slīguma Nr. 3-96/6-2010 1.4. punktu un noformēt sekojošā redakcijā: „Telpas tiek iznomātas A.Z[:] zemnieku saimniecībai Dāvanu veikala un Ziedu veikala vajadzībām”.
 
2010.gada 4.janvārī starp Priekules novada domi un A[:] Z[:] zemnieku saimniecības īpašnieku A[:] Z[:] tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.3-39/6-2010 par telpu nomu ēkā Aizputes ielā 16, Priekulē, telpas tiek iznomātas kafejnīcas un ziedu veikala vajadzībām un līdz līguma termiņa beigām 2014.gada 31.decembrim. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, „A[:]Z[:] zemnieku saimniecības” īpašnieka A[:] Z[:] iesniegumu, 2011.gada 8.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 2010.gada 4.janvāra Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3-39/6-2010, 1.punkta 1.4. apakšpunktu un. 2.punkta 2.3. apakšpunktu, kas nosaka, ka Nomnieks apņemas izmantot telpas tikai tam mērķiem, kāds norādīts šī līguma 1.3.apakšpunktā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Neatbalstīt A[:] Z[:] zemnieku saimniecības īpašnieka A[:] Z[:] ierosinājumu veikt grozījumus   2010.gada 4.janvāra Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3-39/6-2010; 1.punkta 1.3.apakšpunktā.
 
2. Atlikt A.Z[:] iesnieguma izskatīšanu par izmaiņām ēkas Aizputes iela 16, Priekulē, nomas līgumā.
 
3. Jautājumu skatīt paplašinātā janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, kurā uzaicināt piedalīties visus ieinteresētos deputātus, pašvaldības speciālistus, A[:] Z[:] un novada domes sēdē.
 
4. Uz janvāra sēdi nekustamā īpašuma speciālistei V[:] R[:] sagatavot vairākus ēkas Aizputes iela 16, Priekulē, tālākās izmantošanas variantus –
4.1. noraidīt izmaiņas nomas līgumā un turpināt tā darbību;
4.2. lauzt nomas līgumu ar tagadējo nomnieku A.Z[:] (viņš negrib pildīt nomas līguma noteikumus) un izsludināt jaunu konkursu uz telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu organizēšanai;
4.3. nodot ēku Aizputes iela 16, Priekulē, atsavināšanai;
4.4. citi varianti.
 
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta un 79 panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.