24.04.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 9)

1.§ Par Priekules novada pašvaldības konsolidētā gada pārskata par 2013.gadu apstiprināšanu

 Iesniegts izskatīšanai Priekules novada pašvaldības konsolidētais gada pārskats par 2013.gadu. Konsolidētais gada pārskats sastāv no Priekules novada pašvaldības gada pārskata divos sējumos un Liepājas reģiona novadu būvvaldes gada pārskata vienā sējumā.

V.Jablonska – uzaicina sniegt ziņojumu Liepājas reģiona novadu Būvvaldes vadītāju A.Vaivaru.

A.Vaivars – informē, ka par būvvaldes struktūrvienības darbinieku sastāvu. Būvvaldes pamatbudžets 2013.gadā ieņēmumos bija 91275 Ls. Izdevumu Ls 97054 un budžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2013.Ls 5348,19. 2013.gadā Būvvalde pastiprināti veica pārbaudes novados, lai īpašumi tiktu reģistrēti atbilstoši noteikumiem saskaņā ar Būvniecības likumu, Teritoriālplānošanas likuma un noteikumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

Seši novadi, kas dibināja reģiona novadu būvvaldi, līdzekļus gadam piešķīra tikai algas fondam. Obligātais sociālais nodoklis un pārējie uzturēšanas līdzekļi būvvaldei jānopelna pašai, lai varētu pildīt savas funkcijas.

Būvvalde ir budžeta iestāde un naudas  trūkums liedz veikt pilnvērtīgu datorizētu datu uzkrāšanu, atbilstoši prasībām, nav arī līdzekļu, lai nomainītu vecos datorus. Būvvaldes iekasētās būvnodevas lielums ir pamatots ar katra novada apstiprinātiem saistošiem noteikumiem. Nenoteiktība par budžeta līdzekļiem un likvidācijas iespēja katru gadu neļauj pilnvērtīgi veikt būvvaldei uzticētos uzdevumus. Ar 01.01.2014. Rucavas novads lauza līgumu ar reģiona novadu būvvaldi.2013.gadā par būvnodevām  iekasēts 36 188 Ls (Priekules novadā 3599 Ls).

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības gada pārskatu par 2013.gadu.

2.      Apstiprināt Liepājas reģiona novadu būvvaldes gada pārskatu par 2013.gadu.

3.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības konsolidēto gada pārskatu par 2013.gadu.

2.§ Par kopēšanas, izdrukas un faksa (nosūtīšana vai saņemšana) pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada pašvaldībā

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu,  atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt šādu samaksu EUR bez PVN sekojošiem pakalpojumiem:

1.1.   Kopēšana:

1.1.1.      A4 formāta lapa (1 puse)                                            0.06

1.1.2.      A4 formāta lapa (abas puses)                                      0.10

1.1.3.      A3 formāta lapa (1 puse)                                            0.11

1.1.4.      A3 formāta lapa (abas puses)                                      0.21

 

1.2.   Izdrukas:

1.2.1.      A4 formāta lapa (melnbaltā izdruka 1 puse)               0.06

1.2.2.      A4 formāta lapa (melnbaltā izdruka abas puses)        0.10

1.2.3.      A4 formāta lapa (krāsainā izdruka 1 puse)                 0.50

1.2.4.      A4 formāta lapa (krāsainā izdruka abas puses)           0.80

1.2.5.      A3 formāta lapa (melnbaltā izdruka 1 puse)               0.11

1.2.6.      A3 formāta lapa (melnbaltā izdruka abas puses)        0.18

1.2.7.      A3 formāta lapa (krāsainā izdruka 1 puse)                 1.00

1.2.8.      A3 formāta lapa (krāsainā izdruka abas puses)           1.60

 

1.3.   Faksa saņemšana vai nosūtīšana 1 lapa                                  0.06

2.      Apstiprinātā samaksa stājas spēkā ar 2014.gada 1.maiju.

3.      Ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Priekules novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmums „Par izcenojumu apstiprināšanu Priekules novada pašvaldības un tās iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.8, 26 §).

3.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā (apstiprināts ar Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra  sēdes  lēmumu (protokols Nr.17, 3.§)).

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā uz 1 lp.

4.§ Par atbalsta sniegšanu biedrībai ‘’KANU ATVARS’’

 Priekules novada domē 2014. gada 10.aprīlī  saņemts iesniegums no biedrības ‘’Kanu Atvars’’ valdes locekles Dz. B. par pašvaldības atbalsta saņemšanu, lai piedalītos Nacionālajā čempionātā un Baltijas kausa sacensībās. 

Sasniegumi 2013. gadā:

1.      vieta Baltijas kausa kopvērtējumā poniju divjūgu klasē

2.      vieta –Nacionālajā čempionātā Zirgu divjūga klasē

 

            Pamatojoties uz Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 ‘’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’ (6.2. līdz 711,44 EUR,- gadā vienam Pretendentam, ja viņam pēdējā gada laikā bijuši panākumi starptautiskas nozīmes sacensībās, konkursos, olimpiādēs (Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, Atklātie (Open) čempionāti, Pasaules Kauss, Eiropas kauss, Starptautiski mūzikas un mākslas konkursi, Starptautiskas olimpiādes u.tml.) – iegūtas no 1. līdz 10.vietai.”), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Sniegt atbalstu biedrībai „KANU ATVARS’’ dalībai, Nacionālajā čempionātā un Baltijas kausa sacensībās 640 EUR apmērā.

5.§ Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no I. L.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parāda piedziņas prasības ierosināšanu tiesā pret I. L..

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      Starp Gramzdas pagasta padomi un I. L., personas kods [:], noslēgti sekojoši līgumu:

-           „Dzīvojamās telpas īres līgums” no 22.10.1999. par dzīvokli [adrese], Gramzdā, Gramzdas pagastā.

 

2.      Īrniece I. L. nav izpildījusi augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par īres maksu un saņemtajiem pamatpakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds EUR 892,68 / Ls 627,38 apmērā.

      Parāds sastāv no:   - īres maksa par laiku 01.04.2002. – 31.05.2012. EUR 639,84 / Ls 449,68;

                                    - dzeramā ūdens piegāde par laiku 01.04.2002. – 31.05.2012. EUR 145,90 /  Ls 102,54;

                                    - kanalizācijas pakalpojums par laiku 01.04.2002. – 31.05.2012. EUR 73,43 / Ls 51,61;

                                    - atkritumu apsaimniekošana par laiku 01.04.2002. – 31.05.2012. EUR 33,51 / Ls 23,55.

 

3.      Dzīvokļa [adrese], Gramzdā, Gramzdas pagastā kopējā platība ir 61,3 m2, tajā ir trīs istabas, ūdensvads un kanalizācija.

 

4.      Pēdējais maksājums no I.L. Ls 9,26 apmērā saņemts 30.11.2005.

 

5.      31.05.2012. ar 24.05.2012. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 17.paragrāfs) tika izbeigts I.L. īres līgums un anulēta deklarētā dzīvesvietas adrese. 01.04.2014. I. L. deklarējusi savu dzīvesvietu adresē [dzīvesvieta], Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

6.      17.11.2010. I.L. tika nosūtīts atgādinājums par parāda esamību. 22.11.2010. tas tika atgriezts sūtītājam, jo adresāts nebija sastopams.

 

7.      20.11.2013. laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tika publicēts Priekules novada pašvaldības uzaicinājums I.L. mēneša laikā pēc šīs publikācijas nokārtot radušos īres un pamatpakalpojumu parādu.

Līdz pat šim brīdim I.L. parādu nav samaksājusi un nav arī sazinājusies ar Priekules novada pašvaldību.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 4) punktu un Finanšu komitejas 17.04.2014. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no I. L., personas kods [:], par dzīvokli [adrese], Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā EUR 892,68 (Astoņi simti deviņdesmit divi euro, 68 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

 

3.      Lēmums nosūtāms:

-          I. L.,[adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads, LV 3484;

-          Gramzdas pagasta pārvaldei;

-          Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai;

-          Priekules novada domes Finanšu nodaļai.

 

5.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

6.§ Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no M. A.

Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums par M. A. īres parāda piedziņas prasības iesniegšanu tiesā. 

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.Starp Virgas pagasta pārvaldi un M. A., personas kods [:], 2010.gada 1.jūnijā noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokļu[adrese] un [adrese], Virgas pagastā īri. īres līgumā paredzēts arī papildpakalpojums - saimniecības ēkas īre.

 

 1. Īrniece M. A. nav izpildījusi augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par īres maksu un maksu par saimniecības ēku, tāpēc izveidojies parāds EUR 485,82 apmērā par laiku 01.03.2009. – 28.02.2014.

 

2.      Dzīvokļu [adrese] un [adrese], Virgas pagastā kopējā platība ir 45,0 m2, tajos kopā ir divas istabas, krāsns apkure, ūdens pieejams akā.

 

3.       16.11.2012. Priekules novada pašvaldībā saņemts M.A. iesniegums, kurā viņa pauž apņemšanos katru mēnesi samaksāt Ls 10,00 (t.i. EUR 14,23) īres parāda segšanai. M.A. šo apņemšanos nav izpildījusi. No 2012.gada novembra līdz 2014.gada aprīlim viņa veikusi trīs maksājumus par kopējo summu EUR 39,84 (t.i. LVL 28,00).

 

4.      Ikmēneša maksājums par dzīvokļa un saimniecības ēkas īri M.A.ir EUR 12,70.

 

5.      Pēdējais maksājums no M.A. Ls 5,00 ( t.i. EUR 7,11) apmērā saņemts 2013.gada jūnijā.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 4) punktu un Finanšu komitejas 25.10.2013. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un papildpakalpojumu parāda piedziņu no M. A., personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Virgas pagastā, Priekules novadā, par dzīvokli [adrese] un [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā EUR 485,82 (Četri simti astoņdesmit pieci euro, 82 centi) apmērā.

 

2.Uzdot Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

 

1.      Lēmums nosūtāms:

 

-          M. A., [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā;

-          Virgas pagasta pārvaldei;

-          Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai;

-          Priekules novada domes Finanšu nodaļai.

 

4.. Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

 

7.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA ‘’GC GRAND’’ par nekustamo īpašumu GALVENĀ IELA 52 un RAIŅA IELA 41B, Priekulē, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „GC GRAND”.

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 1. Nekustamais īpašums GALVENĀ IELA 52, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr.6415 505 0010) no 13.01.2010. pieder SIA „GC GRAND”, Reģ.nr. 42103048696, juridiskā adrese Dzintaru iela 10-3, Liepāja, LV-3401. Īpašumtiesības reģistrētas Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 308.       

Nekustamais īpašums sastāv no šādām ēkām – caurlaide, garāža, divas noliktavas, divas darbnīcas, sarga ēka un sūkņu māja. Ēku kopējā platība ir 1643,9 m2

 

 1. Par laika periodu 01.10.2011. – 31.03.2014. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

 1. 24.04.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu GALVENĀ IELA 52, Priekulē, Priekules novadā (personīgā konta Nr.3489) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 811,00;

nokavējuma nauda –                                       EUR 176,09;

KOPĀ                                                                        EUR 987,09.

 

 1. Nekustamais īpašums RAIŅA IELA 41B, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr.6415 505 0009) no 13.01.2010. pieder SIA „GC GRAND”, Reģ.nr. 42103048696, juridiskā adrese Dzintaru iela 10-3, Liepāja, LV-3401. Īpašumtiesības reģistrētas Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 307.       

Nekustamais īpašums sastāv no ražošanas korpusa, katlu mājas un noliktavas - pagraba ēkām ar kopējo platību 1952,3 m2

 

 1. Par laika periodu 01.07.2011. – 31.03.2014. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

 1. 24.04.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu RAIŅA IELA 41B, Priekulē, Priekules novadā (personīgā konta Nr.21758) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 856,82;

nokavējuma nauda –                                       EUR 220,18;

KOPĀ                                                                        EUR 1077,00.

 

 1. 05.02.2013. Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „GC GRAND” iesniegums (reģistrēts ar indeksu 3.-13/144), kurā uzņēmums lūdz iespēju samaksāt tobrīd esošo NĪN parādu (Ls 1173,95 / EUR 1670,38) pa daļām, ik mēnesi maksājot Ls 98,00 / EUR 139,44.

Atbildot uz šo iesniegumu, uzņēmums tika informēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas process netiks uzsākts, ja uzņēmums katru mēnesi maksās iesniegumā minēto naudas summu.

SIA „GC GRAND” šo vienošanos ievēroja līdz 2013.gada jūlijam.

 

 1. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums no SIA „GC GRAND” saņemts 29.07.2013. Ls 98,00 (t.i. EUR 139,44) apmērā.

 

 1. 22.01.2014. tika sagatavoti maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.14-1713 un Nr.14-2158 un nosūtīti SIA „GC GRAND”. Maksāšanas paziņojumos bija norādīta arī nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa un aprēķinātā nokavējuma nauda.

 

 1. 06.02.2014. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par to, ka SIA „GC GRAND” uzsākts tiesiskās aizsardzības process. Saskaņā ar „Maksātnespējas likuma” 40.panta (2) punktu, uzņēmumam divu mēnešu laikā pēc tiesas lēmuma bija kreditoriem saskaņošanai jāiesniedz tiesiskās aizsardzības plāns. Līdz 17.04.2014. Priekules novada pašvaldība minēto plānu no SIA „GC GRAND” nav saņēmusi.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības Finanšu komitejas 17.04.2014. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „GC GRAND”, Reģ.nr. 42103048696, juridiskā adrese Dzintaru iela 10-3, Liepāja, LV-3401nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem GALVENĀ IELA 52 un RAIŅA IELA 41B, Priekulē, Priekules novadā par laiku no 01.07.2011. līdz 31.03.2014., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1667,82;

nokavējuma nauda līdz 24.04.2014. –            EUR 396,27;

KOPĀ                                                                        EUR 2064,09

(Divi tūkstoši sešdesmit četri euro, 09 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451

 

 1. Lēmums nosūtāms:

- SIA „GC GRAND”, Reģ.nr. 42103048696, juridiskā adrese Dzintaru iela 10-3, Liepāja, LV-3401;

- Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

- Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2014.gada 9.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 10.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

8.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA ‘’BALTIC CONSULTING’’ par nekustamo īpašumu KUMPĪŠI, Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „BALTIC CONSULTING”.

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1. Nekustamais īpašums KUMPĪŠI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6498 004 0052) no 17.12.2004. pieder SIA „BALTIC CONSULTING”, Reģ.nr. 42103031685, juridiskā adrese Zivju iela 5-31, Liepāja, LV-3401. Īpašumtiesības reģistrētas Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000042556.       

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemesgabala, kura kopējā platība ir 17,2 hektāri.

 

 1. Par laika periodu 01.07.2005. – 31.03.2014. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

 1. 24.04.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu KUMPĪŠI, Virgas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr.9963) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 803,58;

nokavējuma nauda –                                       EUR 352,71;

KOPĀ                                                                        EUR 1156,29.

 

 1. 26.09.2013. SIA „BALTIC CONSULTING” tika nosūtīts atgādinājums par izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu un aicinājums to līdz 31.10.2013. samaksāt.

Līdz 17.04.2014. SIA „BALTIC CONSULTING” parādu nav samaksājis un nav arī nekādā veidā atbildējis uz nosūtīto atgādinājumu.

 

 1. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums no SIA „BALTIC CONSULTING” saņemts 17.05.2005. Ls 9,68 (t.i. EUR 13,77) apmērā.

 

 1. 20.01.2014. tika sagatavots maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.14-1064 un nosūtīts SIA „BALTIC CONSULTING”. Maksāšanas paziņojumā bija norādīta arī nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa un aprēķinātā nokavējuma nauda.

 

 1. 03.04.2014. laikrakstā „Latvijas Vētnesis” sadaļā „Komercreģistra ziņas” publicēts paziņojums, ka notikusi SIA „BALTIC CONSULTING”, reģ.nr. 42103031685 darbības izbeigšana, pamatojoties uz VID NP Liepājas klientu apkalpošanas centra 14.02.2014. lēmumu Nr.8.18-15/12549.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības Finanšu komitejas 17.04.2014. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „BALTIC CONSULTING”, Reģ.nr. 42103031685, juridiskā adrese Zivju iela 5-31, Liepāja, LV-3401 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu KUMPĪŠI, Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku no 01.07.2005. līdz 31.03.2014., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 803,58;

nokavējuma nauda līdz 24.04.2014. –            EUR 352,71;

KOPĀ                                                                        EUR 1156,29

(Viens tūkstotis viens simts piecdesmit seši euro, 29 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451

 

 1. Lēmums nosūtāms:

- SIA „BALTIC CONSULTING”, Reģ.nr. 42103031685, juridiskā adrese Zivju iela 5-31, Liepāja, LV-3401;

- Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

- Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2014.gada 9.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 10.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.§ Par daļu no zemes ‘’Birztalas lanka’’ un ‘’Pie Kviešiem’’, Kalētu pagastā, Priekules nov., iznomāšanu E.M.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts E. M., dzīvesvieta [dzīvesvieta], Kalētu pagasts, Priekules novads, 09.04.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/631, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Birztalas lanka” 3,5 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0185 un daļu no zemes “Pie Kviešiem” 1,0 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0378, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar  Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.14, zemes vienība “Birztalas lanka” 12,3 ha kopplatībā piekrīt pašvaldībai.

Zemes vienību ilgu laiku nav apstrādāta. Lielākā zemes daļa ir pārpurvojusies.

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. sēdes lēmumu, protokols Nr.9,zemes vienība “Pie Kviešiem” 1,88 ha kopplatībā atzīta par starpgabalu. Daļu zemes klāj ūdens.

E. M. apstrādā blakus esošo zemi ar nosaukumu “Vasariņi”.

Piekļuves augstāk minētām zemes vienībām nav.

Atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.gada lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz E.M. 09.04.2014. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Slēgt zemes nomas līgumu ar E. M., personas kods [:], par daļu no zemes vienības „Birztalas lanka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0185 , 3,5 ha platībā un „Pie Kviešiem”, kadastra apzīmējums 6464 001 0378- 1,0 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu ( 1.pielikums).

2.      Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.      Pieņemto lēmumu nosūtīt E.M., [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

6.       Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

10.§ Par zemes nomu daļā no zemes vienības ‘’Kūtiņas Lielā 10’’, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov.

 2014.gada 24.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/315) Priekules novada pašvaldībā saņemts  B. B., dzīvojošas [dzīvesvieta], Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas „Kūtiņas Lielā 10”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., 200  m² platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            B. B. nomas līgums uz minēto mazdārziņu nav bijis noslēgts.

            Nekustamais īpašums „Kūtiņas Lielā 10”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads ar  kadastra apzīmējumu 6446 005 0102, ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu  Nr. 14  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām’’ (protokols Nr.8, 13.§)  2.punktu, kas nosaka, ka nomā tiek nodotas neapbūvētas zemes platības un 11.punktu , kas nosaka, ka nomas maksa par zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām tiek noteikta 0,5% no kadastrālās vērtības, ja pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav noteikusi citādāk un 6.punktu-nomas līgumi tiek noslēgti saskaņā ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumiem.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.8, 13.§) 2.,6. un 11.punktu , atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt zemi, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 005 0201, zemes vienības adrese: „Kūtiņas Lielā 10” , Bunka, Bunkas pagasts, Priekule:

           

1.1. B. B. dzīvojošas [dzīvesvieta], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads , 200 m² platībā, (2.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2014.gada 1. maija līdz 2019.gada 31.aprīlim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

11.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Cīrulīši’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., kad.nr.6446 001 0141, nosacītās cenas apstiprināšanu ___________________________________________________________________________

 Ar 2014.gada 27.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, 43.§) nekustamais īpašums - zemesgabals „Cīrulīši”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6446 001 0141 nodots atsavināšanai, pārdodot par nosacīto cenu.

2014.gada 17.martā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, reģ.Nr.40003518352, juridiskā adrese Martas iela 5, Rīga, LV – 1011, noteicis, ka Priekules novada, Bunkas pagasta „Cīrulīši” visvairāk iespējamā tirgus vērība uz 2014.gada 06.martu ir 1 300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro un nulle euro centi). Nekustamais īpašums sastāv no viena apbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 0,6693 ha, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000517442, uz zemesgabala atrodas I.S. piederošas ēkas (būves).

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma kopējo pārdošanas cenu 1512,08 EUR (viens tūkstotis pieci simti divpadsmit euro un astoņi euro centi) veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1 300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro un nulle euro centi);

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR (simtu sešdesmit deviņi euro un četrdesmit euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3)  Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un piecdesmit septiņi euro centi);

4)  Izdevumi par kadastra izziņu –7,11 EUR (septiņi euro un vienpadsmit euro centi).

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam „Cīrulīši”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0141, 0,6693 ha platībā nosacīto pārdošanas cenu 1512,08 EUR (viens tūkstotis pieci simti divpadsmit euro un astoņi euro centi);

2.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajai personai atsavināšanas paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

3.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

4.  Noteikt, ka gadījumā, ja persona atsakās no savu pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ar pirmpirkuma tiesīgo personu tiek turpināts noslēgtais zemes nomas līgums.

5.  Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

6.  Lēmums nosūtāms I. S. pilnvarotajai personai B. S. deklarētā adrese [dzīvesvieta],  Liepāja, LV – 3401, viens eksemplārs Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, viens - Attīstības un plānošanas nodaļai.

7.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§ Par dzīvokļa īpašuma Galvenā iela 7-6, Priekule, Priekules nov., kad.nr.6415 900 0318, nosacītās cenas apstiprināšanu

 Ar 2013.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9, 35.§) dzīvokļa  īpašums Nr.6, (kadastra apzīmējums 6415 002 001 006), kas atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Galvenā ielā 7, Priekulē, Priekules novadā, ar kopējo platību 55,8m2 un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 558/5176 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes, kadastra numurs 6410 002 0064, (turpmāk tekstā – dzīvokļa īpašums) nodots atsavināšanai.

2014.gada 14.martā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.441703000843, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 8 – 10, Rīga, LV – 1010,  noteicis, ka dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Priekules novadā, Priekulē, Galvenā ielā 7, aprēķinātā tirgus vērība uz 2014.gada 14.martu ir 3 400 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro un nulle euro centi). Īpašuma tiesības reģistrētas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.170 – 6, uz Priekules novada pašvaldības vārda.

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, dzīvokļa īpašuma kopējā pārdošanas cena tiek noteikta 3608,41 EUR (trīs tūkstoši seši simti astoņi euro un četrdesmit viens euro cents). Pārdošanas cenu veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 3 400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro un nulle euro centi);

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 80,00 EUR (astoņdesmit euro un nulle euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) Jauna nekustamā īpašuma  reģistrācija ar aktualizāciju – 99,96 EUR (deviņdesmit deviņi euro un deviņdesmit seši euro centi), saskaņā ar Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu;

4)  Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 21,34 EUR (divdesmit viens euro un trīsdesmit četri euro centi);

5)  Izdevumi par kadastra izziņu –7,11 EUR (septiņi euro un vienpadsmit euro centi).

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam Nr.6, galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads kadastra numurs 6415 9000318, 55,8 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 558/5176 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (kad.apz.64150020064001) un zemes (kad.apz. 64150020064) nosacīto pārdošanas cenu 3608,41 EUR (trīs tūkstoši seši simti astoņi euro un četrdesmit viens euro cents).

2.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajai personai atsavināšanas paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

3.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4.  Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

6.  Lēmums nosūtāms I.C., deklarētā adrese: [dzīvesvieta],  Liepāja, LV – 3407, viens eksemplārs Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, viens - Attīstības un plānošanas nodaļai.

7.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Plostnieki’’, Kalētu pagasts, Priekules nov., kad.nr. 6464 003 0020, nosacītās cenas apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 27.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr. 5, 17.§) nekustamais īpašums „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 003 0020, 0,29 ha platībā (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Priekules novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un sesto daļu (turpmāk tekstā – PPMAL) veikusi nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Uz 2014.gada 06.martu sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, reģ.Nr.40003518352, juridiskā adrese Martas iela 5, Rīga, LV – 1011, (turpmāk tekstā – vērtētājs) visvairāk iespējamo tirgus vērtību nekustamajam īpašumam ir noteicis 600,00 EUR (seši simti euro un nulle euro centi).

Priekules novada pašvaldības dome atbilstoši atbilstoši PPMAL 8.panta otrajai daļai nosaka nekustamā īpašuma kopējo pārdošanas cenu 930,65 EUR (deviņi simti trīsdesmit euro un sešdesmit pieci euro centi), ko veido:

1)      Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu – 169,40 EUR (simts sešdesmit deviņi euro un četrdesmit euro centi);

2)      Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi, robežu uzmērīšana, saskaņā ar VSIA LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS izrakstīto rēķinu – 83,33 LVL, kas atbilst 118,57 EUR (simts astoņpadsmit euro  un piecdesmit septiņi euro centi);

3)      Nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā un kancelejas nodeva 25,00 LVL, kas atbilst 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un piecdesmit septiņi euro centi);

4)      Izdevumi par kadastra izziņu – 5,00 LVL, kas atbilst 7,11 EUR (septiņi euro un vienpadsmit euro centi).

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 003 0020, 0,29 ha platībā nosacīto pārdošanas cenu 930,65 EUR (deviņi simti trīsdesmit euro un sešdesmit pieci euro centi);

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai nosūtīt pirmpirkuma tiesīgajai personai atsavināšanas paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

4.      Noteikt, ka gadījumā, ja persona atsakās no savu pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ar pirmpirkuma tiesīgo personu tiek turpināts noslēgtais zemes nomas līgums  Nr.2.3.4/1.

5.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

6.      Lēmums nosūtāms J. S. pilnvarotajai personai I. S., deklarētā adrese [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules novads, LV – 3484, viens eksemplārs Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, viens - Attīstības un plānošanas nodaļai.

7.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.§ Par atsavināšanas lietas izbeigšanu, nomas līguma turpināšanu par nekustamo īpašumu ‘’Pļaviņas’’, Priekules pagasts, Priekules nov., kad.nr.6482 008 0182

 Ar 2013.gada 27.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11, 28.§) nekustamajam īpašumam – zemesgabalam „Pļaviņas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 008 0182 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), apstiprināta nosacītā cena 7557, 15 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro un deviņpadsmit euro centi).

2014.gada 10.janvārī atsavināšanas ierosinātājam A.A. B. pilnvarotajai personai I. B.tika nosūtīts atsavināšanas paziņojums ar lūgumu  atbildēt uz paziņojumu viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.

Saņemta rakstiska atbilde Nr. 2.1.4/487 no atsavināšanas ierosinātāja, kurā norādīts, ka persona nav ieinteresēta izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam, kas šajā  gadījumā ir pats atsavināšanas ierosinātājs. Saskaņā ar šā panta piekto daļu, ja atsavināšanas ierosinātājs savas pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu nevar izmantot vai neizmanto, tam ir zemes nomas tiesības uz šo pašu zemesgabalu un minētais zemesgabals nevar tikt atsavināts citām personām. Nomas maksa nosakāma saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, par nomas maksa aprēķināšanas  pamatu ņemot zemesgabala kadastrālo vērtību.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto un piekto daļu un likuma par pašvaldībām 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt uzsākto atsavināšanas lietu par nekustamā īpašuma „Pļaviņas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 008 0182 atsavināšanu;

2.      Turpināt zemesgabala nomas līgumu par augstāk minēto zemesgabalu;

3.      Lēmums nosūtāms A.A.B. pilnvarotajai personai I.B., Eduarda Tisē [dzīvesvieta], Liepāja, LV – 3407, viens eksemplārs Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu attīstības un plānošanas nodaļai, viens eksemplārs nekustamā īpašuma atsavināšanas un nomas izsoles komisijai.

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

15.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Mežvidi’’, Kalētu pagasts, kad.nr.6464 001 0355, pirmās mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles protokola (rezultātu) apstiprināšanu

 Ar 2013.gada 27. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11, 36.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules novads, kadastra numurs 6464 001 0355 (turpmāk tekstā - nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2014.gada 30.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.3, 20.§) noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena un apstiprināti izsoles noteikumi, kur saskaņā ar noteikumu 3.2. punktu dalību izsolei pretendenti var pieteikt līdz 2014.gada 25.martam plkst.16:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī izvietota pie izsolāmā objekta.

Priekules novada pašvaldības īpašuma un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2014.gada 26.martā plkst.11:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un Izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Gadījumā, kad netiek pārsolīta nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē, izsoles organizētājs var turpināt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,  atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt pirmo mutisko izsoli nekustamajam īpašumam „Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs  6464 001 0355 par nenotikušu un apstiprināt izsoles protokolu.

2.      Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

3.      Lēmuma 1 eks. nododams īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

16.§ Par nekustamā īpašuma uzņemšanu bilancē

 [1] Priekules novada pašvaldības izveidotā pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija apsekojot dabā konstatēja, ka:

            uz Priekules novada pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums  6415 005 0020  atrodas līdz šim neuzskaitītas ēkas pagrabs un noliktava.  Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija 2014.gada 3.aprīlī sastādījusi aktu Nr. 2.4.4/2014-6  (3.pielikums). „Par pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanu un novērtēšanu) uzskaiti.

 

[2] Civillikuma 968. pants nosaka, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu.

[3] Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14. pants nosaka, ka

Civillikuma 968. un 973.panta noteikumi nav piemērojami un ēkas (būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ir viens no šādiem nosacījumiem:

1) ēkas uzceltas un augļu dārzs (koki) iestādīts uz zemes, kas atbilstoši likumiem piešķirta šim nolūkam, iegūta darījuma rezultātā vai uz cita tiesiska pamata pirms Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās dienas (1992.gada 1.septembra), bet zemes īpašuma tiesības atjaunotas vai atjaunojamas bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam (tiesību pārņēmējam) vai arī zeme piekrīt vai pieder valstij vai pašvaldībai;

2) ēkas iegūtas, privatizējot valsts vai pašvaldību uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) vai atsevišķai valstij vai pašvaldībai piederošus nekustamā īpašuma objektus;

3) ēkas uzceltas vai augļu dārzs (koki) iestādīts uz valstij vai pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes, kas atbilstoši likumam piešķirta pastāvīgā lietošanā zemes reformas laikā;

4) ēkas (būves), izmantojot būvlietojuma tiesības, uzceltas kā privatizēto uzņēmumu blakus lietas [šīs ēkas (būves) uzskatāmas par patstāvīgu īpašuma objektu kopā ar privatizētajām ēkām];

5) ēkas (būves) uzceltas uz nomātas zemes, ja zemes nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. Šādas ēkas (būves) par patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums.

Ja ēkas (būves) vai augļu dārzs (koki) ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Tādas pašas pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir ēku (būvju) vai augļu dārza (koku) īpašniekam, ja atsavina zemes gabalu.

Bijušajam īpašniekam un viņa mantiniekiem ir zemes, ēku (būvju) un augļu dārzu (koku) pirmpirkuma tiesības atbilstoši likumiem, kas regulē īpašuma tiesību atjaunošanu un privatizāciju.

Ēkas (būves), kuras Zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes dienestā vai pašvaldībā nav reģistrētas kā patstāvīgi īpašuma objekti, uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu atbilstoši Civillikuma 968.pantam. Citas personas īpašuma tiesības uz šādām ēkām (būvēm) var iegūt, ja tiesa apmierinājusi šo personu prasību atzīt īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem.

Pašvaldības dome nekonstatē apstākļus, ka minēta ēka būtu atzīstama par patstāvīgu īpašuma objektu.

 [5] Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sestais punkts nosaka, ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir pašvaldības iestādes bilancē;

 

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 968.pantu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”   , 2014.gada 17.aprīļa  Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.              Uzņemt Priekules novada domes bilancē   ēku/būvi (bez kadastra apzīmējuma) adrese: Smilšu iela 5, Priekule, Priekules nov., ar noteikto (ieguldījuma) vērtību ēkai pagrabam –EUR 1500,00.

Informācija par ēku/būvi (skat. fotofiksāciju, 3.1.pielikums)

1.2. ēkas –pagrabs apjoma rādītāji – platums 10 m, garums 30 m, - platība p 300 m², augstums 3 m, stāvu skaits -1.  Fiziskais stāvoklis – arkveida būve, grīda –betonu, ieejas ir daļēji sabrukušas, Jumts pārsegts ar zemes kārtu.

 

2.              Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstība plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) veikt visas nepieciešamās darbības, lai   pagrabu un zemes vienību 16200 m² (pirms uzmērīšanas), kuru adrese ir Smilšu iela 5, Priekule, Priekules nov., ierakstītu zemesgrāmatā uz  Priekules novada pašvaldības vārda.

 

3.             Izdevumus, kas saistīti ar šī lēmuma izpildi  segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

5.  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstība plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai

1 eks. Attīstības un  plānošanas nodaļai

 

Pielikumā:

3.pielikums – akts Nr.2.4.4/2014-6 par pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanu un novērtēšanu uz 1 lp.

3.1. pielikums- fotofiksācija par ēkas stāvokli uz 1 lp.

17.§ Par dzīvokļu Nr.5, Nr.8, Nr.23 LĀČPLĒŠI, Bunkas pagasts, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 1.2014.gada 15.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Darguža iesniegums (reģ.Nr.2.1.3./672), ar lūgumu uzņemt pašvaldības bilancē dzīvokļus nr.5; nr.8; nr.23 LĀČPLĒŠI, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

2.Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvokļi ir ilgstoši neapdzīvoti un atrodas pagasta pārvaldes apsaimniekošanā esošajā dzīvojamā mājā. Minētie dzīvokļi nav reģistrēti zemesgrāmatā un dzīvokļu īpašnieki nav zināmi, vai arī tie ir atteikušies no dzīvokļu apsaimniekošanas, kurus ieguvuši privatizējot pa pajām.

2.2.Dzīvokļos nepieciešams remonts, jo tur šobrīd nav apkure, nav sakārtoti logi, dzīvojamās telpās nepieciešams sakārtot sienas.

Dzīvokļus nepieciešams ņemt pašvaldības bilancē un sakārtot, lai novērstu kopējās dzīvojamās mājas tālāku bojāšanos un, lai nodrošinātu ar dzīvojamām telpām Bunkas pagasta iedzīvotājus, kuriem nepieciešams sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Uzņemt bilancē dzīvokli nr.5 LĀČPLĒŠI (platība 39,5 m²) Bunkas pagastā Priekules novadā un noteikt bilances vērtību EUR 843-.

2.Uzņemt bilancē dzīvokli nr.8 LĀČPLĒŠI (platība 39,5 m²) Bunkas pagastā Priekules novadā un noteikt bilances vērtību EUR 843-.

3.Uzņemt bilancē dzīvokli nr.23 LĀČPLĒŠI ( platība 28,9 m²) Bunkas pagastā Priekules novadā un noteikt bilances vērtību EUR 617-.

           4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

            5.Atbildīgs par lēmuma izpildi Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis.

 

Lēmums izsūtāms:

1)Bunkas pagasta pārvaldei;

2)Finanšu nodaļai.

 

18.§ Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar J. Š. par zemesgabala nomu Liepājas ielā 9B, Priekulē

 2014.gada 4.aprīlī (reģ. nr. 2.1.4/601) Priekules novada pašvaldībā saņemts J.  Š.,  dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekulē iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu Liepājas ielā 9B, Priekulē, garāžas Nr. 17 uzturēšanai.

2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) un A. B. tika noslēgts zemesgabala nomas līgums nr./ 30/2008 par daļu no zemesgabala Liepājas iela 9B, Priekule, kadastra numurs 6415 001 0009 , 79,88 m² platībā nomu, garāžas Nr. 17 uzturēšanai, kas atrodas uz zemes vienības Liepājas iela 9B. A. B. ir mirusi 05.01.2012. Ar 27.12.2013. Priekules novada pašvaldības domes  lēmumu (prot. Nr. 11) 47.§ ”Par zemesgabala nomas līgumu izbeigšanu” A.B. ir izbeigts zemes nomas līgums Nr. 30/2008, sakarā ar nomnieka nāvi.

J. Š. mutiski apliecina, ka faktiski izmanto garāžu nr.17, kas atrodas Liepājas ielā 9B, Priekulē, arī pirms A.B. nāves.

Priekules novada pašvaldībā nav reģistrēti citi pieteikumi (iesniegumi) par zemes vienības daļas piešķiršanu nomā augstāk minētās garāžas uzturēšanai. 

Ar 2008.gada 8.septembra Liepājas tiesas Zemesgrāmatu tiesneša lēmumu, uz nekustamo īpašumu -zemesgabalu Paplakas ielā 28, Priekulē, ar kadastra numuru 6415001 0007, 3656 m² platībā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz Priekules novada pašvaldības vārda. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0044 2973.  

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  04.04.2014. Jeļenas Švaikovskas iesniegumu, 2014.gada 17.aprīļa finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2014.gada 2.maiju noslēgt zemes nomas līgumu ar J.Š., personas kods[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], Priekulē, Priekules nov., uz daļu Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra numurs 6415 001 00079)  Liepājas ielā 9B,  Priekule 79.88 m² platībā, garāžas Nr. 17 uzturēšanai, nosakot :

 - nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.maijam;

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet nemazāk kā saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.

Noslēdzot nomas līgumu paredzēt, ka pašvaldībai ir tiesības lauzt nomas līgumu, ja uz garāžu Nr. 17, kas atrodas Liepājas ielā 9B, Priekulē pieteiksies mantinieki.  

 

2. Nomniekam divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo punktu

Izsūtāms:

1 eks. J. Š., adrese: [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. finanšu nodaļai.

19.§ Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrniekiem, nomniekiem un tiesiskajiem valdītājiem Priekules novadā ” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  astotās daļas prim panta (8¹) Pārejas noteikumu 43.punktu, kas nosaka, ka „Grozījumu šā likuma 2.panta astotajā daļā un 2.panta 8.1 daļu par pašvaldības tiesībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par 2014.gadu pašvaldība īsteno, izdodot saistošos noteikumus, kurus pieņem likuma "Par pašvaldībām" 46.panta kārtībā un kuri piemērojami no 2014. taksācijas gada”, 2014.gada 17.aprīļa  Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrniekiem, nomniekiem un tiesiskajiem valdītājiem Priekules novadā” (pielikumā) .

 

2. Saistošos noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrniekiem, nomniekiem un tiesiskajiem valdītājiem Priekules novadā”  triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošie noteikumi Nr.4 stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas izdevumā ‘’Priekules novada ziņas’’.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.4 ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrniekiem, nomniekiem un tiesiskajiem valdītājiem Priekules novadā’’ uz 1 lp. Un paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.4 uz 1 lp.

20.§ Par izbraukuma tirdzniecību Priekules, Virgas, Bunkas, Kalētu pagastos Priekules novadā

 Izskata SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439,  valdes locekles Svetlanas Marksas iesniegumu (reģ.Nr. 3 – 2.1.4/652  no 11.04.2014.), kurā  lūdz atļauju autoveikala tirdzniecībai ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu  VW Transporter, reģ .nr.HN 127  un piekabe – furgonu reģ.nr.B 1724

             Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās  pie mājām “Ērgļi” no plkst.11.00 – 11.20, “Smilgas” no plkst.11.25 – 11.40, “Kraujas” no plkst.11.45 – 12.00, “Rūķīši” no plkst.12.10 – 12.30, “Veselības centrs” no plkst.12.40 – 13.10,” Ķineņi” no plkst.13.20 – 13.40.

Purmsātu ciemā pie veikala piektdienās no plkst. 13.00 – 14.00

             Priekules pagasta teritorijā  trešdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.00, pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.10 – 10.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.10.40 – 11.00, apdzīvotā vietā Audari no plkst. 11.10 – 11.30, pie mājām “Cerības” no plkst.11.40 – 12.00, pie mājām “Bamši” no plkst.12.20 – 12.40 pie daudzdzīvokļu mājas “Mucenieki” no plkst.12.50 – 13.10 , ,  ceturtdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.30

             Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  ceturtdienās  pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.10 – 15.30.

             Kalētu pagasta teritorijā piektdienās Ozolu ciemā   no plkst.11.00 – 11.30.

 pie ēkas “Brūzis” no plkst.11.45 – 12.40. .

 

             Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, kā arī uz MK Noteikumiem Nr.440”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439,  tirdzniecību ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ .nr.HN 127 un piekabe – furgonu reģ.nr.B 1724  , līdz 2014.gada 1.maijam.

 

1.1.  Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās pa maršrutu pie mājām “Ērgļi” no plkst.11.00 – 11.20, “Smilgas” no plkst.11.25 – 11.40, “Kraujas” no plkst.11.45 – 12.00, “Rūķīši” no plkst.12.10 – 12.30, “Veselības centrs” no plkst.12.40 – 13.10,” Ķineņi” no plkst.13.20 – 13.40.

Purmsātu ciemā pie veikala piektdienās no plkst.13.00 – 14.00.

 

 1.2. Priekules pagasta teritorijā trešdienās pa maršrutu apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.00, pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.10 – 10.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.10.40 – 11.00, apdzīvotā vietā Audari no plkst. 11.10 – 11.30, pie mājām “Cerības” no plkst.11.40 – 12.00, pie mājām “Bamši” no plkst.12.20 – 12.40 pie daudzdzīvokļu mājas “Mucenieki” no plkst.12.50 – 13.10 , ,  ceturtdienās apdzīvotā vietā Kalnenieki no plkst. 10.30

 

1.3.  Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  ceturtdienās pa maršrutu pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.10 – 15.30.

 

1.4.  Kalētu pagasta teritorijā piektdienās pa maršrutu Ozolu ciemā   no plkst.11.00 – 11.30. pie ēkas “Brūzis” no plkst.11.45 – 12.40.