08.09.2014. ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 17)

1. Par naudas ieguldījumu SIA ‘’Priekules slimnīca’’ pamatkapitālā

 ( V.Jablonska )

 

V.Jablonska - Priekules novada pašvaldībai pieder daļas kapitālsabiedrībā SIA „Priekules slimnīca”. Ļoti sliktā stāvoklī ir Priekules slimnīcas morgs. Nepieciešams gan ēkas fasādes remonts, gan iekštelpu remonts. Priekules slimnīca ir izsludinājusi konkursu slimnīcas morga rekonstrukcijai ‘’Mirušo uzglabāšanas un izvadīšanas ēku remonts’’. Zemākā veicamo būvdarbu cena ir uzņēmumam SIA ‘’Kurzemes būvserviss’’-37441,96 EUR (ar PVN).

            Priekules novada pašvaldība vēlas ieguldīt naudas līdzekļus SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitālā, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības turpmāku sekmīgu saimniecisko darbību, kas saistīta ar veselības aprūpes sniegšanu Priekules novada un citu novadu iedzīvotājiem.

P.Andersone – līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai tiks ņemti no gada sākumā piešķirtā līdzfinansējuma Zviedru vārtu projektam, kurš uz šo brīdi vēl nav guvis atbalstu finansējuma saņemšanai no ES , t.i. 11 383 euro, 11830 euro tiks piešķirti no pašvaldības rezerves fonda.

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             Ieguldīt SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitālā naudas summu EUR 23 213.- ,  tādējādi palielinot Priekules novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu.

2. Par papildus finansējuma piešķiršanu projektam ‘’Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršota renovācija’’

 ( V.Jablonska )

 

V.Jablonska- 2014.gada 11.jūlijā noslēgts līgums Nr.2.2.1/6 ar SIA „Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks” par Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbiem.

2014.gada 19.augustā saņemta SIA „Liepājas celtniecības sabiedrības Būvnieks” vēstule Nr.2.1.7/924 par situāciju, kādā nav iespējams turpināt būvdarbus.

Situācijas aprakstā norādīts, ka uzsākot darbus uzņēmējs konstatējis, ka ārsienas un nesošās starpsienas izbūvētas no skaidbetona, bet projektā norādīts ķieģeļu ārsienu biezums 510 mm. Veicot darbus konstatēts, ka logiem un durvīm nav pārsedzes, līdz ar to demontējot logus, aila izbirst. Ir bojāta hidroizolācija, kā rezultātā sienas apakšējā daļa 1m augstumā ir uzburbusi. Veicot kontroles urbumus sienā konstatēts, ka skaidbetona sienas ir ļoti nestabilas, veidotas no birstoša materiāla. Projektā paredzēts demontēt esošos logus un izbūvēt jaunas durvju ailas nesošās starpsienās. Tas varētu vēl vairāk samazināt sienu nestspēju.

Veicot bēniņu siltinājuma demontāžu, konstatētas satrupējušas vietas, bet projektā nav paredzēti darbi problēmu novēršanai.

2014. gada 4.septembrī piedaloties būvuzņēmēja pārstāvim Leonam Runiķim, Būvuzraugam Jānim Skadiņam, Liepājas rajona pašvaldību apvienotās būvvaldes inspektoram Guntaram Ļaudamam, būvprojekta autoram Uģim Faustam, pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam un Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam Modrim Baumanim tika apsekots objekts. Būvprojekta autors Uģis Fausts apstiprināja tehnisko risinājumu un Būvuzņēmējs iesniedza tāmi problēmu novēršanai.

Risinājumā paredzēts demontēt skaidbetona ārsienas un nesošo starpsienu, to vietā izbūvējot 500 mm ārsienas un 240 mm nesošo starpsienu. Logu un durvju ailēm paredzēts uzstādīt monolīta betona aiļu pārsedzes, kā arī ierīkot sienu horizontālo hidroizolāciju. Paredzēts otrā stāva pārseguma bojāto vietu remonts un griestu apšūšana ar reģipsi.

P.Andersone – problēmu novēršanai, lai varētu turpināt sociālā atbalsta centra ēkas renovācijas darbus, nepieciešami 28589 EUR. 5000 euro piešķirsim no pašvaldības rezerves fonda, 23589 euro no Sociālā dienesta budžeta Sociālo pabalstu sadaļas. Uz 04.09.2014. (astoņos mēnešos) ir izmaksāti pabalsti 101664 euro, kas ir 45% no plānotajiem 227375 euro. Atlikumā ir 125711 euro. Skaidri redzams, ka šajā sadaļā būs neizpilde. Līdz ar to 23589 euro droši varam novirzīt centra renovācijai.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt papildus līdzekļus 28589 EIRO ar PVN projekta „Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija realizācijai.

2.      Finansējums tiek piešķirts no pašvaldības budžeta.

3.      Par lēmuma izpildi atbild pašvaldības izpilddirektors A.Razma.