13.10.2020. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.13)

13.10.2020. ārkārtas domes sēdes protokols

ārkārtas

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.13

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 13.oktobrī                                                           

 

Sēde sasaukta plkst. 13:00

Sēdi atklāj plkst. 13:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds,  Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde

 

Sēdē nepiedalās-deputāte Inita Rubeze (aizņemta pamatdarbā), deputāte Rigonda Džeriņa (aizņemta pamatdarbā)

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola,  juriste Ināra Avotiņa

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; darba kārtība tiek apstiprināta.

 

 

Darba kārtība:

 

 1. Par inženierbūves ‘’Siltumtrase Priekule’’ pirkuma līguma slēgšanu.
 2. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020.gadam grozījumiem.

                                                                           

 

 

 

 

1.

Par inženierbūves ‘’Siltumtrase Priekule’’ pirkuma līguma slēgšanu

(lēmums Nr.669)

Ziņo: V.Jablonska, I.Avotiņa

 

Priekules novada pašvaldībā, 2020.gada 13.oktobrī saņemts trīspusēji saskaņots Pirkuma līguma projekts par inženierbūves “Siltumtrase Priekule” iegādi.

Pirkuma līgumu telefoniski 13.10.2020. saskaņojuši SIA “SGC”, Reģistrācijas nr. 40103242790, valde, Priekules novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000031601 vadības darba grupa un AS “Industra Bank”, reģ. Nr. 40003194988  vadība.

SIA “SGC” apliecina, ka uzņēmums ir gatavs pārdot pašvaldībai piederošo inženierbūvi “Siltumtrase Priekule” par 250 000 EUR, ieskaitot 21% PVN.

Izmantojot siltumtrasi tiek apgādāti ar siltumu sekojoši objekti Priekules vidusskola – Aizputes iela 1 , sporta halle – Aizputes iela 1A, Priekules slimnīca – Aizputes iela 5, Ilglaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs – Aizputes iela 5B, Daudzdzīvokļu māja – Aizputes iela 3, SPK paviljonu – Aizputes iela 6, baznīca – Aizputes iela 10. Trases atzars nodrošina siltumenerģijas padevi arī uz  citām pašvaldības iestādēm.

Inženierbūves  iegāde nepieciešama sabiedrības vajadzībām.

Kārtību, kādā pašvaldība var atsavināt sabiedrības vajadzībām privātpersonai piederošu nekustamo īpašumu, nosaka Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2. pantu nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem.

Inženierbūve “Siltumtrase Priekule” ir reģistrēta Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā ar Nr. 6415 008 001 4015 uz pārdevēja vārda.

SIA “SGC” reģistrēta komercķīla Nr.100182756 uz ķermenisko pamatlīdzekli – inženierbūvi “Siltumtrase Priekule” Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads. Komercķīlas ņēmējs AS “Industra Bank”, reģ. nr. 40003194988. Nodrošinātā prasījuma atlikusī  summa saskaņā ar pirkuma līgumā uzrādāmo informāciju ir 162 573,85 EUR.

Komercķīlas ņēmējs piekrīt trīspusēja līguma slēgšanai, ja pirkuma maksas daļa, kas sedz komercķīlu, tiek Pirkuma līguma slēgšanas rezultātā ieskaitīta tieši bankas kontā pārdevēja saistību dzēšanai.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu,

atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisiju  sniegt pozitīvu atzinumu pirkuma līguma slēgšanai par inženierbūves  “Siltumtrase Priekule” ar Valsts zemes dienesta  kadastra reģistra Nr.  6415 008 0014 015 iegādi par summu EUR 250 000, tai skaitā PVN.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu pirkuma līguma slēgšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai noslēgt trīspusēju pirkuma līgumu par inženierbūves “Siltumtrase Priekule” iegādi ar pārdevēju SIA “SGC” un kreditoru AS “Industra bank”.
 4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • domes priekšsēdētājai V.Jablonskai; izpilddirektoram A.Razmam;
 • SIA “SGC” valdes loceklim Edgaram Ceram: edgars.cers@inbox.lv;
 • finanšu nodaļai; finkomisija@dkn.lv;
 • AS “Industra Bank”; juristei I.Avotiņai.

 

 

2.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

(lēmums Nr.670)

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020. gada 12.oktobrī pašvaldībā saņemts Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas iesniegums (2.1.3/20/502) likmes palielināšanu bāriņtiesas locekļu amata vietai.

Iesniegumā lūgts atbalstīt Priekules novada bāriņtiesu ar papildu 0,2 likmes palielināšanu bāriņtiesas loceklim, jo cilvēkresursu trūkuma dēļ bāriņtiesa nevar nodrošināt pilnīgu Bāriņtiesu likumā noteikto funkciju izpildi.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2020. gadam.
 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020. gada 13. oktobri.

 

 

Lēmums nosūtāms: Bāriņtiesai, personāla speciālistei, finanšu nodaļai.

 

 

Protokola pielikumā: domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.669 līdz Nr.670

 

    Sēdi slēdz plkst.14:00

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

669. Par  inženierbūves “Siltumtrase Priekule” pirkuma līguma  slēgšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 13.oktobrī                                                                                                                               

Nr.669           

          (protokols Nr.13,  1.punkts)

 

 

 

Priekules novada pašvaldībā, 2020.gada 13.oktobrī saņemts trīspusēji saskaņots Pirkuma līguma projekts par inženierbūves “Siltumtrase Priekule” iegādi.

 

Pirkuma līgumu telefoniski 13.10.2020. saskaņojuši SIA “SGC”, Reģistrācijas nr. 40103242790, valde, Priekules novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000031601 vadības darba grupa un AS “Industra Bank”, reģ. Nr. 40003194988  vadība.

SIA “SGC” apliecina, ka uzņēmums ir gatavs pārdot pašvaldībai piederošo inženierbūvi “Siltumtrase Priekule” par 250 000 EUR, ieskaitot 21% PVN.

Izmantojot siltumtrasi tiek apgādāti ar siltumu sekojoši objekti Priekules vidusskola – Aizputes iela 1 , sporta halle – Aizputes iela 1A, Priekules slimnīca – Aizputes iela 5, Ilglaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs – Aizputes iela 5B, Daudzdzīvokļu māja – Aizputes iela 3, SPK paviljonu – Aizputes iela 6, baznīca – Aizputes iela 10. Trases atzars nodrošina siltumenerģijas padevi arī uz  citām pašvaldības iestādēm.

Inženierbūves  iegāde nepieciešama sabiedrības vajadzībām.

Kārtību, kādā pašvaldība var atsavināt sabiedrības vajadzībām privātpersonai piederošu nekustamo īpašumu, nosaka Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2. pantu nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem.

Inženierbūve “Siltumtrase Priekule” ir reģistrēta Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā ar Nr. 6415 008 001 4015 uz pārdevēja vārda.

SIA “SGC” reģistrēta komercķīla Nr.100182756 uz ķermenisko pamatlīdzekli – inženierbūvi “Siltumtrase Priekule” Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads. Komercķīlas ņēmējs AS “Industra Bank”, reģ. nr. 40003194988. Nodrošinātā prasījuma atlikusī  summa saskaņā ar pirkuma līgumā uzrādāmo informāciju ir 162 573,85 EUR.

Komercķīlas ņēmējs piekrīt trīspusēja līguma slēgšanai, ja pirkuma maksas daļa, kas sedz komercķīlu, tiek Pirkuma līguma slēgšanas rezultātā ieskaitīta tieši bankas kontā pārdevēja saistību dzēšanai.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu,

atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisiju  sniegt pozitīvu atzinumu pirkuma līguma slēgšanai par inženierbūves  “Siltumtrase Priekule” ar Valsts zemes dienesta  kadastra reģistra Nr.  6415 008 0014 015 iegādi par summu EUR 250 000, tai skaitā PVN.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu pirkuma līguma slēgšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai noslēgt trīspusēju pirkuma līgumu par inženierbūves “Siltumtrase Priekule” iegādi ar pārdevēju SIA “SGC” un kreditoru AS “Industra bank”.
 4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • domes priekšsēdētājai V.Jablonskai;
 • izpilddirektoram A.Razmam;
 • SIA “SGC” valdes loceklim Edgaram Ceram: edgars.cers@inbox.lv;
 • finanšu nodaļai;
 • finkomisija@dkn.lv;
 • AS “Industra Bank”;
 • juristei I.Avotiņai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

 

670. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 13.oktobrī                                                                                                                               

Nr.670           

          (protokols Nr.13, 2.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

 

2020. gada 12.oktobrī pašvaldībā saņemts Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas iesniegums (2.1.3/20/502) likmes palielināšanu bāriņtiesas locekļu amata vietai.

Iesniegumā lūgts atbalstīt Priekules novada bāriņtiesu ar papildu 0,2 likmes palielināšanu bāriņtiesas loceklim, jo cilvēkresursu trūkuma dēļ bāriņtiesa nevar nodrošināt pilnīgu Bāriņtiesu likumā noteikto funkciju izpildi.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2020. gadam.
 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020. gada 13. oktobri.

 

 

Lēmums nosūtāms: Bāriņtiesai, personāla speciālistei, finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

Pielikums