Priekules novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs:

Daira Šalma - komisijas priekšsēdētāja
Agrita Purviņa - Priekules novada izglītības vadītāja
Elvīra Ņikiforova - psiholoģe
Dzidra Šterna - logopēde
Ieva Šteinberga - speciālā pedagoģe
Lilita Grietēna - ārste 

Pieteikties komisijai var, zvanot priekšsēdētājai pa tālr. 26528782 vai sūtot e-pastu uz adresi dairasalma@gmail.com

 

Ierodoties uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, visiem izglītojamiem nepieciešami šādi dokumenti:

 1. Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (Veidlapa).
 2. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.
  Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz PMK sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz VPMK sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.
 3. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Psihologa atzinums.
 5. Izglītības iestādes informācija (veidlapa) par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes.
 6. Individuālais izglītības plāns (ja izglītojamais ar nepietiekami vērtējumiem pārcelts nākamajā klasē). Ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti, individuālais izglītības plāns jāiesniedz obligāti.
 7. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.

Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami papildus dokumenti

Izglītojamiem ar redzes traucējumiem

 1. Ārsta oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem

 1. Otorinolaringologa, audiologa un audiologopēda vai logopēda, kā arī psihologa (atzinums, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes).
 2. Izglītojamiem ar centrālās nervu sistēmas saslimšanām - arī bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes

Izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

 1. Radioloģiskās (apstiprina radiologs), funkcionālās vai citas objektīvās izmeklēšanas metodes slēdziens, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Ortopēda, reimatologa, traumatologa vai bērnu ķirurga vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā - bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Atkārtotas komisijas gadījumā nepieciešams rehabilitācijas procesa dinamikas izvērtējums.

Izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām

 1. Atkarībā no saslimšanas veida ftiziatra vai alergologa vai pneimonologa vai gastroenterologa vai endokrinologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no saslimšanas veida - klīnisku, radioloģisku, bakterioloģisku vai histoloģisku izmeklējumu rezultāti.

Izglītojamiem ar valodas traucējumiem

 1. Logopēda vai audiologopēda atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Psihologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no traucējuma veida - otorinolaringologa un audiologa vai bērnu neirologa vai psihiatra vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītībā) un mācīšanās traucējumiem (pamatizglītībā)

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 2. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem

 1. Bērnu psihiatra vai psihiatra vai bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 2. Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 2. Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida un smaguma pakāpes) citu ārstu atzinumi.

Visiem izglītojamiem vēlams komisijā iesniegt arī citus dokumentus (slimnīcu un/vai sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.) par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu bērnam piemērotāko izglītības programmu.