30.10.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.20)

1.§ Par noteikumu ‘’Par iepirkumu procedūrās iesniegto piedāvājumu saņemšanas procesa pabeigšanu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes uzsākšanu’’ apstiprināšanu

 Noteikumu „Par iepirkumu procedūrās iesniegto piedāvājumu saņemšanas procesa pabeigšanu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes uzsākšanu” projekts izstrādāti atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 6.oktobra lēmumā (protokols Nr.19, 1.§) noteiktajam par nepieciešamību aprakstīt procedūru, kas neapstrīdami konstatē laiku, kad beidzas piedāvājumu iesniegšana iepirkumu procedūrās.

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „Par iepirkumu procedūrās iesniegto piedāvājumu saņemšanas procesa pabeigšanu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes uzsākšanu”.

 

Pielikumā: noteikumi ‘’Par iepirkumu procedūrās iesniegto piedāvājumu saņemšanas procesa pabeigšanu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes uzsākšanu’’ uz 2 lp.

2.Par saistošo noteikumu Nr.8 Grozījumiem

Par saistošo noteikumu Nr.8 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 ’’Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu, 2014.gada 23.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” ”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.novembri.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai Saistošo noteikumu grozījumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

4. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības mājas lapā internetā www.priekulesnovads.lv  un vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” ” uz  1 lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp.

3.§ Par grozījumiem 2014.gada 27.marta lēmumā ‘’Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos’’

 Priekules novada pašvaldība, veicot apsekošanu, konstatēja, ka adresē ‘’Audari’’, Priekules pagastā, lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu, nepieciešams uzstādīt atkritumu konteineru 0.24 m3, norādot izvešanas biežumu vienu reizi mēnesī. Izdarot aprēķinu (0.24*13*7.90/12/6) atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir EUR 0.34 vienam iedzīvotājam.

Priekules pagasta „Zvaigznes” iedzīvotāji atsakās no pašvaldības pakalpojuma un turpmāk paši slēgs līgumu par atkritumu izvešanu, līdz ar to „Saulainēs” mainās atkritumu apsaimniekošanas tarifs mēnesī vienam iedzīvotājam. „Saulaines” iedzīvotāji arī atsakās no viena konteinera. Izdarot aprēķinu ( 0.24*7.9*53/12/14), atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir EUR 0.60 vienam iedzīvotājam.

Atklāti balsojot PAR – 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt grozījumus 2014.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.7) „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” izsakot lēmuma 4.punktu šādā redakcijā: „Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Priekules pagastā EUR bez PVN:

1.1.Altajs                                 0.43

1.2.Nākotnes iela 11   1.03

1.3.Nākotnes iela 8     1.11

1.4.Nākotnes iela 10   1.11

1.5.Nākotnes iela 15   1.11

1.6.Lielās gobas          0.42

1.7.Mucenieki             0.50

1.8.Saulaines               0.60

1.9.Kalna iela 1           0.41

1.10.        Audari             0.34

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.novembri

4.§ Par grozījumiem Priekules novada amatu un amatalgu sarakstā

 Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 14.oktobrī saņemts Kalētu pamatskolas direktores Ineses Kudumas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1610) ar lūgumu rast iespēju ar 2014.gada 1.novembri piešķirt vēl 0,5 likmi audzinātāja palīga likmes, jo mācību darbs šajā grupā notiek vienlaicīgi gan 5-gadīgiem bērniem, gan 6-gadīgiem bērniem un ar viena audzinātājas palīga darbu nevar nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Audzinātājas palīgs ir nepieciešams nodarbību laikā, t.i. katru darba dienu no 9:00 līdz 13:00, tātad 4 stundas dienā.

Pamatojoties uz Ineses Kudumas 2014.gada 13.oktobra iesniegumu, Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti A.Cīrulis, G.Ķervija, M.Mikāls un izglītības vadītāja A.Purviņa 2014.gada 20.oktobrī apmeklēja Kalētu pamatskolas pirmsskolas grupas. Tika vērots darbs 5 un 6 gadīgo apvienotajā grupiņā. Sarunā ar skolas direktori un pirmsskolas audzinātāju R.Feldmani, noskaidrots, ka vienlaikus ar tik lielu bērnu skaitu apgūt 2 dažādus saturus ir apgrūtinoši. Skolas vadība ir radusi risinājumu telpu nodrošinājumam. Taču arī šajā situācijā nepieciešams aukles atbalsts audzinātājai mācību procesā – materiālu sagatavošana, izdale, roku mazgāšana pēc zīmēšanas un darbmācības darbiem, pastaigām, bērnu drošības garantēšanai un higiēnas prasmju apmācībai. Sarunā tika noskaidrots, ka papildus pieprasītā likme būtu nepieciešama līdz 2014./15.mācību gada beigām un varētu būt mazāka nekā sākotnēji pieprasīts.

            2014.gada 21.oktobrī pašvaldībā saņemts vēl viens Kalētu pamatskolas direktores iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1661), kurā precizēts papildus nepieciešamais darba stundu skaits audzinātājas palīgam – tās ir 12 stundas nedēļā jeb 0,3 likmes.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu Kalētu pamatskolā.

2. Grozījumi struktūrvienībā ir spēkā 2014./2015.mācību gadam un stājas spēkā ar 2014.gada 1.novembri.

3. Grozījumus finansēt no Kalētu pamatskolas budžeta – struktūrvienība 09.2104, kods 1110 - EUR 214,80 un kods 1210 – EUR 50,67.

 

Pielikumā: 1.pielikums ‘’Grozījumi Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā ‘’  uz 1 lp.

 

5.§ Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības ‘’RUMULA’’

 Pamatojoties uz Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores iesniegumu, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu no biedrības „Rumula”500 euro apmērā medicīnas kabineta remontam.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Apstiprināt saņemto dāvinājumu (ziedojumu) EUR 500 apmērā no biedrības „Rumula”.

2.      Minēto ziedojumu EUR 500 izlietot skolas medicīnas kabineta remontam.

3.       Par lēmuma izpildi atbild Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore A. Šneidere.

6.§ Par nekustamā īpašuma Parka iela 3, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 2014.gada 14.jūlijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1124) Priekules novada pašvaldībā saņemts G. E., dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums (turpmāk tekstā - iesniegums), kurā lūgts atsavināt īpašumu {adrese], Priekule, Priekules nov., kas sastāv no viena zemes gabala 1261 m² platībā, dzīvojamās ēkas un šķūņa. Īpašuma kadastra numurs 6415 003 0043.

[1.] Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 06.10.1998. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Parka iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0043, ir nostiprinātas Priekules novada pašvaldībai (pirms administratīvi teritoriālās reformas- Priekules pilsētas  pašvaldībai). Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala ar kadastra numuru 6415 003 0043, 1261 m² platībā, 1 - stāva 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6415 003 0043 001) un palīgceltnes (kadastra apzīmējums 6415 003 0043 002). Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.217.

[2.] Dzīvojamā māja ir fiziski nolietojusies un ir nepieciešami lieli ieguldījumi šī īpašuma atjaunošanai. Dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un tā uzturēšanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un to iestāžu  funkciju nodrošināšanai.

[3.] Likums „Par pašvaldībām” 77.panta ceturtajā daļa noteikts, ja „To īpašuma daļu , kas nav nepieciešama pašvaldības iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā noteiktajā kārtā to privatizētu vai atsavinātu.

            [4.] Pēc Priekules novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas dzīvojamā ēkā Parka iela 3, Priekule, Priekules nov., esošie dzīvokļi nav izīrēti.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 2014.gada 23.oktobra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0043, kas sastāv no viena zemesgabala (kadastra numurs 6415 003 0043), 1261 m² platībā un vienas 1-stāvu 7.dzīvokļu dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6415 003 0043 001), un palīgceltnes (kadastra apzīmējums 6415 003 0043 002) pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

2.       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, atbilstoši Publisko personas mantas atsavināšanas likumam.

 

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. G. E., [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai-A.Mickus;

1 eks. finanšu nodaļai .

7.§ Par zemes vienības ‘’Mežgaļi’’, Gramzdas pagastā, Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

                                                                 

Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības „Mežgaļi” Gramzdas pag., Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda., kas sagatavots pēc N. H.,  [adrese ] Liepāja 13.10.2014.g. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2.1.4/1592. N. H. vēlas atsavināt nekustamo  īpašumu „Mežgaļi”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Ar Gramzdas pagasta padomes 2008. gada 22. septembra lēmumu (protokola Nr.10) zemes vienība „Mežgaļi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā piekrīt pašvaldībai, personisko palīgsaimniecību vajadzībām.

Saskaņā ar Priekules novada Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma 2007.- 2019 gadam grozījumiem, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 24.02.2011.sēdes lēmumu (sēdes prot. Nr.3,3.§) kā galīgā redakcija, zemes vienība „Mežgaļi’, Gramzdas pag., Priekules nov. atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2. daļu 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, ja šī zeme piešķirta pašvaldībai personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam un saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu  to paredzēts izmantot tikai šīm vajadzībām.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību „Mežgaļi”, Gramzdas  pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0206, platība 4,0 ha.

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

8.§ Par zemesgabala Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

 Izskatot jautājumu par Priekules novada pašvaldībai piederošā apbūvēta zemesgabala Upes ielā 4, Priekulē, nodošanu atsavināšanai tiek konstatēts, ka

[1.] Zemesgabals, kadastra numurs 6415 005 0045, Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., 10064 (1,0064 ha) ir Priekules novada pašvaldībai piekrītošs, pamatojoties uz Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu (prot. Nr.14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 8.punkts „Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemi Priekules pilsētā”, uz kuras atrodas pašvaldībai piederoša ēka - Karavīru kazarmas ēka, kadastra apzīmējums 6415 0058 0045 001.

[2.] Veicot ēkas vizuālo apsekošanu tika konstatēts, ka ēka/ būve, ir sliktā tehniskā stāvoklī, ar savu pastāvēšanu kļuvusi bīstama apkārtējiem iedzīvotājiem, jo brīvi var iekļūt ēkas iekšienē. 

[3.] Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem (bilances pamatlīdzekļu kartiņas Nr.685) Karavīru kazarmas ēkas, kadastra apzīmējums 6415 0058 0045 001 atlikusī bilances vērtība uz 31.12.2013. ir 0,00 €. Ēkas ekspluatācijā uzsākšanas gads ir 1952.

[4.] Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu –apbūvētu zemesgabalu Upes iela 4, Priekule, Priekules nov. zemesgrāmatā nav reģistrētas. Apbūvēts zemesgabals Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., dotā brīdī nav iznomāts, nodots citām personām lietošanā.

[5.] Likumā „Par pašvaldībām” 21.panta otrajā daļā minēts, ka pašvaldības lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem un likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un jebkurai rīcībai ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu jābūt likumīgai.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība var lemt jebkuru jautājumu, kas ir viņas kompetencē, turklāt dome var lemt par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu, vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu īpašumā, 2014.gada 23.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt nekustamo īpašumu Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6415 005 0045) zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

2.      Atsavināt Priekules novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu, Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6415 005 0045), kas sastāv no zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 005 0045) 1.006 ha platībā (pirms uzmērīšanas), vienas nedzīvojamās ēkas-nosaukums Kazarma (kadastra apzīmējums 6415 005 0045 001.

 

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai rīkot šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  noteiktajā kārtībā.

      Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

9.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ‘’Brazdaiķi’’, 8,0 ha platībā, kad.apz.6458 001 0090, Gramzdas pagastā, Priekules nov. izsoles rezultātu apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 25.septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.18,17.§.) Priekules novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – „Brazdaiķi”, kadastra apzīmējums 6458 001 0090, Gramzdas pag., Priekules novadā, zemes vienības daļa 8,0 ha platībā tika nodota nomas tiesību izsolei. Paziņojums par izsoli likumā noteiktajā kārtībā publicēts Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

Izsolei pieteicās un tika reģistrēti vienas nomas tiesību izsoles dalībnieks:

 L. B., [personas kods], dzīvojoša [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov.

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735. „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. un 19.punktu „nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maku”. Saskaņā ar nomas tiesību izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 25.09.2014. sēdē (prot.Nr.18, 17.§) 22.punktu, (turpmāk tekstā – izsoles noteikumi) „ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, zemes nomas tiesības iegūst izsoles vienīgais dalībnieks, par izsoles objekta sākumcenu, kuru izsoles komisija var pacelt par vienu soli, fiksējot protokolā”. Izsoles komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu dalībniekam piešķirt nomas tiesības par izsoles sākumcenu.

Pamatojoties uz augstāk minēto un 2014. gada 20.oktobra Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību komisijas izsoles protokolu Nr.15, izsoles noteikumu 22.punktu par nomas tiesību ieguvēju atzīstams vienīgais reģistrētais izsoles dalībnieks L. B., [personas kods], dzīvojoša [adrese], Gramzdas pag., Priekules novads, kurš iegūst tiesības slēgt nomas tiesību līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –„Brazdaiķi”, kadastra apzīmējums 6458 001 0090, Gramzdas pag., Priekules novadā, zemes vienības daļā 8,0 ha platībā par līguma cenu 38,00 EUR/par 1 ha gadā bez PVN.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 37.punktu izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju (par informēšanu šā punkta izpratnē tiek uzskatīta arī lēmuma nosūtīšana).

Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735. „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3., 19.punktu,  izsoles noteikumu (apstiprināti ar 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.18, 16.§) 22., 37.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2014.gada 20.oktobra izsoles rezultātus par Priekules novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – „Brazdaiķi”, kadastra apzīmējums 6458 001 0090, Gramzdas pag., Priekules novadā, zemes vienības daļā 8,0 ha platībā iznomāšanu.

2. Noslēgt nomas līgumu par Priekules novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – „Brazdaiķi”, kadastra apzīmējums 6458 001 0090, Gramzdas pag., Priekules novadā, zemes vienības daļā 8,0 ha platībā par  līguma cenu 38,00 EUR/par 1ha gadā bez PVN ar L. B., [personas kods], dzīvojoša [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov.

Par papildus maksājumiem, kas izriet no nomas tiesiskajām attiecībām puses līdz līguma noslēgšanai vienojas un cieši atrunā nomas līgumā.

 

Uzdot A.Mickus sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu .

 

Atbildīgais par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītājs M.Baumanis.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

L. B., dzīvojoša [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov.;

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai (grāmatvedei I.Sokolovskai).

10.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ‘’Meža Siseņi’’ 3,9 ha platībā, kad.apz.6464 002 0166, Kalētu pagastā, Priekules nov. izsoles rezultātu apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 25.septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.18, 16.§.) Priekules novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – „Meža Siseņi”, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pag., Priekules novadā, zemes vienības daļā 3,9 ha platībā tika nodota nomas tiesību izsolei. Paziņojums par izsoli likumā noteiktajā kārtībā publicēts Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

Izsolei pieteicās un tika reģistrēti vienas nomas tiesību izsoles dalībnieks:

 R. R., [personas kods], dzīvojošs [adrese], Kalētu pag., Priekules nov.

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735. „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. un 19.punktu „nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maku”. Saskaņā ar nomas tiesību izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 25.09.2014. sēdē (prot.Nr.18, 16.§) 22.punktu, (turpmāk tekstā – izsoles noteikumi) „ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, zemes nomas tiesības iegūst izsoles vienīgais dalībnieks, par izsoles objekta sākumcenu, kuru izsoles komisija var pacelt par vienu soli, fiksējot protokolā”. Izsoles komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu dalībniekam piešķirt nomas tiesības par izsoles sākumcenu.

Pamatojoties uz augstāk minēto un 2014. gada 17.oktobra Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību komisijas izsoles protokolu Nr.14, izsoles noteikumu 22.punktu par nomas tiesību ieguvēju atzīstams vienīgais reģistrētais izsoles dalībnieks R. R., [personas kods], dzīvojošs [adrese], Kalētu pag., Priekules novads, kurš iegūst tiesības slēgt nomas tiesību līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –„Meža Siseņi”, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pag., Priekules novadā, zemes vienības daļā 3,9 ha platībā par līguma cenu 35,00 EUR/par 1 ha gadā bez PVN.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 37.punktu izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu r izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju (par informēšanu šā punkta izpratnē tiek uzskatīta arī lēmuma nosūtīšana).

Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735. „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3., 19.punktu,  izsoles noteikumu (apstiprināti ar 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.18, 16.§) 22., 37.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2014.gada 17.oktobra izsoles rezultātus par Priekules novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – „Meža Siseņi”, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pag., Priekules novadā, zemes vienības daļā 3,9 ha platībā iznomāšanu.

2. Noslēgt nomas līgumu par Priekules novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – „Meža Siseņi”, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pag., Priekules novadā, zemes vienības daļā 3,9 ha platībā par  līguma cenu 35,00 EUR/par 1ha gadā bez PVN ar R. R., [personas kods], dzīvojošs [adrese], Kalētu pag., Priekules nov.

Par papildus maksājumiem, kas izriet no nomas tiesiskajām attiecībām puses līdz līguma noslēgšanai vienojas un cieši atrunā nomas līgumā.

 

Uzdot A.Mickus sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu .

 

Atbildīgais par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītājs M.Baumanis.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

R. R., [personas kods], dzīvojošs [adrese], Kalētu pag., Priekules nov.,

 Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai (grāmatvedei I.Sokolovskai).

11.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošo un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību medību tiesību nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 28.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 41.§.) medību tiesības uz lēmuma pielikumā minētajām Priekules novada pašvaldībai piederošajām un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, tika nodotas medību tiesību nomas izsolei. Paziņojums par izsoli likumā noteiktajā kārtībā publicēts Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

Izsolei pieteicās un tika reģistrēti divi nomas tiesību izsoles dalībnieki:

1) mednieku apvienība „Kalēti”, reģ.Nr.40008215218, juridiskā adrese „Albrekši”, Kalētu pag., Priekules novads, tās pārstāvis – biedrības valdes priekšsēdētājs Raivis Razma, uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – dalībnieks Nr.1);

2) mednieku klubs „Mežābele 1”, reģ.Nr.40008051965, juridiskā adrese Liepu aleja 4-2, Kalētu pag., Priekules novads, tās pārstāvis – Andris Gedrovičs, uz 2014.gada 15.septembra pilnvaras Nr._02_ pamata, (turpmāks tekstā – dalībnieks Nr.2).

 Pamatojoties uz augstāk minēto, 2014. gada 13.oktobra Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību komisijas izsoles 13.10.2014. protokolu Nr.13 un izsoles noteikumu 10.6.1., 10.6.2., 10.6.3., 10.10.punktu, dalībnieks Nr.1 atzīstams par medību tiesību nomas ieguvēju uz šādām medību platībām:

 

Dalībnieka ar kārtas Nr.1 uz pirmtiesību pamata iegūtās medību platības par izsoles sākumcenu, saskaņā ar Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumu (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu prot.Nr.9, 24.§) 5.punktu.

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Sākumcena EUR par 1 ha gadā bez PVN

Birztalas lanka

6464 001 0185

10,1841

0,40

Dīķu lauks

6464 001 0181

9,60

0,40

Māri

6464 001 0342

1,10

0,40

Miķeļi

6464 001 0183

1,50

0,40

Pie Lejas upītēm

6464 001 0316

1,90

0,40

Mazkuplēni

6464 003 0062

1,7652

0,40

Pie Sarmām

6464 001 0362

4,50

0,40

Alejas

6464 001 0363

7,50

0,40

Pie Lejas Upītēm

6464 001 0067

6,80

0,40

Pie Gravām

6464 002 0021

4,90

0,40

Gravas

6464 002 0023

37,64

0,40

Meža Siseņi

6464 002 0106

5,90

0,40

Mažeiķi

6464 003 0051

1,5371

0,40

 

Dalībnieka ar kārtas Nr.1 nosolītās medību platības medību tiesību nomas izsolē

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nosolītā cena EUR par 1 ha gadā bez PVN

Dzeguzītes

6464 003 0076

4,20

13,90

Pie Zēliņiem

6464 001 0272

4,00

14,90

Zēliņi

6464 001 0019

4,70

10,10

Granti

6464 001 0110

5,27

100,10

Jaunpauzeri

6464 001 0152

3,8022

18,90

Pazarīši

6464 006 0044

4,60

5,90

Jostiņi

6464 006 0014

5,00

4,90

Doņi

6464 001 0092

10,0336

9,90

Pie Mežsētām

6464 002 0052

5,60

8,90

Pie Tautiešiem

6464 002 0252

2,5682

12,90

Pļurpe

6464 002 0049

6,00

9,90

Skudriņi

6464 004 0148

7,00

9,90

Spalvas

6464 004 0116

9,40

5,50

Virši

6464 006 0023

18,50

9,70

Lauki

6464 006 0010

6,30

0,50

 

Dalībnieks Nr.2 atzīstams par medību tiesību nomas ieguvēju uz šādām medību platībām:

 

Dalībnieka ar kārtas Nr.2, kā vienīgā pretendenta, bez solīšanas, par izsoles sākumcenu iegūtās medību platības.

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Sākumcena EUR par 1 ha gadā bez PVN

Aizparka

6464 001 0140

6,4694

0,40

Jasmiņi

6464 001 0122

0,60

0,40

Jasmiņi

6464 001 0139

0,4850

0,40

Mazās upītes

6464 001 0069

1,20

0,40

Pie Ābelītēm

6464 001 0138

0,4775

0,40

Pie Ābelītēm

6464 001 0123

0,80

0,40

Pie Intiem

6464 001 0204

1,50

0,40

Pie Karuļiem

6464 001 0198

0,7916

0,40

Rubeņi

6464 004 0135

1,20

0,40

Pie Zaķīšiem

6464 004 0415

1,70

0,40

Pie Krieviņiem

6464 004 0085

1,60

0,40

Pie Lejām

6464 001 0360

1,50

0,40

Purvs

6464 001 0247

1,1027

0,40

Vinetas

6464 001 0094

1,50

0,40

Ozolu galā

6464 004 0413

2,3161

0,40

Krēsliņi

6464 004 0110

2,80

0,40

Baltskudriņi

6464 004 0022

4,90

0,40

Garozas

6464 005 0006

21,70

0,40

 

Dalībnieka ar kārtas Nr.2 nosolītās medību platības medību tiesību nomas izsolē

 

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nosolītā cena EUR par 1 ha gadā bez PVN

Centrs 2

6464 001 0269

9,40

9,00

Centrs 1

6464 001 0241

2,50

25,00

Pauzeri

6464 001 0153

4,0949

10,00

Saušu Birze

6464 004 0249

9,56

10,00

Pie Poļiem

6464 006 0007

3,40

5,00

Pie Līgotņiem

6464 002 0115

6,10

9,20

Tautieši

6464 002 0048

5,90

10,00

Vecvagaru ferma

6464 002 0248

1,90

5,20

Mazniedras

6464 003 0009

2,0

3,00

Zvaigžņi

6464 004 0126

3,60

6,00

Pie Priedniekiem

6464 004 0412

2,90

4,80

Viģeļi

6464 001 0072

12,00

30,00

Viģeļu grantsbedres

6464 001 0246

3,00

0,60

Lazdenieki (Pļurpe)

6464 002 0051

3,6286

30,00

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Priekules novada pašvaldības domes 30.10.2014.lēmumu (prot.Nr.20,12.§)

Saskaņā ar 30.10.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 12.§) „Par grozījumiem medību tiesību nomas izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.08.2014. lēmumu (prot.Nr.16, 41.§)” un Medību tiesību nomas izsoles noteikumu 10.16.punktu „izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Priekules novada pašvaldības domes sēdē. Nosolītā nomas maksa nomniekam jāsamaksā par vienu gadu avansā medību tiesību nomas līgumā noteiktajā termiņā”.

 

Pamatojoties 30.10.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 12.§) „Par grozījumiem medību tiesību nomas izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.08.2014. lēmumu (prot.Nr.16, 41.§)”,  Medību tiesību nomas izsoles noteikumu (apstiprināti ar 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.18,41.§) 10.16.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2014.gada 13.oktobra medību tiesību nomas izsoles rezultātus par medību tiesībām uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienību Kalētu pag., Priekules novadā.

2. Noslēgt medību tiesību nomas līgumus par medību tiesībām uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pag., Priekules novadā ar medību tiesību ieguvējiem:

2.1. Mednieku apvienību „Kalēti”, reģ.Nr.40008215218, juridiskā adrese „Albrekši”, Kalētu pag., Priekules novads, par izsolē iegūtajām medību platībām un izsolē nosolītajām augstākajām cenām vai sākumcenu.

2.2.   Mednieku klubu „Mežābele 1”, reģ.Nr.40008051965, juridiskā adrese Liepu aleja 4-2, Kalētu pag., Priekules novads, par izsolē iegūtajām medību platībām un izsolē nosolītajām augstākajām cenām vai sākumcenu.

Medību platības, par kurām noslēdzami līgumi ar medību tiesību ieguvējiem minēti šajā lēmumā un ar šo lēmumu apstiprinātajā Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību komisijas 13.10.2014. protokolā Nr.13.

 

Uzdot A.Mickus sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Atbildīgais par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītājs M.Baumanis.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

Mednieku apvienībai „Kalēti”, reģ.Nr.40008215218, juridiskā adrese „Albrekši”, Kalētu pag., Priekules novads, LV – 3484;

Mednieku klubam „Mežābele 1”, reģ.Nr.40008051965, juridiskā adrese Liepu aleja 4-2, Kalētu pag., Priekules novads, LV – 3434;

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai (grāmatvedei I.Sokolovskai).

12.§ Par grozījumiem medību tiesību nomas izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.08.2014. lēmumu (prot.Nr.16,41.§)

 Izvērtējot Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas izsoles noteikumus, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.08.2014. lēmumu (prot.Nr.16, 41.§), turpmāk tekstā – izsoles noteikumi,  tika konstatēta noformēšanas kļūda, šo noteikumu 10.16.punktā, kas nosaka, ka „izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Priekules novada pašvaldības domes sēdē pēc izsolē nosolītās nomas maksas samaksas par vienu gadu avansā”.

Šā punkta sākotnējā jēga un mērķis bija noteikt, ka izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Priekules novada pašvaldības domes sēdē. Šo noteikumu apstiprināšana tiek veikta neatkarīgi no tā, vai nomnieks ir samaksājis avansa maksājumu, jo izsoles rezultātu apstiprināšanas mērķis ir apstiprināt no izsoles izrietošos rezultātus un sekas. Nomnieka avansa maksājuma termiņš būtu nosakāms nomas līgumā.

Ņemot vērā augstāk minēto izsoles noteikumu 10.16.punktā  „Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Priekules novada pašvaldības domes sēdē pēc izsolē nosolītās nomas maksas samaksas par vienu gadu avansā” būtu izdarāmi grozījumi, izsakot šo punktu jaunā redakcijā: „Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Priekules novada pašvaldības domes sēdē. Nosolītā nomas maksa nomniekam jāsamaksā par vienu gadu avansā medību tiesību nomas līgumā noteiktajā termiņā”.

            Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.08.2014. lēmumu (prot.Nr.16, 41.§), 10.16.punktā, izsakot to jaunā redakcijā:10.16. „Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Priekules novada pašvaldības domes sēdē. Nosolītā nomas maksa nomniekam jāsamaksā par vienu gadu avansā medību tiesību nomas līgumā noteiktajā termiņā”.

2.      Grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1)      Mednieku kolektīvam „Mežābele 1”, Liepu aleja 4 – 2, Kalētu pag., Priekules nov., LV – 3484;

2)      Mednieku apvienībai „Kalēti”, „Albrekši”, Kalētu pag., Priekules nov., LV – 3484;

3)      Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas izsoles komisijai.

13.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas protokolā Nr.13

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas protokolā Nr.13 ‘’Par medību tiesību nomas izsoli uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā’’

__________________________________________________________________________

                                                    

2014.gada 13.oktobrī saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 41.§) tika organizēta medību tiesību nomas izsole.

SagatavojotPriekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas izsoles protokolu Nr.13 „Par medību tiesības nomas izsoli uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā” (turpmāk tekstā – izsoles protokols), tika konstatēts, ka dalībnieks ar kārtas Nr.2, kā vienīgais pretendents, par izsoles sākumcenu, bez mutiskās solīšanas, iegūst medību tiesības par izsoles sākumcenu uz izsoles protokolā 2.§ uzskaitītajām medību platībām, tajā skaitā uz medību platību, Pie Zaķīšiem, kadastra apzīmējums 6464 004 0415, platība 1,70 ha.

Uz augstāk minēto medību platību pretendējis tikai dalībnieks ar kārtas nr.2. No izsoles protokola redzams, ka augstāk minētā platība iekļauta arī izsoles darba kārtības 5.§ punktā un nodota nomas tiesību izsolei, lai gan tā jau iepriekš tika piešķirta dalībniekam Nr.2 par izsoles sākumcenu, kā vienīgajam pretendentam uz to.

Ņemot vēra augstāk minēto, secināms, ka izsoles vadītāja – komisijas priekšsēdētāja, pieļāvusi kļūdu atkārtoti, nododot augstāk minēto medību platību izsoles procedūrai.

Tā kā izsoles protokolā jāatspoguļo patiesa izsoles gaita, izsoles protokols tika noformēts ietverot tajā, konstatēto kļūdu.

Ņemot vērā, ka augstāk minētās medību platības izsolīšana pasliktina dalībniekam ar kārtas Nr.2 iepriekš piešķirtās tiesības, nepieciešams izdarīt grozījumus izsoles protokola 83.lapā, svītrojot no tās izsolīto medību platību Pie Zaķīšiem, kadastra apzīmējums 6464 004 0415, platība 1,70 ha.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.punktu pirmo daļu: „iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību”.

Saskaņā ar augstāk minēto normu, secināms, ka kļūdas labojums nemaina izsoles protokola būtību, jo augstāk minētā medību platība paliek dalībniekam ar Nr.2 rīcībā par izdevīgāku cenu.

Pamatojoties uz Administrtīvā procesa likuma 72.panta , atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas izsoles protokola Nr.13 „Par medību tiesības nomas izsoli uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā”, svītrojot izsolīto medību platību ar sekojošu tekstu:’’ Pie Zaķīšiem, kadastra apzīmējums 6464 004 0415, platība 1,70 ha,’’ kas norādītaizsoles protokola83.lapā un šā protokola 2.pielikumā, otrajā tabulā (12.rinda).

2.      Grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Skujas’’, kad.Nr.6458 002 0162, Gramzdas pagastā, Priekules nov. nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 18.§) nekustamais īpašums – „Skujas”, kadastra numurs 64580020162, Gramzdas pag., Priekules novads, nodots atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2014.gada 28.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Ausekļa iela 3/5, Liepāja, LV – 3401, noteicis, ka Gramzdas pagastā, Priekules novadā nekustamā īpašuma ‘’Skujas’’, kad.nr.6458 002 0162, visvairāk iespējamā tirgus vērība uz 2014.gada 28.augustu ir 2554,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit četri euro un nulle euro centi).

 Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala, kadastra numuru 6458 002 0162 ar kopējo platību 0,38 ha un zemesgabala esošās dzīvojamās ēkas un palīgceltnes. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā nodalījumā Nr. 110. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas īres līgumiskās attiecības.

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2759,70 EUR (divi tūkstoši piecdesmit deviņi euro un septiņdesmit euro centi), ko veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 2554,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit četri euro un nulle euro centi);

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 205,70 EUR (divi simti pieci euro un septiņdesmit  euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu Nr.51;

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam „Skujas”, kadastra numurs 64580020162, Gramzdas pag., Priekules novads, nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu, noapaļojot uz veseliem euro,  2760,00 EUR bez  PVN (divi tūkstoši septiņi simti  sešdesmit euro un nulle euro centi)  un izsoles soli 10,00 EUR bez PVN.

2. Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam „Skujas”, kadastra numurs 64580020162, Gramzdas pag., Priekules novads, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafiskos attēlojumus.

 

Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 atsavināšanas ierosinātājam A. S., [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov., LV – 3486;

 Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: nekustamā īpašuma ‘’Skujas’’, kad.Nr.6458 002 0162, Gramzdas pag. izsoles noteikumi uz 6 lp., 1.,2.,3.,4.,5.pielikumi pie izsoles noteikumiem, pirkuma līguma paraugs uz 2 lp.

15.§ Par dzīvokļa uzņemšanu pašvaldības bilancē

 1.2014.gada 12.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agritas Driviņas iesniegums (reģ.Nr.2.1.17/157), ar lūgumu uzņemt pašvaldības bilancē dzīvokļi nr.26,Liepu aleja 3, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

2.Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvokis ir ilgstoši neapdzīvots un atrodas pagasta pārvaldes apsaimniekošanā esošajā dzīvojamā mājā Liepu aleja 3. Minētais dzīvoklis nav reģistrēts zemesgrāmatā;

 

2.2.Dzīvoklī nepieciešams remonts, jo tas šobrīd nav dzīvošanai derīgs (nav apkure, bojātas ūdens un kanalizācijas sistēmas,  nav sakārtoti logi);

2.3. Apsaimniekošanas parāds uz 2014.gada 1.septembri ir 197.73 EUR.

 

2.4.Dzīvokli nepieciešams ņemt pašvaldības bilancē un sakārtot, lai novērstu kopējās dzīvojamās mājas tālāku bojāšanos un zaudējumu palielināšanos, kā arī, lai nodrošinātu ar dzīvojamām telpām Kalētu pagasta iedzīvotājus, kuriem nepieciešams sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

           

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Uzņemt bilancē dzīvokli nr.26, Liepu aleja 3 (platība 32.1 m²) Kalētu pagastā Priekules novadā un noteikt bilances vērtību 760 UER.

           2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

            3. Atbildīgs par lēmuma izpildi Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa.

 

Lēmums izsūtāms:

1)Kalētu pagasta pārvaldei;

2)Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

16.§ Par apsaimniekošanas maksas parāda piedziņu

 2014.gada 20.oktobrī  Priekules novada pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agritas Driviņas iesniegums (reģ.Nr.2.1.17/176), ar lūgumu par parāda piedziņu no nekustamā īpašuma „Brūzis”(veikals) īpašnieces L. A.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Kalētu pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1.         Nekustamā īpašuma „Brūzis” – NT 9, Kalētu pagasts, Priekules novads īpašniece, kas reģistrēta Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.95 NT9, ir L.A. Īpašniece nav  norēķinājusies par apsaimniekošanas maksu par laika periodu no 01.04.2011. – 23.10.2014., tāpēc izveidojies parāds EUR 510,41. apmērā.

2.      Telpu kopējā platība ir 84,3 m2, tās tika iekārtotas veikala vajadzībām.

3.       Ikmēneša maksājums par telpas apsaimniekošanu ir EUR 11.80.

4.   L. A. ir nosūti vairāki brīdinājumi, pēdējais nosūtīts ierakstītā vēstulē 2014.gada 2.jūlijā. Ierakstītā vēstule ir atgriezta Kalētu pagasta pārvaldē, jo minētā persona deklarētajā adresē nedzīvo. Kalētu pagasta pārvaldei ir informācija, ka L. A. dzīvo ārzemēs.

Pamatojoties uz  iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 4) punktu un Finanšu komitejas 25.10.2013. atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piedzīt apsaimniekošanas maksas parādu EUR 510,41.  (Pieci simti desmit euro un 41 cents) apmērā.no L. A.par nekustamā īpašuma „Brūzis” – NT 9, Kalētu pagasts, Priekules novads,  kas reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.95 NT 9.
  2. Pārtraukt nekustamā īpašuma  „Brūzis” – NT 9, Kalētu pagasts, Priekules novads, kas reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.95 NT9 uz L. A. vārda, apsaimniekošanu.

      Lēmums nosūtāms: 

-          L. A.,[adrese], Saldus, LV-3801;

-          Kalētu pagasta pārvaldei;

-          Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai.

17.§ Par Priekules novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu

 2014.gada 1.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts M. Z. iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/1503) ar lūgumu izveidot Priekules novadā medību koordinācijas komisiju, kas varētu risināt ar medībām saistītās problēmas. Lai veicinātu mednieku, zemnieku, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sapratni, kā arī izvērtētu, meža dzīvnieku nodarīto postījumus, koordinētu to draudu novēršanas iespējas lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām un infrastruktūras elementiem Priekules novada administratīvajā teritorijā, ir iesniegts lēmuma projekts par komisijas izveidi.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Atlikt jautājuma izskatīšanu 2015.gadā. Izvērtēt komisijas finansēšanas iespējas.

18.§ Par Priekules novada medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu

 Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu. Turpināt darbu pie nolikuma pilnveidošanas.

19.§ Par saistošo noteikumu ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’

 Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atlikt saistošo noteikumu pieņemšanu.

20.§ Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 41A, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Raiņa iela 41A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 005 0009, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiek konstatēts, ka:

[1.] Uz zemes vienības Raiņa iela 41A, atrodas pašvaldībai piederošā dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 6415 005 0009 004), un šķūnis (22,5 m² platībā) ( (kadastra apzīmējums 6415 005 0009 005). Likuma ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19.pantā ir teikts, ka Zemesgrāmatā nav ierakstāmas mazēkas un palīgēkas. 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi sniedz skaidrojumu, kas ir mazēka - Mazēka - vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2.

[2.] Uz augstāk minētās zemes vienības atrodas  trīs (3) ēkas (kadastra apzīmējums 6415 005 0009 0001, 6415 005 0009 0002, 6415 005 0009 0003 , kuras saskaņā ar ierakstu   Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 307   pieder GC Grand, SIA .  

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu, Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta otrās daļas 1.apakšpunktu , kas nosaka, ka „ (2) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: 1) uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves)”;2014.gada 16.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0009, 9155 m² platībā (pirms uzmērīšanas) un ēku kadastra apzīmējums 6415 005 0009 004, adrese :  Raiņa iela 41A, Priekule, Priekules nov., saskaņā ar pielikumu.

2.      Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Raiņa 41A, Priekule,  Priekules nov., ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

3.      Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.