30.01.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 3)

1.§ Par saistošo noteikumu Nr.2 ‘’Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam’’ projektu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -  nav; ATTURAS -  4 deputāti –Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks, Andris Džeriņš, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam” projektu.

2.      Uzdot Priekules novada domes lietvedības nodaļai saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3.      Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam” uz 1 lp.un pielikumi pie saistošajiem noteikumiem:

1.pielikums- Priekules novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadam (ar grozījumiem 31.12.2013.),

2.pielikums - Priekules novada domes pamatbudžeta izdevumi 2013.gadam (ar grozījumiem 31.12.2013.),

3.pielikums - Priekules novada domes pamatbudžeta finansēšanas sadaļa 2013.gadam (ar grozījumiem 31.12.2013.),

4.pielikums - Priekules novada domes Saistību apmērs 2013.gada 31.decembrī,

6.pielikums - Priekules novada domes Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gadam (ar grozījumiem 31.12.2013.),

8.pielikums - Priekules novada domes Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gadam.

2.§ Par grozījumiem 2013.gada 31.janvāra noteikumos ‘’Kompensācijas par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (darba) izpildes nodrošināšanai izmaksāšanas kārtība

 Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt grozījumus 2013.gada31.janvāra noteikumos „Kompensācijas par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (darba) izpildes nodrošināšanai izmaksāšanas kārtība”.

2.      Grozījumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

 

 

Pielikumā: noteikumi ‘’Grozījumi 2013.gada 31.janvāra noteikumos ‘’Kompensācijas par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (darba) izpildes nodrošināšanai izmaksāšanas kārtība’’ uz 1 lp.

 

3.§ Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Uzvaras ielas dzīvojamo māju mikrorajonā, klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Priekules novada pašvaldības SIA ‘’Priekules pakalpojumi’’

 2014.gada 7.janvārī Priekules novada pašvaldībā ar reģ.Nr.2.1.3/34 saņemts SIA” Priekules pakalpojumi” valdes locekļa Ivara Oknera iesniegums, kurā lūgts izskatīt SIA „GS Termo” sastādīto siltumenerģijas tarifu Priekules pilsētas Uzvaras ielas mikrorajonam. Pielikumā iesniegts SIA „ GS Termo” finanšu aprēķins. Tarifa izmaiņu pamatojums –  elektrības un kurināmā cenu pieaugums.

Priekules novada pašvaldība, izvērtējot iesniegumu pēc būtības un pārbaudot faktiskos apstākļus konstatē:

1) SIA „GS Termo”, reģ.Nr.42103054739, juridiskā adrese Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules novads, piegādātais siltumenerģijas apjoms nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto apjomu gadā (5 000 MWh), tādēļ nav pakļauts regulācijai saskaņā ar 2009.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.1227 3.punktu.

2) Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar SPRK 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” tarifa apmēra noteikšanas principam.

3) Aprēķinātā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta veidojošās izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tarifu projekts ir aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA „GS Termo” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

 

Saskaņā ar likumu „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze); deputāts Ilgonis Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt apkures tarifu 37,00 EUR par 1Mwh (bez PVN) pašvaldības centralizētai siltumapgādei Uzvaras ielas dzīvojamā mikrorajonā Priekules pilsētā Priekules novadā sākot no 2014/2015. gada apkures sezonas.

Papildus maksājams PVN nodoklis atbilstoši Pievienotās vērtību nodokļa likumam.

2. Tarifs stājas spēkā ar 2014.gada 1.oktobri.

3. Domes lēmums publicējams Domes laikrakstā „Priekules novada ziņas”, pašvaldības mājas lapā, izvietojams pašvaldības domes administratīvajā ēkā informācijas stendā.

4. Lēmums nosūtāms SIA ‘’Priekules nami’’, SIA ‘’Priekules pakalpojumi’’ un ‘’GS Termo’’.

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra lēmumā (protokols Nr.11, 13.§)

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.11, 13.§)

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem  Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.11, 13.§) šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novadu pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošam  Priekules novada pašvaldības darbiniekam :

 

1)Bāriņtiesas priekšsēdētāja

   Olga Niedola                                                                                 70  euro/mēn

 

5.§ Par A. V. nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas atlikšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemta A. V. vēstule (reģistrēts 13.01.2014. ar indeksu 2.1.4/74), kurā viņš lūdz lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no viņa neiesniegt tiesu izpildītājam, bet atļaut parādu labprātīgi samaksāt līdz 13.03.2014. un norāda, ka 30.12.2013. samaksāti Ls 250,00 / EUR 355,72.

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

 1. 28.11.2013. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (28.11.2013. sēdes protokola Nr.9 22.paragrāfs) piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 595,43/ EUR 847,22 apmērā par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 1. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi bija izpildāms līdz 28.12.2013.

 

 1. Lēmumā minēts: „Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 13.01.2014. tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde”.

Lēmums labprātīgi izpildīts daļēji.

 

 1. Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem 30.12.2013. par nekustamo īpašumu [:], Virgas pag. daļēji samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda Ls 250,00 / EUR 355,72 apmērā (t.i. nodoklis  Ls 158,74 / EUR 225,87 un nokavējuma nauda Ls 91,26 / EUR 129,85).

 

 1. 30.01.2014. Alda Vēbera nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā ir EUR 507,70, kurš sastāv no:

 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds zemei

par laiku 01.04.2011. – 31.12.2013.   EUR 386,27;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014.   EUR 104,74;

Kopā                                                   EUR 491,01.

nekustamā īpašuma nodokļa parāds ēkām

par laiku 01.04.2011. – 31.12.2013.   EUR 13,46;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014.   EUR 3,23;

Kopā                                                   EUR 16,69.

 

 1. 13.01.2014. Priekules novada pašvaldībā saņemta (reģ. Nr. 2.1.4/74) A. V. vēstule, kurā viņš lūdz lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu nenosūtīt izpildei tiesu izpildītājam un lūdz atļauju atlikušo parādu labprātīgi samaksāt līdz 13.03.2014., jo 30.12.2013. daļēji (Ls 250,00 / EUR 355,72 apmērā) parādu samaksājis labprātīgi.

 

 1. A.V. bija tiesības lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.

A.V. šo lēmumu nav apstrīdējis.

 

 1. 30.01.2014. lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. V. vēl nav iesniegts izpildīšanai zvērinātam tiesu izpildītājam.

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4) punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Finanšu komitejas 23.01.2014. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.            Noraidīt A. V. lūgumu lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu nenosūtīt izpildei tiesu izpildītājam.

 

2.            Atstāt spēkā Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumu „Par A. V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā” (28.11.2013. sēdes protokola Nr.9 22.paragrāfs).

 

3.            Nekavējoties nodot Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumu „Par A. V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā” (28.11.2013. sēdes protokola Nr.9 22.paragrāfs) izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, pievienojot parāda summas pārrēķinu, kurā būtu ņemta vērā 30.12.2013. samaksātā nekustamā īpašuma nodokļa summa.

 

4.            Lēmums nosūtāms:

            - A. V., Rudzu ielā 5, Liepājā, LV 3405;

            - Virgas pagasta pārvaldei;

            - Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

            - Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

5.            Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E. B. par nekustamajiem īpašumiem [ 20 īpašumi] Virgas pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:] pieder E. B. personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 18.09.2008. ar nodalījumu Nr.100000443564.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem lauksaimniecības zemes gabaliem, kuru kopējā platība ir 5,86 ha.

2. Par laika periodu 01.01.2009. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 253,22 / Ls 177,96;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 112,72 / Ls 79,22;

KOPĀ –                                                         EUR 365,94 / Ls 257,18.

4. Par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā kopš 01.01.2009. nav veikts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

5. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E. B., personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 24.07.2006. ar nodalījumu Nr.100000236005.

Nekustamais īpašums sastāv no viena lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 10,6 ha.

6. Par laika periodu 01.01.2011. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

7. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 508,65 / Ls 357,48;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014.–             EUR 234,26 / Ls 164,64;

KOPĀ –                                                         EUR 742,91 / Ls 522,12.

8. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 03.06.2010. EUR 14,64 / Ls 10,29 apmērā.

 

9. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E. B., personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 18.09.2008. ar nodalījumu Nr.100000443573.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem lauksaimniecības zemes gabaliem, kuru kopējā platība ir 23,21 ha.

10. Par laika periodu 01.01.2009. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

11. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 323,53 / Ls 227,38;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 89,02 / Ls 62,56;

KOPĀ –                                                         EUR 412,55 / Ls 289,94.

12. Par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā kopš 01.01.2009. nav veikts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

13. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E. B., personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 17.03.1997. ar nodalījumu Nr.27.

Nekustamais īpašums sastāv no trīs lauksaimniecības zemes gabaliem, kuru kopējā platība ir 23,3 ha.

14. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

15. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1024,74 / Ls 720,19;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 474,69 / Ls 333,61;

KOPĀ –                                                         EUR 1499,43 / Ls 1053,80.

16. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. EUR 22,60 / Ls 15,88 apmērā.

 

17. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E. B., personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 24.02.2004. ar nodalījumu Nr.100000127807.

Nekustamais īpašums sastāv no viena lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 6,6 ha.

18. Par laika periodu 01.01.2011. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

19. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 200,70 / Ls 141,05;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 81,91 / Ls 57,57;

KOPĀ –                                                         EUR 282,61 / Ls 198,62.

20. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 13.09.2007. EUR 6,50 / Ls 4,57 apmērā.

 

21. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E. B., personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 18.09.2008. ar nodalījumu Nr.100000443568.

Nekustamais īpašums sastāv no viena lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 22,6 ha.

22. Par laika periodu 01.01.2009. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

23. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 530,72 / Ls 372,99;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 172,48 / Ls 121,22;

KOPĀ –                                                         EUR 703,20 / Ls 494,21.

24. Kopš 18.09.2008. par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā nav saņemts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

25. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder E. B., personas kods [:]. Tas reģistrēts Zemesgrāmatā 18.01.2005. ar nodalījumu Nr.100000163318.

Nekustamais īpašums sastāv no mežsaimniecības zemes gabala un zemes gabala, uz kura atrodas komercdarbības objektu apbūve. Zemes gabala kopējā platība ir 5,81 ha.

26. Par laika periodu 01.04.2009. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

27. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 738,60 / Ls 519,09;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 361,84 / Ls 254,30;

KOPĀ –                                                         EUR 1100,44 / Ls 773,39.

28. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 23.02.2012. EUR 426,86 / Ls 300,00 apmērā.

 

29. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 29.07.1999. – 14.06.2012. piederēja E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.141 no 29.07.1997.

Nekustamais īpašums sastāv no mežsaimniecības un lauksaimniecības zemes gabala. To kopējā platība ir 6,4 ha.

30. Par laika periodu 01.10.2011. – 31.12.2012. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

31. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 24,73 / Ls 17,38;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. -             EUR 10,96 / Ls 7,70;

KOPĀ –                                                         EUR 35,69 / Ls 25,08.

32. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 23.07.2012. EUR 43,81 / Ls 30,79 apmērā.

 

33. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 16.03.2006. – 18.09.2008. piederēja E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.122 no 28.01.1999.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 34,4 ha.

34. Par laika periodu 01.01.2008. – 30.09.2008. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

35. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 8,86 / Ls 6,23;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 8,85 / Ls 6,22;

KOPĀ –                                                         EUR 17,71 / Ls 12,45.

36. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 10.11.2008. EUR 2,95/  Ls 2,07 apmērā.

 

37. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 20.04.2006. – 21.12.2012. piederēja E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.43 no 21.08.1997.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 13,3 ha.

38. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2010. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

39. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 213,89 / Ls 150,32;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 171,10 / Ls 120,25;

KOPĀ –                                                         EUR 384,99 / Ls 270,57.

40. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 19.12.2012. EUR 295,64 / Ls 207,78 apmērā.

 

41. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 27.03.2006. – 21.12.2012. piederēja E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000202272 no 26.01.2006.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem lauksaimniecības zemes gabaliem, kuru kopējā platība ir 5,25 ha.

42. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2010. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

43. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 73,62 / Ls 51,74;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 58,91 / Ls 41,40;

KOPĀ –                                                         EUR 132,53 / Ls 93,14.

44. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 19.12.2012. EUR 99,74 / Ls 70,10 apmērā.

 

37. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 01.08.2006. – 21.12.2012. piederēja E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000238018 no 01.08.2006.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 7,67 ha.

38. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2010. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

39. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 112,40 / Ls 79,00;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 89,91 / Ls 63,19;

KOPĀ –                                                         EUR 202,31 / Ls 142,19.

40. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 19.12.2012. EUR 153,90 /  Ls 108,16 apmērā.

 

41. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 12.07.2006. – 19.09.2008. piederēja E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000229293 no 26.06.2006.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 39,36 ha.

42. Par laika periodu 01.01.2008. – 30.09.2008. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

43. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 5,37 / Ls 3,77;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 5,37 / Ls 3,77;

KOPĀ –                                                         EUR 10,74 / Ls 7,54.

44. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 10.11.2008. EUR 37,42 / Ls 26,30 apmērā.

 

 

45. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) 06.03.2007. – 19.09.2008. piederēja E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemesgrāmatas nodalījums Nr.1 no 17.11.1994.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 33,7 ha.

46. Par laika periodu 01.01.2008. – 30.09.2008. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

47. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par bijušo zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 5,24 / Ls 3,68;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 5,24 / Ls 3,68;

KOPĀ –                                                         EUR 10,48 / Ls 7,36.

48. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 10.11.2008. EUR 1,74 / Ls 1,22 apmērā.

 

49. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 01.07.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/76 no 29.06.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

50. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

51. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 59,59 / Ls 41,88;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 39,30 / Ls 27,62;

KOPĀ –                                                         EUR 98,89 / Ls 69,50.

52. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. EUR 3,74 / Ls 2,63 apmērā.

 

53. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 01.07.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/76 no 29.06.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

54. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

55. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 165,58 / Ls 116,37;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 79,66 / Ls 55,99;

KOPĀ –                                                         EUR 245,24 / Ls 172,36.

56. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. EUR 3,77 / Ls 2,65 apmērā.

 

57. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 01.07.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E. B., personas kods[:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/76 no 29.06.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

58. Par laika periodu 01.07.2007. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

59. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 125,07 / Ls 87,90;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 72,27 / Ls 50,79;

KOPĀ –                                                         EUR 197,34 / Ls 138,69.

60. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. EUR 4,17 / Ls 2,93 apmērā.

 

61. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:] un [:]) no 01.07.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/61 no 29.06.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

62. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

63. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 123,06 / Ls 86,49;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 83,75 / Ls 58,86;

KOPĀ –                                                         EUR 206,81 / Ls 145,35.

64. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. EUR 8,96 / Ls 6,30 apmērā.

 

65. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 01.08.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr. VPP-2007/90 no 30.07.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

66. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

67. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 531,07 / Ls 373,24;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 302,63 / Ls 212,69;

KOPĀ –                                                         EUR 833,70 / Ls 585,93.

68. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. EUR 19,83 / Ls 13,94 apmērā.

 

69. Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 01.08.2007. – 31.12.2011. tika iznomāts E. B., personas kods [:]. To apliecina Zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/90 no 30.07.2007. un Priekules novada domes 22.12.2011. sēdes protokols Nr.22, 28.§ par zemes nomas līguma izbeigšanu.

70. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2011. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

71. 30.01.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iznomāto zemes īpašumu [:], Virgas pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 31,45 / Ls 22,10;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –            EUR 22,86 / Ls 16,07;

KOPĀ –                                                         EUR 54,31 / Ls 38,17.

72. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā saņemts 08.01.2008. EUR 3,57 / Ls 2,51 apmērā.

 

73. 2013.gada 24.maijā E. B. uz viņa deklarēto dzīvesvietu [adrese], Liepāja, LV-3416 tika nosūtīts brīdinājums ierakstītā vēstulē (vēstule Nr.3-06/524 no 23.05.2012.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

74. 19.07.2013. Priekules novada pašvaldībā saņemts E.B. iesniegums no 18.07.2013. (reģ.nr. 3-13/897) , kurā viņš lūdz neuzsākt parāda piedziņas procesu un atļaut parādu samaksāt līdz 31.12.2013.

Līdz pat 30.01.2014. no E.B. nav saņemta samaksa par nekustamā īpašuma nodokli.

 

75. 25.07.2013. Priekules novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr. 3, 18.paragrāfs) atlikt jautājuma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E. B. izskatīšanu uz 2014.gada janvāra Finanšu komitejas un Domes sēdēm.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Finanšu komitejas 23.01.2014. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piedzīt bezstrīdus kārtībā no E. B., personas kods [:], dzīvesvietas adrese[:], Liepāja, LV-3416nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem [:] , Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku līdz 2013.gada 31.decembrim, sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma – EUR 5060,09 / Ls 3556,24;

nokavējuma nauda līdz 30.01.2014. –                        EUR 2477,73 / Ls 1741,35;

KOPĀ            -                                                                       EUR 7537,82 / Ls 5297,59

(Septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi lati, 82 centi / Pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi lati, 59 santīmi).

 

2.Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,                            reģ.Nr. 90000031601 AS „Swedbank” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3. Lēmums nosūtāms:

- E. B., [adrese], Liepājā, LV 3416;

- Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

- Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai;

- Virgas pagasta pārvaldei.

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2014.gada 28.februārim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 17.martā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

7.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai, kadastra apzīmējumu 6446 005 0236, Dzirnavas 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

 Izskatot VSIA LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS reģistrācijas Nr. 40003783960 Dienvidkurzemes  biroja iesniegto Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu  plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0236, adrese: Dzirnavas 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., konstatēts:

1. Ar Bunkas pagasta padomes 2008.gada 17.septembra lēmumu (prot. Nr. 11) 5.9.punkts „Par Bunkas pagasta padomei piederošo apbūvēto zemju izvērtēšanu” zemes vienība Dzirnavu iela 4, Bunka, Bunkas pag., 0,3 ha platībā piekrīt pašvaldībai. 

2. 2011.gada 6.decembrī VSIA LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS, reģistrācijas numurs 40003783960 , veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6446 005 0236, robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 0,54 ha.

3.Atbilstoši Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānam-  zemes vienības kadastra apzīmējums  6446 005 0236 platība ir lielāka 0,54  ha par Bunkas pagasta padomes  17.09.2008. lēmumā (prot. Nr. 11) 5.9.punktā „Par Bunkas pagasta padomei piederošo apbūvēto zemju izvērtēšanu” norādīto 0,3 ha.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, VSIA LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS reģistrācijas Nr.40003783960 2011.gada 6.decembrī  veikto robežu uzmērīšanu, 2014.gada 16.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0236, adrese: Dzirnavas 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,54 ha, saskaņā ar pielikumu Nr. 1 - Zemes robežu plānu, mērogā 1:1000.

 

Lēmums izsūtāms :

 2.eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. nosūtāms VZD Kurzemes reģionālai nodaļai adrese :Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401

 

Pielikumā: 1.pielikums- izkopējums zemes vienībai , kad.apz.6446 005 0236, Dzirnavu 4, Bunka, Bunkas pagasts

 

 

8.§ Par Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma Suvorovs 31, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka. ka „Zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām personām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta  tikai gadījumos, ja : 3) uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likuma „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhoza privatizāciju”, Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu (prot. Nr. 11) 5.9.punktu „Par Bunkas pagasta padomei piederošo apbūvēto zemju izvērtēšanu”, 2014.gada 23.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu : 6446 003 0351 , 0,4459 ha platībā , adrese : Suvorovs 31,Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Suvorovs 31,Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Bunkas pagasta pārvaldes līdzekļiem.

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. Bunkas pagasta pārvades zemes lietu speciālistei I.Lācītei

 2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

 

9.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Lāčplēša kūtiņas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5. punktu, kas nosaka. ka „Zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām personām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta tikai gadījumos, ja 5) šī zeme piešķirta pašvaldībai personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”7.pantam un saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu to paredzēts izmantot tikai šīm vajadzībām”, 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 14, 47§) „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm”, 2014.gada 23.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu : 6446 005 0255, 0,2258 ha platībā adrese : Lāčplēšu kūtiņas, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Lāčplēša kūtiņas, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Bunkas pagasta pārvaldes līdzekļiem.

Lēmums izsūtāms :

1eks. Bunkas pagasta pārvades zemes lietu speciālistei I.Lācītei

2.eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

10.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Spīdolas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3. punktu, kas nosaka. ka „Zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām personām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta  tikai gadījumos, ja : 3) uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likuma „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhoza privatizāciju”, Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu (prot. Nr. 11) 5.9.punkts „Par Bunkas pagasta padomei piederošo apbūvēto zemju izvērtēšanu”, 2014.gada 23.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 6446 005 0237, 0,3353 ha platībā, adrese : Spīdolas, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Spīdolas, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Bunkas pagasta pārvaldes līdzekļiem.

Lēmums izsūtāms :

1eks. Bunkas pagasta pārvades zemes lietu speciālistei I.Lācītei

2.eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

11.§ Par dzīvojamās mājas „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., dzīvokļu īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu ierakstīšanai zemesgrāmatā

 Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka:

[1.] Priekules novada pašvaldībai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ‘Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., pieder šādi dzīvokļi Nr. 4 ; Nr.7 ; Nr.9 ; Nr. 11 ;Nr.14 ; Nr.16 ; Nr.17 ; Nr.18; Nr. 24; Nr.25; Nr.27.

            [2.] Ar 14.01.1999. Vienošanos par objekta privatizāciju (Vienošanos 14.01.1999. apliecinājusi Bunkas pagasta padomes pagasttiesas priekšsēdētāja, iereģistrēts ar Nr. 225) Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” nodevusi N. L. par pajām atsavināto sabiedrības mantu sastāvošu no objekta 8/207 daļām no dzīvojamās mājas, kas ir dzīvoklis Nr. 1, un atrodas Liepājas raj., (tagad Priekules nov.) Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši” un 1/13 daļu no saimniecības ēkas, kas atrodas Lielā ielā 10, Bunkas pagastā, Liepājas raj. (tagad Priekules nov.).

[3.] Ar 21.12.1993. AKTS Nr. 178 ( Aktu Nr. 178, 21.12.1993. apliecinājusi Zvērināta notāre Milda Ancāne, iereģistrēts ar Nr. 2213) Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” nodod īpašumā L.B. pret pajām atsavināto sabiedrības mantu sastāvošu no ideālajām 7/207 daļām no dzīvojamās mājas, kas ir dzīvoklis Nr. 2, kas atrodas Liepājas raj.,(tagad Priekules nov.) Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši”.

[4.] Ar 21.12.1993. AKTS Nr. 177( Aktu Nr. 177, 21.12.1993. apliecinājusi Zvērināta notāre Milda Ancāne, iereģistrēts ar Nr. 2210) Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” nodod īpašumā A.M. pret pajām atsavināto sabiedrības mantu sastāvošu no ideālajām 8/207 daļām no dzīvojamās mājas, kas ir dzīvoklis Nr. 3, kas atrodas Liepājas raj., (tagad Priekules nov.) Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši”.

[5.] Pamatojoties uz 28.01.1999. Dāvinājuma līgumu (iereģistrēts ar Nr. 251 Bunkas pagasta padomes pagasttiesā 28.01.1999 un apliecinājusi Bunkas pagasta padomes pagasttiesas priekšsēdētāja R.Zālīte ) dzīvokļa īpašums sastāvošs no ideālajām 8/207 daļām no dzīvojamās mājas, kas ir dzīvoklis Nr. 6 , kas atrodas Liepājas raj., (tagad Priekules nov.) Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši”, pieder V.B..

[6.] Ar 21.12.1993. AKTS Nr. 179 (Aktu Nr. 179, 21.12.1993. apliecinājusi Zvērināta notāre Milda Ancāne, iereģistrēts ar Nr. 2216) Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” nodod īpašumā A.Š. pret pajām atsavināto sabiedrības mantu sastāvošu no ideālajām 7/207 daļām no dzīvojamās mājas, kas ir dzīvoklis Nr. 8, kas atrodas Liepājas raj., (tagad Priekules nov.) Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši”.

[7.] Ar 21.12.1993. AKTS Nr. 176 (Aktu Nr. 176, 21.12.1993. apliecinājusi Zvērināta notāre Milda Ancāne, iereģistrēts ar Nr. 2206) Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” nodod īpašumā R.B. pret pajām atsavināto sabiedrības mantu sastāvošu no ideālajām 8/207 daļām no dzīvojamās mājas, kas ir dzīvoklis Nr. 10, kas atrodas bij. Liepājas raj., (tagad Priekules nov.) Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši”.

[8.] Ar 21.12.1993. AKTS Nr. 182 (Aktu Nr. 182, 21.12.1993. apliecinājusi Zvērināta notāre Milda Ancāne, iereģistrēts ar Nr. 2225) Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” nodod īpašumā A.Z. pret pajām atsavināto sabiedrības mantu sastāvošu no ideālajām 10/207 daļām no dzīvojamās mājas, kas ir dzīvoklis Nr. 12, kas atrodas Liepājas raj., (tagad Priekules nov.) Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši” un ideālo 1/8 daļu saimniecības ēkas Nr. 2-kūts ,kas atrodas Liepājas rajonā (tagad Priekules nov.), Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši”.

[9.] Ar 21.12.1993. AKTS Nr. 174 (Aktu Nr. 174, 21.12.1993. apliecinājusi Zvērināta notāre Milda Ancāne, iereģistrēts ar Nr. 2200) Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” nodod īpašumā R.K. pret pajām atsavināto sabiedrības mantu sastāvošu no ideālajām 8/207 daļām no dzīvojamās mājas, kas ir dzīvoklis Nr. 13 un ideālo 1/8 daļu saimniecības ēkas Nr. 2-kūts un garāžu, kas atrodas Liepājas rajonā (tagad Priekules nov.), Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši”.

[10.] Ar 21.12.1993. AKTS Nr. 175 (Aktu Nr. 175, 21.12.1993. apliecinājusi Zvērināta notāre Milda Ancāne, iereģistrēts ar Nr. 2203) Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” nodod īpašumā Ņ.M. pret pajām atsavināto sabiedrības mantu sastāvošu no ideālajām 10/207 daļām no dzīvojamās mājas, kas ir dzīvoklis Nr. 15, kas atrodas Liepājas rajonā (tagad Priekules nov.), Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši” un ideālās 1/13 daļas saimniecības ēkas Nr. 2-kūts Lielā ielā 10, kas atrodas Liepājas rajonā (tagad Priekules nov.), Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši”. 

[11.] Ar 21.12.1993. AKTS Nr. 180 (Aktu Nr. 180, 21.12.1993. apliecinājusi Zvērināta notāre Milda Ancāne, iereģistrēts ar Nr. 2219) Liepājas rajona paju sabiedrība „Bunka” nodod īpašumā

B.L. pret pajām atsavināto sabiedrības mantu sastāvošu no ideālajām 8/207 daļām no dzīvojamās mājas, kas ir dzīvoklis Nr. 22, kas atrodas bij. Liepājas raj., (tagad Priekules nov.) Bunkas pagastā ar nosaukumu „Lāčplēši”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatas” 40.pantu, Dzīvokļa īpašuma likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu kopējo platību un 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi, 2014.gada 23.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0201 001, dzīvokļa :

1.1. Nr.1 kopīpašuma 467/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6446 005 0201) un palīgēkas;

1.2. Nr.2 kopīpašuma 392/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6446 005 0201) un palīgēkas

1.3. Nr.3 kopīpašuma 474/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes (kadastra apzīmējums 6446 005 0201) un palīgēkas

1.4. Nr.4 kopīpašuma 472/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un zemes (kadastra apzīmējums 6446 005 0201) un palīgēkas

1.5. Nr.5 kopīpašuma 395/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.6. Nr.6 kopīpašuma 474/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201, palīgēkas

1.7. Nr.7 kopīpašuma 474/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.8. Nr.8 kopīpašuma 395/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.9. Nr.9 kopīpašuma 474/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.10. Nr.10 kopīpašuma 468/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.11. Nr.11 kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.12. Nr.12 kopīpašuma 581/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.13. Nr.13 kopīpašuma 474/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.14. Nr.14 kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.15. Nr.15 kopīpašuma 581/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.16. Nr.16 kopīpašuma 474/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes ,kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.17. Nr.17 kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.18. Nr.18 kopīpašuma 581/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.19. Nr.19 kopīpašuma 468/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.20. Nr.20 kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.21. Nr.21 kopīpašuma 581/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.22. Nr.22 kopīpašuma 474/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.23. Nr.23 kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.24. Nr.24 kopīpašuma 581/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.25. Nr.25 kopīpašuma 467/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.26. Nr.26 kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201;

1.27. Nr.27 kopīpašuma 581/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei;

2 eks.VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

2 eks. Nekustamo īpašumus speciālistei V.Rubezei.

 

 

12.§ Par Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pantu, 41.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu, Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu (prot. Nr.14 ) 47§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm”, 2014.gada 23.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu : 6446 005 0201 , 0,8883 ha platībā un tās esošo ēku, kadastra apzīmējums 6446 005 0201 001 un palīgēku, kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003 , adrese : „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., šādus dzīvokļa īpašumus:

 

1.1. dzīvokli Nr. 4 (dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 472/12062 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0010), palīgēkas kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003  un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

1.2. dzīvokli Nr. 7 (dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 474/12062 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0010) palīgēkas kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003 un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

1.3. dzīvokli Nr. 9 (dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 474/12062 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0010),) palīgēkas kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003 un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

1.4. dzīvokli Nr. 11 (dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 289/12062 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0010) palīgēkas kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003 un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

1.5. dzīvokli Nr. 14 (dzīvokļa īpašumā ietilpstošās  289/12062 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0010) palīgēkas kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003  un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

1.6. dzīvokli Nr. 16 (dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 474/12062 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0010) palīgēkas kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003 un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

1.7. dzīvokli Nr. 17 (dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 289/12062 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0010) palīgēkas kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003 un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

1.8. dzīvokli Nr. 18 (dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 581/12062 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0010) palīgēkas kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003 un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

1.9. dzīvokli Nr. 24 (dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 581/12062 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0010) palīgēkas kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003 un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

1.10. dzīvokli Nr. 25 (dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 467/12062 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0010) palīgēkas kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003  un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

1.11. dzīvokli Nr. 27 (dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 581/12062 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 0010 palīgēkas kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003 un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.

 

2. Ēka un palīgēka atrodas pašvaldības bilancē un nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai.

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Bunkas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.

 

 Izsūtāms:

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei I.Lācītei ;

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai: Graudu iela 27/29,Liepāja,LV-3401

13.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu SIA „GEIKO” reģistrācijas Nr. 42102000550 īpašumā Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov.

              2014.gada 17.janvārī (reģ. nr. 2.1.4./97) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „GEIKO” reģistrācijas Nr. 42102000550 valdes locekļa N.Geiko iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līgumu Nr.12/2009 termiņu par telpas nomu Aizputes ielā 6, Priekulē.

Nekustamais īpašums Aizputes ielā 6, Priekulē, reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0043 5046.

2007.gada 27.augustā starp Priekules pilsētas domi un SIA „GEIKO” reģistrācijas Nr. 42102000550 valdes locekli N.Geiko tika noslēgts nomas līgumspar telpas Aizputes ielā 6, Priekulē ar kopējo platību 21 m² nomu, šūšanas izstrādājumu ražošanai.

2009.gada 2.novembrī starp Priekules novada domi un SIA „GEIKO” reģistrācijas Nr. 42102000550 valdes loceklitika pārslēgts jauns Telpu nomas līgums par telpas nomu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē, kas būves kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 5 (2.stāvā) .Telpa iznomāta šūšanas ceha vajadzībām. 

2012.gada 19.martā starp (Iznomātājs) Priekules novada  pašvaldību un (Nomnieks) SIA „Geiko” tika noslēgta vienošanās Nr. 3-39/8-2012 par 02.11.2009. nomas līguma  termiņa pagarināšanu līdz 2013.gada 31.decembrim.

08.06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punkts nosaka, ka „iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļa nosaka, ka likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi , kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas nav ilgāks par 12.gadiem”.

Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 3 gadiem kopā nepārsniedz likumā Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu. Nomnieks izteicis vēlēšanos pagarināt nomas līgumu. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo telpu.

Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem ir veicis nomas maksājumus.  

Lai nodrošinātu pašvaldības nekustamā īpašuma racionālu un lietderīgu apsaimniekošanu  nomas līgums ir pagarināms atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumi” prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām „14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai pildot savas funkcijas likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības , 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 9.un 87.punktu, 2014.gada 23.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,   , SIA „GEIKO” valdes locekļa 17.01.2014.. iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 02.11.2009. starp Priekules novada domi un SIA „GEIKO” reģistrācijas Nr. 42102000550 valdes locekli N.Geiko noslēgto Telpu nomas līgumu par telpas nomu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001) 2.stāvā ar kopējo platību 21,0 m², kas inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr. 5 -šūšanas izstrādājumu ražošanai,  nosakot:

-          Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim;

-          Par telpu nomu nomnieks maksā nomas maksu 0,50 EUR/m² mēnesī (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1, sākot ar 2014.gada 1.janvāri līdz 2016.gada 31.decembrim. Nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. 

-          Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

Nomas maksa var tik mainīta ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu. 

Nomnieks atsevišķi maksā par komunāliem maksājumiem (patērēto ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, apkuri un telekomunikāciju u.tm.), elektroenerģiju.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei  ( V.Rubeze)  desmit dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošus grozījumus  līgumā ( lēmuma 1.punkts).

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot  Priekules novada pašvaldības  izpilddirektoram Andrim Razmam.

  4. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai un 79 .panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

14.§ Par nomas maksas samazināšanu sakarā ar logu renovāciju iznomātajā nekustamajā īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, Priekules novads

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Geiko”, reģ.Nr.42102000550, juridiskā adrese Kūrmājas prospekts 23/25, Liepāja, LV-3401, valdes locekļa N.Geiko iesniegums Nr.3-06/845, kurā lūgts saskaņot un izskatīt jautājumu par jaunu logu ielikšanu Priekules novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, Priekules novads, kas iznomāts iesniedzējam uz Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.12/2009 pamata. Saskaņā ar iesnieguma pievienoto tāmi lūgts izskatīt jautājumu par nomas maksas samazināšanu ieguldīto līdzekļu apmērā.

Priekules novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un faktiskos apstākļus pēc būtības konstatē, ka 2009.gada 02.novembrī  starp pašvaldību un SIA „Geiko” noslēgts Neapdzīvojamās telpas līgums (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma 2.6. punktu Nomniekam ir pienākums veikt telpu remontu un citus darbus, kas saistīti ar telpu uzturēšanu labā kārtībā, par saviem līdzekļiem. Līguma 2.7.punkta izriet, ka darbus, kas saistīti ar rekonstrukciju vai pārbūvi, Nomnieks tiesīgs veikt vienīgi ar Iznomātāja piekrišanu.

Saskaņā ar MK Noteikumu Nr.515 78.punktu, ja nekustamajai mantai saskaņā ar iznomātāja vērtējumu ir nepieciešams remonts, renovācija, rekonstrukcija vai restaurācija un nomnieks to veic saskaņā ar nomas līgumu par saviem līdzekļiem un ar iznomātāja rakstisku piekrišanu, un akceptētu izmaksu tāmi (…)pēc remontdarbu pabeigšanas iznomātājs var nomas samazināt proporcionāli nomnieka veiktajiem ieguldījumiem (…). Izvērtējot iesniegumam pievienoto tāmi, kuras izmaksas par logu nomaiņu sastāda 628,89 EUR (seši simti divdesmit astoņi euro un astoņdesmit deviņi euro centi) un nomas līguma noteikto nomas maksu, kas ir 0,50 EUR/m2 Iznomātājs secina, ka kopējā mēneša nomas maksa 17,80 EUR (septiņpadsmit euro un astoņdesmit euro centi), salīdzinot ar izdevumu kopējo summu ir salīdzinoši maza. Pie tam pašreizējie nomas maksas apmēri nenosedz izdevumus, kas nepieciešami ēkas uzturēšanai. Ņemot vērā šos rādītājus, Nomnieks no nomas maksas būtu atbrīvojams ~34 mēnešu periodā, savukārt apsaimniekošanas, komunālie un apkures izdevumi būtu jāsedz Iznomātājam. Tādēļ Iznomātājs, vadoties pēc lietderības un nepieciešamības apsvērumiem un saskaņā ar Civillikuma 867.panta otro daļu, izdevumus, kas saistīti ar logu nomaiņu novērtē, kā nesamērīgus. Nomniekam, vadoties no šā panta regulējuma nav tiesību Iznomātājam šos izdevumus pieprasīt, taču tam ir tiesības veikt logu nomaiņu.

            Pamatojoties uz augstāk minēto, MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas neteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9. punktu, 78.punktu, Civillikuma 867.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atteikt Nomniekam SIA „Geiko” atlīdzinātiesnieguma pievienotajā logu nomaiņas tāmē norādītos izdevumus.

2.      Atļaut nomniekam, veikt logu nomaiņu, saskaņā ar nomas līguma Nr.12/2009 2.6., 2.7.punktu par saviem līdzekļiem.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razma.

4.      Lēmums nosūtāms SIA „Geiko”, reģ.Nr.42102000550, Kūrmājas prospekts 23/25, Liepāja, LV-3401, viens Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai.

5.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

15.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu A.A. īpašumā Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov.

 2014.gada 15.janvārī (reģ. nr. 2.1.4/89) Priekules novada pašvaldībā saņemts A. A., dzīvojošas [adrese] Virgas pag., Priekules nov., iesniegumus, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līgumu Nr. 3-39/25/2010 par telpas nomu Nr. 010  2.stāvā, ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē.

Nekustamais īpašums Aizputes ielā 6, Priekulē, reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0043 5046.

2010.gada 29.novembrī starp Priekules novada domi un A. A., dzīv. [:], Virgas pag., Priekules nov. tika noslēgts Telpu nomas līgums ( turpmāk tekstā –Līgums) par telpas nomu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē, kas būves kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. 7 (2.stāvā).

2012.gada 19.martā starp (Iznomātājs) Priekules novada pašvaldību un (Nomnieks) A. A. tika noslēgta vienošanās par 29.11.2010. Telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 2013.gada 31.decembrim. Nomas maksa noteikta 0,35 Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN)). Telpa  iznomāta - masāžas (skaistumkopšanas ) kabineta izveidošanai. 

2013.gada 27.septembrī starp (Iznomātājs) Priekules novada pašvaldību un (Nomnieks) A. A. tika noslēgta vienošanās par telpas maiņu. Uz šī vienošanās pamata A. A. ir iznomāta telpa ar Nr. 010, 14,5 m² platībā, kas atrodas  ēkas 2.stāvā (iepriekš iznomāta telpa nr. 7 ;  21 m² platībā).

08.06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punkts nosaka, ka „Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļa nosaka, ka likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi , kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas nav ilgāks par 12.gadiem.

Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 3 gadiem kopā nepārsniedz likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu.

Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai pildot savas funkcijas likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības , 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 9.un 87.punktu, 2014.gada 23.janvāra Finanšu komitejas    atzinumu, A.Auznieces 14.01.2014. iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 29.11.2010. starp (Iznomātājs) Priekules novada domi un (Nomnieks) A. A., dzīvojošas[:], Virgas pag., Priekules nov. noslēgto Telpu nomas līgumu par telpas nomu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001) 2.stāvā ar kopējo platību 14,5 m², saskaņā ar telpas inventarizācijas lietu –telpas Nr. 010-masāžas (skaistumkopšanas)  kabinetam, nosakot:

-          Nomas līguma  termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim;

-          Par telpu nomu nomnieks maksā nomas maksu 0,50 EUR/m² mēnesī (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1, sākot ar 2014.gada 1.janvāri līdz 2016.gada 31.decembrim

-          Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

Nomas maksa var tik mainīta ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu. 

Nomnieks atsevišķi maksā par komunāliem maksājumiem (patērēto ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, apkuri un telekomunikāciju u.tm.), elektroenerģiju.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei ( V.Rubeze) desmit dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu vienošanos   ( lēmuma 1.punkts).

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot    Priekules novada domes izpilddirektoram Andrim Razmam.

4. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai un 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Izsūtāms : 1eks. A. A., adrese [:], Virgas pag., Priekules nov.

16.§ Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu B.S.

 Saņemts B. S., p.k.[:] , dzīvo[:], Virgas pag., Priekules novads, iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar 2013.gada 1.oktobri. Iesniegums reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 14.10.2013. ar Nr.3-13a/1339.

Konstatē, ka 2003.gada 2.janvārī ar B. S. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Virgas pagasta „Eglieni”, bet faktiski B. S. šajā adresē nedzīvo vairāk kā gadu. Šajā adresē ir deklarēti arī bērni A. S., p.k.[:] un K. S. p.k.[:], kuri arī šajā adresē nedzīvo vairāk kā gadu.

            2013.gada 11.oktobrī B. S. iesniedza Virgas pagasta pārvaldē iesniegumu ar lūgumu pārtraukt Dzīvojamās telpas īres līgumu Virgas pag. „Eglieni”. B.S. parāds par telpu īri uz 01.01.2014. ir 625,18 EUR (439,38 LVL). Parāds ir aprēķināts līdz 30.09.2013.

            Virgas pag. „Eglieni”  ir pašvaldības īpašums, kopējā platība ir 112,3 m2. , t.sk. dzīvojamā platība 27,2 m2. Mājai ir neliela priekštelpa 9,0 m2, virtuve 9,2 m2 , 2 istabas ( 14,6 m2 un 12,6 m2).

 Mājā nav ūdensvada, nav kanalizācijas, ir plīts un viena krāsns. Blakus dzīvojamām telpām zem viena ēkas jumta ir saimniecības telpa 66,9 m2. Atsevišķi no dzīvojamās mājas ir šķūnis.

            Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt 02.01.2003. Dzīvojamās telpas īres līgumu ar B. S., pers.kods: [:] par dzīvojamās mājas un šķūņa „Eglieni”, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads īri ar 2013.gada 1.oktobri.

2.      Piedzīt no B. S. parādu par dzīvojamās mājas un šķūņa „Eglieni”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules novads īri par summu EUR 625,18 un tiesāšanās izdevumus.

17.§ Par nomas maksas izmaiņām zemes nomas samaksas aprēķināšanas kārtībā par pašvaldībai piekrītošo zemi

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem maksu pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 10.12.2009.noslēgtajā Zemes nomas līgumā 38/2009, 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/17/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) R. S. par zemesgabala nomu Paplakas iela 11, Priekulē, šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/17/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Paplakas iela 11, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0047 ir 28 euro gadā.

2. Izdarīt 01.02.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 15/2009, un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/18/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) R. P. par zemesgabala nomu Ķieģeļu iela 16A, Priekulē, šādus grozījumus:

2. 1. Papildināt 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/17/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Ķieģeļu iela 16A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0070 ir 28 euro gadā.

3. Izdarīt 01.02.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 10/2009, un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/19/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) L. A.M. par zemesgabala nomu Ķieģeļu iela 13, Priekulē, šādus grozījumus:

3.1. Papildināt 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/19/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Ķieģeļu iela 13, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0026 ir 28 euro gadā.

 

4. Izdarīt 01.02.2099. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 7/2009 un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/20/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) V. Ā. un D. L. par zemesgabala nomu Kalēju iela 15, Priekulē, šādus grozījumus:

4.1. Papildināt 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/20/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Kalēju  iela 15, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0042 ir 28 euro gadā.

 

5. Izdarīt 01.02.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 38/2009, un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/25/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) S. Š. par zemesgabala nomu Rīta iela 5, Priekulē, šādus grozījumus:

5.1. Papildināt 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/25/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Rīta iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0115 ir 28 euro gadā.

6. Izdarīt 01.02.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 8/2009, un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/29/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) A. O. par zemesgabala nomu Zāļu iela 24, Priekulē, šādus grozījumus:

6.1. Papildināt 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/29/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Zāļu iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0095 ir 28 euro gadā.

7. Izdarīt 01.02.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 9/2009, un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/27/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) E. E. par zemesgabala nomu Zāļu iela 19A, Priekulē, šādus grozījumus:

7.1. Papildināt 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/27/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Zāļu iela 19A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0071 ir 28 euro gadā.

8. Izdarīt 01.02.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 16/2009, un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/26/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) A. P. par zemesgabala nomu Zāļu iela 1, Priekulē, šādus grozījumus:

8.1. Papildināt 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/26/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Zāļu iela 1, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0093 ir 28 euro gadā.

9. Izdarīt 01.02.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 12/2009, un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/31/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) D. U. L. par zemesgabala nomu Tirgus iela 5C, Priekulē, šādus grozījumus:

9.1. Papildināt 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/31/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Tirgus iela 5C, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0078 ir 28 euro gadā.

10. Izdarīt 10.12.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 13/2009, un 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/30/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) S. L. par zemesgabala nomu Tirgoņu iela 23, Priekulē, šādus grozījumus:

10.1. Papildināt 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/30/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Tirgoņu iela 23, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0068 ir 28 euro gadā.

11. Izdarīt 26.09.2013. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 3-38/ 8-2013, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada pašvaldība un (Nomnieks) G. Z. pilnvaroto personu O.N. par zemesgabala nomu Ķieģeļu iela 27, Priekulē, šādus grozījumus:

11. 1. Izteikt 26.09.2013. Zemes nomas līguma 3-38/ 8-2013 3.punkta 3.1. apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā : Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Ķieģeļu  iela 27, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0047 ir 28 euro gadā.

12. Izdarīt 01.06.2010. noslēgtajā Zemes nomas līguma 3-38/4-2010 3.punkta 3.1.apakšpunktu, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) A. L. par zemesgabala nomu Parka ielā 32, Priekulē, šādus grozījumus:

12.1. Papildināt 01.06.2010. noslēgtajā Zemes nomas līguma 3-38/4-2010 3.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Parka iela 32, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0117 ir 28 euro gadā.

13. Izdarīt 01.02.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 18/2009, un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/34/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) J. Š. par zemesgabala nomu Brīvības iela 20, Priekulē, šādus grozījumus:

13.1. Papildināt 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/34/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Brīvības iela 20, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0025 ir 28 euro gadā.

14. Izdarīt 13.05.2013. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 3-38/4-2013, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada pašvaldību un (Nomnieks) I. T. pilnvaroto personu F. J., par zemesgabala nomu Rīta iela 12A, Priekulē, šādus grozījumus:

14.1. Aizstāt 13.05.2013. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 3-38/4-2013 3.daļas 3.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „20 latu” ar skaitli un vārdu 28 euro.

15.  Izdarīt 12.08.2013. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 3-38/7-2013, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada pašvaldību un (Nomnieks) D. B. V. par zemesgabala nomu Galvenā iela 25, Priekulē, šādus grozījumus:

15.1. Aizstāt 12.08.2013. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 3-38/7-2013 3.daļas 3.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „20 latu” ar skaitli un vārdu 28 euro.

16. Izdarīt 01.02.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 6/2009, un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/21/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) R. U. par zemesgabala nomu Brīvības iela 7, Priekulē, šādus grozījumus:

16.1. Papildināt 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/21/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Brīvības iela 7, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0047 ir 28 euro gadā.

17. Izdarīt 01.02.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 37/2009, un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/35/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) J. P. par zemesgabala nomu Brīvības iela 37, Priekulē, šādus grozījumus:

17.1. Papildināt 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/35/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Brīvības iela 37, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0089 ir 28 euro gadā.

18. Izdarīt 01.02.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 24/2009, un 10.05.2010 Vienošanās Nr. 3-38/23/2010 1.1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) M. S. par zemesgabala nomu Aizputes iela 35, Priekulē, šādus grozījumus:

18.1. Papildināt 10.05.2010. Vienošanās Nr. 3-38/23/2010 1.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Aizputes iela 35, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0036 ir 28 euro gadā.

19. Izdarīt 01.12.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 40/2009, 2. 1. apakšpunktā, kas noslēgts starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) O. N. par zemesgabala nomu Tirgoņu ielā 9, Priekulē, šādus grozījumus:

19.1. Papildināt 01.12.2009. noslēgtajā Zemes nomas līgumā 40/2009 2.1. apakšpunktu ar šādu teikumu: Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Tirgoņu iela 9, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0047 ir 28 euro gadā.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

3. Uzdot nekustamo īpašuma speciālistei (V.Rubezei) veikt atbilstošus grozījumus augstāk minētajos zemes nomas līgumos. 

4. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā.

 

 

18.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Rīta iela 12A’’, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 504 0007, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu

 2013.gada 19.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts I. T. pilnvarotās personas T. J., dzīvojošas [adrese], Liepāja, atsavināšanas ierosinājums Nr.3 – 13/1503 (turpmāk – iesniegums), kurā lūgts atsavināt pašvaldībai piederošu zemesgabalu – Rīta iela 12A, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.64155040007 (turpmāk – nekustamais īpašums).

            Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Priekules novada pašvaldība konstatē:

Nekustamais īpašums nostiprināts uz Priekules novada pašvaldības vārda, lēmums 21.11.2013. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000527203. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības  (kadastra apzīmējums 641550040106) 1624 m2 platībā. Uz zemesgabala atrodas pašvaldībai nepiederošas būves. Nekustamais īpašums atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajai daļai (turpmāk – PPMAL) nav nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm publisku funkciju nodrošināšanai. Atsavināšanas ierosinājums atbilst PPMAL 4.panta ceturtās daļas 3.punktam.

            Saskaņā ar PPMAL 44.panta ceturto daļu  publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas  (būves) var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (…). Būves ierakstītas uz Ingas Trences, personas kods 180986 – 10814 vārda, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000528331, kadastra numurs 64155040007.

            Pamatojoties uz to, ka atsavināšanas ierosinājums atbilst LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Priekules novada pašvaldība lūgusi veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu sertificētam vērtētājam SIA „Interbaltija”, reģ.Nr. 40003518352, kurš ar atzinumu noteicis, ka visvairāk iespējamā tirgus vērtība nekustamajam īpašumam Rīta iela 12A, Priekule, Priekules novads uz 2014.gada 11.janvāri ir 1 600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro ).

Nekustamā īpašuma kopējo pārdošanas cenu 1798,92 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit astoņi euro un deviņdesmit divi euro centi) veido:

1)         Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1 600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro)

2)         Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un piecdesmit septiņi euro centi);

3)         Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 163,35 EUR (simtu sešdesmit trīs euro un trīsdesmit pieci euro centi);

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu, astoto pantu un likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Atļaut atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rīta iela 12A, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.64150040106, kas sastāv no vienas zemes vienības  1624 m2 platībā, saskaņā ar PPMAL 44.panta ceturto daļu.

2. Apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1789,92 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un deviņdesmit divi euro centi);

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt lēmuma 1.punktā minēto nekustamā īpašuma atsavināšanu.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājam M.Baumanim.

5. Lēmums nosūtāms I. T.pilnvarotajai pārstāvei T. J. [adrese], Liepāja, LV–3414 un  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

19.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Vītoli’’, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 004 0065,pirkuma līguma noslēgšanu

 Ar 2013.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9., 31.§) apstiprināta pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Vītoli”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 004 0065 nosacītā cena 15370,10 EUR.

2013.gada 10.decembrī I. D. pilnvarotajai personai G. O. izsūtīts paziņojums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu Nr.3-13/1400, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 8.panta trešo daļu, 44.panta ceturto daļu (turpmāk – PPMAL).

Atbildot uz pirmpirkuma tiesību paziņojumu, Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 10.janvārī saņemts G.O. iesniegums Nr.2.1.4/66, kurā izteikta piekrišana izmantot pirmpirkuma tiesības uz augstāk minēto nekustamo ar norādi, ka persona vēlas izmantot nomaksas tiesības iespējas un norēķināties par īpašumu viena gada laikā.

PPMAL 441.panta otrā daļa paredz, ka atsavināšanas ierosinātājs, kuram ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu atbildi sniedz četru mēnešu laikā pēc paziņošanas saņemšanas dienas, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu, samaksājot visu pirkuma maksu vai nomaksas pirkuma gadījumā veicot avansa maksājumu 10% apmērā no pirkuma maksas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 441.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, iesniegumu Nr. Nr.2.1.4/66, Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                  Noslēgt pirkuma līgumu ar I. D., personas kods [:], dzīvojoša [adrese], Priekule, Priekules nov., (kuru uz pilnvaras pamata pārstāv tās pilnvarotais pārstāvis G. O., personas kods [:], dzīvojošs [adrese], Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par nekustamo īpašumu „Vītoli”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 004 0065, kas sastāv no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 64820040065 8,75 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64820040090 1,2646 ha platībā par pirkuma summu 15370,10 EUR (piecpadsmit tūkstoši  trīs simti septiņdesmit euro un desmit euro centi);

2.                  Noteikt pirkuma līguma nomaksas termiņu līdz 2015.gada 28.februārim ar likumiskos procentus likmi 6% no simta gadā saskaņā sastādīto maksājuma grafiku (skatīt.2.pielikums);

3.                  Noteikt, ka pircējam pirms pirkuma līguma noslēgšanas jāveic avansa maksājums 10% apmērā no pirkuma līguma kopējās summas;

4.                  Uzdot Priekules novada pašvaldībasīpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot pirkuma līgumu;

5.                  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

6.                  Lēmums nosūtāms I. D. pilnvarotajam pārstāvim G.O., adrese[:], Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., (1.eks.), Priekules novada īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā2.pielikums -Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Vītoli”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 64820040065 nomaksas grafiks.

 

20.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Mežvidi’’, Kalētu pag., Priekules novads nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 2013.gada 27.decembrī ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.11., 36.§) nekustamais īpašums „Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules novads, kadastra Nr.6464 001 0355 nodots atsavināšanai, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšana likuma 4.pnata pirmo daļu (turpmāk – PPMAL), likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu.

Sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352 nekustamajam īpašumam „Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules novads, kadastra Nr. 6464 001 0355 (turpmāk – nekustamais īpašums), visvairāk iespējamo tirgus vērtību uz 2013.gada 14.decembri noteica 853,72 (astoņi simti piecdesmit trīs euro un septiņdesmit divi euro centi).

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, pārdošana par brīvu cenu ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu. Nosacītā cena šī panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma kopējo pārdošanas cenu 1091,76 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit viens euro un septiņdesmit seši euro centi) veido:

1)         Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 853,72 EUR (astoņi simti piecdesmit trīs euro un septiņdesmit divi euro centi)

2)         Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 14,22 EUR (četrpadsmit euro un divdesmit divi euro centi);

3)         Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 223,82 EUR (divi simti divdesmit trīs euro un astoņdesmit divi euro centi);

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu un 10.panta pirmo daļu, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.              Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules novads, kadastra Nr.6464 001 0355, kas sastāv no viena zemesgabala  0,26 ha platībā un uz zemesgabala atrodošās dzīvojamās ēkas un palīgceltnes, nosacīto cenu 1091,76 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit viens euro un septiņdesmit seši euro centi);

2.              Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules novads, kadastra Nr.6464 001 0355 izsoles noteikumus, kas ir šī lēmuma pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa.

3.              Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt lēmuma 1.punktā minēto nekustamā īpašuma izsoli.

4.              Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai.

5.              Lēmums nosūtāms A. R., adrese [:], Kalētu pag., Priekules novads, Kalētu pārvaldes vadītājai A. Driviņai, Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

6.              Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

     Pielikumā - Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma  „Mežvidi”, kadastra numurs 64640010355, adrese: Kalētu pag., Priekules nov., izsoles noteikumi uz 6 lp.