Informācija

Informācija bērna vecākiem/citiem likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem par klātienes konsultācijas procesu Konsultatīvajā nodaļā Ventspils ielā 53, Rīgā


Konsultatīvā nodaļa (turpmāk - nodaļa) izveidota, lai sniegtu atbalstu bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, viņu vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem), pedagogiem un citiem speciālistiem. Nodaļā sociālie darbinieki, klīniskie psihologi, speciālais pedagogs, bērnu psihiatrs un atkarību profilakses speciālists (ārsts narkologs) izstrādā atbalsta programmu bērna uzvedības korekcijai. Nodaļas sniegtie atbalsta pakalpojumi ir bez maksasInformāciju skatīt šeit!


Lai klātienes konsultācijā izstrādātu atbalsta programmu, nepieciešams bērna vecāka (cita likumiskā pārstāvja/aprūpētāja) iesniegums. Izstrādājot atbalsta programmu, nodaļa sadarbojas un sniedz metodisko atbalstu bērna izglītības iestādei un sociālajam dienestam. 

Iesnieguma veidlapa šeit!

Iesnieguma pielikums šeit!

 

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 67359129 vai rakstot uz e-pastu: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

 


INFORMĀCIJA PAR PĀRTIKAS UN MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS KOMPLEKTU IZDALI 

Kopš 2015. gada maija Latvijā ir uzsākta Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un materiālās palīdzības komplektu izdale. Palīdzība paredzēta trūcīgām, maznodrošinātām vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, ja pašvaldības sociālais dienests ir izsniedzis šo faktu apliecinošu izziņu.

2018.gadā ir noslēgts līgums Nr. 2017.FEAD/PO.03/15/28 periodā no 01.04.2018. līdz 31.03.2021. starp biedrību “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” (LPPV) un Sabiedrības Integrācijas Fondu (SIF) par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu ar mērķi mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un mājsaimniecību ar bērniem materiālo nenodrošinātību, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumtību.

Pamatojoties uz augstāk minēto līgumu, Liepājas pilsētā, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas un Priekules novados pārtikas un materiālās palīdzības komplektu izdali veic biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA”.
 

MĒRĶA GRUPA

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

 • par atbilstību trūcīgas personas statusam,
 • kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,
 • kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu.


ATBALSTA KOMPLEKTI

SAŅEMŠANAS VIETAS PRIEKULES NOVADĀ

 • Ķieģeļu ielā 7, Priekulē, katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 15:00 -16:00, katra mēneša ceturtajā otrdienā plkst.13:00 – 14:00;
 • Dārza un Smilšu ielas krustojums, Priekulē, katra mēneša ceturtajā otrdienā plkst.14:10 – 14:30; tiek nodrošināta piegāde dzīvesvietā, personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties izdales vietā

Virgā,

pie skolas

Paplakā,

pie pagasta pārvaldes

Purmsātos, pie skolas

Tadaiķos

Bunkā,

pie pagasta pārvaldes

Krotē,

pie skolas

Kalētos,

pie pagasta pārvaldes

Gramzdā, pie pagasta pārvaldes

katra mēneša 

ceturtajā otrdienā plkst.

11:30-11:45

katra mēneša ceturtajā otrdienā plkst.

12:00-12:40

katra mēneša ceturtajā otrdienā plkst.

14:45-15:00

katra mēneša pirmajā trešdienā plkst.

10:30-10:45

katra mēneša pirmajā trešdienā plkst.

 11:00-11:30

katra mēneša pirmajā trešdienā plkst.

11:45-12:00

katra mēneša otrajā trešdienā plkst.

13:15-13:30

katra mēneša otrajā trešdienā plkst.

13:45-14:15

Lai saņemtu palīdzību, jāuzrāda sociālā dienesta izsniegtās izziņas oriģināls!

 

Papildus informācija – tel. 63483364

 

Biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA”

 

 Priekules novada pašvaldība ir iesaistījusies projekta "Kurzeme visiem" īstenošanā. 

“Kurzeme visiem”

Projekta mērķis: palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions.

Projekta vadītāja: Sandra Miķelsone – Slava, tālr. +371 67331492, e-pasts: sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv.

Projekta partneri: projekta īstenošanā iesaistīti 28 sadarbības partneri:

 • visas Kurzemes reģiona pašvaldības;
 • piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta);
 • valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm;
 • visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:

 • izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
 • izstrādāts reģiona DI plāns;
 • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
 • nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
 • apmācīti speciālisti;
 • izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta rezultātā plānots:

 • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 482 personām ar garīgā rakstura traucējumiem, 361 bērnam ar funkcionāliem traucējumiem un 128 institūcijas esošiem bērniem;
 • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 5 bērnu aprūpes institūciju reorganizācijas plānus;
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā tiks sagatavotas 35 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
 • 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, specialistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
 • 350 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža”, dienas aprūpes centra un sociālas aprūpes pakalpojumus,
 • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaitu institūcijās;
 • specialisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Projekta ieviešanas laiks:  no 2015. līdz 2023.gadam.

Projekta kopējas izmaksas: 8,29 milj. EUR, no kuriem 85% jeb  € 7,05 milj. ir ESF līdzfinansējums un 15% jeb € 1,24 milj. valsts budžeta līdzfinansējums.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/

Projekta mājas lapa: www.kurzemevisiem.lv