24.09.2020. domes sēde (protokols Nr.12)

24.09.2020. domes sēdes audioieraksts
24.09.2020. domes sēdes protokols

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.12

Priekules novadā                                                                                                 

2020.gada 24.septembrī                                                       

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                   Daiga Tilgale

 

Piedalās –

Deputāti: Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Toms Šteins

 

Sēdē nepiedalās- deputāte Rigonda Džeriņa, deputāts Vaclovs Kadaģis, deputāte Tatjana Ešenvalde

 

Sēdē piedalās - juriste Ināra Avotiņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure

2Darba kārtības apstiprināšana

V.Jablonska noņem no darba kārtības 11.jautājumu ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX’’.

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1, Priekules pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.
 2. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.,nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 4. Par nekustamā īpašuma ‘’Līcīši’’, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 5. Par asfaltbetona seguma ieklāšanu Skolas ielā Priekulē.
 6. Par projekta ‘’Priekules pilsētas Skolas ielas (D22) cietā seguma ieklāšana 0,4 km garumā’’ apstiprināšanu un publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 7. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 8. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu biedrībai ‘’Mednieku klubs Asīte’’.
 9. Par zemes ierīcības projekta ‘’Staņus Krogs’’, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu.
 10. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas XX atbrīvošanu no amata.
 11. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.
 12. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.
 13. Par Priekules novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
 14. Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.
 15. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYNDAI H1 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
 16. Par izmaiņām aizsardzības komisijā un Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

 

atklāti balsojot par karu jautājumu atsevišķi, PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

 

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA ‘’SC Grand’’.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 35. Par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu.
 36. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas ‘’Arnoldi’’, kadastra apzīmējums 6498 004 0134, Virgas pag., Priekules nov., zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 37. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai ‘’Pūpoli’’, Priekules pagastā, Priekules novadā.
 38. Par nekustamā īpašuma ‘’Dimanti’’, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.
 39. Par 28.12.2012.lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.24/12 un 25/12, noslēgtu ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu.
 40. Par 23.10.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/155 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 41. Par 01.09.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/89 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 42. Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā ‘’Meža Siseņi’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 43. Par ’’Projektu konkursa uzņēmējdarbības veicināšanai Priekules novadā’’ nolikuma apstiprināšanu.
 44. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0035, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 45. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 10, Priekule, Priekules novads.
 46. Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2020./2021.mācību gadam.
 47. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Galvenā iela 7, Priekulē, jumta seguma nomaiņas izdevumu segšanu no īres peļņas daļas.
 48. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020.gadam grozījumiem.
 49. Par grozījumiem 2020.27.februāra domes lēmumā Nr.65 ‘’Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā’’.
 50. Par grozījumiem ‘’Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’.
 51. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.oktobra.
 52. Par grozījumiem Priekules novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā.
 53. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 54. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Miera ielā 4-23, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 55. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Miera iela 7-8, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 56. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 57. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1, Priekules pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.
 58. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 59. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.,nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 60. Par nekustamā īpašuma ‘’Līcīši’’, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 61. Par asfaltbetona seguma ieklāšanu Skolas ielā Priekulē.
 62. Par projekta ‘’Priekules pilsētas Skolas ielas (D22) cietā seguma ieklāšana 0,4 km garumā’’ apstiprināšanu un publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 63. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 64. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu biedrībai ‘’Mednieku klubs Asīte’’.
 65. Par zemes ierīcības projekta ‘’Staņus Krogs’’, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu.
 66. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas XX atbrīvošanu no amata.
 67. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.
 68. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.
 69. Par Priekules novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
 70. Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.
 71. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYNDAI H1 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
 72. Par izmaiņām aizsardzības komisijā un Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

 

 

1.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr. 598)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            24.09.2020. XX. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 91,27;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 30,01;

KOPĀ                                                                         EUR 121,28.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

2.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 599)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 72,93;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 25,49;

KOPĀ                                                                         EUR 98,42.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

3.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „SC Grand”

(lēmums Nr. 600)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Inese Meļķe, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

24.09.2020. SIA „SC Grand” nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 1219,20;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 353,07;

KOPĀ                                                                         EUR 1572,27.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA ‘’SC GRAND’’.

 

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 601)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 1. 24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 355,86;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 123,65;

KOPĀ                                                                         EUR 479,51.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 602)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020.XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 355,86;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 123,65;

KOPĀ                                                                         EUR 479,51.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 603)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –                          EUR 94,68;

nokavējuma nauda 29.05.2015. - 24.09.2020. –                     EUR 96,13;

KOPĀ                                                                                     EUR 190,81.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 604)

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 137,81;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 49,77;

KOPĀ                                                                         EUR 187,58.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 605)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 480,91;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 200,93;

KOPĀ                                                                         EUR 681,84.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 606)

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa ir sekojošs:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 82,75;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 39,63;

KOPĀ                                                                         EUR 122,38.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 607)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 166,20;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 51,77;

KOPĀ                                                                         EUR 217,97.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 608)

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 20,21;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 6,68;

KOPĀ                                                                         EUR 26,89.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

12.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 609)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 49,11;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 21,55;

KOPĀ                                                                         EUR 70,66.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

13.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 610)

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 64,26;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 21,43;

KOPĀ                                                                         EUR 85,69.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

14.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 611)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX piedzenamais nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –                          EUR 14,00;

nokavējuma nauda 01.12.2017. - 24.09.2020. –                     EUR 7,68;

KOPĀ                                                                                     EUR 21,68.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

15.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 612)

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 42,00;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 16,43;

KOPĀ                                                                         EUR 58,43.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 613)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 24,82;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 9,97;

KOPĀ                                                                         EUR 34,79.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 614)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 68,77;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 24,77;

KOPĀ                                                                         EUR 93,54.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

18.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 615)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 36,84;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 11,76;

KOPĀ                                                                         EUR 48,60.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

19.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 616)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 51,17;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 16,25;

KOPĀ                                                                         EUR 67,42.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

20.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 617)

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 42,00;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 16,41;

KOPĀ                                                                         EUR 58,41.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

21.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 618)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 3015,43;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 1083,42;

KOPĀ                                                                         EUR 4098,85.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

22.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 619)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 49,11;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 21,60;

KOPĀ                                                                         EUR 70,71.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

23.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 620)

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 42,00;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 16,46;

KOPĀ                                                                         EUR 58,46.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

24.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 621)

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX piedzenamais nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 228,14;

nokavējuma nauda 26.02.2016. - 24.09.2020. –         EUR 145,68;

KOPĀ                                                                         EUR 373,82.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

25.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 622)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 114,43;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 38,86;

KOPĀ                                                                         EUR 153,29.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

26.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 623)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 65,27;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 23,45;

KOPĀ                                                                         EUR 88,72.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

27.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 624)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 149,75;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 53,02;

KOPĀ                                                                         EUR 202,77.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

28.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 625)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 42,10;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 18,68;

KOPĀ                                                                         EUR 60,78.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

29.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 626)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 114,06;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 44,22;

KOPĀ                                                                         EUR 158,28.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

30.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 627)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 40,76;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 12,44;

KOPĀ                                                                         EUR 53,20.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

31.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 628)

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 1553,50;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 563,79;

KOPĀ                                                                         EUR 2117,29.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

32.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 629)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 83,60;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 33,70;

KOPĀ                                                                         EUR 117,30.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

33.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 630)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX piedzenamais nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 132,93;

nokavējuma nauda 26.08.2016. - 24.09.2020. –         EUR 77,80;

KOPĀ                                                                         EUR 210,73.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

34.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 631)

Ziņo: V.Jablonska

 

24.09.2020. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –              EUR 747,07;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                        EUR 269,17;

KOPĀ                                                                         EUR 1016,24.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

35.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Arnoldi”, kadastra apzīmējums 6498 004 0134, Virgas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 632)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Arnoldi”, kadastra apzīmējums 6498 004 0134, Virgas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

Par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 01. jūlijā pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegums (Nr.2.1.4/20/1177-S) ar lūgumu piešķirt līdzekļus jauna mini ekskavatora iegādei 35 000 EUR apmērā.

 

Izsakās:

A.Rosvalds-neuzskatu, ka jāpalielina pamatkapitāls, SIA ‘’Priekules nami’’ ir iespēja pašiem iegādāties līzingā. Šos līdzekļus varēja ieguldīt siltumtrases pirkšanai.

T.Šteins-ja šis ekskavators nepieciešams, jāņem pašiem līzingā un , sniedzot pakalpojumus, jāatpelna.

I.Meļķe- tā ir konkurences kropļošana.

M.Mikāls- neliekas pareizi, ka jāiegulda līdzekļi, tā ir ‘’uzdāvināšana’’. Vai būs nodarbināts 8 stundas?

A.Cīrulis- tā ir 100% kapitālsabiedrība, esam par to atbildīgi, Neesmu pārliecināts, ka jāpērk jauns. Varbūt meklēt lietotu, lētāku.

V.Jablonska-nav saņemts arī atzinums no revidenta. Nepieciešami izcenojumi, cik šāds pakalpojums maksās iedzīvotājiem. Rosina atlikt jautājuma izskatīšanu.

 

            Mutiski balsojot deputāti vienbalsīgi nolemj atlikt jautājuma par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu izskatīšanu uz oktobra tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi, kurā piedalās izpilddirektors un SIA ‘’Priekules nami’’ pārstāvji.

 

 

36.

Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai „Pūpoli”, Priekules pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 633)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 03.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā, iesniegums,  ar lūgumu piešķirt adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai “Pūpoli”, kadastra apzīmējums 6482 007 0016, Priekules pagastā, Priekules novadā.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9.apakšpunktu, 9. un 11.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai „Pūpoli”, Priekules pagastā, Priekules novadā.

 

 

37.

Par nekustamā īpašuma “Dimanti”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu 

(lēmums Nr. 634)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 03. septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1612-S, XX, personas kods XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1613-S un XX, personas kods XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1611-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Dimanti”, Bunkas pagastā, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0053.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Dimanti”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

 

38.

Par 28.12.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.24/12 un 25/12, noslēgts ar XX,   pirmstermiņa izbeigšanu

(lēmums Nr. 635)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Izskatot jautājumu par 28.12.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.24/12 un 25/12, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu, tika konstatēts, ka uz 31.08.2020. parāds sastāda EUR 411,52.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 28.12.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.24/12 un 25/12 4.2.3.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 28.12.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.24/12 un 25/12, noslēgts ar XX,   pirmstermiņa izbeigšanu

39.

Par 23.10.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/155 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 636)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 04.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1623-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības “Jaunkārkli” 0,2 ha platībā, nomu palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 23.10.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/155 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

40.

Par 01.09.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/89 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 637)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 08.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1628-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” 0,29 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0177, Gramzdas pagastā, nomu palīgsaimniecības vajadzībām.

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 01.09.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/89 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

 

No sēdes telpas iziet deputāts Gatis Volkevičš un turpmākajā lēmumu pieņemšanā nepiedalās.

 

41.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā ‘’Meža Siseņi’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 638)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 8.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1634-S, ar lūgumu noteikt ceļa servitūtu pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā “Meža Siseņi”, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, nodrošinot piekļuvi iesniedzējam piederošai zemes vienībai “Mazie Akšeļi” ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0246.

Vadoties no Civillikuma 1130.panta, 1131.panta, 1148.panta, 1156.panta, 1158.panta, 1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.panta, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par  ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā ‘’Meža Siseņi’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

 

42.

Par ‘’Projektu konkursa uzņēmējdarbības veicināšanai Priekules novadā’’ nolikuma apstiprināšanu

(lēmums Nr. 639)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pēc Priekules novada pašvaldības iniciatīvas komercdarbības atbalsta kontroles departaments izvērtēja iesniegto “Projektu konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai Priekules novadā” nolikumu, un 2020.gada 27.augustā deva pozitīvu atzinumu (vēstule Nr.7-4/18/4549) nolikuma apstiprināšanai Priekules novada pašvaldības domē.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ‘’Projektu konkursa uzņēmējdarbības veicināšanai Priekules novadā’’ nolikuma apstiprināšanu.

 

 

43.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0035, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 640)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0035, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

44.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 10, Priekule, Priekules novads

(lēmums Nr. 641)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 10, Priekule, Priekules novads.

 

45.

Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2020./2021.mācību gadam

(lēmums Nr. 642)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 9.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts domes priekšsēdētājas vietnieka A.Cīruļa iesniegums par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2020./2021. mācību gadam.

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2020./2021.mācību gadam.

 

 

 

46.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Galvenā ielā 7, Priekulē jumta seguma nomaiņas izdevumu segšanu no īres peļņas daļas

(lēmums Nr. 643)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 01. septembrī pašvaldībā saņemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Galvenā ielā 7, Priekulē iedzīvotāju iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/20/1598-S, kurā lūgts līdzfinansēt dzīvojamās mājas Galvenā ielā 7, Priekulē jumta seguma nomaiņu.

Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Jumta nomaiņa Priekulē, Galvenā ielā 7” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIAPN2020/1/PIL) piešķirtas pretendentam SIA “Interbūve”, reģ. Nr. 42103054476, par līgumcenu 31 194,70 EUR bez PVN.

Ņemot jumta maiņas izdevumu aprēķinus un to, ka pašvaldības īpašumā ir 3425/5176 domājamās daļas, tad pašvaldības līdzfinansējums nosakāms 12 210,97 EUR bez PVN apmērā. 

 Pamatojoties uz „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma” 5. panta pirmo daļu, 6. panta trešo daļu, un uz “Dzīvokļa īpašuma likuma” 13. panta otrās daļas, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Galvenā ielā 7, Priekulē jumta seguma nomaiņas izdevumu segšanu no īres peļņas daļas.

 

47.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

(lēmums Nr. 644)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 10. septembrī pašvaldībā saņemts Priekules kultūras nama direktores XX iesniegums (2.1.3/20/457) par amata vietas maiņu un papildus likmi ar šā gada 01. oktobri. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem.

 

48.

Par grozījumiem 2020. gada 27. februāra domes lēmumā Nr.65 “Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadā”

(lēmums Nr. 645)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9. punktu, 10. punktu, 11. punktu un 24. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2020. gada 27. februāra domes lēmumā Nr.65 “Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā’’.

 

 

49.

Par grozījumiem „Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs”

(lēmums Nr. 646)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Samazinoties skolēnu skaitam, būtu jāsamazina sociālā pedagoga darba likmju skaits. Diemžēl situācija rāda, ka līdz ar skolēnu skaita samazināšanos problēmas skolā, kuras risina sociālais pedagogs, nesamazinās. Līdz ar tika ierosināts noteikt 1 sociālā pedagoga amata vietu uz mazāku skolēnu skaitu – 380.

Papildus mēnesī kopā ar nodokļiem būs nepieciešami 426 euro.

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            pieņemt lēmumu par grozījumiem „Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs”.

 

 

50.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.oktobra

(lēmums Nr. 647)

 

                Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,

atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.oktobra.

 

 

51.

Par grozījumiem Priekules novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā

(lēmums Nr. 648)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ir saņemts Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores vietnieces Dzidras Šternas iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā.

 

52.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr. 649)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

53.

Par Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Miera iela 4 -23, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 650)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Miera iela 4 -23, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

 

54.

Par Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Miera iela 7-8, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 651)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Miera iela 7-8, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

55.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr. 652)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

56.

Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1, Priekules pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

(lēmums Nr. 653)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 21.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1693-S un XX, personas kods XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1694-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Ozolu iela 1, Priekules pagastā, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0063.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1, Priekules pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

 

 

 

57.

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 654)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020.gada 27.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.541, protokols Nr.11, dzīvokļa īpašums Liepu aleja 3-1, kadastra Nr.6464 900 0097, Kalētu pagastā, tika nodots atsavināšanai rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 4713 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

58.

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr. 655)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

59.

Par nekustamā īpašuma ‘’Līcīši’’, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 656)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

           Ar 2020.gada 27.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.548, protokols Nr.11, nekustamais īpašums “Līcīši”, kadastra Nr. 6498 002 0263, Virgas pagastā nodots atsavināšanai.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 4594 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Līcīši’’, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

60.

Par asfaltbetona seguma ieklāšanu Skolas ielā Priekulē

(lēmums Nr. 657)

 

Ziņo:V.Jablonska

            Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta otrā daļa noteikta pašvaldību, t.sk. Priekules novada pašvaldības, autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

            Priekules novada pašvaldība savā investīciju un attīstības plānā kā vidēja termiņa prioritāti noteikusi Skolas ielas Priekulē seguma maiņu.

            Skolas ielā 12, Priekulē atrodas Priekules mūzikas un mākslas skola, kuru apmeklē izglītojamie no visa Priekules novada.

            2020.gada 15. septembra finanšu komitejā saņemta informācija par 2020. gada budžetā plānoto izdevumu ekonomiju 35000,00 eiro apmērā, ko iespējams izlietot Skolas ielas seguma maiņai no krustojuma ar Galveno ielu līdz Brīvības ielai.

Pamatojoties uz iepriekš no Priekules novada pašvaldības izpilddirektora saņemtām tāmēm par asfaltā seguma ieklāšanas izmaksām uz vienu m2 lai ieklātu asfaltbetona segumu Skolas ielā Priekulē nepieciešams 37546,30 EUR ar PVN.

 

Izsakās:

V.Jablonska –Skolas ielas cietā seguma ieklāšanai ir projekts, kurš ir iekļauts novada Investīciju plānā ATTP IP kods 1.6 ņevar šai ielai klāt virsū asfaltu, jo projektā paredzēta ūdensvada un lietus kanalizācijas izbūve. Valsts kase dod aizdevumus ielu un ceļu sakārtošanai tikai tad iesniegti pilnīgas gatavības projekti.

 

Atklāti balsojot PAR – 2 ( Andris Rosvalds, Inese Meļķe); PRET -9 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Neatbalstīt asfaltbetona seguma ieklāšanu Skolas ielā Priekulē 37546,30 EUR ar PVN apmērā.

 

61.

Par projekta “Priekules pilsētas Skolas ielas (D22) cietā seguma ieklāšana 0,4 km garumā” apstiprināšanu un publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020. gadā

(lēmums Nr. 658)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Projekts “Priekules pilsētas Skolas ielas (D22) cietā seguma ieklāšana 0,4 km garumā” ir iekļauts arī novada Investīciju plānā ATTP IP kods 1.6.

2017. gadā 24. martā ir izsniegta būvatļauja un būvvaldē akceptēts būvprojekts. Plānotās kopējās būvniecības izmaksas pēc tehniskā projekta ir 344 323,68 EUR bez PVN (kur paredzēta ūdensvada un lietus kanalizācijas izbūvei 172 960 EUR bez PVN un ielas un ietves izbūvei ar cieto segumu 171 363,68 EUR bez PVN), lai uzsāktu būvniecību un precizētu patiesās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Priekules pilsētas Skolas ielas (D22) cietā seguma ieklāšana 0,4 km garumā’’ apstiprināšanu un publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.

 

62.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr. 659)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

63.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu biedrībai ‘’Mednieku klubs Asīte’’

(lēmums Nr. 660)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu biedrībai ‘’Mednieku klubs Asīte’’.

 

 

64.

   Par zemes ierīcības projekta  „Staņus Krogs”, Priekules pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

(lēmums Nr. 661)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta  „Staņus Krogs”, Priekules pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu.

 

 

65.

Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas atbrīvošanu

no amata

(lēmums Nr. 662)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 27.augustā pašvaldībā saņemts Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ivetas Kalnenieces iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas.

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata.

 

66.

Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu

no amata

(lēmums Nr. 663)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 31.augustā pašvaldībā saņemts Priekules novada bāriņtiesas locekles Antras Jusupovas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles amata pienākumu pildīšanas.

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.

 

67.

Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu

no amata

(lēmums Nr. 664)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 31.augustā pašvaldībā saņemts Priekules novada bāriņtiesas locekles Anitas Gruntes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles amata pienākumu pildīšanas.

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.

 

68.

Par Priekules novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu

(lēmums Nr. 665)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ir saņemts Priekules novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētājas amata kandidāta izvērtēšanas sēdes 2020.gada 14.septembra protokols Nr.2, kurā tiek ieteikts Priekules novada pašvaldības domei bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā ievēlēt Ilonu ŠLISERI.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu.

 

69.

Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesas sadarbību

(lēmums Nr. 666)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesas sadarbību.

 

70.

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

(lēmums Nr. 667)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

 

71.

Par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijā un Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā

(lēmums Nr. 668)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 7.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu un 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijā un Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

 

Protokola pielikumā: domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.598 līdz Nr.668

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:35

 

Sēdes vadītāja             (personiskais paraksts)                                     V.Jablonska

Sēdes protokolētāja     (personiskais paraksts)                          D.Tilgale

598. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.598           

          (protokols Nr.12,  1.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

599. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.599           

          (protokols Nr.12, 2 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

600. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „SC Grand”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                          

Nr.600           

          (protokols Nr.12, 3.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „SC Grand”

 

 

 1. SIA „SC Grand” par nekustamajiem īpašumiem GALVENĀ IELA 52 un RAIŅA IELA 41B, Priekulē (īpašums) sagatavoti, reģistrēti un nosūtīti sekojoši maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli:

- 2018.gadam Nr.2.6.48/18/2417 no 02.02.2018. Stājies spēkā 10.02.2018. Neapstrīdams kļuvis 06.03.2018. Nav apstrīdēts un nav paziņots, ka nebūtu saņemts. Paziņojumā iekļauta norāde par parādu. Paziņojumā ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.;

- 2019.gadam Nr.2.6.48/19/2978 un Nr.2.6.48/19/2979 no 01.02.2019. Stājušies spēkā 09.02.2019. Neapstrīdami kļuvuši 09.03.2019. Nav apstrīdēti un nav paziņots, ka nebūtu saņemti. Paziņojumos iekļauta norāde par parādu. Paziņojumos ietverts brīdinājums par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu.

 

 

 1. 24.09.2020. SIA „SC Grand” nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamajiem īpašumiem GALVENĀ IELA 52 un RAIŅA IELA 41B, Priekulē (pers.konta nr. NINO sistēmā 49238; 49239) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –                        EUR 1219,20;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                       EUR 353,07;

KOPĀ                                                                         EUR 1572,27.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „SC Grand”, reģ.nr.42103061891, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem GALVENĀ IELA 52 (kad.nr.6415 505 0010) un RAIŅA IELA 41B (kad.nr.6415 505 0009), Priekulē, Priekules novadā par laiku 01.01.2018. – 31.12.2019. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –                        EUR 1219,20;

nokavējuma nauda līdz 24.09.2020. –                       EUR 353,07;

KOPĀ                                                                        EUR 1572,27

(Viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit divi euro, 27 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2020.gada 31.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2020.gada 2.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. SIA „SC Grand”, siascgrand@inbox.lv;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristam;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

601. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.601           

          (protokols Nr.12,  4.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

602. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.602           

          (protokols Nr.12, 5.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

603. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.603           

          (protokols Nr.12,  6.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

604. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.604           

          (protokols Nr.12,  7.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

605. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.605           

          (protokols Nr.12,  8.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

606. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.606           

          (protokols Nr.12,  9.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

607. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.607           

          (protokols Nr.12,  10.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

608. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.608           

          (protokols Nr.12,  11.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

609. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.609           

          (protokols Nr.12,  12.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

610. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.610           

          (protokols Nr.12,  13.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

611. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.611           

          (protokols Nr.12,  14.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

612. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.612           

          (protokols Nr.12,  15.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

613. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.613           

          (protokols Nr.12,  16.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

614. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.614           

          (protokols Nr.12, 17.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

615. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.615           

          (protokols Nr.12,  18.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska