25.05.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.6)

25.05.2017. domes sēdes audioieraksts
25.05.2017. domes sēdes protokols Nr.6
207. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2015.gada 27.augustā apstiprinātajā „Priekules novada pašvaldība izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanās nolikumā”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 25.maijā                                                                                                                                   

Nr.207                   

          (protokolsNr.6,1.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2015.gada 27.augustā apstiprinātajā  „Priekules novada pašvaldība izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanās nolikumā”

 

Izvērtējot izglītojamo sasniegumus pēc 2015.gada 27.augustā apstiprinātā nolikuma, ir radušās vairākas pretrunīgas situācijas.

 1. Izvērtējot mācību sasniegumus pēc nolikuma apbalvojami ir izglītojamie, kuriem vidējai vērtējums ir augstākas par 8 ballēm, ja visas atzīmes ir ne zemākas kā 7 balles. Taču pagājušajā gadā bija 12 izglītojamie, kuriem vidējie vērtējumi bija virs 8, taču 1 mācību priekšmetā vērtējums bija zemāks (no 4-6). Toreiz Izglītības, kultūras un sporta komiteja nolēma, ka arī šie bērni ir apbalvojami ar naudas balvu, to samazinot par 5 euro. Tāpēc ir priekšlikums šo normatīvu iekļaut noteikumos, jo šāda situācija var atkārtoties.
 2. Par augstiem sasniegumiem sportā 3 skolēni jau ir saņēmuši Priekules novada pašvaldības apbalvojumu un naudas balvu. Tāpēc priekšlikums iekļaut noteikumos punktu par to, ka pašvaldība par vieniem un tiem pašiem sasniegumiem neapbalvo vairakkārt.
 3. Ir saņemts priekšlikums apbalvot arī tos skolēnus, kas ir izvirzīti uz valsts olimpiādes 3.kārtu.

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Papildināt Nolikumu ar 151. punktu šādā redakcijā:

 

‘’151. Ja pedagogs vai izglītojamais ir saņēmis citu pašvaldības apbalvojumu un naudas balvu par šajā nolikumā paredzētajiem sasniegumiem, atkārtoti apbalvojums netiek piešķirts.’’

 

 1. Papildināt Nolikumu ar 211. punktu šādā redakcijā:

 

‘’211. Ja izglītojamā mācību sasniegumi ir atbilstoši 21.punktā noteiktajam, bet vienā mācību priekšmetā vērtējums ir zemāks par 7, bet nav nesekmīgs, izglītojamam piešķir Goda diplomu un naudas balvu par 5 EUR zemāku, nekā 21.punktā noteiktā.’’

 

 1. Papildināt Nolikumu ar 23.5.. punktu šādā redakcijā:

 

‘’23.5. par to, ka pēc valsts olimpiādes 2.kārtas rezultātiem tiek uzaicināts uz valsts olimpiādes 3.kārtu – līdz 15 EUR’’.

208.Par dalību projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", Nr.8.3.2.2./16/I/001un priekšfinansējuma nodrošināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.208                   

          (protokolsNr.6,2.punkts)

Par dalību projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", Nr.8.3.2.2./16/I/001un priekšfinansējuma nodrošināšanu

            Valsts izglītības satura centrs (turpmāk VISC) ir uzsācis darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", Nr.8.3.2.2./16/I/001 (turpmāk- projekts) īstenošanu. Pašvaldība saņems finansējumu 38 944,99 euro aktivitāšu īstenošanai.

            Priekules novada pašvaldība būs VISC sadarbības partneris projekta realizēšanā un kā partnerim atbilstoši VISC izstrādātajam struktūras paraugam jāizstrādā individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu un jāizvirza savā padotībā esošās 2 izglītības iestādes kā projekta īstenotāji. Projekta darbību īstenošanas termiņš ir līdz 2023.gada 31.decembrim.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piedalīties Valsts izglītības satura centra projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", Nr.8.3.2.2./16/I/001 un nodrošināt projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu.

Lēmums nosūtams - Priekules novada pašvaldības izglītības vadītājai,  attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un finanšu nodaļas vadītājai.

209. Par dalību projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Nr.Nr.8.3.4.0/16/I/001un priekšfinansējuma nodrošināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.209                  

          (protokolsNr.6,3.punkts)

 

Par dalību projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Nr.Nr.8.3.4.0/16/I/001un priekšfinansējuma nodrošināšanu

            Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk IKVD) ir uzsācis darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" par ES struktūrfondu projekta  projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Nr.8.3.4.0/16/I/001 (turpmāk- projekts) īstenošanu.  Priekules novada pašvaldība būs IKVD sadarbības partneris projekta realizēšanā un kā partnerim atbilstoši IKVD izstrādātajam struktūras paraugam jāizstrādā Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai pašvaldībā. Projekta darbību īstenošanas termiņš ir līdz 2023.gada 31.decembrim.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piedalīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Nr.8.3.4.0./16/I/001 un nodrošināt projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu.

Lēmums nosūtams - Priekules novada pašvaldības izglītības vadītājai,  attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un finanšu nodaļas vadītājai.

210. Par kredītu projekta “Priekules novada “Ģimenes dārza” labiekārtošana” īstenošanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                 

 Nr.210                 

          (protokolsNr.6,4.punkts)

  Par kredītu projekta “Priekules novada “Ģimenes dārza” labiekārtošana” īstenošanai

               Priekules novada pašvaldībai ir piešķirts finansējums biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtā lauku attīstības 2014.-2020.gadam apakš-pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektam "Priekules novada “Ģimenes dārza” labiekārtošana ".

Projekta mērķis ir veikt Priekules novada “Ģimeņu dārza” teritorijas labiekārtošanas darbus, veicinot īpašas vietas radīšanu Priekules novadā un izveidojot brīvi pieejamu brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru vietējiem iedzīvotājiem un ikvienam Priekules viesim.

Projekta īstenošanas vieta ir Priekules novada “Ģimeņu dārzs” (Galvenā iela 3, Saules iela 1, Kalēju iela 6, Priekule). Teritorija (pļava ar koptu zālāju) ir pietiekami plaša, lai šeit varētu ilgus gadus turpināt iesākto tradīciju, bet dārzam pagaidām nav piešķirtas noteiktas aprises un tas ir grūti izstaigājams, jo īpaši vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Teritorijai blakus esošais auto stāvlaukums nav sakārtots un labiekārtos. Lai sasniegtu noteiktos projekta mērķus un atrisinātu iepriekš minētās problēmas, projekta laikā tiek veikta teritorijas labiekārtošana – taciņas, apgaismojums, soliņi, stāvlaukums, zālājs.

Lai šo projektu īstenotu, Priekules novada pašvaldība izsludināja iepirkumu “Priekules novada “Ģimenes dārza” labiekārtošana” (Nr.PNP2017/12), kurā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “A-LAND” par līgumcenu EUR 171 049.02, ar PVN 206 969.31. Autoruzraudzību veiks SIA V projekts par līgumcenu EUR 330.58,ar PVN EUR 400.00, būvuzraudzībai plānoti 3000 EUR. Tehniskā projekta izmaksas 2000.00 EUR. Kopējās izmaksas EUR 212 369.31

Projekts plānots īstenot līdz  2017.gada 31.decembrim.

Projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums EUR 203 734.00

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  1 deputāts Arnis Kvietkausks; ATTURAS -  1 deputāts Ilgonis Šteins; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 203 734.00 (Divi simti trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro ) Valsts Kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2018. gada jūniju.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

211. Par dzīvokļu Nr.3, Nr. 12, Nr.13 dzīvojamajā mājā “Brūzis”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov. reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.211                 

          (protokolsNr.6,5.punkts)

 

Par dzīvokļu Nr.3, Nr. 12, Nr.13 dzīvojamajā mājā “Brūzis”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov. reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Izskatot jautājumu par dzīvokļa Nr.3, Nr.12 un Nr.13 dzīvojamā mājā “Brūzis”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā tika konstatēts, ka:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Brūzis”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.6464 001 0244, nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.95. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0244  0,488 ha platībā, divstāvu dzīvojamās ēkas ar 16 dzīvokļiem.

Dzīvokļi Nr.3, Nr.12 un Nr.13 atrodas pašvaldības bilancē. Dzīvokļu īpašumi nav izveidoti.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu pirmo daļu dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi.

Saskaņā ar Kalētu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņu Nr.3dzīvokļiem dzīvojamā mājā “Brūzis”, Kalētos, Kalētu pagastā noteiktas sekojošas kopīpašuma un zemes domājamās daļas:

·         Nr. 3- 35/1000;

·         Nr.12- 40/1000;

·         Nr.13- 32/1000.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu- pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 17.punktu- lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums,6.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā “Brūzis”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 001 0244 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.3- 37,4 m² - 35/1000;

1.2. dzīvoklis Nr.12- 43,6 m²- 40/1000;

1.3. dzīvoklis Nr.13- 34,7 m²- 32/1000;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā pastāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Marinu Kokovihinu veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

Lēmums izsūtāms: 2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, 1 eks. finanšu nodaļai

 

212. Par debitoru parādu dzēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.212                 

          (protokolsNr.6,6.punkts)

 Par debitoru parādu dzēšanu

1.      Analizējot pašvaldības grāmatvedības uzskaitē esošos debitoru parādus, konstatēts, ka uz šī lēmuma Pielikumā minēto debitoru parādiem attiecināmi vai arī nav attiecināmi zemāk minēto normatīvo aktu nosacījumi, līdz ar to tos nepieciešams dzēst no grāmatvedības uzskaites datiem.

 

2.      Noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” (apstiprināti ar 26.05.2017. sēdes protokolu Nr. 10, 1.§) 2.punkts: Prasības (debitorus) un samaksātos avansus atzīst brīdī, kad pircējam dokumentāri noformē (sagatavots pieņemšanas-nodošanas akts, izsniegts rēķins u.c.) un nodod atsavināšanas dokumentā (līgumā, rēķinā u.c.) noteikto priekšmetu (krājuma priekšmets, pamatlīdzeklis un citi), vai arī sagatavo dokumentu, kas apstiprina pakalpojuma izpildi. Izņēmums ir gadījumi, kad līgumā ir minēti kādi citi nosacījumi (piemēram, ja ir nepieciešams abu pušu apstiprināts dokuments, lai priekšmeta nodošanu varētu uzskatīt par notikušu).

 

3.      Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5. pants:Dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks.

 

4.      “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” 10.panta (2) punkts: Dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, rakstveidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu […]. Dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

 

5.      Komerclikuma 406.pants: No komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst triju gadu laikā, ja likumā nav noteikts cits noilguma termiņš.

6.  Civillikuma 1895.pants nosaka: Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.

 

7.      Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.”.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” 2.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu,  Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta (2) punktu, Komerclikuma 406.pantu, MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 100.punktu un Finanšu komitejas 18.05.2017. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Pielikumā minētos debitoru parādus izslēgt no grāmatvedības uzskaites un pārtraukt turpmāku aprēķinu veikšanu Pielikumā minētajām personām.

 

2.        Uzdot Finanšu nodaļai līdz 31.07.2017. veikt attiecīgas korekcijas grāmatvedības uzskaites datos.

 

3.        Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai

 

PIELIKUMS 

213. Par īres līguma, īres maksas un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina anulēšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.213                

          (protokolsNr.6,7.punkts)

 

Par īres līguma, īres maksas un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina anulēšanu XX 

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

 1. Starp Bunkas pagasta padomi un XX, personas kods XX, 27.07.2004. noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokli „LĀČPLĒŠI”- 21, Bunkas pagastā.

Īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Īres līgumā veikti neatrunāti labojumi kā arī to kā īrnieki parakstījušas divas dažādas personas. Tas rada šaubas par līguma juridisko spēku.

 

 1. No Bunkas pagasta pārvaldes 25.05.2016. saņemta kopija no izraksta Nr.2 no zvērināta notāra Mildas Ancānes 1993.gada notariālā kārtībā taisīto aktu grāmatas – Akts Nr.184 no 27.12.1993., ar kuru XX, personas kods XX, iegūst īpašumā dzīvokli “Lāčplēši”-21, Bunkā, Bunkas pagastā.

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām, XX miris 23.10.2000.

Bunkas pagasta padomei 27.07.2004. nebija juridiska pamata izīrēt dzīvokli “Lāčplēši”-21, Bunkā, Bunkas pagastā un XX kā XX dēlam bija jākārto mantojuma lieta.

 

 1. Noteikumu “Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” (apstiprināti ar 26.05.2016. sēdes protokolu Nr. 10, 1.§) 2.punkts: Prasības (debitorus) un samaksātos avansus atzīst brīdī, kad pircējam dokumentāri noformē (sagatavots pieņemšanas-nodošanas akts, izsniegts rēķins u.c.) un nodod atsavināšanas dokumentā (līgumā, rēķinā u.c.) noteikto priekšmetu (krājuma priekšmets, pamatlīdzeklis un citi), vai arī sagatavo dokumentu, kas apstiprina pakalpojuma izpildi. Izņēmums ir gadījumi, kad līgumā ir minēti kādi citi nosacījumi (piemēram, ja ir nepieciešams abu pušu apstiprināts dokuments, lai priekšmeta nodošanu varētu uzskatīt par notikušu).

No iepriekš minētā secināms, ka noslēgtais īres līgums nevar būt par likumīgu pamatu īres maksas aprēķināšanai. XX arī nav veicis maksājumus par īri.

 

 1. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” otrā panta pirmais punkts: Nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai – šajā likumā noteiktajos gadījumos – lietošanā ir nekustamais īpašums.

Tā kā iepriekš minētā īres līguma juridiskais spēks ir apšaubāms, tad nav bijis pamatojuma arī nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam XX par nekustamo īpašumu “Lāčplēši”-21, Bunkā.

 

 1. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 30.04.2017. XX par īri minētajā dzīvoklī ir aprēķināta īres maksa EUR 1035,03 apmērā un nekustamā īpašuma nodoklis par laiku 01.01.2012. – 31.12.2017. EUR 42,22 apmērā.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, noteikumu “Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” 2.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta trešo punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt par spēkā neesošu no noslēgšanas brīža, t.i. no 27.07.2004. starp Bunkas pagasta padomi un XX (XX), personas kods XX, noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa “LĀČPLĒŠI”-21, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā īri.

 

2.      Anulēt XX līdz 30.04.2017. aprēķināto īres maksu EUR 1035,03 (Viens tūkstotis  trīsdesmit pieci euro, 03 centi) un nekustamā īpašuma nodokli par laiku 01.01.2012. – 31.12.2017. EUR 42,22 (četrdesmit divi euro, 22 centi) apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu.

 

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai veikt attiecīgas korekcijas grāmatvedības uzskaites datos.

 

4.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

-          XX, XX;

-          Bunkas pagasta pārvaldei;

-          Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

-          Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram.

214. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Atvari”-1, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 900 0026, nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.214               

          (protokolsNr.6,8.punkts)

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Atvari”-1, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 900 0026, nodošanu atsavināšanai

 

2017.gada 24.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Atvari”-1, Virgas pag.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Atvari” Virgas pagastā sastāv no divu dzīvokļu mājas un zemes 0,1430 ha platībā. Ir izveidoti dzīvokļu īpašumi un reģistrēti zemesgrāmatā. Dzīvoklis Nr.2 reģistrēts zemesgrāmatā uz iesniedzējas vārda.

Nekustamais īpašums „Atvari”-1, kadastra Nr.6498 900 0026, Virgas pagastā sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo dzīvokļa platību 63,9 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 6379/1276 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0282 001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0282. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas 2015.gada 22.septembrī uz Priekules novada pašvaldības vārda Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000100400-1.

Dzīvoklis Nr.1 ir izīrēts citai personai. Iesnieguma iesniedzēja ir informēta par īrnieku.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 7.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta:

·         trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem;

·       piektās daļas 2.punkts nosaka, ka ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu.

 

Dzīvokļa īrniekam tika nosūtīta  informatīva vēstule.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 7.punktu, 5.panta pirmo daļu, 45.panta trešo daļu un piektās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Atvari”-1, kadastra Nr.6498 900 0026, Virgas pagastā, Priekules novadā- dzīvoklis Nr.1 ar kopējo platību 63,9 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 639/1276 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0282 001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0282.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai pasūtīt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) novērtēšanu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, XX; Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai; Finanšu nodaļai; Virgas pagasta pārvaldei.

215. Par Priekules novada pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                   

Nr.215            

          (protokolsNr.6,9.punkts)

  Par Priekules novada pašvaldības kustamās mantas nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

                        Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai (turpmāk – komisija), pamatojoties uz Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas ierosinājumu, uzdots organizēt kustamās mantas atsavināšanu.

            Saskaņā ar komisijas rīcībā nodoto informāciju atsavināšanai nododamā kustamā manta ir vieglā pasažieru automašīna – Opel Zafira, reģ.Nr.EJ9226, VIN nr.W0L0TGF752020709, izlaiduma gads: 201, reģ. apliecības Nr.AE0979295 (turpmāk – transportlīdzeklis).

            Ar Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sēdes 2017.gada 19.aprīļa protokolu Nr.2.4.4 – 8 – 2017, transportlīdzekļa vērtība saskaņā ar sertificēta vērtētāja uzziņu Nr.36/2017 noteikta 120 EUR.

Ņemot vērā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, tas nav derīgs lietošanai un nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju realizācijai.

           

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu piekto daļu kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Atbilstoši šā panta septītajai daļai nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmajai daļai izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.              Atsavināt vieglo pasažieru automašīnu OPEL ZAFIRA, izlaiduma gads – 2001., valsts reģ.Nr. EJ9226, par nosacīto cenu 120,00 EUR, izsoles solis 2,00 EUR, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē par brīvu cenu.

2.                       Apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus.

3.                       Izsludināt un organizēt kustamās mantas izsoli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Par lēmuma izpildi atbildīga Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

Par šā lēmuma izpildes kontroli atbildīgs pašvaldības izpilddirektors.

 

Lēmums paziņojams īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

PIELIKUMS

216. Par nekustamā īpašuma ”Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.216          

          (protokolsNr.6,10.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma ”Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 

 2017.gada 16.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Mežvidi”, kadastra Nr. 6458 002 0070, Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Mežvidi”, Kalētu pagastā pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.124.

Nekustamais īpašums „Mežvidi”, kadastra Nr. 6464 001 0355, Kalētu pagastā sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0355  0,26 ha platībā. Uz zemes vienības atrodas viena dzīvokļa dzīvojamā māja 61 kvm. platībā un saimniecības ēka. Ēku tehniskais stāvoklis ir slikts.  Māja ilgus gadus nav apdzīvota.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums „Mežvidi”, Kalētu pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Kalētu pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mežvidi”, kadastra Nr.6464 001 0355, Kalētu pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

 

PIELIKUMS

 

217. Par nekustamo īpašumu ”Dzeguzītes” un “Mazniedras”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.217          

          (protokols Nr.6,11.punkts)

Par nekustamo īpašumu ”Dzeguzītes” un “Mazniedras”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Dzeguzītes” un “Mazniedras”, Kalētu pagastā nodošanu atsavināšanai, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Dzeguzītes”, kadastra Nr.6464 003 0077, Kalētu pagastā pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas 2017.gada 15.maijā Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000567158.

Nekustamais īpašums “Dzeguzītes”, Kalētu pagastā sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0076  3,14 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,93 ha.

Nekustamais īpašums „Mazniedras”, kadastra Nr. 6464 003 0004, Kalētu pagastā pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas 2017.gada 15.maijā Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000567151.

Nekustamais īpašums “Mazniedras”, Kalētu pagastā sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0009  2,11 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,99 ha.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Augstāk minētie nekustamie īpašumi Kalētu pagastā nav nepieciešami pašvaldības un Kalētu pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai sekojošus pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus Kalētu pagastā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

1.1.  „Dzeguzītes”, kadastra Nr.6464 003 0077, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 003 0076- 3,14 ha;

1.2.  “Mazniedras”, kadastra Nr.6464 003 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 003 0009- 2,11 ha.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

 

PIELIKUMS

218. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.218          

          (protokolsNr.6,12.punkts)

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX

               Priekules novada pašvaldībā 21.04.2017. saņemts XX pilnvarotās personas XX iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.4/17/1206-S) ar lūgumu nodot zemi īpašumā bez atlīdzības pie dzīvokļa Altajs, dz.5, Priekules pagastā, Priekules novadā.

 Nekustamo īpašumu – dzīvokli Altajs, dz.5, Priekules pagastā, Priekules novadā XX ieguvusi savā īpašumā saskaņā ar Vienošanos par nodošanu īpašumā pret pajām, kas noslēgts pie zvērinātas notāres Mildas Ancānes starp Liepājas rajona paju sabiedrību „Priekule” un XX (Privatizācijas akts Nr.148pais-617021).

18.07.2011. XX mirusi.

20.04.2017. XX (XX) pie Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Aijas Burbeckas saņēmusi mantojuma apliecību Nr. 1820.

           Lai XX varētu iereģistrēt zemesgrāmatā mantojumu, nepieciešams pašvaldības lēmums par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nekustamais īpašums Altajs, Priekules pagastā, Priekules novadā - zemes gabals ar kadastra Nr.6482 004 0088, zemes gabala kopējā platība 1,2154 ha, uz kura atrodas namīpašums 3-stāva 12 dzīvokļu dzīvojamā ēka reģistrēts Liepājas tiesu zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 188. Īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Priekules pagasta pašvaldībai (tagad Priekules novada pašvaldībai).

              Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.daļa nosaka, „Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.”

             XX ir piešķirama īpašumā zeme bez atlīdzības pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis Nr.5 ,“Altajs”, Priekules pagastā, Priekules novadā – 506/5935 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 004 0088, zemes gabala kopējā platība 1,2154 ha

          

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas

17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Nodot īpašumā bez atlīdzības pie dzīvokļa  ‘’Altajs’’, dz.Nr.5, Priekules pagastā, Priekules novadā

2.        Nekustamā īpašuma – “Altajs” , Priekules pagastā, Priekules novadā – 4070/52630 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 004 0088, zemes gabala kopējā platība 1,2154 ha.

3.        Noslēgt ar XX vienošanos par 1. punktā minētās zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

4.        Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I.Avotiņa un nekustamo īpašumu speciāliste I.Lācīte.

5.        Ar 2017. gada 1. jūniju veikt XX nekustamā īpašuma nodokli par šo īpašumu.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

                1 eks. XX:XX;

                1 eks. XX : XX;

                1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei (tālr.63454740)

 

219. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „KANU ATVARS”, sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.219         

          (protokols Nr.6,13.punkts)

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „KANU ATVARS”, sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

2017.gada 11.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Kanu Atvars”, juridiskā adrese "STIEBRIŅI”, Virgas pagasts, Priekules novads, pārstāves XX (turpmāk – iesniedzēja), iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/17/1389 – S), kurā lūgts piešķirt finansiālu atbalstu inventāra – detaļu komplekta iegādei dalībai FEI solidaritātes programmas seminārā apmērā un FEI CAI*2 sacensībās 275 EUR. Kā arī dalības izmaksu segšanai šādām aktivitātēm:

1) biedru maksa – 145 EUR;

2) dalības maksa starptautiskajās FEI CHI 2* sacensībās – 250 EUR;

3) dalības maksa Baltijas kausa sacensību 2.posmā Latvijā – 250 EUR;

4) dalības  maksa Baltijas kausa sacensību posmā Igaunijā – 120 EUR.

Kopējais finansiālais atbalsts, kuru lūdz piešķirt iesniedzēja ir 1035 EUR.

            Izvērtējot iesniegumā minēto lūgumu pēc būtības, Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

[1] Iesniedzēja atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.2.un 8.punktam.

[2] Iesniegums noformēts atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām.

[3]  Iesniegumam pievienota informācija, kas apliecina panākumus attiecīgās nozares sacensībās, konkursos, olimpiādēs (neapliecinātas protokolu kopijas no sacensībām). Iesniegumam pievienotie sacensību rezultātu protokoli ir publiski pieejami Fédération Equestre Internationale (FEI) mājas lapā http://www.fei.org, Latvijas jātnieku federācijas mājas lapā http://www.leflatvia.lv/web/?id=416392. Pievienoto dokumentu neapliecināšana, vērtējot iesniegumu pēc būtības, atzīstama par maznozīmīgu.

[4] Ņemot vērā iesniegumam pievienoto informāciju par komandas panākumiem, iesniedzējas pieteikums atzīstams par atbilstošu saistošo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām.

[5] Iesniedzēja papildus paskaidrojusi, ka pieprasītā finansējuma pamatotību nosaka sacensību nolikumi. Precīzas dalības maksu summas tiks atšifrētas, iesniedzot finansējuma izlietošanas atskaites, jo uz pieteikuma iesniegšanas brīdi tās nav precīzi nosakāmas.  Sacensību nolikumi pieejami iepriekš minēto sacensību organizatoru mājas lapās.

[6] Atbilstoši saistošo noteikumu 5.punktam  pretendentiem ir tiesības lūgt atbalstu inventāra iegādei, dalībai valsts un starptautiskās sacensībās, konkursos, olimpiādēs [..] un transporta izmaksām, kas saistītas ar nokļūšanu uz sacensību, konkursu [..] norises vietām. Tā kā saistošie noteikumi neparedz pretendentiem tiesības lūgt atbalstu izmaksām, kas saistītas ar biedru naudas maksājumu segšanu, tad pieteikums šajā daļā par finansiālā atbalsta piešķiršanu 145 EUR apmērā ir noraidāms.

[7] Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.2.punktu maksimālais piešķiramais atbalsts pretendentiem ir 711,44 EUR. Līdz ar to iesniedzējai piešķiramais finansiālais atbalsts pieejams 711,44 EUR apmērā.

Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komiteja sniegusi pozitīvu atzinumu atbalsta piešķiršanai 711,44 EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 10.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt biedrībai „KANU ATVARS”, juridiskā adrese "STIEBRIŅI”, Virgas pagasts, Priekules novads, 711,44 EUR apmērā inventāra iegādei un dalības maksu segšanai vietējās nozīmes un starptautiskajās sacensībās.

 

Par lēmuma izpildi un kontroli atbildīgs novada sporta vadītājs.

Lēmums paziņojams pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai.

 

Lēmums apstrīdams viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas Liepājas tiesā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, Liepājā, iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzot Priekules novada pašvaldības domei.

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

220. Par Priekules novada pašvaldības domes deputātes A.Braunas deputāta pilnvaru izbeigšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.220         

          (protokolsNr.6,14.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības domes deputātes A.Braunas deputāta pilnvaru izbeigšanu

            Priekules novada pašvaldībā 2017.gada 9.maijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputātes Artas Braunas iesniegums (reģ.Nr. 2.1.4/17/1360-s) par deputāta pilnvaru nolikšanu, jo uzsāk darbu kā pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Priekules nami”, reģ. Nr.  valdes locekle un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 38. panta otrās daļas 5.punktam pašvaldības domes deputāts nedrīkst ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, un 3.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls);, ; PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Arnis Kvietkausks; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Deputāte Arta Brauna, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

1.      Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes deputātes Artas Braunas deputāta pilnvaras izbeidzas ar 2017.gada 25.maiju.

2.      Pašvaldības domes priekšsēdētājai nosūtīt Priekules novada vēlēšanu komisijai rakstveida informāciju par pašvaldības domes deputātes Artas Braunas pilnvaru izbeigšanos.

Nosūtāms: 1)Priekules novada vēlēšanu komisijai, 2)A.Braunai 

221. Par daļu no pašvaldības zemes “Lāčplēši” Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., iznomāšanu XX, XX un daļu zemes “Spīdolas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., XX

  LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.221         

          (protokolsNr.6,15.punkts

Par daļu no pašvaldības zemes “Lāčplēši” Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu XX, XX un daļu zemes “Spīdolas”, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules nov.,  XX

               Priekules novada pašvaldībā saņemts XX dzīvojoša XX, 12.04.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/1105-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  pašvaldības zemes “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0084,  0,25 m2 platībā malkas šķūnīša uzturēšanai.

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 19.04.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/1170-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  pašvaldības zemes “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0084,  0,25 m2 platībā malkas šķūnīša uzturēšanai.

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX dzīvojoša XX, 12.04.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/1106-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  pašvaldības zemes “Spīdolas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0237,  0,25 m2 platībā malkas šķūnīša uzturēšanai

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0201 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000558881 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

XX un XX minētā zeme nepieciešama malkas šķūņa būvniecības legalizācijai, malkas šķūnis dabā jau ir uzcelts, nepieciešams sakārtot dokumentāciju.

Nekustamais īpašums “Spīdolas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0237 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000531610 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

XX minētā zeme nepieciešama malkas šķūņa būvniecības legalizācijai, malkas šķūnis dabā jau ir uzcelts, nepieciešams sakārtot dokumentāciju

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, daļu no zemes ar nosaukumu “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201  25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.06.2017. līdz 31.05.2027., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Iznomāt XX, daļu no zemes ar nosaukumu “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201  25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.06.2017. līdz 31.05.2027., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

3.      Iznomāt XX, daļu no zemes ar nosaukumu “Spīdolas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0237 25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.06.2017. līdz 31.05.2027., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

4.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

5.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

6.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 1 eks. XX,XX

 1 eks. XX, XX.

 1 eks. XX, XX.

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

PIELIKUMI

 

222. Par daļu no zemes Liepu iela 4, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0054, iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.222         

          (protokolsNr.6,16.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                

Par daļu no zemes Liepu iela 4, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0054, iznomāšanu XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 18.04.2017. iesniegums Nr. 2.1.4/17/1136-S  ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes Liepu iela 4, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0054 , 0,19 ha  platībā ēku uzturēšanas vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0054 Mazgramzdā, Priekules pagastā, Priekules novadā reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.194 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Uz augstākminētās zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka.

            10.02.2016. XX noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA “Priekules nami”.

Līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Parādu XX nav.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar nosaukumu Liepu iela 4, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6482 009 0054 0,19 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.06.2017. līdz 31.05.2027. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. XX: XX.

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

 

 

 

PIELIKUMS 

223. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepu iela 4, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.223         

          (protokolsNr.6,17.punkts

 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepu iela 4, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.,  XX

 

 2017.gada 27.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1267-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes Liepu iela 4, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, 0,32 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0054 Mazgramzdā, Priekules pagastā, Priekules novadā reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.194 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX nomas līgums nav slēgts.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt daļu no nekustamā īpašuma Liepu iela 4, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekule novads, kadastra apzīmējums 6482 009 00054, 0,32 ha platībā, slēdzot līgumu ar XX,dzīvojošu XX, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 18.maija līdz 2022.gada 17.maijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos             nodokļus. 

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX, dzīvojošai XX,

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

 

224. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Bērzu iela 7, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., un zemes nomu Lauku iela 2, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., SIA “ES FLORA”

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.224         

          (protokolsNr.6,18.punkts

 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Bērzu iela 7, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., un zemes nomu Lauku iela 2, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., SIA “ES FLORA”

 

2017.gada 11.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1079-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Es Flora”, reģ.nr. 42103076064 īpašnieces XX, dzīvojošasXX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes Bērzu iela 7, Saulaine, Priekules pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 006 0021 , 0,2633 ha platībā un zemi Lauku iela 2, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 006 0213,  0,2408 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0021 Bērzu iela 7, Saulaine, Priekules pagastā, Priekules novadā 0,4133 ha platībā, ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Daļa no zemes Bērzu iela 7, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., 0,3 ha iznomāta XX, viņam piederošo ēku uzturēšanai.

Iespējamā iznomājamā platība, no augstākminētā īpašuma ir 0,1133 ha.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0213, Lauku iela 2, Priekules pag., Priekules nov., 0,2408 ha platībā,  ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar SIA “ES FLORA” nomas līgums nav slēgts.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. Punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                               Iznomāt daļu no nekustamā īpašuma Bērzu iela 7, Saulaine, Priekules pagasts, Priekule novads, kadastra apzīmējums 6482 006 0021, 0,1133 ha platībā, un nekustamo īpašumu Lauku iela 2, Saulaine, Priekules, pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 006 0213, 0,2408 ha platībā, slēdzot līgumu ar SIA “ES FLORA”, reģ.nr. 42103076064 , (1.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 18.maija līdz 2022.gada 17.maijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos             nodokļus. 

               - Līgumā iekļaujot punktu, ka līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja minētajās zemes vienībās tiks paredzēta būvniecība.

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA “ES FLORA” īpašniecei XX,XX,

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS