26.02.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3).

1.§ Par nekustamā īpašuma nomu Upes ielā 5, Priekule, Priekules novads

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma nomu Upes ielā 5, Priekule, Priekules nov. kurā tiek iznomāts pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kas sastāv no divām ēkām, kadastra apzīmējums 6415 005 0044 001 un 6451 005 0046 002, bijušās sporta zāles un kafejnīcas ēkas un vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 005 0046, 7676 m² platībā tiek konstatēts, ka :

 [1.] 2003.gada 17.jūlijā starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) SIA „Prometejs 5” tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 48 par ēkām Upes ielā 5, Priekulē kadastra apzīmējums 6415 005 0044 001 un 6451 005 0046 002 -bijušā sporta zāles un kafejnīcas ēkas nomu, un termiņš bija noteikts līdz 2013.gada 1.jūlijam.

[2.] Ar Priekules novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu (prot. Nr. 5) 55§ ”Par 17.07. 2003. Telpu nomas līguma Nr. 48 pagarināšanu ar SIA „Prometejs 5” īpašumā Upes ielā 5, Priekulē” tika pagarināts nomas līgums par ēkām līdz 2015.gada 30.jūnijam, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk tekstā –likums) 6.¹ panta pirmās daļas nosacījumus, ka cita nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12.gadiem.

 [3.] Likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"  6.¹ panta pirmajā daļā ir noteikts, „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, līdz ar to  noteiktais nomas līguma termiņu netiek pagarināts.

[4.] Šā likuma 6.¹ panta trešā daļa noteic, ka valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, arī atsevišķā nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets.

[5.]Uz šā likuma pamata ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.515. Šo noteikumu 9.punkts noteic, ka iznomātājam ir tiesības, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

[6.]Šajos noteikumos nav minēti izņēmumi, uz kuriem varētu tik pagarināts telpu nomas līgums.

[7.] Minētās ēkas atrodas uz zemes vienības Upes iela 5, Priekule, Priekules nov. par šī zemes vienības nomu 2005.gada 14.septembrī starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) (Iznomātājs) un SIA „Prometejs 5” (Nomnieks) tika noslēgts zemesgabala nomas līgums. Nomas mērķis – ražotnes – darbam ar metāla apstrādi, metālu konstrukciju izgatavošanai, tirdzniecībai un austersēņu audzēšanai, izveidei un apsaimniekošanai. Nomas līguma termiņš ir noteikts līdz  2023.gada 30.aprīlim (pamatojoties uz 27.06.2013. Priekules novada domes lēmumu prot.Nr.2, 13.§).

[8.] Likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"  6.¹ panta pirmajā daļā ir noteikts, „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

[9.]Noslēdzot zemes nomas līgumu netika ņemta vērā Civillikuma 968.panta norma- ēkas un zemes nedalāmības princips. Civillikuma 968.pantā ir noteikta norma par ēku un zemes nedalāmības principu, t.i. ”ja  uz zemes  uzcelta un cieši ar to savienota ēka ir atzīstama par tās daļu”. Pastāvot ēkas un zemes vienotības principam, īpašuma atsavināšana iespējama tikai ēkas un zemi atsavināt vienlaikus, bet nekādi ne atsevišķi viena bez otra, t.i., Līgumi jāslēdz vienlaikus, ja tiek iznomāta zeme un uz tās atrodošās ēkas).

 [10.]Telpu nomas līguma trešās daļas 3.13. punktā minēts, ka beidzoties šī līguma darbības termiņam, vai arī to laužot, Nomniekam telpas ir jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī kā tās tika pieņemtas. 3.16. punktā minēts, ka atstājot telpas ar līguma termiņa izbeigšanos vai līguma laušanu, Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņa piederošās mantas un tikai tos telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas. Līguma 3.17. punktā minēts ,ka kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem Nomnieks var prasīt tikai tajā gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs ir ticis rakstiski saskaņots ar iznomātāju, un iznomātājs rakstiski ir izteicis savu piekrišanu to kompensēt.

[11.] To, ka Nomnieks, ievērojot nomas līguma nosacījumus un ir veicis    nomas telpās remontu apliecina 2008.gada 17.aprīlī  sastādītais akts Nr.2 par remontdarbu veikšanu Upes ielā 3, Priekulē un Upes ielā 5, Priekulē. Apsekošanā tika konstatēts, ka ēkas –(nosaukums bijusī kafejnīca), kas atrodas Upes ielā 5, otrajā stāva koridorā laika posmā no 17.07.2003. līdz 17.04.2008 veikts remonts. Koridorā ir ielikti iekaramie griesti, ievilkta no jauna elektroinstalācija, no jauna izbūvēta tualete. Telpas Nr. 11 un Nr. 12 veikts remonts , ielikti pakešu logi, ieklāta jauna grīda (OSB) un virs tās ir lamināts, ievilkta jauna elektroinstalācija, uzmontēti iekaramie griesti, ievilkts ūdensvads.

[12.] Apskates akts liecina par to, ka Nomnieks ir daudz paveicis, lai uzturētu pienācīgā kārtībā nedzīvojamās telpas ēkā (bijusī kafejnīca).

[13.] Nomnieks citus pierādījumus pašvaldībā nav iesniedzis un līdz šim nav iesniegta izdevumu tāme vai piestādīti čeki, bez sertificēta vērtējuma nav iespējams noteikt finansiālo ieguldījumu apmēru.

 

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus un to, ka iznomāto ēku ir maksimālais termiņš ir beidzies un normatīvie akti neparedz šāda līguma  pagarināšanu ,un to,  ka ēkas saistītas ar zemesgabalu Upes iela 5, Priekule, Iznomātājs (Priekules novada pašvaldība)  konstatē, ka vienlaicīgi ar telpu nomas līgumu izbeidzams  arī zemes nomas līgums.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmo daļu,    2015.gada 19.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2015.gada 1.jūliju izbeigt pirms termiņa ar SIA „Prometejs 5”, reģistrācijas Nr. 42103015479, juridiskā adrese Liepājas iela 3-31, Priekule, Priekules nov. 2005.gada 14.septembra zemesgabala nomas līgumu, par zemes vienības Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., nomu 7676 m² platībā.

 Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

           Šo lēmumu  var pārsūdzēt vispārējas  jurisdikcijas kārtībā – Liepājas tiesa, Republikas iela 14/Tiesu iela 5,Liepājā, LV-3401.

 Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka šis lēmums  adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Lēmums nosūtāms;

1eks. SIA „Prometejs 5” valdes loceklim Arnim Rozneram, adrese: Ganību iela 5, Priekule, Priekules nov., LV-3434

1. eks. Finanšu nodaļai

 1 eks. Attīstības  plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei 

2.§ Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā

 Pamatojoties uz 1999.gada 13.jūlija MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Priekules novada pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2014.gada izdevumus un aprēķinājusi viena skolēna izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt viena skolēna izmaksas 2015. gadā Priekules novada izglītības iestādēs saskaņā ar     pielikumu.

2.      Par lēmuma izpildi atbild Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

Lēmums nosūtāms:

Izglītības vadītājai Agritai Purviņai

Finanšu nodaļai

Izglītības iestādēm, ar kurām ir savstarpējie norēķini

 

Pielikumā: 1.pielikums- Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāme par 2014.gadu uz 1 lp.

3.§ Par Priekules novada pašvaldības Priekules vidusskolas nolikuma „Par stipendijām 10.-12.klašu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās” apstiprināšanu

 Priekules novada vidusskolas vadība sagatavojusi un iesniegusi nolikumu „Par stipendijām 10.-12.klašu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās.”

 

Stipendiju mērķis – motivēt izglītojamos paaugstināt savus mācību sasniegumus.

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Priekules vidusskolas nolikumu „Par stipendijām 10.-12.klašu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās”.

 

2.      Noteikt, ka nolikums ir spēkā ar 2015.gada 1.martu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības Priekules vidusskolas nolikums „Par stipendijām 10.-12.klašu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās” uz 1 lp.

4.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Smilšgravas’’, Kalētu pagasts, Priekules nov., iegūšanu pašvaldības īpašumā

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas 30.01.2015. iesniegums Nr.2.1.17/10, iereģistrēts ar Nr.2.1.3/228, par nekustamā īpašuma „Smilšgravas” kadastra Nr. 6464 001 0367, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0367  1 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, pašvaldības funkciju veikšanai.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Smilšgravas”, kadastra Nr.6464 001 0367, Kalētu pagastā, Priekules novadā, reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000469915, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0367 1,0 ha platībā (turpmāk tekstā- Nekustamais īpašums). Īpašnieks – I. I.

Nekustamais īpašums robežojas ar pašvaldības īpašumu „Tērces”, kadastra Nr.6464 001 0236, uz kuras atrodas attīrīšanas ietaises.

Nekustamajam īpašumam „Tērces” Kalētu pagastā, nav nodrošināta piekļuve. Vienīgais ceļš ved cauri nekustamā īpašuma „Smilšgravas” zemes vienībai ar kadastra apz.6464 001 0367. Kā arī realizējot ERAF projektu par kanalizācijas tīkla rekonstrukciju, pāri zemes vienībai tika ievilkta jauna kanalizācijas trase, uzbērts ceļš (saskaņojot ar īpašnieku). Līdz ar to nekustamā īpašuma īpašniekam, kurš nodarbojas graudaugu audzēšanu, ir apgrūtināta zemes izmantošana.

Nekustamā īpašuma zemes vienības Zemes robežu plānā kā apgrūtinājums nav norādīts servitūta ceļš.

Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk tekstā- Likums) 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, turklāt Likuma 21.pants nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Likuma 77.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. Likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts, ka pašvaldības autonoma funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:

1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu;

2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu;

3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.

Minētā likuma 8.pants nosaka, ka publiskai personai aizliegts iegādāties īpašumā vai lietošanā mantu vai arī pasūtīt pakalpojumus vai darbus par acīmredzami paaugstinātu cenu.

Nekustamā īpašuma īpašniece piedāvāja pašvaldībai iegādāties īpašumu par 2000 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 77.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 8.pantu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iegādāties nekustamo īpašumu „Smilšgravas”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6464 001 0367, kas sastāv no zemes gabala 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0367.

2.      Apmaksu veikt no Kalētu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.

3.      Atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi  Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja A.Driviņa.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei

5. Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas sastāvā

 2015.gada 11.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts vides uzraudzības komisijas locekles Irutes Ziņģes iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.2.1.3/289) ar lūgumu atbrīvot viņu no vides uzraudzības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

2015.gada 24.februārī pašvaldībā saņemts pašvaldības būvinženiera Jāņa Skadiņa iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.2.1.3/364) ar lūgumu atļaut darboties vides uzraudzības komisijā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas nolikuma 2.punktu, kas nosaka, ka vides uzraudzības komisiju izveido ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā un izmaiņas tās sastāvā veic ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atbrīvot Iruti Ziņģi no vides uzraudzības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2015.gada 27.februāri.

2.      Iekļaut vides uzraudzības komisijas sastāvā Jāni Skadiņu ar 2015.gada 2.martu.

 

Lēmums nododams:

Personālspeciālistei S.Ozoliņai

Finanšu nodaļai

6.§ Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Sigitas KĀPIŅAS iesniegums (reģ.Nr.2.1.3./297 no 12.02.2015.), kurā lūgts atkārtoti viņu ievēlēt par  Priekules novada bāriņtiesas locekli.

S.KĀPIŅA atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta izvirzītajām prasībām, Priekules novada bāriņtiesas sastāvā strādāja no 2009.gada  25.septembra.

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, kā arī uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Par Priekules novada bāriņtiesas locekli atkārtoti ievēlēt Sigitu KĀPIŅU uz pieciem gadiem, sākot ar 2015.gada 26.februāri.

 

Lēmums nododams:

Priekules novada bāriņtiesai

Finanšu nodaļai

Personālspeciālistei S.Ozoliņai

7.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai G.T. uz nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts G. T., dzīvojoša [dzīvesvieta], Rīgā, 16.01.2015. iesniegums, iereģistrēts 19.01.2015. ar Nr.2.1.4/154, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.0110088 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sastāvošam no divām zemes vienībām :[:]- 0,6 ha un [:]- 0,4 ha, saimnieciskā darbība netiek veikta.           

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35.punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piemērot 2015.gadā G. T., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese] 1,0 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sastāvošam no divām zemes vienībām: [:]- 0,6 ha un [:]- 0,4 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.
 2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. G.T.,[adrese], Rīgā, LV-1015

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei

8.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem J. S.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi J. S., dzīvojoša [dzīvesvieta], Bunkas pagastā, Priekules novadā, 28.01.2015. iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu  [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

J.S. īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēkas [adrese], Bunkas pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr.[:] 5.35  ha platībā

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400555 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu , atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

  Piemērot 2015. gadā   nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai J.S.  pers. kods[:]  par zemi  [adrese] ar kadastra Nr.[:]  5.35  ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

   1 eks.  Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei

   1 eks.  J.S.: [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 

9.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L. A.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi L. A. , dzīvojošas [dzīvesvieta], Saldus pilsēta, Saldus  novadā, 29.01.2015. iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/206) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:] , kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

L. A.  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1. Zeme un ēka [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:] (1/3 domājamā daļa)  10.7 ha platībā.

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

L.A.apliecina, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 8400853 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu , atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  Piemērot 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  L. A., pers. kods [:],  par zemi [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.[:]  10.7  ha platībā (1/3 dom. daļai).

 

Lēmums izsūtāms:                                         

   1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei

   1 eks. L.A.:[adrese], Saldus, Saldus novads, LV-3801

10.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, kā represētai personai A. K. īpašumam [adrese] Gramzdas pag., Priekules nov. par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja A.K., adrese [adrese] Liepāja 11.02.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/290, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese] Gramzdas pag. Priekules nov.

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka A. K. ir politiski represētā persona un zeme un ēkas ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. A.K. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov.        

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu A.K. par 50%, kā represētai personai 1/3 daļai īpašumam [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov., 0,09 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:], par 2015. gadu. 
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.A.K.

1 eks. G Briekmanei

11.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai A.F. īpašumam [adrese], Priekule, Priekules nov. par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja A. F., dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, Priekules novads iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 15.01.2015. ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/137, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese] Priekule, Priekules nov. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka A. F. ir politiski represētā persona un dzīvoklis ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. A.F. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese], Priekule, Priekules nov.           

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 2.daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu A. F. par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], Priekule, Priekules nov., kadastra Nr.[:], par 2015. gadu.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

 

Lēmums izsūtāms:

1eks.A.F., 1 eks. G Briekmanei

12.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, kā represētai personai E.N. īpašumam [adrese] Gramzdas pag., Priekules nov. par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja E.N., adrese [adrese], Gramzdas pag., Priekules novads 22.01.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/175, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese] Gramzdas pag. Priekules nov.

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka E. N. ir politiski represētā persona un zeme un ēkas ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. E. N. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese],  Gramzdas pag., Priekules nov.       

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu E.N. par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], Gramzdas pag. Priekules nov., 8,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:], par 2015. gadu.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. E.N., 1  eks. G. Briekmanei

13.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, kā represētai personai L.O. īpašumam [adrese] Gramzdas pag., Priekules nov., par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja L. O., adrese [adrese],  Gramzdas pag., Priekules novads, 22.01.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.2.1.4/174, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov.

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka L. O. ir politiski represētā persona un zeme un ēkas ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. L.O. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov.        

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu L. O. par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov., 23,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:], par 2015. gadu. 
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.L.O., 1 eks. G Briekmanei

14.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, kā represētai personai R.N. īpašumam [adrese] Gramzdas pag., Priekules nov., par 2015. gadu

 Priekules novada dome izskatīja R. N., adrese [adrese] Gramzdas pag., Priekules novads 22.01.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.2.1.4/4176 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese] Gramzdas pag. Priekules nov.

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka R. N. ir politiski represētā persona un zeme un ēkas ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. R. N. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  „Lapegles” Gramzdas pag. Priekules nov.     

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu R. N. par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], Gramzdas pag. Priekules nov., 29,9 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:], par 2015. gadu. 
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

 

Lēmums izsūtāms:

1eks.R.N., 1 eks. G Briekmanei

15.§ Par nedzīvojamo telpas nomas līguma pagarināšanu NVA darbības nodrošināšanai

 2015.gada 22.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemta Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles 16.01.2015. Nr. 28.1-7/13 vēstule (turpmāk tekstā –vēstule) (reģistrēta Priekules novada pašvaldībā 22.01.2015. Nr. 2.1.7/106), kurā lūgts pašvaldību izsniegt lēmumu par NVA darbības nodrošināšanai nomai piešķirtās telpas Ķieģeļu ielā 2A ,Priekule, sākot ar 2016.gada 1.janvāri, lūdzot izsniegt informāciju par nomas maksas izmaiņām, (ja tādas ir), informāciju par precizējumiem līgumā (ja tādi ir).

Izskatot NVA Liepājas filiāles 16.01.2015. Nr. 28.1-7/13 vēstuli  tiek konstatēts, ka :

[1.] 2006.gada 22.februārī starp Priekules pilsētas domi (tagad pēc administratīvi teritoriālās reformas Priekules novada pašvaldība) un Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāli ir noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 43, par telpu nekustamā īpašumā Ķieģeļu iela 2A, Priekule, 24 m² platībā  nomu. Nomas līguma termiņš ir līdz 2015.gada 31.decembrim.

[2.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”6.¹ panta pirmā daļa noteic, (1)” Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem”.

[3.]Šā likuma 6.¹panta trešā daļa noteic, ka (3) „Publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets”.

Uz šā likuma pamata ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 515. Šo noteikumu 9.punkts noteic, ka „Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

MK noteikumu 4.10. apakšpunkts noteic izņēmumu, proti, „ nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskās funkcijas nodrošināšanai”, noteikumu 2.nodaļas normas (t.sk. noteikumu 9.punkts) nepiemēro, ja nomas objektu iznomā publiskai personai, tās iestādei.

Ņemot vērā iepriekš minētās tiesību normas, ka vispārējos gadījumos kopējais nomas līguma termiņš nedrīkst pārsniegt 12.gadus, izņēmums pieļaujams, ja  tiek iznomāts publiskai personai –tās iestādei  un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 19.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2006.gada 22.februāra telpu nomas līgumu Nr.43, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi (tagad pēc administratīvi teritoriālās reformas Priekules novada pašvaldība) un Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāju Daci Baumani, noslēdzot jaunu līgumu, par telpām nekustamā īpašumā Ķieģeļu iela 2A, Priekule, 24 m² platībā nomu, NVA darbības nodrošināšanai, nosakot:

1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim;

1.2. Nomas maksu EUR 0,50 (50 euro centi) par Telpu lietošanu par vienu telpas kvadrātmetru, saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” pielikums Nr.1 apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 12.§);

1.3. Papildus nomas maksai tiks aprēķināts PVN saskaņā uz spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.    

2. Atbildīgā par pieņemtā lēmuma nosūtīšanu adresātam ir Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļa.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītājai, adrese : Graudu iela 50, liepāja, LV-3401

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļas grāmatvedei I. Sokolovskai

1 eks. Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

16.§ Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dz. C. par daļā no zemesgabala Paplakas ielā 28, Priekulē, nomu

 Izskatot 10.02.2015. Dz. C., dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekule iesniegumu (reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 10.02.2015. Nr. 2.1.4/287), kurā lūgts iznomāt zemi Paplakas iela 28, Priekulē garāžas uzturēšanai, iepriekš par šo zemes vienības daļas nomu bija noslēgts līgums ar I. A., tiek konstatēts, ka:

[1.] Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.01.2015. lēmumu (prot. Nr.1,48.§)  ar 01.02.2015. ir izbeigtas  nomas attiecības ar   I. A. par zemes vienības Paplakas iela 28, Priekule, daļas 65,28 m² platībā nomu-garāžas uzturēšanai.

 [2.] Dz. C. izteica vēlēšanos nomāt zemi Paplakas ielā 28, Priekulē, garāžas uzturēšanai.

[3.] Citi pieteikumi (iesniegumi) nav reģistrēti par zemes vienības daļas piešķiršanu nomā Paplakas ielā 28, Priekulē ( uz daļu, no kuras atteicās I.A.) . 

[4.] Ar 2008.gada 8.septembra Liepājas tiesas Zemesgrāmatu tiesneša lēmumu, nekustamais īpašums -zemesgabals Paplakas ielā 28, Priekulē, ar kadastra numuru 6415001 0007, 3656 m² platībā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz Priekules novada pašvaldības vārda. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0044 2973.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas nosaka,  ka „Apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā”,.  2015.gada 19.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2015.gada 1. martu noslēgt zemes nomas līgumu ar Dz. C., personas kods [:], dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekulē, Priekules nov., uz daļu Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra numurs 6415 001 0007)  Paplakas  ielā 28,  Priekule 65.28 m² platībā, garāžas uzturēšanai, nosakot :

 - nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim;

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu.

Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.

Noslēdzot nomas līgumu paredzēt, ka pašvaldībai ir tiesības lauzt nomas līgumu, ja uz garāžu, kas atrodas Paplakas ielā 28, Priekulē pieteiksies citas personas, kurām ir tiesības uz garāžu.  

 

2. Nomniekam divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.  

 

Izsūtāms:

1 eks. Dz. C. adrese: [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I. Sokolovskai

17.§ Par zemesgabala nomas līguma izbeigšanu V. V., Liepājas ielā 9B, Priekules nov. un nomas līguma noslēgšanu ar I. S. par zemesgabala nomu Liepājas ielā 9B, Priekulē

 Izskatot I. S., dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., 2015.gada 10.februāra (reģ. Priekules novada pašvaldībā 10.02.2015.) iesniegumu, kurā lūgts iznomāt pašvaldībai piederošo zemi garāžas Nr.23, kas atrodas Liepājas ielā 9B, Priekulē. Iesniegumam pievienots pielikums (kopija) nekustamā īpašuma pirkuma līgumam, kurā minēts, ka Pircēja (I. S.) īpašumā pāriet arī garāža Nr.23, Liepājas ielā 9B, Priekulē, 12.02.2015. un V.V. 09.02.2015.iesniegumu (reģ. Priekules novada pašvaldībā 12.02.2015. Nr. 2.1.4/294), Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka:

 

  [1.] 2008.gada 30.oktobrī starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldību) un V. V. noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr.28/2008, par zemesgabala nomu daļā no Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules nov., 79,88 m² platībā.

[2.] 2015.gada 10.februārī Priekules novada pašvaldībā I. S. iesniedza iesniegumu, kurā lūgts iznomāt pašvaldībai piederošo zemi garāžas Nr.23 uzturēšanai, kas atrodas Liepājas ielā 9B, Priekulē,

[3.] 2015.gada 12.februārī Priekules novada pašvaldībā V. V. iesniedza iesniegumu, kurā lūgts pārtraukt nomas līgumu 28/2008 par zemes nomu ,uz kuras atrodas garāža Nr. 23, Liepājas ielā 9B, Priekulē.

[4.] Pēc Priekules novada grāmatvedības datiem uz 2015.gada 16.februāri V. V. nav nomas un nekustamā īpašuma nodokļa maksas parāda.

Ņemot vērā augstāk minēto, Civillikuma 2173.pantu, kas paredz, ka pusei, kas ir tiesīga atkāpties no līguma, laikus paziņo par savu nodomu otrai pusei,   likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības,  2015.gada 19.februāra    Finanšu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2015.gada 1.martu  zemes nomas līgumu Nr.28/2008, noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar V. V.,  personas kods [:], par daļu (kas ir 79.88 m²) no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0009, nomu, garāžas  Nr.23 uzturēšanai.

2. Noslēgt ar 2015.gada 1.martu zemes nomas līgumu ar I.S.,  personas kods [:], par  daļu,   Priekules novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu,  Liepājas iela  9B, Priekule  nomu, garāžas   Nr.23 uzturēšanai, nosakot:

-  nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim,

nomas maksu : individuālo garāžu uzturēšanai 1.5% no kadastrālās vērtības.

 Ar 2014.gada 1.janvāri apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 EURO gadā .

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

4. I.S. divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja minētajā termiņa līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības  plānošanas nodaļas vadītājam Modrim Baumanim.

7. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielajā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.  

Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Izsūtāms:

1 eks.  I. S., adrese: [adrese], Priekule, Priekules nov, LV-3434

1 eks. V. V., adrese: [adrese], Grobiņa,  Grobiņas  nov., LV-3430

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei Ilzei Sokolovskai

18.§ Par atļauju V. Jablonskai savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu

 2015.gada 10.februārī saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/282), kurā lūgts atļaut savienot Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona priekšsēdētājas vietnieces amatu, norādot, ka amatā ievēlēta 2015.gada 4.februāra Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē.

Izskatot V. Jablonskas iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja:

1.      Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amatā V.Jablonska iecelta ar 14.06.2013. lēmumu „Priekules novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas” (protokols Nr.1, 2.§). Darba laika organizācija un amata pienākumi domes priekšsēdētājai noteikti saskaņā ar Priekules novada domes nolikumu un Likuma „Par pašvaldībām” 62. pantu.

2.      Ar 2015.gada 4.februāra Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes lēmumu Nr.3 V.Jablonska ievēlēta par Kurzemes plānošanas reģiona priekšsēdētājas vietnieci.

3.      Saskaņā ar likumu par "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

4.      Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 14. punktu pašvaldības domes priekšsēdētājs ir  valsts amatpersona.

5.      Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.pantu pašvaldības domes priekšsēdētāja komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un to ierobežojumu izpildes kārtību, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

6.      Saskaņā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6. pantu, valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

7.      Iesniedzēja V.Jablonska apliecina, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitē tiešo valsts amatpersonas pienākumu pildīšanai. Atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektās daļas 4.punktam, pašvaldību domju priekšsēdētājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldību institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi vai ievēlējusi amatā.

8.         Izvērtējusi V.Jablonskas iesniegumu Priekules novada pašvaldības dome atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta piektajai daļai, konstatē, ka iesniedzējas lūgums atbilst šā panta trešajai daļas prasībām un secina, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai, kā arī nav konstatēti citi apstākļi, kas liegtu vai ierobežotu savienot augstāk minētos amatus.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, 7. panta piektās daļas 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde), deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atļaut Vijai Jablonskai Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amatu savienot ar Kurzemes plānošanas reģiona priekšsēdētājas vietnieces amatu.

 

Lēmums paziņojams: Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai V.Jablonskai.

 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

19.§ Par maksas pakalpojumu cenu noteikšanu Sociālā atbalsta centrā Ķieģeļu ielā 7, Priekulē, Priekules novadā

 2015.gada 18.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts Sociālā atbalsta centra vadītājas Lienes Okneres iesniegums reģ.Nr.2.1.3/324, kurā lūgts apstiprināt Sociālā atbalsta centra Ķieģeļu ielā 7, Priekulē, maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Sociālā atbalsta centra Ķieģeļu ielā 7, Priekulē, Priekules novadā maksas pakalpojuma cenrādi, saskaņā ar šā lēmuma 1.pielikumu.

 

2.      Noteikt, ka maksas cenrādis stājas spēkā ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu.

 

3.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Sociālā atbalsta centra vadītāja Liene Oknere.

 

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

 

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā Liepājas tiesā, Republikas iela 14/Tiesu iela 5, Liepāja, LV – 3401.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 Sociālā atbalsta centra vadītājai L.Oknerei

Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai

Publiski izsludināms Priekules novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv un vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas”

 

Pielikumā:4.pielikums- Priekules novada pašvaldības Sociālā atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādis uz l lp.

20.§ Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekules novada teritorijā

 2015.gada 2.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts R.B., dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules novads iesniegums, kas reģistrēts ar reģ.Nr.2.1.4/217, ar lūgumu pieņemt lēmumu par ģenētiski modificēto augu audzēšanas aizliegšanu Priekules novadā.

Priekules novada pašvaldība, izvērtējot iesniegumu un ar iesniegumā minētā lūguma  faktiskajiem apstākļiem pēc būtības, konstatē:

[1] iesniegums atbilst Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otrajai daļai, kurā noteikti ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi un saskaņā ar kuru personai ir tiesības izteikt priekšlikumu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu administratīvajā teritorijā.

[2] Priekules novada pašvaldībā 2010.gada 25.martā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.5 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Priekules novada administratīvajā teritorijā” (prot.Nr.7, 1.§), kuru darbības termiņš beidzas 2015.gadā.

[3] Izvērtējot lietderības apsvērumus konstatējams, ka Priekules novada teritorijā ir lauksaimniecības zemes, kas varētu tikt izmantotas ĢM kūltūraugu audzēšanai, ĢM kultūraugu audzēšana var radīt ilgtermiņa vides, ekonomiskos un veselības riskus gan to potenciālajiem audzētājiem, gan arī sabiedrībai, ekosistēmai, bioloģiskajai un tradicionālajai lauksaimniecībai administratīvajā teritorijā kopumā. Vērtējot samērīguma apsvērumus, konstatējams, ka lai gan šāds aizliegums būtu  vērtējams kā uzņēmējdarbības ierobežojums, pretstatā vērtējamas lauksaimnieku tiesības nodarboties ar konvencionālo, integrēto vai bioloģisko lauksaimniecību, neizjūtot apdraudējumu strādājot attiecīgajā nozarē. Par aizlieguma teritoriju, ievērojot vienlīdzības principu, nosakāma visa Priekules novada teritorija.

 [4] Vērtējot termiņu, uz kādu būtu nepieciešams noteikt ĢM kultūraugu audzēšanas aizliegumu, Priekules novada pašvaldība par lietderīgu uzskata to noteikt ņemot vērā Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas programmu, kas izstrādāta līdz 2030.gadam, tādējādi ar šo lēmumu tiktu samēroti un papildināti ilgtspējīgas attīstības mērķi attiecībā uz lauksaimniecības stratēģiju Priekules novadā.

[5] Izvērtējot iesniegumā minēto priekšlikumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.pantu un Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu, pieņemams lēmums par sabiedrības informēšanu par nodomu noteikt aizliegumu ĢM kultūraugu audzēšanai.

Ņemot vērā, ka minētais jautājums tiek skatīts publisko tiesību jomā, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 67.pantu un Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu, pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā laikrakstā, kā arī ievieto minēto paziņojumu mājas lapā, nosūta informāciju Zemkopības un Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai [..], nosakot sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas dienas. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā  uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro un ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Paziņot nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Priekules novada teritorijā, paziņojumu ievietojot Priekules novada mājas lapā ar lēmuma spēkā stāšanās dienu un izsludinot tuvākajā vietējā laikraksta „Priekules novada ziņas” izdevumā pēc lēmuma spēkā stāšanās.

2.      Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai jautājumu „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu visā Priekules novada teritorijā” saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu.

3.      Noteikt rakstisku priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas termiņu – 30 dienas no paziņojuma publicēšanas vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

4.      Nosūtīt paziņojumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemkopības ministrijai ievietošanai ministriju mājas lapā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās.

5.      Atbildīgā persona par šā lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs M.Baumanis

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu.

Lēmums apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu  Priekules novada pašvaldībai.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 R. B., dzīvojoša [adrese], Priekules pag., Priekules novads, LV – 3434;

Priekules novada pašvaldības Attīstības nodaļai.