27.10.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 19)

4.§ Par Priekules novada karoga zīmējuma ar ģerboni sabiedriskās aptaujas II kārtas rezultātiem.

 

Par Priekules novada karoga zīmējumu ar ģerboni tika veikta sabiedriskā aptauja, kas notika Priekules novada bibliotēkās no šā gada 8.jūnija līdz 4.jūlijam ar pagarinājumu līdz 1.augustam, kad visās novada bibliotēkās tika izvietotas anketas un notika rakstiska balsošana par septiņām mākslinieku I[:] L[:] un J[:] I[:] karoga zīmējumu skicēm. Apkopojot sabiedriskās aptaujas rezultātus - kopā nobalsojuši 376 novada iedzīvotāji. 2011.gada augusta sēde tika nolemts sabiedriskajai aptaujai organizēt II kārtu, kas noslēdzās 2011.gada 24.oktobrī, kurā kopā nobalsojuši 329 novada iedzīvotāji.
II kārtas sabiedriskajai aptaujai tika izvirzīti 2 priekšlikumi Priekules novada karoga zīmējumam ar ģerboni -
1.                            Karoga fons dzeltens, pa vidu Priekules Ikars ģerboņa formātā (ieguva 120 balsis);
2.                            Karogam trīs vertikālie dalījumi – I daļa zaļa, vidus balts, II daļa arī zaļa, pa vidu Priekules Ikars ģerboņa formātā (ieguva 209 balsis).
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
            Apstiprināt šādu Priekules novada karoga zīmējumu ar ģerboni: zīmējums Nr.4 – Karogam trīs vertikālie dalījumi – I daļa tumši zaļa, II daļa – (vidus) balts, III daļa tumši zaļa, vidus daļā Priekules Ikars ģerboņa formātā.
5.§ Par Priekules novada administratīvās komisijas Nolikumu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Priekules novada administratīvās komitejas nolikumu. (Nolikums pielikumā)
6.§ Noteikumi „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā un tās padotībā esošās struktūrvienībās un budžeta iestādēs tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs ”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā un tās padotībā esošās struktūrvienībās un budžeta iestādēs tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs” ( Noteikumi Pielikumā)
 
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.novembri.
 
3. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja P.A[:]
7.§ Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikumu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Apstiprināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikumu. (Nolikums Pielikumā)
 
2. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja P.A[:]
8.§ Par Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt  Priekules novada pašvaldības Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

1.1.            D[:] E[:] – pašvaldības tūrisma organizatoere,

1.2.            I[:] S[:] – pašvaldības grāmatvede,

1.3.            V[:] R[:] – pašvaldības Nekustamo īpašumu speciāliste,

1.4.            M[:] M[:] – pašvaldības būvinženieris.

 

2.      Komisija savu darbību sāk ar 2011.gada 1.novembri.

 

3.      Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja P.A[:].

 

9.§ Par grozījumiem „Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju

Pamatojoties uz 2011.gada 16.augustā veiktajiem grozījumiem 2009.gada 22.decembra MK noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt grozījumus Priekules novada domes 2010.gada 26.augusta lēmumā  (protokols Nr.14,11.§) „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”, izsakot 2.5.punktu šādā redakcijā:

 

2.5. Atbilstoši īstenotajai programmai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros piemēro šādus koeficientus:

2.5.1.pedagoģiskās korekcijas programmās skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,47;

2.5.2 skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas integrēti vispārējās izglītības iestādēs, piemēro koeficientu - 1,6;

2.5.3. skolēnu skaitam vakara (maiņu) un neklātienes (tai skaitā – tālmācības) vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,82;

2.5.4. izglītības iestādei īstenojot izglītības programmas ar padziļinātu mācību priekšmetu apguvi, skolēnu skaitam šajās programmās pamatizglītības pakāpē piemēro koeficientu 1,3, ja izglītības iestāde līdz attiecīgā gada 25.augustam ir iesniegusi ministrijā informāciju par šīs izglītības programmas mācību priekšmetu stundu plānu un apmaksājamo stundu skaitu un ministrija to ir akceptējusi, atzīmējot iesniegtās programmas VIIS sistēmā līdz attiecīgā gada 1.septembrim.

 
10.§ Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2011.gada oktobra līdz decembrim.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.         Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2011.gada oktobra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

                                                 Darba samaksai (Ls)          VSAOI (Ls)               Kopā (Ls)

1.1. Priekules vidusskolai          12 775,00                             3 077,50                  15 852,50

1.2. Gramzdas pamatskolai          3 086,00                               743,42                    3 829,42  

1.3. Kalētu pamatskolai               4 455,00                            1 073,21                    5 528,21  

1.4. Krotes Kronvalda Ata

pamatskolai                                  4 251,00                           1 024,07                    5 275,07

1.5. Virgas pamatskolai               3 782,00                                911,08                    4 693,08

Kopā                                                                                                                    35 178,28  

Valsts budžetā plānots                                                                                           35 374,00

Paliek rezervei                                                           0,5%                                         195,72  

 

2. Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2011.gada oktobra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

                                                 Darba samaksai  (Ls)             VSAOI  (Ls)            Kopā (Ls)

2.1. PII Dzirnaviņas                      1 389,00                               334,61                     1 723,61

2.2. Gramzdas pamatskola               308,00                                 74,20                       382,20

2.3.Kalētu pamatskola                               711,00                     171,28                      882,28

2.4. Krotes Kronvalda Ata pamatskola      450,00                     108,41                        558,41

2.5. Virgas pamatskola                               356,00                      85,76                         441,76

Kopā                                                                                                                          3988,26

Valsts budžetā plānots                                                                                                4 012,00

Paliek rezervei                                                                                 0,6%                        23,74

 

 

 

11.§ Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu no 2011.gada oktobra līdz decembrim.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

Apstiprināt šādas interešu izglītības programmas 2011.gadā no oktobra līdz decembrim -

1. Krotes Kronvalda Ata pamatskolā         14 stundas nedēļā šādiem pulciņiem: vides izglītības, Mazpulki, radošo ideju darbnīca, 2.- 4.kl.koris, 2.- 5.kl.ansamblis, jautrais rotaļnieks, Lasītāju klubiņš, Gadagrāmatas veidošana;

 

2. Kalētu pamatskolā  14 stundas nedēļā šādiem pulciņiem:            1.- 4.kl.koris, Sporta pulciņš, Dzīves skola, Latviskais mantojums, folkloras kopa "Vārtava", teātra pulciņš, lietišķās mākslas pulciņš;

 

3. Kalētu Mūzikas un mākslas skolā  3 stundas nedēļā: instrumentālam ansamblim popa, roka un džeza mūzikā;

 

4. Virgas pamatskolā  13 stundas nedēļā šādiem pulciņiem: dabas pētnieki,                   1.- 4.kl.ansamblis, 5.- 9.kl.ansamblis, Mazpulks, sporta spēles, rokdarbi, teātra pulciņš;

 

5. Gramzdas pamatskolā      10 stundas nedēļā šādiem pulciņiem:   Skatuves runa un teātra pamati, Sports 1.- 4.kl., Sarīkojumu deju 1.- 4.kl., meistardarbnīcas, Tautiskās dejas 1.- 4.kl, 5.- 9.kl.koris, sporta spēles 5.- 9.kl., folkloras kopa "Jumītis";

 

6. Priekules Mūzikas un mākslas skolā  7 stundas nedēļā šādiem pulciņiem:             Zvanu ansamblis, Vokālais ansamblis "Puķu bērni", Mūzikas studija (piedalās mākslas programmas audzēkņi);

 

7. Priekules vidusskolā  51 stunda nedēļā šādiem pulciņiem:           5.-9.kl.koris, 5.-7.kl. vokālais ansamblis, 10.-12. kl. jauktais koris, 10.-12.kl. vokālais ansamblis, 2.kl. vokālais ansamblis, 2.kl.ansamblis ar mūzikas instrumentiem, 2.- 4.kl.koris, teātra 5-6.kl., rokdarbi 1.-4.kl, folkloras kopa, mājturības/šūšanas, vispārējā fiziskā sagatavotība meitenēm/sporta spēles, skolas avīze PVA, konfekšu ziedu veidošana, tautisko deju pulc.8.-12.kl., tautisko deju pulc.2.-3.kl, floristikas, muzikāli teatrāla deju studija.

 

 

12.§ Par valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2011.gada oktobra līdz decembrim.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2011.gada oktobra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

                                    Stundu skaits

                                          nedēļā       Darba samaksai (Ls)    VSAOI (Ls)         Kopā (Ls)

Priekules vidusskola              51               619,29                      149,19                   768,48

Gramzdas pamatskola           10               121,43                        29,25                   150,68

Kalētu pamatskola                 14              170,00                        40,95                   210,95

Krotes Kronvalda Ata

pamatskola                             14             170,00                        40,95                   210,95

Virgas pamatskola                 13               157,86                        38,03                   195,89

Kalētu Mūzikas

un mākslas skola                      3                35,71                          8,60                     44,31

Priekules Mūzikas

un mākslas skola                      7                85,00                         20,48                  105,48

Kopā                                   112                                                                          1 686,74

Valsts budžetā plānots                                                                                          1 665,00

 

13.§ Par iestādes vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2011.gada oktobra līdz decembrim.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav (Ainars Cīrulis un Inita Rubeze, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Apstiprināt summu no piešķirtās valsts mērķdotācijas, ko var izmantot iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) darba samaksas finansēšanai:

1.1. Gramzdas pamatskola                                    Ls        463,00

1.2. Krotes Kronvalda Ata pamatskola                 Ls        630,35

1.3. Kalētu pamatskola                                        Ls        661,00

1.4. Priekules vidusskola                                      Ls      1893,75

1.5. Virgas pamatskola                                         Ls        567,01

1.6. Purmsātu speciālā internātpamatskola   Ls      2253,60

 

2. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no valsts budžeta mērķdotācijas no 2011.gada oktobra līdz decembrim:

 

 

Direktora

likme

Darba alga par direktora darbu

Darba alga par pedagoģisko darbu

Gramzdas pamatskola

H[:] Ķ[:]

0,775

410,75

72,86

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

I[:] V[:]

0,895

474,35

142,39

Kalētu pamatskola

I[:] K[:]

0,775

410,75

217,92

Priekules vidusskola

A[:] C[:]

1

625

0

Virgas pamatskola

A[:] V[:]

0,827

438,31

182,14

Purmsātu speciālā internātpamatskola

G[:] L[:]

1

Ls 640,80

Ls 144,83

Priekules Mūzikas un mākslas skola

I[:] R[:]

1

Ls 457

Ls 36,43

Kalētu Mūzikas un mākslas skola

O[:] M[:]

1

Ls 447

0

 

 

 

 

14.§ Par pedagogu mēneša darba algas likmes apstiprināšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Apstiprināt pedagogu mēneša darba algas likmi Priekules novada pedagogiem no 2011.gada oktobra līdz decembrim:

Ar pedagoģisko stāžu

Pamatskolās, mūzikas un mākslas skolās, pirmsskolā.

Priekules vidusskolā

Purmsātu speciālā internātpamatsko-lā

līdz 5 gadiem

Ls 245

Ls 310

Ls 270

No 5-10 gadiem

Ls 250

Ls 315

Ls 275

Virs 10 gadiem

Ls 255

Ls 320

Ls 280

 

15.§ Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas finansējumu.

Pamatojoties uz to, ka ar  2011.gada 5.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.515 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm” Purmsātu internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem ir iedalīti līdzekļi tikai 52,69% apmērā no tās summas, kas nepieciešama pēc 2010.gada 31.augusta  MK noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība” un balstoties uz Pašvaldību savienībai un plašsaziņas līdzekļiem sniegto informāciju, kā arī informāciju, kas noskaidrota telefonsarunā ar atbildīgām IZM amatpersonām, ka IZM ir atradusi līdzekļus lai nodrošinātu šo finansējumu līdzšinējā apjomā un, lai nodrošinātu Purmsātu internātpamatskolas darba nepārtrauktību, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Līdz papildus finansējuma apstiprināšanai Ministru kabinetā, atļaut uzturēšanas izdevumu segšanai izmantot daļu no pedagogu darba samaksai un VSAOI paredzētā finansējuma, neizmaksājot 20% piemaksu par darbu specifiskos apstākļos no 2011.gada 1.oktobra.

 

2.                  Pēc papildus finansējuma saņemšanas uzturēšanas izdevumiem, atmaksāt pedagogiem neizmaksāto 20% piemaksu par darbu specifiskos apstākļos, piešķirtā finansējuma ietvaros.

 

 

16.§ Par Priekules novada pirmsskolas izglītības grupu audzēkņu skaita apstiprināšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noteikt Priekules novada  pirmsskolas izglītības grupās sekojošu audzēkņu skaitu -

 

Vecumā no  1,5 – 3 gadiem 8 – 16  audzēkņi;

Vecumā no  1,5 -  5 gadiem 8 – 16 audzēkņi + 4 papildvietas

Vecumā  no 3 - 5     gadiem 8 - 24 audzēkņi. + 4 papildvietas;

Vecumā  no 5 - 7     gadiem 8 - 26 audzēkņi. + 4 papildvietas.

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Priekules novada domes 2009.gada 27.augusta sēdes (prot. Nr.6) 18.§ „Par Priekules novada domes Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” un Kalētu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu audzēkņu skaita apstiprināšanu”.

17.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            1. Izdarīt grozījumus Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu šādās struktūrvienībās:

1.1. „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (Priekule)”, finansēt no struktūrvienības 06.6001. koda1119 (Ls 400) un koda 1210 (Ls 96,36). Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.decembri.

1.2. „Pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas””, finansēt no pirmsskolas izglītības iestādes ”Dzirnaviņas” budžeta. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.decembri, izņemot vienu kurinātāju, kurš pieņemams darbā ar 2011.gada 1.novembri.

1.3. „Bibliotēkas (Bunkas pagasta Krotes bibliotēka)”, finansēt no Bunkas pagasta pārvaldes budžeta. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.novembri.

1.4. „Krotes Kronvalda Ata pamatskola”, finansēt no Bunkas kultūras nama budžeta sadaļas, pārceļot to uz Krotes Kronvalda Ata pamatskolas budžeta sadaļām 1100 un 1200.

1.5. „Kalētu pagasta pārvalde”, finansēt no Kalētu pagasta pārvaldes algu fonda. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 23.novembri.

1.6. „Kalētu pamatskola’, finansēt no Kalētu pagasta pārvaldes algu fonda. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 23.novembri.

1.7. „Virgas pagasta pārvalde”, finansēt no Virgas pagasta pārvaldes algu fonda. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.novembri.

2. Izteikt Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksta 2011.gadam sadaļu „Pedagogi” jaunā redakcijā saskaņā ar lēmumam pievienoto sarakstu. Sadaļas „Pedagogi” jaunā redakcija stājas spēkā ar 2011.gada 1.oktobri.

3. Izdarīt grozījumus Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksta 2011.gadam sadaļā „Purmsātu speciālā internātpamatskola” saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.6 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam projekts uz 6 lp.

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

Pielikums nr.3

 

 

 

18.§ Par konkursa „Par sakoptu Priekules novadu – 2011” rezultātu apstiprināšanu.

Pamatojoties uz konkursa komisijas „Par sakoptu Priekules novadu – 2011” iesniegto priekšlikumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt konkursa komisijas „Par sakoptu Priekules novadu – 2011” iesniegtos priekšlikumus par laureāta titulu piešķiršanu:

1.1.                         Nominācijā - viensētas ar ražošanu:

„Mežiņi”, Bunkas pagasts, īpašnieki M[:] un N[:] K[:];

1.2.                         Nominācijā - viensētas bez ražošanas:

1.2.1.      „Vecdzintari”, Virgas pagasts, īpašniece I[:] P[:];

1.2.2.      „Brieži”, Kalētu pagasts, īpašnieki R[;] un J[:] J[:];

1.3.                        Nominācijā - individuālās mājas ciematā, pilsētā:

1.3.1.      Parka iela 6, Priekule, īpašnieki B[:] un J[:] M[:]; 

1.3.2.      Raiņa iela 39, Priekule, īpašnieki G[:] un R[:] Ķ[:].

 

2. Konkursa laureātiem piešķirt dāvanu 50 Ls apmērā – dāvanu karti tirdzniecības centrā „DEPO”.

19.§ Par atbalstu darbīgo Purmsātu jauniešu projektam „Brīvā laika pavadīšanas centra apkārtnes labiekārtošana”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt nereģistrētas iedzīvotāju grupas „Darbīgie Purmsātu jaunieši” projektu „Brīvā laika pavadīšanas centra apkārtnes labiekārtošana”, kas apstiprināts Hipotēku bankas projektu konkursā „Mēs paši”. Projektā plānots Brīvā laika pavadīšanas centra apkārtnes labiekārtošana pievedot melnzemi, iesējot zālienu, uzstādot 3 soliņus un iestādot puķes.

 

2. Piešķirt nereģistrētas iedzīvotāju grupas „Darbīgie Purmsātu jaunieši” projektam „Brīvā laika pavadīšanas centra apkārtnes labiekārtošana” pašvaldības līdzfinansējumu Ls 139.

 

3. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  Ls 356.

 

4. Pašvaldības līdzfinansējums  Ls 139.

 

5. Par realizāciju atbildīga projekta koordinatore Purmsātu bibliotēkas vadītāja K[:] S[:].

20.§ Par atbalstu un līdzfinansējumu SIA „Priekules pakalpojumi” projektam „Priekules siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšana”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1) apakšpunktu, 15.panta 1) apakšpunktu un Priekules novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja M.B[:] rekomendāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

            Ņemot vērā noteikumu, ka pašvaldības līdzfinansējums ir 60% apjomā, neatbalstīt  un nepiešķirt līdzfinansējumu SIA „Priekules pakalpojumi” projektam „Priekules siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšana”.       

 

21.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu 2011.gadā –

 

1.      L[:] S[:] pers. kods , deklarētā dzīves vieta . Iesniegumam pievienota meitas B[:], dzimušas [:]  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

2.      I[:] Z[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta. Iesniegumam pievienota meitas P[:], dzimušas [:]  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

3.      I[:] M[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta. Iesniegumam pievienota meitas A[:], dzimušas [:] dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

4.      M[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta . Iesniegumam pievienota dēla R[:], dzimuša [:]  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

5.      S[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta. Iesniegumam pievienota meitas K[:], dzimušas [:] dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

6.      V[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta. Iesniegumam pievienota meitas A[:] G[:], dzimušas [:]  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

7.      K[:] Š[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla K[:] K[:], dzimuša [:]  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

 

22.§ Dzīvokļu jautājumi.

22.-1.;2.

R[:] S[:],

I[:] B[:]

Dome iepazīstas ar R[:] S[:], dzīvo pie vecākiem adrese,   07.09.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/596),  kurā viņa lūdz piešķirt  dzīvokli Liepājas ielā 1-30, Priekulē, sakarā ar to, ka viņai ir četrus gadus vecs dēls un viņa vēlas dibināt savu ģimeni, bet dzīvojot kopā ar vecākiem, tas nav iespējams, jo tur 4 istabās dzīvo 7 cilvēki.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        SIA „Priekules pakalpojumi” valdes locekļa I[:] O[:]  09.09.2011. iesniegums Nr.29, par atbalstu dzīvokļa jautājuma risināšanā.

·        SIA „Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:] 04.10.2011.  atzinums dzīvokļa īres tiesību piešķiršanai – balstoties uz Priekules novada saistošajiem noteikumiem, var piešķirt R.S[:] īres tiesības uz dzīvokli Liepājas ielā 1-30, Priekulē.

 

Dome konstatē:

·        R[:] S[:] ar savu četrus gadus veco dēlu dzīvo kopā ar vecākiem un viņu ģimenes locekļiem 4 istabās ar kopējo platību 86 m2  dzīvo 7 cilvēki. R[:] vēlas veidot savu ģimeni, bet  vecāku dzīvoklī tas nav iespējams.

·        Ir 07.09.2011. SIA „Priekules pakalpojumi” , reģ. Nr.42103018992, valdes locekļa I[:] O[:] iesniegums Nr.29 ar lūgumu rast iespēju nodrošināt ar dzīvojamo platību SIA „Priekules pakalpojumi” NAI operatori R[:] S[:] kā jauno speciālistu. R.S[:] strādā jaunuzbūvētās attīrīšanas ietaisēs par operatori. Tā ir specifiska profesija, kur nepieciešama atbilstoša izglītība, kura šai darbiniecei ir. R.S[:] vēl turpina izglītību Liepājas Universitātē Vides pārvaldes un inženierijas fakultātē, kur pašreiz mācās 3.kursā.

Tā kā jaunajai speciālistei, turpinot arī vēl mācības, nav iespējams iegādāties dzīvokli par samaksu, lūdz palīdzēt nodrošināt viņu ar dzīvojamo platību, jo šāds speciālists Priekules pilsētai un novadam ir ļoti nepieciešams.

·        Dzīvoklis no 2011.gada 23.maija ir Priekules pilsētas brīvo dzīvokļu sarakstā, tādējādi apsaimniekotājs SIA „Priekules nami” nesaņem par to īres maksu un SIA „Priekules nami” ikmēneša zaudējumi ir 13,79 L, kas uz 01.10.2011. sastāda Ls 55,16. Sākot apkures sezonu, apkurinot dzīvokli un nesaņemot apkures maksu par pakalpojumu radīsies arī SIA „Priekules pakalpojumi”, tāpēc abi pašvaldības īpašumu apsaimniekotāji ir ieinteresēti pēc iespējas ātrāk atrast dzīvoklim īrnieku.

·        Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites piešķiršanas kārtību” 4.3.1. apakšpunktā noteikts, ka: „personas, kurām sniedz dzīvokļu jautājumu palīdzību vispārējā kārtībā ir pašvaldības funkciju izpildei vai novadā nepieciešamu iestāžu, uzņēmumu darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem darbiniekiem”.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

Dome iepazīstas ar I[:] B[:], pers.kods [:],  06.09.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/598),  kurā viņa lūdz iznomāt dzīvokli Liepājas ielā 1-30, Priekulē.

Līdz šim viņa ar ģimeni 6 cilvēku sastāvā, kurā ir 4 nepilngadīgi bērni, īrējā dzīvokli no tā īpašnieces Liepājas ielā 1-24, Priekulē, bet tā kā īpašniece vēlas dzīvokli pārdot, tas ir jāatstāj. Ģimenei [adrese] pieder nekustamais īpašums uz kura atrodas dzīvojamā māja ar 2 nelielām istabām, kur vienā no tām dzīvo vira māte.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        SIA „Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:] 04.10.2011. atzinums, ka I.B[:] ģimene nesastāv Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaitē, tāpēc tai nav īres tiesības uz dzīvokli Liepājas ielā 1-30, Priekulē.

·        06.10.2011. izziņa Nr.3-20/568  par deklarēto dzīvesvietu.

 

Dome konstatē:

·        I[:] B[:] ar ģimeni 7 cilvēku sastāvā, ir deklarējusi savu dzīvesvietu Liepājā no 31.08.2006. Ģimenē ir 4 nepilngadīgi bērni.

·        Ģimenei īpašumā ir māja [adrese].

·        B[:] ģimene nav deklarējusi savu dzīvesvietu Priekules novadā, dzīvokļu uzskaites rindā Priekules pilsētā nesastāv, kā nav arī iesniegusi dokumentus kas dotu kādus atvieglojumus dzīvokļu jautājuma risināšanā.

·        I.B[:] ģimene var iegūt īres tiesības un kādu no dzīvokļiem Dārza ielā 16 vai 18, kur dzīvokļi remontdarbi veicami par saviem līdzekļiem un jāpierāda, ka ģimene būs spējīga segt īres un komunālos maksājumus. Lai iepazītos ar dzīvokļu tehnisko stāvokli, griezties pie namu apsaimniekotāja SIA „Priekules nami”.

·        Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – 1 deputāts Andris Džeriņš, „atturas” – 1 deputāts Ainars Cīrulis, nolemj:

 

 

1. Ņemot vērā to, ka  R[:] S[:] ir vietējais Priekules pilsētas iedzīvotājs, kura ir nepieciešana SIA „Priekules pakalpojumi” kā jaunais speciālists, piešķirt R[:] S[:] īres tiesības uz 3-istabu dzīvokli ar kopējo platību 56,50 m2 , tai skaitā apdzīvojamā platība 40,80 m2  Liepājas ielā 1-30, Priekulē.

 

2.  I[:] B[:] ģimenei piedāvāt izvēlēties kādu no remontējamiem dzīvokļiem Dārza ielā 16 vai 18 Priekulē. . Lai iepazītos ar dzīvokļu tehnisko stāvokli, griezties pie namu apsaimniekotāja SIA „Priekules nami”.

 

3. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

4. R[:] S[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

5. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā R.S[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu izīrēšanu zaudē spēku.

 

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

22. 3.

M[:] L[:],

V[:] K[:]

 

Dome iepazīstas ar M[:] L[:], personas kods [:], dzīvesvieta, īrnieces  23.09.2011. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/642 ar lūgumu atļaut mainīt Priekules pašvaldībai piederošo daļēji labiekārtoto (ūdensvads, kanalizācija) 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 45,9 m2 un apdzīvojamo platību 31,4 m2  dzīvesvieta ar V[:] K[:], personas kods [:], no Liepājas pašvaldības īrēto 2-istabu labiekārtoto dzīvokli, dzīvesvieta.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        M.L[:] 06.10.2011. deklarētās dzīvesvietas izziņa Nr.3-20/569;

·        SIA „Priekules nami” 04.10.2011. atzinums par piekrišanu dzīvokļu maiņai.

·        V.K[:] 23.09.2011. iesniegums, reģ. 3-13/643, ar lūgumu atļaut dzīvokļu maiņu;

·        V.K[:] 07.10.2011. deklarētās dzīvesvietas izziņa, reģ.3-20/576;

·        M.L[:] un Priekules pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekotāja SIA „Priekules nami” 1999.gada 22.janvārī noslēgtā Dzīvojamās telpas īres LĪGUMA kopija par [dzīvesvieta].

 

Dome konstatē:

·        M[:L[:] Priekules pilsētas pašvaldības dzīvojamo telpu apsaimniekotāju SIA „Priekules nami” 1999.gada 22.janvārī noslēgusi Dzīvojamo telpu īres LĪGUMU par [dzīvesvieta] izīrēšanu, pamatojoties uz pilsētas domes 1998.gada 20.oktobra lēmumu Nr.156.

·        Uz M.L[:] iesnieguma ir viņas pilngadīgo ģimenes locekļu mātes A[:] K[:]  un dēla A[:] L[:] paraksti, ka viņi piekrīt dzīvokļu maiņai.

·        Ir saņemts arī otras apmaiņā iesaistītās puses [dzīvesvieta] īrnieka V[:] K[:] iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut dzīvokļu maiņu. Uz šī iesnieguma ir V.K[:] ģimenes locekļa – sievas R[:] K[:] paraksts, ka viņa piekrīt dzīvokļu maiņai.

·        Ir pievietots atzinums, ka Priekules pašvaldības dzīvojamo telpu apsaimniekotājam SIA „Priekules nami” nav iebildumi par dzīvokļu maiņu.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut M[:] L[:], personas kods [:], samainīt savu no Priekules pašvaldības īrēto 2-istabu dzīvokli [dzīvesvieta] ar kopējo platību 45,84 m2 , tai skaitā 31,35 m2  apdzīvojamā platība

                        ar

V[:] K[:], personas kods [:], no Liepājas pašvaldības īrēto 2-istabu dzīvokli [dzīvesvieta].

 

2. V[:] K[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža par atļauju dzīvokļu maiņai.

 

3. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā V.K[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

 

22.4.

A[:] B[:]

 

Dome iepazīstas ar A[:] B[:], pers.kods [:],  13.09.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/595),  kurā viņš lūdz piešķirt dzīvokli Miera ielā 5/14, Gramzdā, sakarā ar to, ka viņa darbavieta atrodas Gramzdas pagastā. Strādā firmā „Maileks”.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        Gramzdas pagasta pārvaldes 09.09.2011. izziņa Nr.3-21/113 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        Gramzdas pagasta pārvaldes 13.09.2011. ieteikums izīrēt A.B[:] dzīvokli Miera ielā 5-14, Gramzdā.

 

 

Dome konstatē:

·        A[:] B[:] dzīvo kopā ar māti, māsu un diviem brāļiem un deklarējis  savu dzīvesvietu [dzīvesvieta].

·        Ir 12.10.2011. SIA „Maileks” iesniegums ar lūgumu pašvaldībai atbalstīt SIA „Maileks” darbinieku A[:] B[:]  ar dzīvojamās platības izīrēšanu..

·        A.B[:] ir tiesības uz Priekules novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, pamatojoties uz Priekules novada 25.11.2010. saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.3.1. apakšpunktu: „Personas, kurām sniedz dzīvokļu jautājumu palīdzību vispārējā kārtībā ir:  pašvaldības funkciju izpildei vai novadā nepieciešamu iestāžu, uzņēmumu darbības nodrošināšanai  nepieciešamajiem darbiniekiem”.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Piešķirt A[:] B[:] īres tiesības uz 1-stabas dzīvokli Nr.14 Miera ielā 5, Gramzdā, kura kopējā platība ir 36,8 m2 .

 

2.      A[:] B[:] mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar Gramzdas pagasta pārvaldi.

 

3.      Ja īres līgums mēneša laikā netiek noslēgts A[:] B[:] vainas dēļ, Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

 

22.5.

A[:] H[:]

 

Dome iepazīstas ar A[:] H[:], pers.kods [:], 07.09.2011. iesniegumu (13.09.2011. reģ.Nr.14-1/593) ar lūgumu piešķirt divistabu dzīvokli Miera ielā 4-12, Gramzdā.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        Gramzdas pagasta pārvaldes 08.09.2011. izziņa nr.3-21/111 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

 

·        Gramzdas pagasta pārvaldes 13.09.2011. ieteikums nepiešķirt A.H[:] īres tiesības uz dzīvokli Nr.12 Miera ielā 4 Gramzdā.

 

Dome konstatē:

·        A[:] H[:] dzīvo kopā ar māti un deklarējis  savu dzīvesvietu [dzīvesvieta].

·        A.H[:] iesniegumā nav minēta nekāda motivācija, kāpēc lūdz attiecīgo dzīvokli izīrēt.

·        Gramzdas pagasta pārvalde savā ieteikumā min, ka A[:] H:] lūdz izīrēt 2-istabu dzīvokli Nr.12  Miera ielā 4 Gramzdā 56,3 m2 kopplatībā, neminot nekādu motivāciju, tādēļ pārvaldei nav pārliecības, ka dzīvoklis tiks apdzīvots, jo A[:] līdz šim ar iepriekšējo īrnieku pārstāvja mutisku vienošanos bija dota iespēja apdzīvot minēto dzīvojamo platību.

Netika regulāri maksāti īres un komunālie maksājumi, dzīvoklis netika apdzīvots un ziemas mēnešos apkurināts.

Pārvaldes ieteikums ir nepiešķirt A[:] H[:] īres tiesības uz 2-istabu dzīvokli Nr.12, Miera ielā 4, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov.

·        A[:] H[:] savam iesniegumam nav  pievienojusi nekādus dokumentus, kas viņai dotu tiesības saņemt īpašu pašvaldības atbalstu, risinot dzīvokļa jautājumus.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noraidīt kā nepamatotu A[:] H[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegumu par 2-istabu dzīvokļa Nr.12 Miera ielā 4, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., piešķiršanu (izīrēšanu).

 

 

22.6.

V[:] J[:]

Dome iepazīstas ar V[:] J[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], 26.09.2011. iesniegumu (reģ.Nr.14-1/645) ar lūgumu piešķirt dzīvokli Meža ielā 3-1.

 

 

Iesniegumam pievienoti:

·        29.09.2011. izziņa Nr.3-20/551 par deklarēto dzīvesvietu.

·        27.09.2011. Gramzdas pagasta pārvaldes ieteikums izīrēt V.J[:] dzīvokli Nr.1 Meža ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., lai atrisinātu ģimenes konfliktus dzīvojot vienā mājā [dzīvesvieta],  ar mazdēla ģimeni, kurā aug divi nepilngadīgi bērni. Konflikta,  V.J[:] terorizē mazgadīgos bērnus un mazdēla sievu, risināšanā ir tikusi iesaistīta pat policija un bāriņtiesa.

 

Dome konstatē:

·        V[:] J[:] īrē pašvaldības dzīvokli [dzīvesvieta] mājā, kurā ir seši dzīvokļi, četri no tiem privatizēti. Mājā dzīvo arī V[:] J[:]  mazdēls ar ģimeni, kurā aug divi mazgadīgi bērni. Nesaskaņu dēļ ar mazdēla ģimeni (terorizē mazgadīgus bērnus un mazdēla sievu), Gramzdas pagasta pārvalde, lai rastu risinājumu un izbeigtu konflikta situācijas, kurās tikuši iesaistīta arī policija un bāriņtiesa, pēc V[:] J[:] pašas lūguma, piedāvāt izīrēt citu apdzīvojamo platību.

·        Risinājums konflikta situācijai, pēc Gramzdas pagasta pārvaldes ieteikuma būtu, izīrēt V[:] J[:] dzīvokli Meža ielā 3-1, Gramzdā.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Izīrēt V[:] J[:], personas kods [:],  2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 43,5 m2  un 23,4 m2 apdzīvojamo platību,  Meža ielā 3, dzīvoklis Nr.1, Gramzdā,  Priekules nov..

 

2.      V[:] J[:] mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar Gramzdas pagasta pārvaldi.

 

3.      Ja īres līgums mēneša laikā netiek noslēgts V[:] J[:] vainas dēļ, Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

22.7.

I[:] L[:]

Dome iepazīstas ar I[:] L[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], 22.09.2011. iesniegumu, reģ. Nr.14-1/640, ar lūgumu piešķirt viņai dzīvokli Miera ielā 4-9, jo iepriekšējā dzīvesvietā tiek apdraudētas viņas bērnu dzīvības, jo sakarā ar slimību V[:] J[:] ir aptumšojies prāts.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        29.09.2011. izziņa Nr.3-20/552 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja A.E[:] noraidoša attieksme par nepieciešamību I[:] L[:] ar bērniem piešķirt dzīvokli Miera ielā 4-9, Gramzdā.

 

Dome konstatē:

·        I[:] L[:] ar vīru un diviem nepilngadīgiem bērniem ir deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta].

·        Pēc Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja atzinuma redzams, ka I[:] L[:] vīrs A[:] L[:] [dzīvesvieta] mājā ir noprivatizējis divus dzīvokļus.

·        Sakarā ar nespēju sadzīvot ar sava mazdēla A[:] L[:] ģimeni – sievu un bērniem, viņa vecaimātei V[:] J[:], kura arī dzīvo vienā no neprivatizētajiem dzīvokļiem mājā [dzīvesvieta], tiek risināts jautājums par viņas aiziešanu no mājas [dzīvesvieta] uz citu Gramzdas pagasta pārvaldei piederošu dzīvokli citā mājā. Par konkrētu dzīvokli ir saņemts V[:] J[:] iesniegums un tas kopā ar pievienotajiem dokumentiem ir iesniegts Priekules novada domei apstiprināšanai.

Gramzdas pagasta pārvalde neredz iemeslu, lai I[:] L[:] ģimenei piešķirtu pašvaldībai piederošu dzīvokli, jo ģimenes rīcībā ir divi privatizēti dzīvokļi mājā [dzīvesvieta] un tiek risināts jautājums par vīra vecāsmātes V[:] J[:] aiziešanu no mājas [dzīvesvieta].

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atteikt I[:] L[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], Gramzdas pagasta pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.9, Miera ielā 4, Gramzdā, Priekules nov., īres tiesību piešķiršanu, sakarā ar to, ka L[:] ģimenei pieder divi privatizēti dzīvokļi mājā [adrese] un otrai konfliktējošai pusei – vīra vecaimātei V[:] J[;]tiek risināts jautājums par citas dzīvojamās platības izīrēšanu.

 

2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

22.8.

I[:] K[:]

Dome iepazīstas ar I[:] K[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], 26.09.2011. iesniegumu, reģ. Nr.14-1/647, ar lūgumu piešķirt viņai dzīvokli Miera ielā 4-12, jo šobrīd dzīvo dienesta dzīvoklī, kur darba attiecības ar darba devēju pārtraukusi, tāpēc dzīvoklis jāatbrīvo.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        29.09.2011. izziņa Nr.3-20/550 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        27.09.2011. Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja A.E[:] ieteikums par nepieciešamo risinājumu I[:] K[:] dzīvokļa jautājumā.

·        12.10.2011. izziņa Nr.2-03/38G izziņa par trūcīgas ģimenes statusu.

 

Dome konstatē:

·        I[;] K[:] ar  nepilngadīgo meitu  ir deklarējusi savu dzīvesvietu Skolas iela 6 -11, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules novadā.

·        Dzīvoklis Skolas ielā 6-11 I[:] K[:] tika piešķirts kā dienesta dzīvoklis strādājot par pavāri Gramzdas pamatskolā.

·        Ar 2011.gada 1.septembri I:] darba attiecības ar Gramzdas pamatskolu pēc pašas vēlēšanās ir izbeigsi.

·        I[:] K[:] ir trūcīgas personas/ģimenes statuss un viņa viena audzina mazgadīgu bērnu, tāpēc viņai ir tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

·        Gramzdas pagasta pārvalde uzskata par iespējamu izīrēt I[:] K[:] pašvaldībai piederošu dzīvokli Miera ielā 4-12, Gramzdā.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Pamatojoties uz  dienesta dzīvokļa Skolas ielā 6-11, Gramzdā, Priekules nov., īres noteikumiem, pārtraukt īres līgumu ar I[:] K[:] par  dzīvokļa Skolas ielā 6-11, Gramzdā, izīrēšanu, sakarā ar darba attiecību izbeigšanu ar Gramzdas pamatskolu.

 

2.      Izīrēt I[:] K[:] 2-istabu dzīvokli Nr.12 Miera ielā 4, Gramzdā ar kopējo platību 56,3 m2 un apdzīvojamo platību 27,7 m2 .

 

3.      Viena mēneša laikā Gramzdas pagasta pārvaldē noslēgt dzīvokļa īres līgumu.

 

4.      Ja mēneša laikā īres līgums netiek noslēgts I.K[:] vainas dēļ, domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

5.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

22.9.

G[:] O[:]

Dome iepazīstas ar G[:] O[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta  [dzīvesvieta], 12.09.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/606) ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.6 Miera ielā 7, Gramzdā, Priekules nov., sakarā ar  to, ka vēlas dzīvot atsevišķi no vecākiem.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        12.09.2011. Gramzdas pagasta pārvaldes izziņa Nr.3-21/114 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        13.09.2011. Gramzdas pagasta pārvaldes ieteikums attiecībā par atsevišķa dzīvokļa piešķiršanu.

 

Dome konstatē:

·        G[:] O[:] dzīvo kopā ar savu māti L[:] O[:] viņai piederošā mājā [adrese].

·        Pēc Gramzdas pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, G[:] vēlas veidot savu ģimeni un dzīvot atsevišķi no vecākiem.

·        G[:] O[:] ir darbavieta SIA „ARTIS” JP  Gramzdas pagastā.

·        Gramzdas pagasta pārvalde ir gatava izīrēt G[:] O[:] 3-istabu dzīvokli Nr.6 Miera ielā 7 ar kopējo platību 73 m2.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izīrēt  G[:] O[:] 3-istabu dzīvokli Nr.6 Miera ielā 7, Gramzdā, Priekules nov.,  ar kopējo platību 73 m2 .

 

2. G[:] O[:] īres līgums ar Gramzdas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža par atļauju dzīvokļu maiņai.

 

3. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā G.O[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

 

22.10.

P[:] S[:]

 

Dome iepazīstas ar  Priekules novada Virgas pagasta pārvalde sekretāres, kasieres Z[:] P[:] 27.09.2001.. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/652), kurā lūdz pārtraukt īres līgumu ar P[:] S[:], personas kods [:],  par dzīvokļa Nr.1 mājās „Blāzmas”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., izīrēšanu sakarā ar  viņa nāvi. Lūgts rast iespēju norakstīt īres un komunālo maksājumu parādu Ls 328,27 kopsummā.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        P[:] S[:] miršanas apliecības LV AE 0783459 kopija..

 

 

Dome konstatē:

·        Starp Virgas pagasta padomi un P[:] S[:], personas kods [:], 02.01.2003. bija noslēgts dzīvojamo telpu [dzīvesvieta], īre līgums.

·        P[:] S[:] 2011.gada 17.septembrī mira. Īrniekam par dzīvokli palika 328,27 latu liels īres un komunālo maksājumu parāds. Mantinieku mirušajam nav un  nepalika arī nekāda manta, kura būtu realizējama parāda samaksai.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Pārtraukt īres līgumu ar P[:] S[:], pers.kods [:], par dzīvokli Priekules novada Virgas pagasta  „Blāzmas – 1” ar kopējo platību 40,8 m2 , malkas šķūnīti un kūti ar 2011.gada 17.septembri.

 

2.      Dzēst P[:] S[:] īres un komunālo maksājumu parādu Ls 328,27 kopsummā.

 

 

 

 

 

22.11 – Z[:] G[:];

22.12. E[:] S[:]

 

22.11. Dome iepazīstas ar  Z[:] G[:], personas kods  [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 28.09.2011. iesniegumu (reģ.Nr.14-1/653) ar lūgumu par dzīvokļa Nr.1 piešķiršanu daudzdzīvokļu mājā  “Blāzmas”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        06.10.2011. izziņa Nr.3-20/570 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        04.10.2011. Virgas pagasta pārvaldes atzinums un rekomendācija Z.G[:] dzīvokļa jautājumā.

 

Dome konstatē:

·        Z[:] G[:], viņas dēls R[:], pers.kods [:], un bērna tēvs G[:] S[:], pers.kods [:], dzīvo kopā ar Z[:] tēvu R[:] un brāli G[:], pers.kods [:]. trīsistabu dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā [dzīvesvieta] .  Virgas pagasta padome ir noslēgusi īres līgumu ar Z[:] tēvu R[:] G[:].

·        Z[:] un viņas bērna tēvs strādā SIA „Kurzemes gaļsaimnieks”.

·        Īres dzīvokļa kopējā platība ir 53.2m² ar divām atsevišķām istabām un vienu caurstaigājamu istabu (15,1m² + 12,1m² + 12,8m²) un atsevišķu virtuvi 5,4m² un atsevišķu sanitāro mezglu 4,5m² un priekštelpu 3,3m² . platībā. Krāsns apkure.

·        Uz dzīvokļa Nr.1 daudzdzīvokļu mājā „Blāzmas”, Virgas pag., Priekules nov., īri pretendē  divas ģimenes. Citas brīvas dzīvojamās platības Virgas pagastā nav.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

 

 

22.12. Dome iepazīstas ar  E[:] S[:], personas kods  [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.09.2011. iesniegumu (reģ.Nr.14-1/660) ar lūgumu par dzīvokļa Nr.1 piešķiršanu daudzdzīvokļu mājā “Blāzmas”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        06.10.2011. izziņa Nr.3-20/571 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        21.07.2011. izziņa nr.57V par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.

·        04.10.2011. Virgas pagasta pārvaldes atzinums un rekomendācija E.S[:] dzīvokļa jautājumā.

·        25.10.2011. E[:] S[:] iesniegums (27.10.2011.reģ.Nr.3-13/733) ar kuru lūdz neapstiprināt viņas 29.09.2011. iesniegumu (reģ.Nr.14-1/660) par dzīvokļa „Blāzmas”1, Virgā, iznomāšanu.

 

Dome konstatē:

·        E[:] S[:] dzīvo un īrē dzīvojamās telpas privātīpašumā [adrese].  Līguma termiņš ir līdz 2011.gada decembrim, kuru  īpašnieks  nepagarinās.

·        S[:] ģimene sastāv no sešiem ģimenes locekļiem, tai skaitā  ir četri nepilngadīgi bērni.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

·        Ar savu 25.10.2011. iesniegumu (27.10.2011. reģ. Nr.3-13/733) E[:] S[:] paziņojusi, ka nevēlas, lai viņai tiktu iznomāts dzīvoklis Nr.1 „Blāzmās”, Virgas pag., jo ir atradusi citu dzīvojamo platību Virgas pagastā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pieņemt zināšanai, ka E[:] S[:] atteikusies no 2- istabu   dzīvokļa (kopējā platība 40,8 m², dzīvojamā platība 25,7 m²) ar šķūnīti un kūti “Blāzmās”-1, Virgas pagastā, īrēšanas.

 

2. Izīrēt  Z[:] G[:], personas kods [:], 2- istabu   dzīvokli (kopējā platība 40,8 m², dzīvojamā platība 25,7 m²) ar šķūnīti un kūti “Blāzmās”-1, Virgas pagastā, Priekules novadā  ar 2011.gada 1.novembri.

 

3. Īres līgums slēdzams uz 6 mēnešiem, ar pagarināšanas tiesībām uz 3 gadiem un pēc tam beztermiņa, ja nomas līgumā paredzētajos termiņos tiek kārtota īres maksa un komunālo pakalpojumu maksājumi.

 

4. Dzīvokļa īres līgums noslēdzams Virgas pagasta pārvaldē 1 mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas ar Z[:] G[:]. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts Z.G[:] vainas dēļ , tad Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu  zaudē savu spēku.  

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

 

 

22.13.

S[:] U[:]

 

Dome iepazīstas ar S[:] U[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta]. 27.09.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/650), ar lūgumu piešķirt dzīvokli Kalētu pagastā vai uzņemt dzīvokļu rindā. Ģimenē ir meita skolniece un māte nosacītas astmas slimniece.  Pašreizējo dzīvokli, kurā ir deklarējusies, īrē  no privātpersonas, bet tā kā dzīvoklī nav apkure un nav tādu līdzekļu, lai to ierīkotu, tad ziemā tur nevarēs dzīvot.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        06.10.2011. izziņa Nr.3-20/572 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        19.09.2011. izziņas Nr.2-03/29K par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kopija.

·        26.09.2011. Kalētu pagasta pārvaldes atzinums, ieteikums par dzīvokļa jautājuma risinājumu S.U[:].

 

Dome konstatē:

·        S[:] U[:] kopā ar meitu L[:], dzimušu [:] un māti A[:], dzimušu [:],  no 25.08.2009. dzīvo no privātpersonas īrētā dzīvoklī [dzīvesvieta], kurā nav sakārtota apkure.

·        Ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

·        Ģimenē ir nepilngadīgs bērns.

·        Kalētu pagasta pārvaldes vadītājs Dz.K[:] iesaka uzņemt S[:] U[:] ģimeni Kalētu pagasta dzīvokļu uzskaites rindā ar Nr.6.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Uzņemt S[:] U[:], pers.kods [:], Priekules novada Kalētu pagasta dzīvokļu rindā ar kārtas Nr.6.

 

 

 

 

22.14.

L[:] Z[:]-Z[:]

 

Dome iepazīstas  ar L[:] Z[:]- Z[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], un S[:] A[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta}, 19.09.2011. iesniegumu, reģistrs Nr.3-13/627, ar lūgumu atļaut samainīt vienistabas dzīvokli Liepu alejā 2-7, Kalētu pag. pret 2-istabu dzīvokli Liepu alejā 2-10, Kalētu pag., sakarā ar to, ka viņi ir 4 cilvēki ģimenē, no kuriem 2 ir dažāda dzimuma nepilngadīgi bērni.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        06.10.2011. izziņa Nr.2-20/573 par L[:] Z[:]-Z[:] deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        07.07.2011. izziņa Nr.2-03/21K par L[:] Z[:]-Z[:]  ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.

·        13.10.2011. izziņa Nr.3-20/584 par S[:] A[:]deklarēto dzīvesvietu.

·        13.10.2011. izziņa Nr.3-20/585 par K[:] A[:] deklarēto dzīvesvietu..

·        26.09.2011. Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Dz[:] K[:] ieteikums atļaujai dzīvokļu maiņai.

 

Dome konstatē:

·        L[:] Z[:]-Z[:] ar savu meitu A[:]i, dzimušu [:], dzīvesbiedru (laulība nav reģistrēta)  S[:]A[:] un viņa dēlu K[:] A[:], dzimušu [:] dzīvo vienistabas dzīvoklī  [dzīvesvieta].

·        L[:] Z[:]-Z[:] ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

·        L[:] Z[:]-Z[:]  un S[:] A[:] ģimenē ir divi dažāda dzimuma nepilngadīgi bērni.

·        Kalētu pagasta pārvaldes vadītājs Dz[:] K[:] ir devis piekrišanu samainīt 1-istabas dzīvokli uz 2-istabu dzīvokli.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut L[:] Z[:]-Z[:] 1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 41,7 m2 un apdzīvojamā platība 18.4 m2, Liepu aleja 2-7, Kalētu pag., maiņu  uz 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 52,38 m2 un apdzīvojamā platība 30,5 m2 , Liepu aleja 2-10, Kalētu pag., Priekules nov..

 

2. Dzīvokļa īres līgums noslēdzams Kalētu pagasta pārvaldē 1 mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas ar L[:] Z[:]-Z[:]. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts L.Z[:]-Z[:] vainas dēļ, tad Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu  zaudē savu spēku.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

 

 

22.15.

V[:] S[:]

Dome iepazīstas ar V[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta]  12.09.2011. iesniegumu (reģistr. Nr.14-1/622, 19.09.2011.) ar lūgumu piešķirt dzīvokli Krasta ielā 3-17, Bunkā, jo pašreizējā dzīvesvieta jāatbrīvo līdz 25.septembrim un citur nav kur palikt.Ir maznodrošināta daudzbērnu ģimene, kurā aug 4 nepilngadīgi bērni.

 

 

Iesniegumam pievienoti:

·        27.09.2011. izziņa Nr.3-20/118 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        27.09.2011. Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja ieteikums piešķirt dzīvokli Nr.17 Krasta ielā 3., Bunkā.

·        13.10.2011. izziņa Nr.2-03/   B par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu.

 

 

Dome konstatē:

·        V[:] S[:] kopā ar savu vīru J[:] S[:] un četriem nepilngadīgiem bērniem, vecumā no 1 gada līdz 4 gadiem šobrīd dzīvo dzīvoklī, kurš bija jāatbrīvo līdz 25.septembrim.

·        V[:] S[:] ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un tajā ir 4 nepilngadīgi bērni, tāpēc tai pienākas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

·        Ir Bunkas pagasta pārvaldes apliecinājums, ka dzīvoklis Nr.17 Krasta ielā 3, Bunkas pagastā ir brīvs.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt V[:] S[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta]., 4-istabu labiekārtota dzīvokļa  Nr.17, Krasta ielā 3 Bunkas pag., Priekules nov., ar kopējo platību 83,5 m2, apdzīvojamā platība 55,5 m2, īres tiesības.

 

2. Dzīvokļa īres līgums noslēdzams Bunkas pagasta pārvaldē 1 mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas ar V[:] S[:]. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts V[:] S[:] vainas dēļ, tad Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu  zaudē savu spēku.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

22.16.

D[:]  Š[:]

Dome iepazīstas ar D[;] Š[:], pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], 29.09.2011., reģ. Nr.14-1/661, iesniegumu ar lūgumu izīrēt 1. un 2.dzīvokli „Upeniekos”, Bunkas pag., Priekules novadā. Apņemas veikt kosmētisko remontu un maksāt nepieciešamos maksājumus.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        30.09.2011. izziņa Nr.3-20/553 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        05.10.2011. Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja E.D[:] atzinums par neiespējamību izīrēt minētos dzīvokļus.

 

Dome konstatē:

·        D[:] Š[:] kopā ar savu vīru R[:] un divām pilngadīgām meitām dzīvo [dzīvesvieta].

·        Dzīvokļi 1 un 2 „Upeniekos”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., nav Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības īpašums, jo šo daudzdzīvokļu māju „Upenieki”, paju sabiedrība „Vārtāja 1”pašvaldībai nenodeva.

·        Ņemot vērā, ka prasīto dzīvokļu iespējamā valdītāja ir mirusi, dzīvokli var mantot mirušās radinieki vai to var pārņemt valsts kā bezsaimnieka mantu.

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Atteikt dzīvokļu Nr.1 un 2 „Upeniekos”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., izīrēšanu D[:] Š[:], jo minētie dzīvokļi nav Priekules novada pašvaldības īpašums.

 

 

 

22.17.

L[:] R[:]

A.Driviņa – iepazīstina ar L[:] R[:], pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], 04.10.2011., reģ. Nr.14-1/671, iesniegumu ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā, jo ar dzīvesbiedru un meitu īrē dzīvokli [dzīvesvieta], kuru īpašnieks ar laiku vēlas pārdot, tāpēc tas būs jāatstāj.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        03.10.2011. izziņa Nr.2-03/192P par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.

·        04.10.2011. izziņa Nr.3-20/558 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

·        04.10.2011. izziņa Nr.3-20/557 par dzīvesbiedra deklarēto dzīvesvietu.

·        05.10.2011. SIA „Priekules nami” valdes locekļa J.K[:] atzinums, ka L.R[:] ar ģimeni atbilst uzņemšanai dzīvokļu rindā.

 

 

Dome konstatē:

·        L[:] R[:] ar meitu A[:] deklarējusi savu dzīvesvietu pie vecākiem [dzīvesvieta], bet faktiski kopā ar meitu un dzīvesbiedru dzīvo īrētā dzīvoklī  [dzīvesvieta]. Dzīvokļa īpašnieki brīdinājuši īrniekus par to, ka ar laiku vēlas dzīvokli pārdot, tādēļ tas būs jāatbrīvo.

 

·        L.R[:] ģimene atbilst trūcīgas ģimenes statusam un viņas ģimenē un apgādībā ir nepilngadīga meita A[:], dzimusi [:].

 

·        Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta; „Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām” b) apakšpunktu „maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”, L[:] R[:] ar ģimeni ir tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un tikt uzņemtai dzīvokļu rindā, lai saņemtu īres tiesības uz pašvaldībai piederošu dzīvojamo platību.

 

·        Iesniegums izskatīts 06.10.2011. Priekules novada pašvaldības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

           

Uzņemt L[:] R[:] ar meitu A[:] un dzīvesbiedru M[:] Z[:] Priekules pilsētas dzīvokļu rindā.

22.18.

S[:] R[:];

M[:] R[:]

Domeatkārtoti iepazīstas ar no S[:] R[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta  [dzīvesvieta],  29.08.2011. Priekules novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/567), kurā viņa lūdz  atzīt sevi par deklarētā dzīvokļa īrnieci un noslēgt ar viņu dzīvokļa īres līgumu, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, sakarā ar vecmāmiņas V[:] L[:] J[:] nāvi 2011.gada 23.augustā.

            02.09.2011. Priekules novada dome saņēmusi S[:] R[:] 01.09.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/580), ar kuru viņa atsaukusi savu 29.08.2011. iesniegumu par dzīvokļa Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē piešķiršanu.

            05.09.2011. Priekules novada dome saņēmusi pa faksu sūtītu S[:] R[:] iesniegumu (reģ. Nr.3-13/588) ar lūgumu atsaukt savu 01.09.2011. atteikumu atzīt sevi par dzīvokļa Tirgoņu ielas 15-5, Priekulē īrnieci.

 

Iesniegumiem pievienoti:

·        29.08.2011. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/486 par deklarēto dzīvesvietu.

 

Dome konstatē:

·        S[:] R[:]  21.07.2011. ir deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta].

·        Dzīvokļa īrniece, S[:] vecmāmiņa V[:] L[:] J[:] mirusi 23.08.2011.

·        S[:] R[:] atsauksme uz likuma „Par dzīvojamo telpas īri” 14.panta ceturto daļu: „Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus” viņas atzīšanai par dzīvokļa īrnieci Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē, noraidāma, jo mazbērni atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 1.daļai un 3.daļai, nav uzskatāmi par ģimenes locekļiem un līdz ar to nevar prasīt īres līguma noslēgšanu atbilstoši šī likuma 14.panta 4.daļai, turklāt mirušais īrnieks rakstveidā nav informējis izīrētāju par šādu personu iemitināšanu.

 

Dome iepazīstas ar no M[:] R[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta  [dzīvesvieta],  02.09.2011. Priekules novada domē saņemto iesniegumu (reģ. Nr.14-1/585), kurā viņš lūdz piešķirt īres tiesības dzīvoklim Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē, sakarā ar vecāsmātes V[:] J[:] nāvi.

 

Iesniegumiem pievienoti:

·        02.09.2011. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/502 par deklarēto dzīvesvietu.

·        23.08.2011. Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas izdotās J[:] V[:] L[:] miršanas apliecības kopija.

 

Dome konstatē:

·        M[:] R[:] 11.06.2008. ir deklarējis savu dzīvesvietu [dzīvesvieta].

·        Dzīvokļa īrniece, S[:] un M[:] vecmāmiņa V[:] L[:] J[:] mirusi 23.08.2011.

·        Tāpat kā S[:] R[:] arī M[:] R[:] iesnieguma gadījumā, mazbērni atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 1.daļai un 3.daļai, nav uzskatāmi par ģimenes locekļiem un līdz ar to nevar prasīt īres līguma noslēgšanu atbilstoši šī likuma 14.panta 4.daļai, turklāt mirušais īrnieks rakstveidā nav informējis izīrētāju par šādu personu iemitināšanu.

·        Priekules pašvaldības dzīvokļu īpašumu apsaimniekotājs SIA „Priekules nami” valdes loceklis J.K[:] informējis, ka vairākkārt apsekojot dzīvokli Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē, neviens iedzīvotājs tur nav sastopams.

·        Iesniegumi izskatīti 05.09.2011. novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē, kura informē domi par jurista atzinumu un 22.09.2011. novada domes sēdē, kur galīgā lēmuma pieņemšana atlikta uz 2011.gada novada domes oktobra sēdi, novada domes priekšsēdētājas vietniecei A[:] D[:] saskaņojot lēmuma  projektu ar juristiem.

·        A.D[:] informē, ka nav iespējams saņemt vienošanos no abiem mazbērniem, kurš būs vecāsmātes V.J[:] atstātā dzīvokļa Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē, īrnieks.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pamatojoties uz to, ka mazbērni atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 1.daļai un 3.daļai, nav uzskatāmi par ģimenes locekļiem turklāt mirušais īrnieks rakstveidā nav informējis izīrētāju par šādu personu iemitināšanu. , atteikt S[:] R[;] un M[:] R[:] atzīt viņus par dzīvokļa Tirgoņu ielā 15-5, Priekulē īrniekiem.

 

2. Uzdot Priekules pašvaldības dzīvojamo ēku apsaimniekotājam SIA „Priekules nami” ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim organizēt  dzīvokļa Nr.5 Tirgoņu ielā 15, Priekulē atbrīvošanu no mirušās īrnieces V[:] J[:] mantām un iedzīves, kā arī izdeklarēt visas dzīvoklī piedeklarējušās personas, par kuru piedeklarēšanos netika informēts dzīvokļa apsaimniekotājs SIA „Priekules nami”.

 

 

23.§ Par apkures tarifu noteikšanu daudzdzīvokļu mājai Krasta ielā 3, Bunkas pag., Priekules nov.

Pamatojoties uz  Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja E.D[:] iesniegumu ar lūgumu noteikt jaunus apkures tarifus daudzdzīvokļu mājai Krasta ielā 3, Bunkas pag., Priekules nov., sakarā ar nepieciešamību divu kurinātāju algām un nodokļu palielinājumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noteikt apkures tarifu daudzdzīvokļu mājai Krasta ielā 3 Bunkas pagastā, Priekules novadā  Ls 0,68/m2  par apkurināmo platību + PVN, maksājot pat apkuri 12 mēnešus gadā, sākot ar 2011.gada 1.novembri.