Saistošie noteikumi

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, TIN 3 - 1 punkta atzīšana par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža (29.04.2021.)
Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem (28.01.2021.)
Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada pašvaldībā (13.01.2021.)
Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem (30.12.2020.)
Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību (26.11.2020.)
Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību (zaudējuši spēku ar 01.08.2020.)
Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā
Īpašumā esošās mantas novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša personas atzīstama par maznodrošinātu Priekules novadā (zaudējuši spēku 13.01.2021.)