25.02.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.4)

25.02.2016. domes sēdes audioieraksts
1. Par Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.12 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 V.Jablonska-  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir lūgusi precizēt Priekules novada pašvaldības domes 30.12.2015. saistošo noteikumu Nr.12 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” redakciju.

 

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 30.12.2015. saistošo noteikumu Nr.12 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” precizēto redakciju.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

                                                                                                                                                      Izsniedzams: izpilddirektoram

 

Pielikumā: 5.pielikums- 30.12.2015.saistošo noteikumu Nr.12 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē”  precizētā redakcija uz 4 lp.

2. Par atbalstu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2016.gadā”

 V.Jablonska- saņemts Virgas pagasta pārvaldes iesniegums par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2016.gadā” iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Zivju fondā  pasākumam  ‘’Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” par 15 000 vienvasaras līdaku mazuļu iegādi.

           

Projekta kopējās izmaksas EUR 3654.20

Zivju fonda finansējums    EUR 3030.00

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 624.20

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedalīties Zivju fonda pasākumā ‘’Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā’’ ar projektu ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2016.gadā’’.
 2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 600.
 3. Līdzfinansējumu nodrošināt no dabas resursu nodokļa.
 4. Par projekta vadītāju apstiprināt Virgas pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Egli.

 

Lēmums izsniedzams:

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

 

Pielikumā: 6.pielikumslēmums ‘’Par atbalstu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2016.gadā’’.

3. Par Priekules novada pašvaldības iesaistīšanos LR 100-gades pasākumā, kā arī finansējuma piešķiršanu un savstarpēju sadarbību ar projekta “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” realizētāju - fondu „1836”

 V.Jablonska- izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē bija ieradušies fonda ‘’1836’’ realizētāji un iepazīstināja deputātus ar prezentāciju par šo projektu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atbalstīt fonda “1836” iniciatīvu projektā “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”, kas paredz tūrisma un aktīvās atpūtas attīstīšanu visā Latvijas pierobežā, filmas par Latviju četros gadalaikos radīšanu, TV raidījuma ciklu par cilvēkiem, kas dzīvo pierobežā tapšanu un grāmatas “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”  izdošanu.

2.     Kopā ar citām Latvijas pierobežas pašvaldībām finansiāli piedalīties projekta realizācijā, kas Priekules novada pierobežas teritorijā paredz sekojošu programmu:

2.1.tūrisma takas iezīmēšanu ar robežstabiņiem

2.2.noorganizēt divu dienu pārgājienu un noslēguma koncertu

2.3.speciālajā tūrisma ceļvedī iekļaut Priekules novadu

2.4.fonda “Viegli” tikšanās ar Priekules novada skolēniem

2.5.veidojamajā filmā, raidījumā ciklā un grāmatā iekļaut Priekules novada pierobežā dzīvojošos cilvēkus

3.     Priekules novada pašvaldība pārskaita fonda „1836” bankas kontā uz izrakstīta rēķina un vienošanās līguma pamata sekojoši pa projekta realizācijas gadiem:

3.1.2016.gadā  -  600  EUR

3.2.2017.gadā –  1500  EUR

3.3.2018.gadā -   900   EUR

 

 

Lēmums izsniedzams: Finanšu nodaļai, kultūras vadītājam G.Venenam, projektu koordinatorei U.Ržepickai

 

Pielikumā: 7.pielikumslēmums ‘’Par  Priekules novada pašvaldības iesaistīšanos LR 100-gades pasākumā, kā arī finansējuma piešķiršanu un savstarpēju sadarbību ar projekta “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju’’ realizētāju –fondu ‘’1836’’.

4. Par dalību konkursā ‘’Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu piedaloties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotā atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.

 

Finansējums no valsts budžeta          3500.00 EUR

Priekules novada pašvaldība              750.00 EUR

Projekta kopējās izmaksas                 4250.00 EUR

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš), deputāti Mārtiņš Mikāls un Ainars Cīrulis pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotā atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” iesniedzot projekta pieteikumu.

2. Noteikt par projekta realizāciju atbildīgo Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieku Ainaru Cīruli.

Lēmums nosūtāms - Priekules novada pašvaldības projektu koordinatorei Unai Ržepickai, domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim un kopā ar projekta pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai.

 

Pielikumā: 8.pielikumslēmums ‘’Par dalību konkursā ‘’Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stirpināt jauniešu piederības apziņu’’.

5. Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A, dz. Nr. 11 Priekulē, maiņu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Arnis Kvietkausks; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atteikt mainīt  Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Priekulē, Liepājas ielā 5A dz.Nr.11 pret I.B. piederošo nekustamo īpašumu Priekulē, Liepājas iela 3 dz.Nr. 17.

 

Lēmums izsūtāms:

I.B.

Attīstības plānošanas nod.

 

Pielikumā: 9.pielikumslēmums ‘’Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A, dz.Nr.11 Priekulē, maiņu’’.

6. Par apkures pakalpojumu apmaksu dzīvoklim Nr.11 Liepājas ielā 5a, Priekulē, Priekules novadā

 V.Jablonska-saņemts SIA “Priekules nami” iesniegums ar lūgumu veikt apkures pakalpojumu apmaksu no 2015.gada 1.oktobra un apsaimniekošanas maksu no 2015.gada 1.novembra dzīvoklim Nr.11 Liepājas ielā 5A, Priekulē. Dzīvokļa īpašums  nav izīrēts kopš 2015.gada oktobra, iepriekšējais īrnieks miris.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt, ka Priekules novada pašvaldība sedz SIA „Priekules nami” izdevumus par neizīrētā  dzīvokļa  īpašuma Liepājas ielā 5A dz. 11, Priekulē, Priekules nov., apkuri sākot ar 2015.gada 1.oktobri un par apsaimniekošanu sākot ar 2015.gada 1.novembri līdz brīdim, kad telpas tiek izīrētas vai atsavinātas.

 

Izsūtāms:

SIA „Priekules nami”, finanšu nodaļas vadītājai P.Andersonei;

 

Pielikumā: 10.pielikumslēmums ‘’Par apkures pakalpojumu apmaksu dzīvoklim Nr.11 Liepājas ielā 5a, Priekulē, Priekules novadā’’.

7. Par iepirkuma organizēšanu SIA “Priekules nami”

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Priekules nami” ir lūgusi Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisiju palīdzēt organizēt un veikt iepirkumus, kas nepieciešami kapitālsabiedrības vajadzībām, un saistīti ar degvielas iegādi un elektroenerģijas iepirkumu.

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Uzdot Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijai organizēt un veikt sekojošus iepirkumus SIA “Priekules nami” vajadzībām:

1)degvielas iegādes iepirkumus;

2)elektroenerģijas iepirkumus.

Izsūtāms:

Iepirkumu komisijai;

SIA “Priekules nami”.

 

Pielikumā: 11.pielikumslēmums ‘’Par iepirkuma organizēšanu SIA ’’Priekules nami’’.

8. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016. gadā

 V.Jablonska-  pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2015.gada izdevumus un aprēķinājusi viena skolēna izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt viena skolēna izmaksas 2016. gadā Priekules novada izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu.

2.     Par lēmuma izpildi atbild Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

Lēmums nosūtāms:

Izglītības vadītājai Agritai Purviņai, Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: 12.pielikumslēmums ‘’Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā’’.

9. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei sadali 2016.gadam

 V.Jablonska- sadalot mērķdotāciju 2015.gadam, ņemts vērā iepriekšējā gadā pārtērētās un neiztērētās summas, kā arī izglītības iestāžu priekšlikumi sadalījumam pa EKK kodiem.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Valsts budžeta mērķdotāciju mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2016.gadam sadalīt sekojoši:

Skola

Izglītojamo skaits iestādē 31.01.2016

Euro

Skoln

5-6 g

Kopā

no 2016.g. mērķdotācijas

Korekcija par 2015.g.

Mācību līdzekļu iegādei

EKK 2370

Mācību literatūras iegādei

EKK 5233

KOPĀ

Gramzdas pamatskola

49

6

55

1045

-40,87

225

780

1005

Kalētu pamatskola

84

21

105

1996

-63,09

1240

693

1933

Krotes pamatskola

86

21

107

2034

161,00

1017

1178

2195

Priekules vidusskola

258

 

258

4904

-42,54

2300

2562

4862

Virgas pamatskola

70

18

88

1673

-87,97

743

842

1585

Dzirnaviņas

 

52

52

988

298,2

1286

0

1286

Kopā novadā

547

118

665

12641

224,73

6811

6055

12866

 

 

Lēmums nosūtāms -izglītības iestāžu (Priekules vidusskola, Gramzdas pamatskola, Kalētu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola un Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" ) vadītājiem, Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: 13.pielikumslēmums ‘’Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei sadali 2016.gadam’’.

 

10. Par 2016.gadam piešķirtās valsts mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšana

 Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt šādu valsts 2016. gadam piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību:

1.1.  valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" un kuri:

1.1.1.     gatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstošu repertuāru (kop repertuāru - kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), piedalās novada un starp novadu rīkotajos pasākumos, turpmāk – G1;

1.1.2.    saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2015. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2.

 

1.2.  Pašvaldība veic 2016. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā:

1.2.1.   valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Priekules Pašvaldībai 2016. gadam – 2387 eiro;

1.2.2.   G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi;

1.2.3.   G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2.

 

1.3.  Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

2.     veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:

Kolektīvs

Kolektīvu skaits Pašvaldībā

Valsts piešķirtā mērķdotācija (M) kolektīviem

Bāzes finansējuma (B) 1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums 1 kolektīvam noteiktajā periodā

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī

G1

2

€ 1909,60

B=M/ ΣG1

€ 954,80

€ 79,57

G2

1

€ 477,40

B=M/ ΣG2

€ 477,40

€ 39,78

 

 

 

3.     Izmaksāt aprēķināto un valsts piešķirto mērķdotāciju vienu reizi mēnesī tautas mākslas kolektīvu vadītājiem:

 

Kolektīva nosaukums

Mērķdotācijas saņēmējs

(amats)

Mērķdotācija mēnesī

(darba alga un VSAOI)

G1 Priekules k/n SIEVIEŠU koris

diriģente

€ 79,57

G1Priekules k/n vidējās paaudzes deju kolektīvs „DUVZARE”

vadītāja

 

€ 79,57

G2 Priekules Kultūras nama Drāmas ansamblis

režisore

 

€ 39,78

 

Lēmums izsniedzams: Finanšu nodaļai, kultūras vadītājam G.Venenam

 

Pielikumā: 14.pielikumslēmums ‘’Par 2016.gadam piešķirtās valsts mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšana’’.

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M.Z. par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska-  par nekustamo īpašumu četrus gadus nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības Finanšu komitejas 18.02.2016. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M.Z. (M. Z.), personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā (kad.apz.[:]) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 272,07;

nokavējuma nauda līdz 25.02.2016. –           EUR 123,47;

KOPĀ                                                             EUR 395,54

(Trīs simti deviņdesmit pieci euro, 54 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr.90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2016.gada 24.martam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2016.gada 29.martā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. M.Z.,[adrese], Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: 15.pielikumslēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M.Z. par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā’’.

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, kā represētai personai M.G. īpašumam [:] Gramzdas pag., Priekules nov. par 2016.gadu

 Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu M.G.par 50%, kā represētai personai īpašumam [:], Gramzdas pag. Priekules nov., 3,2 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:], par 2016. gadu. 

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.M.G.,

1  eks. G Briekmanei.

 

Pielikumā: 16.pielikumslēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu, kā represētai personai M.G.īpašumam [:], Gramzdas pag., Priekules nov., par 2016.gadu’’.

 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kā represētai personai R.N. īpašumam [:] Gramzdas pag., Priekules nov. par 2016. gadu

 Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu R.N. 50%, kā represētai personai īpašumam [:], Gramzdas pag. Priekules nov., 29,9 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:], par 2016. gadu. 

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks.R.N.,

1 eks. G Briekmanei.

 

Pielikumā: 17.pielikumslēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu, kā represētai personai R.N.  īpašumam [:], Gramzdas pag., Priekules nov., par 2016.gadu’’.

 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.O., Gramzdas pagastā, Priekules nov.

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2016.gadā L.O., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], kurš sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu [:]-19,5 ha un [:]-4,1 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. L.O.,[:], Gramzdas pag., Priekules nov., LV 3487,

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 18.pielikumslēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.O., Gramzdas pagastā, Priekules nov.’’.

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.V., Virgas pagastā, Priekules nov.

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot ar 2016.gada 01.martu M.V., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:}, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kadastra apzīmējums [:], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par 6,8 ha.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M. V.,[:}, Virgas pag., Priekules nov., LV 3433,

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 19.pielikumslēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.V., Virgas pagastā, Priekules nov.’’.

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.N.

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piemērot 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  E.N., personas kods [:], par zemi [:], Gramzdas  pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6458 001 0251,  8.60 ha platībā.

 

Lēmums izsūtāms:

  1 eks. Virgas zemeslietu speciālistei Marinai Kokovihiai,

  1 eks.  E.N.: [:], Gramzdas pagasts, Priekules novads , LV-3486 .

 

Pielikumā: 20.pielikumslēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.N.

17. Par daļu no nomas zemes ”Aizparka ” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu I.K.

 V.Jablonska- pašvaldība izskata I. K.ķa, iesniegumu, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Aizparka” 0,8 ha platībā Kalētu pagastā  lauksaimniecības vajadzībām.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt ar 01.02.2016. I. K., personas kods [:], daļu no zemes vienības „Aizparka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0140, 0,8ha lielā platībā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot Kalētu zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I.K., [:], Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumā: 21.pielikumslēmums ‘’Par daļu no nomas zemes ‘’Aizparka’’, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu I.K..

18. Par grozījumiem 01.11.2010. zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-36/6-2012

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules siltumtīkli” reģ.Nr.40103490684, iesniegums, kurā lūdz rast iespēju grozīt  01.11.2010. zemesgabala nomas  līguma Nr. 3-36/6-2012  (turpmāk tekstā –Līgums  2.1.punktā  nomas termiņu, izsakot  to jaunā redakcijā “ Šis nomas  līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2045.gada 31.decembrim”.

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 4.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2016.gada 12.februāra Tautsaimniecības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS – 3 deputāti Arta Brauna, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izdarīt 01.11.2010. zemesgabala nomas  līguma Nr. 3-36/6-2012 2.1.punktā  šādus grozījumus:

 

1.1. izteikt  Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:

     “ 2.1. Šis nomas  līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi  2012.gada 01.novembri un ir spēkā līdz 2042.gada 31.oktobrim’’.

 

    2. Citi līguma nosacījumi netiek grozīti.

3. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.  punktam atbilstošu  vienošanos

 

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši  Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai. (2.) Uzskatāms, ka administratīvais akts stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

           

Lēmums izsūtāms:

  SIA “ Priekules siltumtīkli ” reģistrācijas Nr. 40103490684,  Dzirnavu iela 62-2, Rīga, LV- 1050 ,

-Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

Pielikumā: 22.pielikumslēmums ‘’Par grozījumiem 01.11.2010.zemesgabala nomas līgumā Nr.3-36/6-2012’’.

19. Par dzīvojamās mājas Brīvības iela 3, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

    Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība var lemt jebkuru jautājumu, kas ir viņas kompetencē, turklāt dome var lemt par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu, vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu īpašumā, 2016.gada 18.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Ierakstīt nekustamo īpašumu (dzīvojamo ēku) Brīvības  iela 3, Priekule, Priekules nov., (ēkas  kadastra apzīmējums 6415 002 0079) zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

2.     Uzdot Attīstības plānošanas nodalās nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma 1.punkta izpildei.

            3. Ar nekustamā īpašuma Brīvības  iela 3, Priekule, ierakstīšanu zemesgrāmatā  saistītos izdevumus segt no Priekules novada pašvaldības budžeta. 

            4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

 

Lēmums izsūtāms:

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 23.pielikumslēmums ‘’ Par  dzīvojamās mājas Brīvības  iela 3, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā’’.