18.06.ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.10)

1.§ Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Nodevas par būvatļaujām Priekules novada būvvaldē” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldībā 15.06.2015. tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr. 18-6/4843 “Par saistošo noteikumu izvērtēšanu” ar lūgumu precizētPriekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 „Nodevas par būvatļaujām Priekules novada būvvaldē” redakciju, attiecīgi svītrojot 2.punktu, un 6.punktā aizvietojot vārdu “invalīds” ar vārdiem “persona ar invaliditāti”.

Vadoties no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone, Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.Precizēt Priekules novada pašvaldības 30.04.2015. saistošos noteikumus Nr.5 „Nodevas par būvatļaujām Priekules novada būvvaldē” sekojoši:

1.1. svītrot 2.punktu,

1.2. noteikumu 6.punktā aizvietot vārdu “invalīds” ar vārdiem “persona ar invaliditāti”;

1.3. sakārtot noteikumu punktus secīgi, noformējot noteikumu 3.punktu par 2. u.t.t.

            2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 30.04.2015. saistošo noteikumu Nr.5 „Nodevas par būvatļaujām Priekules novada būvvaldē” precizēto redakciju.

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

 

Pielikumā:

Priekules novada pašvaldības 30.04.2015. saistošo noteikumu Nr.5 „Nodevas par būvatļaujām Priekules novada būvvaldē”  precizētā redakcijā uz 1 lp.