29.01.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)

1.§ Par SIA „Priekules Bioenerģija”, reģistrācijas Nr. 40103045897, iesniegumu par zemes nomu

 2014.gada 11.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/2075) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules BioEnerģija” reģistrācijas Nr. 40103045897 valdes priekšsēdētāja Andra Dzeņa iesniegums (turpmāk tekstā -Iesniegums), kurā lūgts iznomāt saimnieciskai darbībai nekustamā īpašuma „Nodegu skola” ar kadastra Nr. 6482 006 0187 daļu 2000 m² platību precizējot pēc uzmērīšanas dabā, kas robežojas ar jau iznomāto zemesgabalu , nomas kadastra numurs 6482 006 0187 8002 un apvienot vienā nomas zemes gabalā ar nomas termiņu 30 gadi. Iesniegumam pievienota zemes shēma.

Izskatot iesniegumu un lietu saistītos apstākļus tiek konstatēts, ka:

[1.] Iesniegumā minēts, ka SIA „Priekules BioEnerģija” vēlas nomāt zemes vienības daļu 2000 m² platībā pirms uzmērīšanas, kas ir ceļa servitūta teritorija ar apzīmējumu kadastrā  7315030100005.   Dabā šis ceļš pastāv un šo ceļu izmanto citas personas. 

[2.] Atbilstoši Civillikumā dotajai definīcijai 1130. pants „Servitūts ir tāda  tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma tiesība uz to lietošanas ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes gabalam”. Civillikuma 1156.pants nosaka, ka „Ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību: 1) uz kājceļu, 2) uz lopu ceļu, 3) uz braucamo ceļu.

[3.] Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000336653 ir izdarīta atzīme, lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov.,- ceļš 0.19 ha platībā.

[4.] Pēc Priekules novada pašvaldības rīcībā esošās kadastra informācijas NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) datiem ceļa teritorija ar kadastra apzīmējumu 7315030100005 nav izdalīta kā atsevišķa zemes vienība (būve).

[5] Iesniegumā minēts, ka SIA „Priekules bioenerģija” zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7315030100005 izmantot saimnieciskajai darbībai un apvienot ar jau nomājamo zemes vienības daļu „Nodegu skola”.

[6.] SIA „Priekules BioEnerģija”, reģistrācijas Nr. 42103045897, ir iznomāta daļa no Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., 1,59 ha platībā, ar apbūves tiesībām biogāzes elektrostacijas darbības vajadzībām. Nomas zemes kadastra apzīmējums 6482 006 0187 8002.

[7.] SIA „Priekules BioEnerģija” valdes loceklis A.Dzenis (13.01.2015.) sarunā ar pašvaldības pārstāvjiem (sarunā piedalījās  Izpilddirektors A.Razma, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs M.Baumanis un nekustamo īpašumu speciāliste V. Rubeze)  sniedza informāciju par ceļa teritorijas ar kadastra apzīmējumu 7315030100005 nepieciešamību tālākai uzņēmuma darbībai un tā būtu: veikt apbūvi –ar SIA „Priekules BioEnerģija” līdzekļiem - uzlabot ceļa segumu,  un  citus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbību .

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu , kas nosaka, ka „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 2015.gada 15.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) ”Priekules bioenerģija” reģistrācijas Nr. 42103045897, daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7315030100005 - ceļa teritorijas- 2000 m² platībā (platība vairāk vai mazāk var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu) , ar tiesībām veikt apbūvi un pievienot šo zemes vienību pie nomas zemes ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0187 8002 pie 1.59 ha platības, saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Noteikt nomas maksu   nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā 

3. Noteikt nomas līguma termiņu uz laiku no 2015.gada 1.februāra līdz 2045.gada 31.decembrim

4. Nomas līgumā paredzēt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ”Priekules bioenerģija” reģistrācijas Nr. 42103045897 uz sava rēķina, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, veic (uzlabo) zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7315030100005  segumu, nemainot tā funkcionālo nozīmi. 

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

7. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

8. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 71.panta pirmajai daļai par administratīvā aktu izdošanu paziņo SIA „Arājs AB” 42103021314, juridiskā adrese : Aizputes iela 7, Priekule, Priekules nov., LV-3434.

9. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. SIA „Priekules BioEnerģija, reģistrācijas Nr. 42103045897, adrese: Aizpriežu iela 1, Rīga,  LV-1006;

1 eks. Plānošanas un attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai.

2.§ Par SIA ‘’Priekules nami’’ darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt SIA ‘’Priekules nami’’ darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.

2.      Valdes loceklim J.Kaucim .nodrošināt savu darbinieku iepazīstināšanu ar nolikumu.

 

Pielikumā:  SIA ‘’Priekules nami’’ darba samaksas un sociālo garantiju nolikums uz 5 lp.,

                      amatu un amatalgu saraksts uz 1 lp.

3.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.

 

            Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: 2.pielikums- grozījumi Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam uz 1 lp.

4.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.23, 3.§)

 Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks), deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās, PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Izdarīt Priekules novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.23, 3.§) šādus grozījumus:

1. Noteikt ar 2015.gada 1.februāri sekojošiem pašvaldības darbiniekiem šādu mēneša limitu mobilo telefona lietošanai:

 

   1) Vinetai Lemkenai, Gramzdas pārvaldes sekretārei.

             Telefona Nr.(26669658)                                                                     7,- EUR

 

   2) Arturam Zīlītim, Daudzfunkcionālās sporta halles saimniecības vadītājam.

             Telefona Nr.,jauns;(28628007)                                                                     5,- EUR

2.  Anulēt sekojošu mēneša limitu mobilo telefona lietošanai sekojošai personai Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2015.gada 31.janvāri:

 

            1). Gražina Ķervija, deputāte .                                

             Telefona Nr.(26609705);                                                                7,- EUR

                                                               

3.Noteikt sekojošos mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošai personai Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2015.gada 1.februāri:

 

            1). Gražina Ķervija, deputāte, sociālais pedagogs .                                

             Telefona Nr.(26609705);                                                                  15,- EUR

 

5.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.23, 5.§)

 Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks), deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.23, 5.§) šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2015.gada 1.februāra līdz 2015.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu ar sekojošu Priekules novada pašvaldības darbinieci :

 

1)      Gražina Ķervija, sociālā pedagoģe                                              40,- EUR mēn.

             

6.§ Par izdevuma „Stāsts par Priekules dzelzceļu” pārdošanas cenas noteikšanu

 2014.gada novembrī Inga Raškova pabeidza un iesniedza otru Priekules vēstures izdevumu „Stāsts par Priekules dzelzceļu”. Izdevuma kopējās izmaksas ir 853 euro. Šobrīd plānots izdevumu nodrukāt 50 eksemplāros. Drukas un iesiešanas izmaksas ir 14 euro vienam eksemplāram.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt izdevuma „Stāsts par Priekules dzelzceļu” pārdošanas cenu vienam eksemplāram 14.00 euro (tai skaitā PVN 12%).

7.§ Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 5-2, Priekules pag., Priekules nov. atsavināšanu

 Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par  dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 5-2, Priekules pag., Priekules nov., atsavināšanu, kas sagatavots pēc Z.S., dzīvojošas [adrese], Priekules pag., Priekules nov. 2015.gada 14.janvāra lūguma, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar Nr.2.1.4/123.

Konstatēts, ka zemes gabals  ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0142, 0,92 ha platībā un viena stāva dzīvojamā ēka, tai skaitā arī  dzīvoklis Nr.2 ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz Priekules novada pašvaldības vārda, lēmuma datums 03.06.2014., Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. 201.

Dzīvojamās telpas īres līgums ir noslēgts 1998. gada 10. jūlijā ar A. S.. Kopš 2006. gada faktiskā dzīvokļa īrniece ir Z. S.

A. S. apliecina, ka piekrīt tam, ka Z. S. atsavina uz sava vārda dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā 5-2, Priekules pagastā, Priekules novadā (iesnieguma reģistrācijas Nr.107 19.09.2014.g Priekules novada bāriņtiesā)

2014. gada 10. novembrī Priekules novada pašvaldība noslēdz Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 8-2/PP/28 ar Z. S.

Atbilstoši 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumiem nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktam ir iesniegti nepieciešamie dokumenti, t.i., atsavināšanas ierosinātāja personas apliecinoša dokumenta kopija, atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopija, izziņa par īres un komunālo maksājumu parādā neesamību.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atļaut nodot atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašumu Celtnieku iela 5-2, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. apzīmējums kadastrā 6482 009 0142, kas ir ½ domājamā daļa no dzīvojamās mājas un zemes  0.92 ha kopplatībā, Celtnieku iela 5, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. vienistabas dzīvokļa platība 43,8 m², tajā skaitā 1 istaba ar dzīvojamo platību 28,1 m², koridoru, virtuvi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai

1  eks. Z. S.

1  eks. nekustamo īpašumu speciālistei Guntai Briekmanei

1  eks. jurista palīgam Aijai Mickus

8.§ Par zemes vienības „Reiņa zeme” iznomāšanu z/s Krūmkalni Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja L. K., adrese dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov., z/s „Krūmkalni”, reģistrācijas Nr. 42101002107 īpašnieka 13.01.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/118 par zemes gabala „Reiņa zeme” iznomāšanu 15,9 ha  platībā, apzīmējums kadastrā 6482 001 0139.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 28. novembra 2014. gada lēmumu Nr.22. 13.§ zemes vienība iznomāta zemnieku saimniecības „Krūmkalni” īpašniekam L. K.. L. K. nevēlējās noslēgt zemes nomas līgumu un izteica vēlēšanos zemes vienību iznomāt zemnieku saimniecībai „Krūmkalni”.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 001 0139 15,9 ha ar Priekules novada domes 26.11.2009. g. lēmumu Nr. 14, paredzēta zemes reformas pabeigšanai.

Iznomājamā zemes vienība ir publicēta Priekules novada mājas lapā 03.10.2014. Citi iesniegumi uz šo zemes vienību nav saņemti un reģistrēti Priekules novada pašvaldībā. Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atcelt  Priekules novada pašvaldības domes 28. novembra 2014. gada lēmumu Nr.22. 13.§ „Par zemes vienības „Reiņa zeme” iznomāšanu L. K. Priekules pag., Priekules novadā.

2. Iznomāt z/s „Krūmkalni” zemes vienību „Reiņa zeme” ar apzīmējumu kadastrā 6482 001 00139 15,9 ha platībā uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

3. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 5,0 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

4.Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai

1 eks. L. K.

1  eks. nek.īpašumu speciālistei Guntai Briekmanei

9.§ Par zemes vienības „Priekules pagasta palīgsaimniecības” iznomāšanu A.O. Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja A. O., adrese [dzīvesvieta], Vaiņodes pag., Vaiņode  nov. 07.01.2015 iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/144 par zemes gabala „Priekules pagasta palīgsaimniecības” iznomāšanu 0,8 ha  platībā, apzīmējums kadastrā 6482 004 0061.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 004 0061 0,8 ha ar Priekules novada domes 26.11.2009. g. lēmumu Nr. 14, paredzēta zemes reformas pabeigšanai.

Iznomājamā zemes vienība ir publicēta Priekules novada mājas lapā 03.10.2014. Citi iesniegumi uz šo zemes vienību nav saņemti un reģistrēti Priekules novada pašvaldībā.

 Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt A. O. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 004 0061 0,8 ha platībā uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 5,0 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai

1 eks. A. O.

1 eks.Guntai Briekmanei

 

Pielikumā: 4.pielikums- grafiskais attēls zemes gabalam „Priekules pagasta palīgsaimniecības” 0,8 ha  platībā, apzīmējums kadastrā 6482 004 0061.

10.§ Par zemes vienības „Pie Audaru mājas” iznomāšanu A. E. Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja A. E., adrese [dzīvesvieta] Priekule, Priekules nov. 13.01.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/117 par zemes gabala „Pie Audaru mājas”iznomāšanu 6,2 ha  platībā, apzīmējums kadastrā 6482 004 0060.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 004 0060 6,2 ha ar Priekules novada domes 26.11.2009. g. lēmumu Nr. 14, paredzēta zemes reformas pabeigšanai.

Iznomājamā zemes vienība ir publicēta Priekules novada mājas lapā 03.10.2014. Citi iesniegumi uz šo zemes vienību nav saņemti un reģistrēti Priekules novada pašvaldībā.

 Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt A. E. zemes vienību „Pie Audaru mājas”ar apzīmējumu kadastrā 6482 004 0060 6,2 ha platībā uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 5,0 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai

1  eks. A.E.

1  eks.Guntai Briekmanei

11.§ Par dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-20, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktam 2015.gada 15.decembrī (reģ.nr.2.1.4/2097) Priekules novada pašvaldībā saņemts A. G. K., dzīvojošas[adrese], Priekule, iesniegums (turpmāka tekstā –iesniegums), kurā lūgts atsavināt nekustamo īpašumu Liepājas  ielā 1-20, Priekulē. Iesniegumā minēts, starp Priekules novada pašvaldību un mani (A. G. K.) ir noslēgts  dzīvojamās telpas īres līgums, un ka A.G. K. vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo, nekustamo īpašumu.

 

Izskatot A. G. K. iesniegumu, tiek konstatēts, ka:

[1.] A.G. K. vēlas atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu dzīvokli, kas atrodas Liepājas ielā 1-20, Priekule, Priekules nov.

             

[2.] Atbilstoši 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktam Anita Gunta Kuduma   iesniegumam pievienojusi  nepieciešamos dokumentus, lēmuma par atsavināšanu, pieņemšanai t.i.:

1.1. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

1.2. SIA „Priekules nami” 20.01.2015. izziņu Nr.1   par īres un komunālo maksājumu parādā neesamību, kurā minēts, A. G. K. par dzīvokļa  īpašumu Liepājas iela 1-20, Priekule, Priekules nov.,   nav īres un komunālo maksājumu parāda

  

1.3.  2008.gada 26.novembra  Dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 157 kopiju. Īres līgumā kā īrnieks ir norādīta  A. G. K.,  personas kods [:], citas personas īres līgumā nav minētas. 

 

 [2.] Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Liepājas iela 1, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0023, ir nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 2716 kvm. platībā  un  36 dzīvokļu dzīvojamās ēkas. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 82.

 

 [3.] Dzīvoklis Liepājas ielā 1-20, Priekule, Priekules nov., kā atsevišķs dzīvokļa īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

[4.] Pēc nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja namīpašuma Liepājas  iela 1, Priekule, tehniskās pases (kadastra numurs 6415  001 0023 ) datiem- dzīvokļa Nr. 20, kopējā platība ir  38,90  m².

          [5.] Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pants, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu, dzīvokļa īpašums kā patstāvīgs īpašums ir nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā, 2015.gada  22.janvāra Finanšu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu - dzīvokļa īpašumu (kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001 020 ) Liepājas iela 1-20, Priekule, Priekules nov. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 38,90 m² un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2/100 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.   

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) organizēt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu.   

                                                                                                             

4. Jautājumu par  dzīvokļa īpašuma (kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001 020) nodošanu atsavināšanai, adrese:  Liepājas iela 1-20, Priekule, Priekules nov., izskatīt Finanšu komitejas sēdē pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā un nekustamā īpašuma novērtēšanas.

 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam Modrim Baumanim.

6. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.  

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai  lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam , 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. G. K., adrese:[adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. Finanšu nodaļai

2 eks. Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei

12.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Skujas” Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020162, pirmās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu

 Ar 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14,18.§) nekustamais īpašums – „Skujas”, kadastra numurs 64580020162, Gramzdas pag., Priekules novads, nodots atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Ar 2014.gada 30.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 14.§) apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar noteikumu 3.2. punktu dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2015.gada 5.janvārim plkst.15:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2015.gada 7.janvārī plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Gadījumā, kad netiek pārsolīta nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē, izsoles organizētājs var turpināt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Atzīt nekustamā īpašuma – „Skujas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020162, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.       Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, zināšanai - galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei

13.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Skujas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020162, atsavināšanu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli

 Ar 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 18.§) nekustamais īpašums – „Skujas”, kadastra numurs 64580020162, Gramzdas pag., Priekules novads, nodots atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Ar 2014.gada 30.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 14.§) apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 30.10.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 14.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli un izsoles sākumcenu 2760,00 EUR nozīmēta 2015.gada 07.janvārī.

Ar 2015.gada 29.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.1, 12.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu, saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Atsaucoties uz atsavināšanas nepieciešamības apsvērumiem, kas minēti 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.14, 18.§) un ņemot vērā augstāk minēto normu Priekules novada pašvaldības dome uzskata par nepieciešanu rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu, nosakot par 20% mazāku, kā pirmajā mutiskajā izsolē, t.i. (2760 - 20% = 2208 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņi euro), atsavināšanas mērķi un izsoles soli atstājot nemainīgu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Nodot nekustamo īpašumu „Skujas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020162, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64580020162 ar kopējo platību 0,38 ha un uz tā esošo vienstāva divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas  ar kadastra apzīmējumu 64580020162001 ar kopējo platību 92,4 m2 un saimniecības ēkas  ar kadastra apzīmējumu 64580020162002 ar kopējo platību 104,5 m2 atsavināšanai otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli.

2.Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu 2208 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņi euro) un izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro).

3.Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai; attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

Zināšanai - finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei.

 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 14 lp.

14.§ Par īres un komunālo maksājumu apmēru personām, kuras Priekules vidusskolā apgūst profesionāli orientēta virziena programmu – ievirze policista darbā

 2013./2014. mācību gadā Priekules vidusskolā ieviesta jauna vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma – ievirze policista darbā.

            Mācībām minētās programmas apguvei pieteikušies izglītojamie no citiem novadiem, kuriem ierādīta dzīves vieta Priekulē, Liepājas ielā 1 – 15.

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1 daļas 4.un 9.punktu, pašvaldības gādā par iedzīvotāju izglītību un sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:

15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:

 

4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);

 

9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

 

            Priekules novada pašvaldības dome atbalsta Priekules vidusskolas vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu – ievirze policista darbā un uzskata, ka ir atbalstāmi izglītojamie, kuri  šādu programmu apgūst.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.un 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Noteikt, ka  2015.gada februārī un martā īres un komunālos maksājumus 30% apmērā par dzīvokli Liepājas ielā 1 – 15, Priekulē, iekasē no personām, kas  Priekules vidusskolā apgūst profesionāli orientēta virziena programmu – ievirze policista darbā.

2.       Noteikt, ka pašvaldība 2015.gada februārī un martā sedz 70% no dzīvokļa Liepājas ielā 1 – 15, Priekulē, īres un komunālajiem maksājumiem.

3.       Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules vidusskolas direktore.

 

Lēmums nosūtāms:

Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai

Priekules vidusskolai

15.§ Par grozījumiem 2014.gada 27.marta lēmumā „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 Ir izveidots jauns ūdensapgādes punkts Kalnu iela 1, Priekules pagastā, par kuru jānosaka tarifs par ūdensapgādi. Izvērtējot situāciju Kalnu iela 1, Priekules pagastā, noteikt par 1 m3 , maksu 0,56 EUR, kas ir vidējais aprēķins  Priekules pagastā.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt grozījumus 2014.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.7,7.§) „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”, izsakot lēmuma 1.pielikuma sadaļu „Priekules pagasts” šādā redakcijā:

 

Ūdensapgāde m3

Kanalizācija m3

Altajs

0.57

0.51

Kalnenieki

0.54

0.49

Saulaine, Graudu iela

0.61

0.55

Mazgramzda

0.66

-

Lielās gobas

0.56

0.56

Mucenieki

0.56

0.56

Audari

0.56

0.50

Lielā iela 3;4;6

0.56

-

Auseklīši

0.56

-

Kalnu iela 1

0.56

-

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.februāri.

16.§ Par Priekules novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļu apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  24.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 12.2.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt par Priekules novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļiem sekojošas personas:

1.1.  Gražina Ķervija;

1.2.Vilnis Dragunas.

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

Administratīvai komisijai;

Gražinai Ķervijai;

Vilnim Dragunas.

 

17.§ Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu

 Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” .

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikums

 

18.§ Par Priekules novada pašvaldības 30.12.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Par veselības aprūpes pabalstu briļļu iegādei bērniem un izglītojamiem” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldība 16.01.2015. ar Nr.2.1.7/66 saņēma Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 15.01.2015. vēstuli Nr. 18-6/355ar lūgumu precizēt Priekules novada domes 30.12.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Par veselības aprūpes pabalstu briļlu iegādei bērniem un izglītojamiem” redakciju.

Priekules novada domes 30.12.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Par veselības aprūpes pabalstu briļlu iegādei bērniem un izglītojamiem” ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm.

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules Novada pašvaldības domes 30.12.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „ Par veselības aprūpes pabalstu briļlu iegādei bērniem un izglītojamiem” precizēto redakciju. 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā: 30.12.2014. saistošo noteikumu Nr.10 “Par veselības aprūpes pabalstu briļlu iegādei bērniem un izglītojamiem” precizētā redakcija uz 2 lp.

19.§ Par Priekules novada pašvaldības 30.12.2014. saistošo noteikumu Nr.11 „Par aprūpes pabalstu” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldība 15.01.2015. saņēma Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 14.01.2015. vēstuli Nr. 18-6/302 ar lūgumu precizēt Priekules novada domes 30.12.2014. saistošo noteikumu Nr.11 „Par aprūpes pabalstu” redakciju.

Priekules novada domes 30.12.2014. saistošie noteikumi Nr.11 „Par aprūpes pabalstu” ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm.

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. APSTIRINĀT Priekules Novada pašvaldības domes 30.12.2014. saistošo noteikumu Nr.11 „ Par aprūpes pabalstu” precizēto redakciju.

 

2. UZDOT Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: 30.12.2014. saistošo noteikumu Nr.11 Par aprūpes pabalstu” precizētā redakcija uz 2 lp.

20.§ Par atbalstu projektam „Saudzēsim dabu”

 Virgas pamatskola no 10.līdz 12.jūnijam vēlās organizēt diennakts nometni “Saudzēsim dabu”. Šī mērķa sasniegšanai tiek gatavots pieteikums finansējuma saņemšanai Latvijas vides aizsardzības fondam Valsts budžeta programmas ”Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” vadlīniju “Atbildīgs dzīves veids” aktivitātē “Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”. Projekta mērķauditorija 40 Virgas skolas audzēkņi. Projekta gaitā paredzēts iepazīstināt bērnus ar dabas un kultūrvēsturiskiem objektiem, informēt par dabas resursu izmantošanu saimniecībā, organizēt talku un sporta sacensības, kā arī paredzēt ekskursiju uz Embūtes dabas parku.

 

Kopējās projekta izmaksas 1637,71 EUR

Vides aizsardzības fonda finansējums 1228,40 EUR

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 408,31 EUR

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties projektā „Saudzēsim dabu”.

2.      Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 408,31 EUR.