27.03.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 7)

1.§ Par atbalstu projektam ‘’Ūdensēzelīša ceļojums’’

Saņemts Priekules vidusskolas direktores 2014.gada 20.marta  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada pašvaldības.

            Vidusskola gatavojas dalībai LVAF izsludinātajā aktivitātē “Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem”ar  projektu Ūdensēzelīša ceļojums”

Projekta gaitā plānota ekskursija uz SIA “Liepājas ūdens”, Pērkones kanālu, Liepājas ezeru, un jūras piekrasti. Mērķis ir padziļināt zināšanas dabaszinību priekšmetos ar praktiskām nodarbībām. Projekta mērķauditorija ir 40 audzēkņi no 12-18 gadu vecumam.

 

            Projekta kopējās izmaksas                                           EUR    3000,00

            LVAF                                                                         EUR    2250,00

            Pašu finansējums                                                         EUR      170,00

            Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums           EUR      300,00

            Vecāku līdzfinansējums                                             EUR      280,00

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 14 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedalīties projektā Ūdensēzelīša ceļojums”

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu                      EUR 300,00

2.§ Par līdzdalību Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas arhīva uzturētāja speciālista finansēšanā 2014.gadā

 Priekules novada pašvaldība 24.02.2014. ar reģ.Nr. 2.1.9./209 saņēmusi Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas 20.02.2014.vēstuli Nr.8.1-7/19, kurā lūgts Priekules novada pašvaldību atbalstīt Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas darbu, līdzfinansējot arhīva uzturētāja speciālista atalgojumu.

Vēstulē norādīts, ka 2013.gadā Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa apkalpojusi 375 Priekules novada iedzīvotājus.

Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas arhīva uzturētāja speciālisti sniedz informāciju par Liepājas rajona civilstāvokļa aktu ierakstiem par laika periodu no 1873.gada līdz 1993.gadam.

            Līguma projekts par līdzdalību speciālista finansēšanā Priekules novada pašvaldībā jau iesniegts iepriekš.

           

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Nepiedalīties 2014.gadā ar līdzfinansējumu EUR 1305.- (viens tūkstotis trīs simti pieci euro) Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” arhīva uzturētāja speciālista darba samaksas nodrošināšanā.

 

3.§ Par Priekules novada pašvaldības 28.11.2013.saistošo noteikumu Nr.20 ‘’Par būvnodevām un būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā’’ precizētās redakcijas apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldība 18.12.2013. ar Nr.18-6/12372 saņēma Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ar lūgumu precizēt Priekules novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.20 „Par būvnodevām un būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā” redakciju.

Priekules novada pašvaldības 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr.20 „Par būvnodevām un būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā” ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm.

            Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkta un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punkta, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.20 „Par būvnodevām un būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā” precizēto redakciju.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā: 28.12.2013. saistošo noteikumu Nr.20 „Par būvnodevām un būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā” precizētā redakcija uz 3 lp.

4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā

 Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 19.martā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Rutas Balodes iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/471) ar lūgumu nomainīt pulciņa vadītāja nosaukumus – no „vokālā ansambļa vadītājs” (0,2 likmes) uz „literāri dramatiskā pulciņa vadītājs” (0,2 likmes).

 

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu Virgas pagasta pārvaldes struktūrvienībā „Kultūra”.

2. Grozījumi struktūrvienībās stājas ir spēkā ar 2014.gada 1.aprīli.

 

Pielikumā: 4.pielikums -grozījumi Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā uz 1 lp.

5.§ Par grozījumiem ‘’Konkursa ‘’Par sakoptu Priekules novadu’’ nolikumā

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Izdarīt Priekules novada domes 2013.gada 11.aprīļa (prot.Nr.5; 13.§.) Konkursa „Par sakoptu Priekules novadu” Nolikumā sekojošus grozījumus:

 

1.1.Izteikt nolikuma 4.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„4.1. Konkursa balvām paredzētais finansējums ir 1423 euro.”

2.      Grozījumi nolikumā stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

 

 

 

6.§ Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos

 No 2014.gada 1.aprīļa Priekules novada pašvaldības teritorijā atkritumu apsaimniekošanu veiks SIA „Vides pakalpojumu grupa”. Samaksa par 1m3 atkritumu apsaimniekošanu noteikta EUR 7.90 bez PVN. Līdz ar to nepieciešams noteikt atkritumu apsaimniekošanas tarifu pašvaldības un pašvaldības apsaimniekotajos īpašumos vienam iedzīvotājam.

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 10 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – 4 deputāti Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, nolemj:

 

1.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Bunkas pagastā EUR bez PVN:

1.1.   Lāčplēši                      0.53

1.2.   Krasta iela 3               0.71

1.3.   Kurši                          0.54    

2.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Gramzdas pagastā EUR bez PVN:

2.1.   Miera iela 4,5,7          0.67

2.2.   Skolas iela 6               0.67

2.3.   Uzvaras iela 4            0.47

2.4.   Miera iela 2                0.47

2.5.   Meža iela 3                 0.97

2.6.   Liepas (Aizvīķi)         0.65

3.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Kalētu pagastā EUR bez PVN:

3.1.   Liepu aleja 2              0.72

3.2.   Liepu aleja 2a             0.72

3.3.   Liepu aleja 3              0.86

3.4.   Liepu aleja 3a             0.86

3.5.   Brūzis                         0.69

4.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Priekules pagastā EUR bez PVN:

4.1.   Altajs                         0.43

4.2.   Nākotnes iela 11        1.03

4.3.   Nākotnes iela 8          1.11

4.4.   Nākotnes iela 10        1.11

4.5.   Nākotnes iela 15        1.11

4.6.   Lielās gobas               0.21

4.7.   Mucenieki                  0.50

4.8.   Zvaigznes                   0.99    

4.9.   Saulaines                    0.99

5.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Virgas pagastā EUR bez PVN:

5.1.   Sarmas, Blāzmas        0.68

5.2.   Vārtājas                      0.47

5.3.   Gaismas                     0.46

5.4.   Ērgļi                           0.37

6.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji un Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs.

7.      Apstiprinātais tarifs stājas spēkā ar 2014.gada 1.aprīli.

8.      Ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Priekules novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmums „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.8, 26.§).

7.§ Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Noteikt ūdens patēriņa normu vienai vienībai mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs:

1.1.cilvēks       8 m3;

1.2.liellops                   4 m3;

1.3.jaunlops     3 m3

1.4.cūka                       2 m3

1.5.aita, kaza   1.5 m3

2.      Apstiprināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules, Virgas pagastos saskaņā ar 4.1. pielikumu.

3.      Piemērot 50% atlaidi ūdensapgādes un kanalizācijas tarifam uz vienu cilvēku, ja:

3.1. ūdens tiek pievadīts līdz brīvkrānam dzīvojamās mājas sētā;

3.2. atsevišķi ģimenes locekļi (skolnieki, studenti) tikai epizodiski uzturas dzīvojamā platībā, iesniedzot mācību iestādes izziņu līdz katra gada 25.septembrim.

4.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji, Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs.

5.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūliju.

6.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē: Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra lēmums „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.8, 24.§).

 

Pielikumā: 4.1.pielikums- centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos (EUR bez PVN) uz 1 lp.

8.§ Par ūdens patēriņa normu Priekules pilsētā

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt ūdens patēriņa normu vienai vienībai mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs, 8 m3.

2.      Par lēmuma izpildi atbild SIA „Priekules nami” valdes priekšsēdētājs.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūliju.

 

9.§ Par saistošo noteikumu Nr.3 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2014.gada 14.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam’’’’ projektu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 2014.gada 18.marta. finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumu Nr.3 „Grozījumi 2014.gada 14.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” projektu.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus Nr.3 triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2014.gada 14. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”.         

 

10.§ Par atbalstu projektam ‘’Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa labiekārtošana’’

 Saņemts biedrības “Rob-Lanka” iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada pašvaldības.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu “Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa labiekārtošana” iesniegšanai biedrībā Liepājas rajona partnerība” EZF projektu konkursam.

            Projekta kopējās izmaksas                               EUR 15403,71

            EZF finansējums                                             EUR 13863,35

            Priekules novada pašvaldības finansējums     EUR 1540,36

 

Prūšu ūdenskrātuves atpūtas komplekss ir kļuvis par iecienītu atpūtas vietu. Šeit var ērti piebraukt ar automašīnām, tās novietot stāvlaukumā. Ir iespējas aktīvi atpūsties pie ūdeņiem: spēlēt volejbolu, braukt ar laivām, ar ūdens velosipēdiem, izmantot ugunskura un zivju sagatavošanas vietas, ir šūpoles bērniem. Atpūtas komplekss ir pielāgots personām ar invaliditāti:  ir izvietota Taktīlā karte ar norādēm par objektu pieejamību, uzstādītas drošības laipas, tiltiņi, barjeras, margas, izmantots spilgts krāsojums, atbilstoši invalīdu vides pieejamības prasībām. Apmeklētāju skaits ar katru gadu palielinās.

 

Projekta ietvaros plānots ierīkot elektroenerģijas pieslēgumu, iegādāties un uzstādīt divas dārza mājiņas, aprīkot ar mēbelēm, nodrošināt mīkstā inventāra nomu, ierīkot bērnu rotaļu laukumā  rotaļu kompleksu ar 2 platformām, karuseli ar sēdvietām, šūpoles uz atsperes „Zivtiņa”, ierīkot 3 treileru pieslēguma vietas. Projektu plānots realizēt no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.martam.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt projektu Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa labiekārtošana”.

2.      Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1540,36.

 

11.§ Par atbalstu projektam ‘’Biedrības ‘’Krotes mednieku klubs’’ saietu vietas izveide un labiekārtošana’’

 Saņemts biedrības “Krotes mednieku klubs” iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada pašvaldības.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu “Biedrības “Krotes mednieku klubs” saietu vietas izveide un labiekārtošana” iesniegšanai biedrībā Liepājas rajona partnerība” Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 41.3 pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

            Projekta kopējās izmaksas                               EUR 19900,00

            LEADER LAP finansējums                           EUR 17910.00

            Priekules novada pašvaldības finansējums     EUR   1990,00

 

Projekta ietvaros plānots renovēt telpas (iegādājoties būvmateriālus), kā arī iekārtot un aprīkot semināru zāli.

            Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt projektu Biedrības “Krotes mednieku klubs” saietu vietas izveide un labiekārtošana”.

2.      Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1990,00.

12.§ Par nolikumu apstiprināšanu pašvaldības konkursam ‘’Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā’’

 Priekules novada pašvaldības dome izskata sagatavoto projektu konkursa „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” nolikumu.

             Jau 2013.gadā organizēts projektu konkurss bērnu un jauniešu aktivitāšu atbalstam. Tika realizēti seši  projekti ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu aktivitāti, līdzdalību, komunikāciju, iekļaušanos sabiedrībā, veselīgu dzīves veidu, attīstīt zināšanas un prasmes. Projektu aktivitātes notika vasarā, kad bērniem un jauniešiem ir daudz brīvā laika. Projektos tika organizētas 27 ar dažādām aktivitātēm piepildītas dienas un iesaistīti pavisam 250 bērni un jaunieši.

Konkursa realizēšanai nepieciešamie līdzekļi paredzēti pašvaldības 2014.gada budžetā.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, un 12. pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt 2014.gada projektu konkursa „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” nolikumu.

 

Pielikumā: projektu konkursa ‘’Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā’’ nolikums uz 6 lp.un pielikumi.

13.§ Par nolikumu apstiprināšanu pašvaldības konkursam ‘’Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā’’

 Priekules novada pašvaldības dome izskata sagatavoto projektu konkursa „Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā” nolikumu.

            2013.gadā organizēts pašvaldības līdzfinansēts projektu konkurss bērnu un jauniešu aktivitāšu atbalstam. Tika realizēti seši  projekti ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu aktivitāti, līdzdalību, komunikāciju, iekļaušanos sabiedrībā, veselīgu dzīves veidu, attīstīt zināšanas un prasmes. Projektu gaitā tika organizētas 27 ar dažādām aktivitātēm piepildītas dienas un iesaistīti pavisam 250 bērni un jaunieši. Sasniegtie rezultāti mudina aktivizēt arī NVO darbību novadā, šim mērķim plānojot finansējumu 2014.gada budžetā.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, un 12. pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt 2014.gada projektu konkursa „Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā” nolikumu.

 

Pielikumā: projektu konkursa ‘’Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā’’ nolikums uz 6 lp.un pielikumi.

14.§ Par zemes nomas izbeigšanu A.L. uz daļu no pašvaldībai piekritīgās zemes ‘’Bunkas’’, Bunkas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi A. L. iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes  nomu uz daļu no zemes „ Bunkas ” Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 006 0036  4.10  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu , protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Bunkas” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs .

Nekustamais īpašums „Bunkas”, Bunkas pagasts, Priekules novads sastāv no 4 zemes vienībām: zemes vienība ar kadastra apz. 6446 005 0091 0.40 ha platībā, uz kuru atrodas dzīvojamā ēka, 2 šķūņi un 2 saimniecības ēkas, kuras nepieder zemes tiesiskajam valdītājam, zemes vienība ar kadastra apz. 6446 005 0092  0.6 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apz. 6446 005 0093 8.10 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apz. 6446 006 0036 4,10 ha platībā.

Nomas līgums reģistrēts 19.08.2009.  Bunkas pagasta pārvaldē ar Nr. 80, nomas līgums slēgts uz 10 gadiem.

Nodokļa parādu uz iznomāto zemes gabalu A. L. nav.

Iesniegumā A. L. norāda, ka zemes vienība ar kadastra apz. 6446 006 0036  nomā vairs nav nepieciešama.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Izbeigt  zemes nomu uz daļu no zemes „Bunkas ” ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0036   4.10  ha platībā ar 2014.gada 1.aprīli.
  2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.
  3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
  4. Lēmuma izraksts nosūtāms A. L. :[dzīvesvieta] Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.
  5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
15.§ Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas sastāvā

 2014.gada 27.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts vides uzraudzības komisijas locekles Aijas Mickus iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.2.1.3/344) ar lūgumu atbrīvot viņu no vides uzraudzības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, jo tiešā darba pienākumu ietvaros ir jāizskata vides uzraudzības komisijas iesniegtie priekšlikumi un iesniegumi, līdz ar ko veidojas interešu konflikts. Aija Mickus iesniegumā arī norādījusi, ka pilda pienākumus vēl citās pašvaldības komisijās, kā rezultātā nevar piedalīties visās vides uzraudzības komisijas sēdēs un apsekošanas izbraukumos.

2014.gada 10.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts vides uzraudzības komisijas locekles Dzintras Krūmiņas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.2.1.3/405) ar lūgumu atbrīvot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, jo pamatdarbā pieaudzis veicamo darbu apjoms.

Atbilstoši tautsaimniecības un attīstības komitejas 2014.gada 13.marta lēmumam novada pašvaldības mājaslapā internetā tika izsludināta iedzīvotāju pieteikšanās darbam vides uzraudzības komitejā. 2014.gada 21.martā saņemts Irutes Ziņģes iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.2.1.4/483) ar lūgumu pieņemt viņu darbā vides uzraudzības komisijā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas nolikuma 2.punktu, kas nosaka, ka vides uzraudzības komisiju izveido ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā un izmaiņas tās sastāvā veic ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbrīvot Aiju Mickus no vides uzraudzības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2014.gada 31.martu.

2. Atbrīvot Dzintru Krūmiņu no vides uzraudzības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2014.gada 31.martu.

3. Noteikt, ka ar 2014.gada 1.aprīli Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisija darbojas 5 locekļu sastāvā.

4. Iekļaut Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijā ar 2014.gada 1.aprīli Iruti Ziņģi.

 

16.§ Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā Ķieģeļu iela 6, Priekules novads, kad.apz.6415 003 0046, apstiprināšanu

 Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv” sertificēta zemes ierīkotāja Sarmas Čīmas  07.03.2014. iesniegumu , kurā SIA „Latvijasmernieks.lv” lūdz iepazīties ar  zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma   „Ķieģeļu iela 6”,  Priekulē, Priekules novadā, ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0046,  sadalīšanu, konstatēts:

1. Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25. jūlija lēmumu (prot. Nr. 3) 23§ „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Ķieģeļu iela 6, Priekule, Priekules nov.”

2.Zemes ierīcības projektā plānots  sadalīt  nekustamu īpašumu Ķieģeļu iela 6, Priekule, Priekules nov., divos  zemes gabalos pēc zemes īpašnieka Priekules novada pašvaldības   ieteikumiem.

3.Nekustamais īpašums Ķieģeļu  iela 6, Priekule, Priekules nov., sastāv no viena zemesgabala 4011 m² platībā un pieder Priekules novada pašvaldībai saskaņā ar Priekules pilsētas zemesgrāmatas ierakstu, nodalījuma numurs 159, tiesneša lēmuma datums 30.11.2000. (grozījumi 05.09.2013.).

4.Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19.panta pirmai daļai par zemes ierīcības projekts 2014.gada 3.martā  ir saskaņots  Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālo nodaļu.

5.Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par adresēm un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmo daļu, 19.panta otro daļu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 9.8.apakšpunktu, 20.06.2006.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 16.1.apakšpunktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 2014.gada 13.marta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Latvijasmernieks.lv” reģistrācijas numurs 40003783960, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam  īpašumam Ķieģeļu  iela 6, Priekule, Priekules novads (apzīmējums kadastrā 6415 003 0046), saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

 

2.      Atļaut veikt zemes vienības Ķieģeļu  iela 6, Priekule, Priekules nov.,  4011 m² platībā  sadalīšanu, atdalot zemes vienības daļu  2416  m² platībā (veicot robežu uzmērīšanu pie sadales , zemes vienības platība var tik precizēta).

 

3.      Saglabāt 1.projektētajamai zemes vienībai 1595  m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) un  ēkām/ būvēm adresi Ķieģeļu iela 6, Priekule, Priekules nov., kods valsts adrešu reģistrā 101463438.

 

4.      Saglabāt 1.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve –kods 0701.

 

5.      Piešķirt 2.projektējamai zemes vienībai 2416 m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules nov., (pielikums Nr.6).

 

6.      Piešķirt  2.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi –  0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve.

 

7.      Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu Priekules pilsētas apbūves noteikumi (Apstiprināti ar 2010.gada 28.janvāra lēmumu Prot. Nr.1, 45.§) zemes vienībai Ķieģeļu iela 6, Priekule, Priekules nov. noteikti šādi apgrūtinājumi:

7.1.                                12010101 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā - 0.0126 ha;

7.2.                                12010300-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu- 0,0196 ha;

 

8.      Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu Priekules pilsētas apbūves noteikumi (Apstiprināti ar 2010.gada 28.janvāra lēmumu Prot. Nr.1, 45.§) zemes vienībai Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules nov. noteikti šādi apgrūtinājumi:

8.1.                                12010300-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu -0,0196 ha.

 

9.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai un 79.panta pirmai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmumu 2 nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas nosūtīt:

1 eks.  VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese; Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

1 eks. M. O., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

 1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv” Liepājas birojam, adrese Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401.

 

17.§ Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā Raiņa iela 1B, Priekules novads, kad.apz.6415 002 0070, apstiprināšanu

 Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv” sertificēta zemes ierīkotāja Sarmas Čīmas  11.03.2014. iesniegumu , kurā SIA „Latvijasmernieks.lv” lūdz iepazīties ar  zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma   „Raiņa iela 1B”,  Priekulē, Priekules novadā, ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0070,  sadalīšanu, konstatēts:

1. Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 28. novembra  lēmumu (prot. Nr.9) 82.§ „Par zemes gabala Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi ”.

2.Saskaņā ar spēkā esošo Priekules novada Priekules pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabals Raiņa iela 1B, Priekule  atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā. 

3.Zemes ierīcības projektā plānots sadalīt  nekustamo īpašumu Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., divos zemes gabalos pēc zemes īpašnieka Priekules novada pašvaldības pilnvarotās personas A. R., personas kods [:] (dzīv.[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov.) ieteikumiem.

4.Nekustams īpašums Raiņa  iela 1B, Priekule, Priekules nov., sastāv no viena zemesgabala  3423 m platībā un pieder Priekules novada pašvaldībai saskaņā ar Priekules pilsētas zemesgrāmatas ierakstu, nodalījuma numurs 1000 0047 8540, tiesneša lēmuma datums 23.07.2010.

5.Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19.panta pirmajai daļai par zemes ierīcības projekts  ir 10.03.2014.   saskaņots ar  Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļu.

6.Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par adresēm un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilst normatīvo aktu prasībām.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmo daļu, 19.panta otro daļu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 9.8.apakšpunktu, 20.06.2006.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 16.1.apakšpunktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 2014.gada 13.marta  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Latvijasmernieks.lv” reģistrācijas numurs 40003783960, izstrādāto zemes ierīcības projektu  nekustamam  īpašumam Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules novads (apzīmējums kadastrā 6415 002 0070), saskaņā ar pielikumu Nr. 7.

2.      Atļaut veikt zemes vienības Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., 3423 m² platībā  sadalīšanu, atdalot zemes vienības daļu 1380 m² platībā (veicot robežu uzmērīšanu pie sadales ,zemes vienības  platība var tik precizēta).

3.      Piešķirt 1.projektētajamai zemes vienībai 1380 m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., ( pielikums Nr. 1). 

4.      Piešķirt 1.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi – Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme-kods 0800.

5.      Saglabāt 2.projektējamai zemes vienībai 2043 m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., (pielikums Nr. 1)-  kods valsts adrešu reģistrā  104965511.

6.      Saglabāt 2.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi –  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa-kods 0501. 

7.      Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu Priekules pilsētas apbūves noteikumi (Apstiprināti ar 2010.gada 28.janvāra lēmumu Prot. Nr.1, 45.§) Zemes vienībai Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov. noteikti šādi apgrūtinājumi:

1. – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju -0.0026 ha;

2.- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu – 0.0006 ha;

3.-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu -0.0003 ha;

4.-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovatiem – 0.0348 ha.

 

8.      Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu Priekules pilsētas apbūves noteikumi (apstiprināti ar 2010.gada 28.janvāra lēmumu Prot. Nr.1,45.§) zemes vienībai Galvenā  iela 2, Priekule, Priekules nov. noteikt  šādus apgrūtinājumus:

1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu-0.0333 ha.

 

9.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai un 79.panta pirmai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

10.  Lēmumu 2 nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas nosūtīt:

1 eks.  VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Gaudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

1.eks. Priekules novada pašvaldības pilnvarotai personai A. R., adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv” Liepājas birojam, adrese Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401.

 

 

18.§ Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā Rīta iela 6, Priekules novads, kad. apz. 6415 004 0143, apstiprināšanu

 Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv” sertificēta zemes ierīkotāja Sarmas Čīmas  11.03.2014. iesniegumu , kurā SIA „Latvijasmernieks.lv” lūdz iepazīties ar  zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma   „Rīta  iela 6”,  Priekulē, Priekules novadā, ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0143,  sadalīšanu, konstatēts:

1. Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Priekules novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu (prot.Nr.3) 24.§ „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Rīta iela 6,Priekule, Priekules nov.”

2.Zemes ierīcības projektā plānots  nekustamo īpašumu Rīta iela 6, Priekule sadalīt  divos zemesgabalos pēc zemes īpašnieka - Priekules novada pašvaldības ieteikumiem.

3.Nekustamais īpašums Rīta iela 6A, Priekule, Priekules nov., sastāv no viena zemesgabala 6889  m² platībā un pieder Priekules novada pašvaldībai saskaņā ar Priekules pilsētas zemesgrāmatas ierakstu, nodalījuma numurs 234, tiesneša lēmuma datums 06.12.1999.(grozījumi 04.09.2013) .

4.Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19.panta pirmai daļai par zemes ierīcības projektu 2014.gada 4.martā  ir saskaņots ar  Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālo nodaļu.

5.Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par adresēm un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmo daļu, 19.panta otro daļu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 9.8.apakšpunktu, 20.06.2006.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 16.1.apakšpunktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 2012.gada 9.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Latvijasmernieks.lv” reģistrācijas numurs 40003783960, izstrādāto zemes ierīcības projektu  nekustamam  īpašumam Rīta  iela 6, Priekule, Priekules novads (apzīmējums kadastrā 6415 004 0143), saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

 

2.       Atļaut veikt zemes vienības Rīta   iela 6, Priekule, Priekules nov.,  6889  m² platībā sadalīšanu, atdalot zemes vienības daļu   3145 m² platībā (veicot robežu uzmērīšanu pie sadales , zemes vienības platība var tik precizēta).

 

3.      Saglabāt 1.projektētajamai zemes vienībai 3744 m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) un ēkām/ būvēm adresi Rīta  iela 6, Priekule, Priekules nov., kods valsts adrešu reģistrā  102212026.

 

4.      Saglabāt 1.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve –kods 0701.

 

5.      Piešķirt  2.projektējamai zemes vienībai  3145  m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi Rīta  iela 10, Priekule, Priekules nov.,

 

6.      Piešķirt  2.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi –  individuālo dzīvojamo māju apbūve- kods 0601.

7.      Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu Priekules pilsētas apbūves noteikumi (Apstiprināti ar 2010.gada 28.janvāra lēmumu Prot. Nr.1, 45.§) zemes vienībai Rīta  iela 6, Priekule, Priekules nov. noteikti šādi apgrūtinājumi:

 

7.1.    11020105- dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakar tīklu gaisvadu līniju – 0.1592  ha;

7.2.    Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju- 0.0145ha;

7.3.    12040200- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0017 ha.

8.      Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu Priekules pilsētas apbūves noteikumi (Apstiprināti ar 2010.gada 28.janvāra lēmumu Prot. Nr.1 ,45.§) zemes vienībai Rīta iela 6, Priekule, Priekules nov. noteikti šādi apgrūtinājumi:

8.1.    11020105- dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.1328 ha ;

             8.2.11050200- tauvas joslas teritorija gar upi- 0.0058 ha.   

9.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai un 79.panta pirmai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmumu 2 nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas nosūtīt :

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

1 eks. Z. B., adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks.  SIA „Latvijasmernieks.lv” Liepājas birojam, adrese Graudu iela 27/29,Liepāja,LV-3401.

19.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov.

 2014.gada 11.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/236) Priekules novada pašvaldībā saņemts A. M., dzīvo [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums (turpmāk-iesniegums) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu ēku-noliktavu ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0075 012 un tai nepieciešamo zemes platību ēkas uzturēšanai.

Izskatot A. M. iesniegumu tiek konstatēts, ka:

 

[1.] Ēka ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0075 012, kuru A.M. vēlas atsavināt, atrodas uz Priekules novada pašvaldībai piederošas zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0075. Iesniegumā minēts, ka A.M. vēlas atsavināt ēkas uzturēšanai nepieciešamo zemes gabalu.

[2.] Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas Tiesas zemesgrāmatu nodaļā ir reģistrēts nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0075, kas sastāv no vienas zemes vienības 50 848 m² platībā. Priekules pilsētas nodalījuma Nr. 1000 0018 6197. Uz zemes vienības atrodas pašvaldībai piederošas septiņas ēkas/būves.

[3.] Lai atsavinātu ēku un tās uzturēšanai nepieciešamo zemes platību Zemes ierīcības likuma 8.panta nosaka, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu 3) zemes vienības  (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. Savukārt 7.pants paredz zemes ierīcības projekta izstrādi, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

[4.] Zemes ierīcības likuma 5.pantā ir norādītas personas, kurām ir tiesības ierosināt zemes ierīcības projektu un tās ir:

-          zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti;

-          valsts tiešās pārvaldes iestāde attiecībā uz valstij piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams valsts vai sabiedrības interesēs. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

-          pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

-          valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām;

-          (izslēgts ar 17.06.2010. likumu);

-          aizsargājamo teritoriju pārvaldes attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

  [5.] Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§) (turpmāk tekstā Noteikumi) plānotais atdalāmais zemesgabals Liepājas iela 13A, Priekule atrodas Tehniskās apbūves teritorijā,  kur galvenais zemes izmantošanas veids ir: valsts un pašvaldības inženiertehniskās apgādes objektu, kā arī transporta un noliktavu apbūve.

[6.] Saskaņā ar Noteikumu prasībām, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir noteikta ne mazāka par 800 m². Projektējamai (atdalāmajai)  zemes vienībai paredzēta 2800 m² platība, kas atbilst Noteikumu prasībām.

[7.] Projektējamai (atdalāmajai)  zemes vienībai piekļūšana notiek no Paplakas ielas.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. Noteikumu nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. un 11.punktu, 2014.gada  13.novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules pilsētas teritorijas plānojumu (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§), A.Markova 11.02.2014. iesniegumu , atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                 

1.      Jautājumu par nekustamā īpašuma - ēkas ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0075 012 un  ēkas uzturēšanai nepieciešamās zemes platības atsavināšanu izskatīt pēc zemes ierīcības  projekta izstrādes un atdalāmā (projektējamā)  zemesgabala  reģistrācijas zemesgrāmatā.

2.      Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam, kas atrodas Liepājas ielā 13A, Priekule, Priekules , kadastra numurs 6415 001 0075 , atdalot vienu zemes vienību 2800 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu- 9. pielikumu. 

3.      Projektētajai zemes vienībai 2800 m² platībai (pirms uzmērīšanas) (lēmuma 2.punkts) ierīcības projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna ne vecāka par vienu gadu.

4.      Paliekošajam zemesgabalam topogrāfisko plānu neizstrādāt .

5.       Paliekošajam zemes gabalam saglabāt adresi Liepājas  iela 13A, Priekule, Priekules novads,   kods valsts adrešu reģistrā –103695350    un  lietošanas mērķi –Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes teritorijas –kods 0501.

6.      Zemes ierīcības projektā norādīt zemesgabala platību m², adresi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, iespējamos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, servitūtus un aizsargjoslas atbilstoši Priekules pilsētas apbūves noteikumiem un 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.

7.      Zemesgabala ierīcības projektu uzdot izstrādāt licencētai firmai (licence pievienojama zemes ierīcības projektam”.

8.      Zemes ierīcības projektu saskaņo ar 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktā minētajām institūcijām.

9.      Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Priekules novada pašvaldības domē.

10.  Apstiprināt nekustama īpašuma – Liepājas iela 13A,  Priekule, Priekules nov.,- darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikums Nr.10).

11.  Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

20.§ Par adreses piešķiršanu AS ‘’Sadales tīkls’’ bilancē esošām transformatora ēkām Priekule, Priekules novads

 Priekules novada dome izskatīja A/S „Sadales tīkls”, adrese Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401 17.02.2014. iesniegumu , kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr. 2.1.7/180 par adreses piešķiršanu AS„Sadales tīkls” bilancē esošām transformatora ēkām Priekulē, Priekules nov. un zemes nodalīšanu būves TP – 3112 uzturēšanai.

 

Konstatēja:

Uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Saules iela” Priekule Priekules nov., kadastra Nr.64150020100, atrodas transformatora būve TP – 3112, kura pieder AS „Sadales tīkls”. Transformators TP - 3112 atrodas Saules ielas teritorijā un zemi nav iespējams nodalīt transformatora ēkas TP – 3112 uzturēšanai, jo pieprasītā platība 0,0080 ha ( 80 m²) neatbilst Priekules pilsētas teritorijas plānojumā noteiktai minimālai parceles platībai.

Uz rezerves zemes fonda zemes gabala ar nosaukumu „Baznīcas iela 23”, Priekule Priekules nov.,  kadastra Nr.64150060099, atrodas transformatora būve STP-395, kura pieder AS „Sadales tīkls”.

Uz rezerves zemes fonda zemes gabala ar nosaukumu „Vaiņodes iela 17A”, Priekule Priekules nov.,  kadastra Nr.64150060092, atrodas transformatora būve STP-3169, kura pieder AS „Sadales tīkls”.

Uz SIA „Liepu aleja” piederoša  zemes gabala ar nosaukumu „Vaiņodes iela 11”, Priekule Priekules nov.,  kadastra Nr.64150060052, atrodas transformatora būve STP-3130, kura pieder AS „Sadales tīkls”.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 28., un Priekules pilsētas teritorijas plānojuma grafisko pielikumu, A/S „Sadales tīkls” iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt platību 80 m² transformatora TP-3112 uzturēšanai Priekulē, Priekules nov.

 Noteikt adresi transformatoram TP-3112, zemei un ēkām– TP-3112, Priekule, Priekules nov. , LV-3434.

 

2. Noteikt platību 100 m² transformatora TP-395 uzturēšanai Priekulē, Priekules nov.

 Noteikt adresi transformatoram TP-395, zemei un ēkām– TP-395, Priekule, Priekules nov.

LV-3434.

 

3. Noteikt platību 100 m² transformatora TP-3169 uzturēšanai Priekulē, Priekules nov.

 Noteikt adresi transformatoram TP-3169, zemei un ēkām– TP-3169, Priekule, Priekules nov., LV-3434.

 

4. Noteikt platību 100 m² transformatora TP-3130 uzturēšanai Priekulē, Priekules nov.

 Noteikt adresi transformatoram TP-3130, zemei un ēkām– TP-3130, Priekule, Priekules nov., LV-3434.

 

5.Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi transformatoriem TP- 3112, TP 395, TP-3169 un TP 3130 ar maģistrālajiem elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.

 

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400).