15.03.2011. sēdē pieņemtie lēmumi ( protokols nr.4)

1.§ Par atbalstu biedrības „ROB-LANKA” projektam „Prūšu ūdenskrātuves atpūtas komplekss pieejams visiem”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6) punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Atbalstīt biedrības „ROB-LANKA” projektu „Prūšu ūdenskrātuves atpūtas komplekss pieejams visiem”, ko paredzēts iesniegt biedrībā „Liepājas rajona partnerība” Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros aktivitātē „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” .

 

Projekta kopējā summa                        Ls 18744,60

Publiskais finansējums (LAD)    Ls 16870,14

Pašvaldības līdzfinansējums                   Ls   1874,46

2.§ Par atbalstu biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projektam „Fitnesa zāles aprīkojuma iegāde un skolas ēkas pagrabstāva telpu vienkāršotā rekonstrukcija par dušas-tualetes telpām”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6) punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Atbalstīt biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projektu „Fitnesa zāles aprīkojuma iegāde un skolas ēkas pagrabstāva telpu vienkāršotā rekonstrukcija par dušas – tualetes telpām”, ko paredzēts iesniegt biedrībā „Liepājas rajona partnerība” LAD lauku attīstības „LEADER” programmas projektu konkursam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

 

Projekta kopējā summa                        Ls 10908;

Publiskais finansējums (LAD)    Ls   9817;

Pašvaldības līdzfinansējums                   Ls   1091.

3.§ Par atbalstu biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projektam „Ūdenstūrisma attīstība Bārtas upes baseinā”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6) punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Atbalstīt biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projektu „Ūdenstūrisma attīstība Bārtas upes baseinā”, ko paredzēts iesniegt biedrībā „Liepājas rajona partnerība” Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros aktivitātē „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” .

 

Projekta kopējā summa                        Ls 6400;

Publiskais finansējums (LAD)    Ls 5760;

Pašvaldības līdzfinansējums                   Ls   640.

4.§ Par atbalstu projektam „Aktīvās atpūtas taku izveide Kalētu mežaparkā „Priediens””.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6) punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Atbalstīt Priekules novada domes projektu „Aktīvās atpūtas taku izveide Kalētu mežaparkā „Priediens””, ko paredzēts iesniegt biedrībā „Liepājas rajona partnerība”  LAD lauku attīstības „LEADER” programmas projektu konkursam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

 

Projekta kopējā summa                        Ls 11000;

Publiskais finansējums (LAD)    Ls   8591;

Pašvaldības līdzfinansējums                   Ls   2409.

(t.sk.Ls 1309 no Kalētu pag. pārv.)

5.§ Par atbalstu projektam „Bērnu rotaļu laukuma izveide Kronvalda Ata Krotes pamatskolā, Bunkas pagastā, Priekules novadā”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6) punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Atbalstīt Priekules novada domes projektu “Bērnu rotaļu laukuma izveide Kronvalda Ata Krotes pamatskolā, Bunkas pagastā, Priekules novadā”  ELFLA atklātam projektu konkursam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniedzamu biedrībā Liepājas rajona partnerība “Leader” programmas ietvaros.

 

Projekta kopējās attiecināmas izmaksas 100% - Ls 4262,40;

ELFLA finansējums 90% -                                    Ls 3836,16;

Pašvaldības līdzfinansējums 10% -                     Ls   426,24.

Projektu realizēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6.§ Par finansējumu biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” apliecinājuma kartes izgatavošanai projektam „Skolas ēkas pagrabstāva telpu vienkāršotā rekonstrukcija par dušas-tualetes telpām”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj: 

Piešķirt  Ls 399,30 finansējumu no Kalētu pagasta pārvaldes budžeta biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”  apliecinājuma kartes izgatavošanai projektam „Skolas ēkas pagrabstāva telpu vienkāršotā rekonstrukcija par dušas – tualetes telpām”.

7.§ Par atbalstu biedrības „Zilais lakatiņš” projektam „Dancot gāju, dižojos”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6) punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj: 

Atbalstīt biedrības „Zilais lakatiņš” projektu „Dancot gāju, dižojos”, ko paredzēts iesniegt biedrībā „Liepājas rajona partnerība” jaunu tautas tērpu komplektu un apavu iegādei jauniešu deju kolektīvam „Priecele”, kā arī apskaņošanas aparatūras un portatīvā datora iegādei.

Projekta kopējā izmaksa                       Ls  7604,86;

ELFLA publiskais finansējums Ls  6844,37;

Pašvaldības līdzfinansējums                   Ls    760,49.