Nekustamo īpašumu piedāvājums

Īpašumu piedāvājumu skatīt apakšsadaļās.

Sīkāku informāciju sniegs zemes lietu speciālistes llze Lācīte (tel. 63497938) un Marina Kokovihina (29430925). 
 

Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu 

 
Noslēgto zemes nomas līgumu saraksts (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 47. un 57. punktu). 
 

 

 

Pasākumu kalendārs