26.05.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.10)

26.05.2016. domes sēdes audioieraksts
1. Par noteikumu „Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, likumu “Par grāmatvedību”, Finanšu nodaļa ir izstrādājusi noteikumus „Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” atbilstoši Priekules novada pašvaldības darbības specifikai, lai nodrošinātu vienotu debitoru uzskaites sistēmu.

 

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Ar 2016.gada 1.jūniju atzīt par spēku zaudējušiem 2014.gada 28.novembra noteikumus ‘’Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā’’.

2.       Apstiprināt noteikumus ‘’Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā’’.

3.       Noteikt, ka ‘’Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā’’ stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūniju.

 

Lēmums nosūtāms: 2 eks. Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: 1.pielikums-lēmums ‘’Par noteikumu ‘’Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu’’ un noteikumi  uz 14 lp.

2. Par noteikumu „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā un tās padotībā esošās struktūrvienībās un budžeta iestādēs tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts -Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Ar 2016.gada 1.jūniju atzīt par spēku zaudējušiem 2011.gada 27.oktobra noteikumus ‘’Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā un tās padotībā esošās struktūrvienībās un budžeta iestādēs tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs’’.

 

2.      Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā  un tās padotībā esošās struktūrvienībās un budžeta iestādēs tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs”.

 

3.      Noteikt, ka noteikumi „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā  un tās padotībā esošās struktūrvienībās un budžeta iestādēs tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs” stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūniju.

 

4.      Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja P.Andersone.

 

 

Pielikumā: 2.pielikums- lēmums ‘’Par noteikumu „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā  un tās padotībā esošās struktūrvienībās un budžeta iestādēs tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs’’ apstiprināšanu’’ un noteikumi uz 3 lp.

3. Par finansējuma piešķiršanu Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 V.Jablonska- Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore lūdz pašvaldību finansiāli atbalstīt skolas kora dalību Adventes koru festivālā Čehijas galvaspilsētā Prāgā, piešķirot EUR 1000.00 daļējai transporta izdevumu segšanai. Brauciena kopējās transporta izmaksas ir EUR 2200. Katram dalībniekam ir jāmaksā vēl  EUR 135,- (festivāla dalības maksa, naktsmītnes Prāgā, naktsmītnes turpceļā un atpakaļceļā Polijā, ēdināšanas izmaksas). Visas brauciena izmaksas sedz audzēkņu vecāki.

 

            Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; (deputāte Arta Brauna, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      No pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt EUR 1000.00 Priekules Mūzikas un mākslas skolai, kora daļējai transporta izdevumu segšanai, lai piedalītos Adventes koru festivālā Čehijas galvaspilsētā Prāgā no 2016.gada 24.novembra līdz 2016.gada 28.novembrim.

2.      Par lēmuma izpildi atbild Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore.

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Priekules Mūzikas un mākslas skolai.

 

Pielikumā: 3.pielikums-lēmums ‘’Par  finansējuma piešķiršanu Priekules Mūzikas un mākslas skolai’’.

4. Par ēkas/būves ar kadastra apzīmējumu 6415 008 0014 008 uzņemšanu bilancē

 V.JablonskaPriekules novada pašvaldības izveidotā pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija (turpmāk komisija). Komisija apstiprināta ar 2016.gada 28.aprīļa  Priekules novada domes  lēmumu  (prot. Nr. 8, 50.) apsekojot dabā konstatēja, ka, uz Priekules novada pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 008 0014, atrodas līdz šim neuzskaitīta ēka/būve.  Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija 2016.gada 10. maijā  sastādījusi aktu Nr.1 (Pielikums) “ Par ēkas/būves, Aizputes ielā 1, Priekule, uzskaiti un novērtējumu”.

 

 Lai ierakstītu šo ēku zemesgrāmatā, nepieciešams to uzņemt bilancē.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 968.pantu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzņemt Priekules novada pašvaldības bilancē ēku/būvi (būves nosaukums saimniecības ēka)  kadastra apzīmējums 6415 008 0014 008,  adrese: Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov., ar kadastrālo vērtību EUR 324,-

 

1.1. Informācija par ēku/būvi ;

1.2. ēkas/būves kopējā platība  36.1 m²–  , stāvu skaits - 2.

1.3 Būves pamati –dzelzsbetons/betons;

1.4. Būves ārsienas –ķieģeļu mūris,

1.5. būves jumts gumijotie lokšņu materiāli

2.       Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms: 1 eks. Finanšu nodaļai;1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai

 

Pielikumā: 4.pielikums-lēmums ‘’ Par ēkas/būves ar kadastra apzīmējumu 6415 008 0014 008 uzņemšanu bilancē’’.

 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S. R. par nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska- 05.05.2016. no Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes saņemta vēstule, kurā minēts, ka uz augstāk minēto nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa.  Par laika periodu 01.04.2012. – 26.05.2016. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 19.05.2016. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedzīt bezstrīdus kārtībā no S. R. (S. R.), personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā (kad.nr.[:]) par laiku 01.04.2012. – 26.05.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 273,26;

nokavējuma nauda līdz 26.05.2016. –            EUR 90,24;

KOPĀ                                                                        EUR 363,50

(Trīs simti sešdesmit trīs euro, 50 centi).

 

2.      Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3.      Lēmuma piespiedu izpildi nodot zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

4.      Piedziņu vērst uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

5.      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. S.R.,[:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, LV-3446;

1 eks. S. R., e-pasts;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: 5.pielikums-lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.R. par nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā’’.

6. Par nekustamā īpašuma pirkuma maksas sadalīšanu

 V.Jablonska-  saņemts L. P., iesniegums, kurā lūgts sadalīt maksājumu par nekustamo īpašumu [:], Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., 11 826 EUR apmērā (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro) uz 5 (pieciem) gadiem.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1 panta piekto daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Noslēgt nomaksas pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu L.P. par nekustamo īpašumu [:],Gramzdas pag., Priekules nov., uz pieciem gadiem, nosakot avansa maksājuma apmēru 1182,60 EUR, katra gada maksājuma apmēru 2128,68 EUR.

2.       Noteikt, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Atbildīgā persona par līguma noslēgšanu īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja A. Mickus.

 

Lēmums paziņojams:

L. P. uz lēmumā norādīto adresi.

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus (2.eks.);

Pašvaldības grāmatvedei G.Vaičekauskai un I.Sokolovskai

 

Pielikumā: 6.pielikums-lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma pirkuma maksas sadalīšanu’’.

7. Par mirušo personu izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta

 V.Jablonska- saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekļa Jāņa Kauča  iesniegums,  kurā lūgts izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta mirušās personas par kopējo debitoru parādu summu EUR 2618.17.

 

            Pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, MK 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 “Par grāmatvedības uzskaiti un kārtošanu” un SIA “Priekules nami” ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, prasību un saistību uzskaites kārtību, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta mirušās personas ar šādiem parādiem:

1.1.   A. G. U., - [:], Priekules pagasts, parāds EUR 90.78

1.2.   M. Z. – [:], Priekule, parāds EUR 1372.47

1.3.   D. R. –[:], Priekule, parāds EUR 112.82

1.4.   N. A. – [:], Priekules pagasts, parāds EUR 248.31

1.5.   L. Ķ. –[:], Priekule, parāds EUR 750.36

1.6.   A.Ā. –[:], Priekule, parāds EUR 43.43

2.      Par lēmuma izpildi atbild SIA “Priekules nami” valdes loceklis Jānis Kaucis.

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Priekules nami”

 

Pielikumā: 7.pielikums-lēmums ‘’ Par mirušo personu izslēgšanu no SIA ‘’Priekules nami’’ debitoru saraksta’’.

8. Par Priekules novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu

 V.Jablonska-ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.326 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs” noteikto, lai ievērotu iekšējās kontroles sistēmas darbības pamatprasības, nodrošinot labu pārvaldību un novērstu iespējamo korupcijas un interešu konflikta izveidošanās risku, ir izstrādāts pašvaldības Ētikas kodeksa projekts.

 

 

            Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Ētikas kodeksu.

 

Lēmums paziņojams: Visām pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem.

 

 

Pielikumā: 8.pielikums-lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu’’.

9. Par grozījumiem 2010.gada 26.augusta nolikumā “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”

 V.Jablonska- 2010.gada 26.augustā ar Priekules novada domes lēmumu (prot.14,3.§) tika apstiprināts nolikums “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”. Šajā nolikumā lietotā naudas vienība ir lats. Tā kā kopš 2014.gada 1.janvāra Latvijas Republikas naudas vienība ir euro, nepieciešams izdarīt grozījumus minētajā nolikumā.

 

            Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu Priekules novada pašvaldības dome nolemj: atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt grozījumus nolikumā “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, kas apstiprināts 2010.gada 26.augustā ar Priekules novada domes lēmumu (prot.14, 3.§ ):

1.      Nolikuma 7.punktā aizstāt skaitli un vārdu “500 latus” ar vārdu un skaitli “700 euro”;

2.      Nolikuma 8.punktā aizstāt skaitli un vārdu “500 latus” ar vārdu un skaitli “700 euro”;

3.      Papildināt nolikumu ar pielikumu “Līgums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu ”.

4.      Grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

 

Pielikumā: 9.pielikums-lēmums ‘’ Par grozījumiem 2010.gada 26.augusta nolikumā “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs’’ un pielikums pie lēmuma-finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgums uz 2 lp.

10. Par pirmsskolas audzēkņu pārvadājumu maršrutiem Priekules novadā 2016.gada jūnija, jūlija un augusta mēnešos

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemta informācija no pirmsskolas iestāžu vadītājiem par nepieciešamajiem audzēkņu pārvadājumiem  2016.gada vasaras periodā.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pirmsskolas audzēkņu pārvadājumu maršrutus  2016.gada jūnija, jūlija un augusta mēnešiem saskaņā ar pielikumiem  (1.,2.,3.pielikumi).

Pielikumā:10.pielikums - lēmums ‘’Par pirmsskolas audzēkņu pārvadājumu maršrutiem  Priekules novadā 2016.gada jūnija, jūlija un augusta mēnešos’’ un 1., 2.,3.pielikumi pie lēmuma.

11. Par zemes ierīcības projekta [:], Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 V.Jablonska- pašvaldības dome izskata  SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma [:], Priekules pag., sadalīšanu.

 

            Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [:], Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:] , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:].

2.      Atļaut veikt zemes vienības [:], Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:] sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 20.25 ha platībā (platība var tikt precizēta) vienu zemes gabalu Nr.1 ar kadastra apz.[:].

3.      Plānotajai zemes vienībai Nr.2 4.04 ha platībā ,platība var tikt precizēta, atstāt nosaukumu [:], Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.      Atdalītajam zemes gabalam 20.25 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Jāņa muižas” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. J. Ķ. :[:], Priekules pagasts, Priekules novads, LV- 3434;

1 eks. J. V. R. D.:[:], Liepāja, LV-3416;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: Graudu iela 27/29 -315, Liepāja, LV-3412.

 

Pielikumā:11.pielikums - lēmums ‘’Par zemes ierīcības projekta  [:], Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu’’ un grafiskais pielikums.

12. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Priekules novadā vēja parku ierīkošanai

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts V.N., SIA „BB Partneris”, L. E., Vānes pagasta Boles zemnieku saimniecības „Kalnjāņi”, S. K. un 2016.gada 12.maijā saņemts O. G. iesniegumi par teritorijas plānojuma grozījumiem vēja parku ierīkošanai Priekules novadā .

 

            Iesniegumā lūgts veikt grozījumus Priekules novada teritorijas plānojumā, kas atļautu vēja elektrostaciju izbūvi nekustamajos īpašumos:

·         „Unas”, Priekules pag., Priekules novads, kadastra apz. 6482 001 0088;6482 001 0089; 6482 001 0092; 6482 001 0128;6482 001 0129 – īpašnieks SIA „BB Partneris ” reģ.nr.  40003498785;

·         „Anri”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra nr. 6482 004 0111- īpašnieki L. E. pers.kods [:] un Vānes pagasta zemnieku saimniecība „Kalnjāņi” reģ.nr. 49201004199;

·         „Stepiņi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra nr. [:]- īpašnieki SIA „BB Partneris ” reģ.nr.  40003498785 un S. K. pers.kods [:];

·         „Vēji”, Priekules pag. Priekules nov., kadastra nr. 6482 004 0075 - – īpašnieks SIA „BB Partneris ” reģ.nr.  40003498785;

·         „Ķērpji”, Priekules pag., Priekules novads, kadastra nr. 6482 001 0125 - – īpašnieks SIA „BB Partneris ” reģ.nr.  40003498785;

·         „Bezzobji”, Priekules pag., Priekules novads, kadastra nr. [:] – īpašnieks V. N. pers.kods [:]

·         „Mazlūki”, Priekules pag., Priekules novads, kadastra nr. [:] – īpašnieks O. G., pers. kods[:];

 

Pēc 23.11.2015. Priekules novada Teritorijas plānojumā 2015.-2026.gadam visiem nekustamajiem īpašumiem nepieciešams Stratēģiskais ietekmi uz vidi novērtējums.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            

                            1.   Lūgt Vides pārraudzības valsts birojā ierosināt Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu Priekules pagastā, Priekules novadā, īpašumos, kuros plānots ierīkot VES  (pielikums Nr.3)  

2.      Uzsākt lokālplānojuma izstrādi Priekules pagastā ,Priekules novadā, saskaņā ar shematisko attēlu un īpašumu sarakstu.(1.pielikums un 3.pielikums).

3.       Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu (2.pielikums).

4.      Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Unu Ržepicku.

5.      Noteikt, ka lokālplānojuma izstrādi finansē Ierosinātājs, saskaņā ar noslēgto līgumu, „Līgums par lokālplānojuma izstrādi” (4.pielikums).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V. N.:[:], Priekules pagasts, Priekules novads, LV-3434

1 eks. SIA „BB Partneris” : Brīvības iela 148-10, Rīga, LV-1012

1 eks. L. E.:[:], Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

1 eks. Vānes pagasta Boles zemnieku saimniecībai „Kalnjāņi”

1 eks. S.K.:[:], Rīga, LV-1024

1 eks. J.B.:[:], Rīga, LV-1002

1 eks. O. G. :[:], Liepāja, LV-3411

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai.

 

Pielikumā:12.pielikums - lēmums ‘’Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Priekules novadā vēja parku ierīkošanai’’ un pielikumiem pie lēmuma- 1.pielikums-grafiskais pielikums, 2.pielikums- darba uzdevums, 3.pielikums-īpašumu saraksts, 4.pielikums-

13. Par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai „Pakaviņi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska- uz zemes vienības “Pakaviņi” 0,2014 ha platībā, Kalētu pagastā atrodas ēka- rezerves daļu noliktava.

 

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrētas uz M. K. vārda. Adrese nav piešķirta.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.apakšpunktu un 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar nosaukumu “Pakaviņi” ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0254, Kalētu pagastā adresi: “Pakaviņi”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads (pielikums).

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai e-pasts: var@vzd.gov.lv;

1 eks. M. K.,[:], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV 3484;

1 eks.  Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pielikumā: 13.pielikums - lēmums ‘’Par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai „Pakaviņi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā’’ un grafiskais pielikums.

 

14. Par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai „Garažas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska- uz zemes vienības “Garažas” 0,2430 ha platībā,  Kalētu pagastā atrodas ēka- lauksaimniecības tehnikas garāžas. Adrese nav piešķirta.

 

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.apakšpunktu un 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar nosaukumu “Garažas” ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0262, Kalētu pagastā adresi: “Garāžas”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads (pielikums).

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai e-pasts: var@vzd.gov.lv;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 14.pielikums - lēmums ‘’Par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai „Garažas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā’’ un grafiskais pielikums.

15. Par mežaudzes zemes vienībā ‘’Kalētu parks’’, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē

 V.Jablonska- 2015.gadā tika veikta zemes vienības “Kalētu parks” 2,35 ha platībā,  Kalētu pagastā, instrumentālā uzmērīšana.

 

2016.gada februārī uz zemes “Kalētu parks” Kalētu pagastā esošajam mežam tika veikta  meža inventarizācija. Meža inventarizācijas aprakstā meža platība ir 1,87 ha.

Saskaņā ar Dienvidkurzemes virsmežniecības izsniegto Izziņu par meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanu un mežaudzes vērtību 2016.gadā mežaudzes vērtība sastāda 2238,12 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

             

Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Kalētu parks”, Kalētu pag., kadastra apzīmējums 6464 001 0142 – 1,87 ha ar uzskaites vērtību 2238,12 EUR.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. Finanšu nodaļai; 1eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: 15.pielikums – lēmums ‘’Par mežaudzes zemes vienībā ‘’Kalētu parks’’, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē’’.

Par 02.05.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/22-2011 un 01.06.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/27/2011 termiņa pagarināšanu D.Š., Kalētu pagasts, Priekules novads

 V.Jablonska- saņemts D.Š., Kalētu pag., ar lūgumu pagarināt 02.05.2011.zemes nomas līguma ar Nr.3-36/22-2011 termiņu par daļu no zemes vienības „Centrs ap ūdenstorni” 1,5 ha platībā,  un 01.06.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/27/2011 termiņu par daļu no zemes “Centrs pie meža” 5,6 ha, iznomāšanu. Nodokļa un nomas maksas parāda par nekustamo īpašumu nav.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 02.05.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/22-2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un D. Š., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 30.aprīlim.

2. Pagarināt 01.06.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/27/2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un D.Š., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 31.maijam.

3. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 4. Uzdot Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem līgumos atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. D. Š., [:], Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 16.pielikums – lēmums ‘’Par 02.05.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/22-2011 un 01.06.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/27/2011 termiņa pagarināšanu D.Š., Kalētu pagasts, Priekules novads’’.

 

17. Par 01.06.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/28/2011 termiņa pagarināšanu I.K., Kalētu pagasts, Priekules novads

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts I.K.,  iesniegums ar lūgumu pagarināt 01.06.2011.zemes nomas līguma ar Nr.3-36/28/2011 termiņu par daļu no zemes vienības „Aizparka” 1,2 ha platībā, iznomāšanu. Ivaram Kaļķim nodokļa un nomas maksas parāda nav.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.06.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/28/2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un I.K., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 31.maijam.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem līgumā atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. K.,[:], Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 17.pielikums – lēmums ‘’Par 01.06.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/28/2011 termiņa pagarināšanu I.K., Kalētu pagasts, Priekules novads’’. 

18. Par 01.09.2015. zemes nomas līguma Nr.49/2015 pirmstermiņa izbeigšanu V. A. un zemes nomas līguma slēgšanu ar A.S. par zemes 8.marta iela 4, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu

 V.Jablonska- pašvaldība izskata jautājumu par 01.09.2015. zemes nomas līguma Nr.49/2015 pirmstermiņa izbeigšanu V. A. un zemes nomas līguma slēgšanu ar A.S. par zemes 8.marta iela 4, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2016.gada 31.maiju 01.09.2015. zemes nomas līgumu Nr.49/2015 par zemes 8.marta iela 4, Gramzdas pagastā iznomāšanu V.A..

2. Slēgt ar 01.06.2016. zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods [:],  par pašvaldībai piederošās zemes vienības 8.marta iela 4, 0,3112 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0086, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

3. Noteikt:

3.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.05.2026.

3.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu-ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V.A., [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434.

1 eks. A. S.,[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

1 eks. juristei I.Avotiņai

 

Pielikumā: 18.pielikums – lēmums ‘’Par 01.09.2015. zemes nomas līguma Nr.49/2015 pirmstermiņa izbeigšanu V. A. un zemes nomas līguma slēgšanu ar A.S. par zemes 8.marta iela 4, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu’’ un grafiskais pielikums.

19. Par daļu no zemes „Avoti” , Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.P.

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts A.P. iesniegums, ar lūgumu iznomāt daļu no rezerves zemes fonda zemes „Avoti” 0,75 ha, kadastra apzīmējums 6458 001 0276, Gramzdas pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām. A.P. jau ir iznomāta 0,25 ha liela platība, tagad lūdz iznomāt papildus platību. Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

 

            Pamatojoties uz likuma „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 1.un 2.daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt A.P., personas kods [:], daļu no zemes vienības „Avoti” 0,75 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0276, Gramzdas pag., palīgsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 01.06.2021.;

2.2. nomas maksu gadā- 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Zemes nomas līgumā paredzēt punktu, ka līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

4. Izbeigt pirms termiņa 01.07.2013. zemes nomas līgumu Nr.32/13.

5. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

6. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

7.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. P.,[:], Gramzdas pag., Priekules nov.,LV3486;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 19.pielikums – lēmums ‘’Par daļu no zemes ‘’Avoti’’, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.P.’’ un grafiskais pielikums.