Dzimtsarakstu nodaļa

 Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja Iveta Juškeviča

Tālrunis 63497941, e-pasts dzimtsaraksti@priekulesnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdienās no pulksten 8 līdz 12;

Otrdienās no pulksten 8 līdz 12;

Trešdienās no pulksten 8 līdz 12;

Ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.45 līdz 16.  


Ievērībai!
Dzimtsarakstu nodaļa š. g. 23. maijā apmeklētājus nepieņems.

 Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:

1.Reģistrē laulību, paziņotos dzimšanas un miršanas faktus un pie Civillikuma 51.pantā  norādīto konfesiju garīdzniekiem noslēgtās laulības.

2.Izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus.

3.Kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas un atjaunošanas lietas.

4.Aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus.

5.Kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas.

 

2013.gada 24.septembra MK noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”, izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta septīto daļu, nosaka, ar 2014.gada 1.janvāri valsts nodevas likmes ir šādas:

- laulības reģistrācija EUR 14.00 un maksa pēc Noteikumiem Par Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem un noteikumiem to saņemšanai (spēkā ar 2015.gada 1.augustu);

-civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana EUR 7.00;

-atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana EUR 7.00.

 

Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas: 

·    

-ar maksājumu karti (pašvaldības kasē); 

-skaidrā naudā (pašvaldības kasē).

 

No valsts nodevas atbrīvo ( uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

·       Personu ar I un II invaliditātes grupu;

·       Personu, kura atrodas pilnā valsts un pašvaldības apgādībā;

·       Personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu;

·       Bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

·    Daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Grozījums Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā, kas nosaka, “par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu” valsts nodeva EUR 71.14

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par pašvaldības nodevām Priekules novadā” par izziņas saņemšanu nodevas likme 0,71 euro.

 

 

Par Pirmslaulību mācību programmu personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā

Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā, izstrāde izriet no Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. – 2017. gadam, kuru mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā.

Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas un brīvprātīgas. Apmācības norisināsies līdz š. g. 30. novembrim. Plānots, ka pieteikties apmācībām varēs jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, aizpildot pieteikuma veidlapu un norādot vēlamo apmācības norises vietu (reģionu, pilsētu), apmācības norises laiku.


Plašāk skatīt šeit! 

 

 

 

Pasākumu kalendārs