27.02.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 5)

1.§ Par Dzīvojamā telpas īres tiesību piešķiršanu

 1.2014.gada 31.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts I. K. V. p/k [:] iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Uzvaras ielā 2 dz.6, Priekulē, Priekules novadā, LV-3434.

 

2.Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. I. K. V. piešķirtas beztermiņa īres tiesības dzīvoklim [dzīvesvieta], Priekulē, Priekules nov., LV-3434, kopš 1959 gada.

2.2. I. K. V. deklarējusi dzīvesvietu [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434,  kopš 14.02.1980.

2.3. Priekules novada pašvaldība 2013.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu Ķieģeļu ielā 7, Priekulē izveidot Priekules novada Sociālā atbalsta centru, kurā vairs netiek veidoti īres dzīvokļi. Sociālā atbalsta centrā pavasarī tiks uzsākts kapitālais remonts.

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.4 pantuDzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana sakarā ar mājas (dzīvojamās telpas) kapitālo remontu”,  1.daļu:

„(1) Ja dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas), izņemot denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas, īpašnieks (izīrētājs) ir pieņēmis lēmumu veikt tās kapitālo remontu un to nevar veikt, īrniekam dzīvojot mājā vai lietojot attiecīgo telpu, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, ierādot īrniekam un viņa ģimenes locekļiem citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu..”

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 14 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Piešķirt I. K. V. beztermiņa īres tiesības divistabu dzīvoklim [adrese], Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 48,30m², tai skaitā apdzīvojamā platība 32,50m²

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. I. K. V. īres līgums ar SIA „Priekules nami” un līgums ar komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens, kanalizācijas un centrālapkures pakalpojumu saņemšanu noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja minētie līgumi netiek noslēgti noteiktajā termiņā I. K. V. vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

2.§ Par Dzīvojamā telpas īres tiesību piešķiršanu

 1.2014.gada 12.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts M. L. p/k.[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim [adrese], Priekulē, Priekules novadā, LV-3434.

 

2.Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. M. L. deklarējis dzīvesvietu [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434,  kopš 25.09.2001.

2.2. M.L.uzņemts Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā, kopš 25.04.2013. Uz 05.02.2014. Kārtas Nr.1.

2.3. Dzīvoklis [adrese], Priekulē, Priekules novadā, LV-3434., tiek piešķirts citai personai sakarā ar to, ka dzīvojamā mājā, kuru īrē minētā persona, ar pašvaldības lēmumu tiek veidots sociālā atbalsta centrs un tiek uzsākts kapitālais remonts (likuma ‘’Par dzīvojamo telpu īri’’ 28.4 panta 1.daļa).

 

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 14 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Nepiešķirt M. L.īres tiesības divistabu dzīvoklim [adrese], Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 48,30m², tai skaitā apdzīvojamā platība 32,50m² .

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

3.§ Par Priekules novada pašvaldības 27.12.2013. saistošo noteikumu Nr.22 ‘’Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā’’ precizētās redakcijas apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldība 04.02.2014. ar Nr.18-6/993 saņēma Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ar lūgumu precizēt Priekules novada domes 27.12.2013. saistošo noteikumu Nr.22 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” redakciju.

 

Priekules novada domes 27.12.2013. saistošie noteikumi Nr.22 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm.

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4. un 6.punkta un   Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.panta,

 

 Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes 27.12.2013. saistošo noteikumu Nr.22 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” precizēto redakciju. 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā: 27.12.2013. saistošo noteikumu Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” precizētā redakcija uz 5 lp.

 

 

4.§ Par noteikumu ‘’Par senioru sveikšanu dzīves jubilejās Priekules novadā’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt noteikumus „Par senioru sveikšanu dzīves jubilejās Priekules novadā”.

2.      Par lēmuma izpildi atbild Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieks A.Cīrulis un pārvalžu vadītāji.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 01.martu.

 

Pielikumā : Priekules novada pašvaldības noteikumi ‘’Par senioru sveikšanu dzīves jubilejās Priekules novadā’’ uz 1 lp.

 

 

5.§ Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 5, Priekulē, Priekules novadā ieguldīšanu SIA ‘’Priekules slimnīca’’ pamatkapitālā

 Priekules novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums – apbūvēts zemes gabals ar kopējo platību 24 997 kvm, kadastra Nr. 6415 008 0012.

Zemes īpašums 2014.gada 16.janvārī reģistrēts uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000529427.

Zemes gabala lietošanas mērķis ir ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve.

Uz minētā zemes gabala atrodas SIA „Priekules slimnīca” piederošas ēkas un būves, kas reģistrētas Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000341137.

            Priekules novada pašvaldības dome uzskata par lietderīgu minēto zemes īpašumu ieguldīt SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitālā, tādējādi palielinot Priekules novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu.

            Saskaņā ar SIA „INTERBALTIJA” 18.02.2014. sniegto atzinumu, zemes īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir EUR 4000.- j, kadastrālā vērtība ir EUR 3168.-

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. IEGULDĪT Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes gabalu ar kopējo platību 24 997 kvm, kadastra Nr. 6415 008 0012 ar vērtību EUR 4000.- , SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitālā, tādējādi palielinot Priekules novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu.

6.§ Par iepirkuma organizēšanu SIA ‘’Priekules nami’’

 Priekules novada pašvaldība 24.02.2014. ar Nr.2.1.7/212 saņēma Priekules novada pašvaldībai piederošās kapitālsabiedrības SIA „Priekules nami”  vēstuli ar lūgumu Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijai veikt iepirkumu degvielas iegādei  SIA „Priekules nami” vajadzībām un veikt elektroenerģijas iepirkumu.

            Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.UZDOT Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijai organizēt un veikt sekojošus iepirkumus SIA „Priekules nami” vajadzībām:

1.1.Degvielas iegāde SIA „Priekules nami” vajadzībām;

1.2.Elektroenerģijas iepirkums.

7.§ Par naudas ieguldījumu SIA ‘’Priekules slimnīca’’ pamatkapitālā

 Priekules novada pašvaldībai pieder daļas kapitālsabiedrībā SIA „Priekules slimnīca”.

            Priekules novada pašvaldība vēlas ieguldīt naudas līdzekļus SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitālā, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības turpmāku sekmīgu saimniecisko darbību, kas saistīta ar veselības aprūpes sniegšanu Priekules novada un citu novadu iedzīvotājiem.

            Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

             IEGULDĪT SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitālā naudas summu EUR 14 229.- ,  tādējādi palielinot Priekules novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu.

 

 

8.§ Par grozījumiem projektu konkursa ‘’Kultūras iniciatīvas Priekules novadā’’ nolikumā

 Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

  1. Izdarīt 2013. gada projektu konkursā „Kultūras iniciatīvas Priekules novadā”   sekojošus grozījumus:

 

1.1.Izteikt nolikuma 1.3. punktu sekojošā redakcijā: „Sekmēt un atbalstīt    

      kultūras jaunrades procesus dažādu interešu grupu darbībā, motivējot tos     

      aktīvākai darbībai.”

 

1.2.Izteikt nolikuma 2.1. punktu sekojošā redakcijā: „Kopējais finansējums  

            noteikts 2846 € no Priekules novada pašvaldības 2014. gada kultūras  

            vadības budžeta līdzekļiem”.

 

1.3.Izteikt nolikuma 2.2. punktu sekojošā redakcijā: ‘’Vienam projektam

      pieejamais finansējums no 200 līdz 500 €.”

 

1.4.Izslēgt no 2013. gada Nolikuma redakcijas punktu 2.4. – „Piešķirtais  

      finansējums pašvaldības kultūras iestāžu pakļautībā esošajiem kolektīviem  

      nedrīkst pārsniegt 60% no iesniegtā projekta budžeta”.

 

1.5.Izteikt nolikuma 3.1.punktu sekojošā redakcijā : ‘’Projektu iesniedzēji –Priekules novada iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, uzņēmējsabiedrības.

 

9.§ Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, un sakarā ar pašvaldības nosaukuma maiņu,

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1)      apstiprināt Gramzdas pamatskolas nolikumu;

2)      apstiprināt Kalētu pamatskolas nolikumu;

3)      apstiprināt Krotes Kronvalda Ata pamatskolas nolikumu;

4)      apstiprināt Virgas pamatskolas nolikumu;

5)      apstiprināt Priekules Mūzikas un mākslas skolas nolikumu;

6)      apstiprināt Kalētu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu;

7)      apstiprināt Priekules vidusskolas nolikumu;

8)      apstiprināt Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” nolikumu;

9)      apstiprināt Purmsātu speciālās internātpamatskolas nolikumu.

 

Pielikumā : PII ‘’Dzirnaviņas ‘’nolikums uz 5 lp., Gramzdas pamatsk. nolikums uz 6 lp.,

Kalētu MMS nolikums uz 9 lp., Kalētu pamatsk. nolikums uz 10 lp., Krotes pamatsk. nolikums uz 6 lp., Priekules vsk. nolikums uz 11.lp., Priekules MMS nolikums uz 7 lp., Purmsātu spec. internātpamatsk. nolikums uz 11 lp., Virgas pamatsk. nolikums uz 11 lp.

 

10.§ Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gadā

 Pamatojoties uz 1999.gada 13.jūlija MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Priekules novada pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2013.gada izdevumus un aprēķinājusi viena skolēna izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt viena skolēna izmaksas 2014. gadā Priekules novada izglītības iestādēs saskaņā ar 1.pielikumu.

2.      Par lēmuma izpildi atbild Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

Pielikumā : 1.pielikums- Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāme par 2013.gadu uz 1 lp.

 

11.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2014.gadam

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.

 

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2014.gadam Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: 2.pielikums -grozījumi Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2014.gadam uz 1 lp.

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra lēmumā ‘’Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2014.gadā

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra lēmumā ‘’Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai’’ (protokols Nr.11, 13.§)

____________________________________________________________________________

 

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem  Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.11, 13.§) šādus grozījumus:

 

1. Noteikt no 2014.gada 1.marta līdz 2014.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novadu pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošam  Priekules novada pašvaldības darbiniekam :

 

1)Sociālai darbiniecei

     Lienei Oknerei                                                                             15  euro/mēn

 

13.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra lēmumā ‘’Par limitiem 2014.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai’’ (protokols Nr.11, 11.§)

  

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem 2014.gadā Priekules novada pašvaldības  transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.11, 11.§) šādus grozījumus:

 

1.. Noteikt no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai novada transportam :

 

           1).Saimnieciskā karte

              (Daudzfunkcionālā sporta halle)                                                    800 euro/gadā

 

14.§ Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Krotes Kronvalda Ata pamatskolā

 2014.gada 13.janvārī ar skolas padomes lēmumu (prot.Nr.1) noteikta ēdināšanas pakalpojuma maksa Krotes Kronvalda Ata pamatskolā. Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore Ineses Vītoliņas lūdz apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Krotes Kronvalda Ata pamatskolā.

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Apstiprināt ēdināšanas maksu pirmsskolas grupām (euro par vienu porciju):

1.1.   Brokastis                    0.30

1.2.   Pusdienas                   0.35

1.3.   Launags                     0.15

2.Apstiprināt ēdināšanas maksu 3.-4. klasēm (euro par vienu porciju):

1.4.   Zupa                           0.25

1.5.   Otrais ēdiens              0.45

1.6.   Deserts                       0.15

2.      Apstiprināt ēdināšanas maksu 5.-9. klasēm (euro par vienu porciju):

2.1.   Zupa                           0.35

2.2.   Otrais ēdiens              0.50

2.3.   Deserts                       0.25

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.martu.

4.      Par lēmuma izpildi atbild Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore Inese Vītoliņa.

15.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemesgabala Parka iela 32, Priekule, Priekules novads atsavināšanas lietas izbeigšanu

 Ar 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, 22.§) nolemts noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu A. L. , dzīvojošs [dzīvesvieta] Priekules novads, nosakot nomaksas termiņu līdz 2014.gada 15.novembrim ar 6% likumisko procentu likmi gadā.

2014.gada 14.janvārī saņemts A.L. iesniegums Nr.2.1.4/82, kurā lūgts pārskatīt sastādīto nomaksas grafiku un izskatīt iespēju sastādīt jaunu maksājuma grafiku, sakarā ar to, ka finansiālu grūtību dēļ persona 2014.gadā nespēs norēķināties par nekustamo īpašumu nekādā apmērā. Iesniedzējs norāda, ka ar atlikto maksājumu sapratis maksāšanas pienākuma atlikšanu uz gadu un maksājuma veikšanas atsākšanu pēc gada (t.i. 2015.gadā).

Priekules novada pašvaldība, izvērtējot iesniegumu un lietas faktiskos apstākļus kopumā secina, ka A.L. nekustamā īpašuma atsavināšanu pēc paša iniciatīvas ierosinājis 2013.gada 25.aprīlī, kā arī izteicis vēlēšanos izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. 2014.gada 14.janvārī atkārtotā iesniegumā norādot, ka sakarā ar remontdarbu veikšanu mājā, nespēs norēķināties par nekustamo īpašumu – zemes gabalu.

Priekules novada pašvaldība secina, ka izvērtējot lietderības apsvērumus, remontdarbi nevarētu tikt atzīti par būtiskiem iemesliem, lai pārskatītu maksājuma grafiku, kā arī secina, ka šāda grafika pārskatīšana un maksājuma pārcelšana uz 2015.gadu iesniedzējam radītu papildus saistības un izdevumus, jo saskaņā ar PPMAL 44.1panta piekto daļu nomaksas līguma gadījumā maksājami procenta maksājumi par gadu no nesamaksātās pirkuma summas. Pamatojoties uz augstāk norādītajiem apsvērumiem, secināms, ka atsavināšanas lieta būtu izbeidzama, nosakot, ka A.L. ir tiesības iesniegt atkārtotu atsavināšanas ierosinājumu tiklīdz tiks rasti finanšu jautājumu risinājumi un iespēja norēķināties par nekustamo īpašumu.

Tā kā A.L. ir pirmpirkuma tiesības uz attiecīgo zemes gabalu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.pants ceturto daļu, kas nosaka, ka Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam, ar A.L. tiek turpināts zemes nomas līgums par attiecīgo zemesgabalu saskaņā ar PPMAL 44.1panta piekto daļu.

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44.1panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atteikt pārskatīt nomaksas maksājumu grafiku un atlikt maksājumu veikšanu uz vienu gadu A.L., dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekule, Priekules novads.

2.      Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra lēmumu (prot.Nr.7.,22.§) par nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu.

3.      Izbeigt atsavināšanas lietu par nekustamo īpašumu [adrese], Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 004 0117, nosakot, ka A.L. ir tiesības vērsties Priekules novada pašvaldībā ar atkārtotu atsavināšanas ierosinājumu un uzsākt atkārtotu atsavināšanas lietas ierosināšanu par augstāk minēto īpašumu.

4.      Turpināt nomas līgumu ar A.L. par nekustamo īpašumu – zemesgabalu [adrese] Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 004 0117 saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību.

5.      Lēmums nosūtāms A.L., dzīvojošs [dzīvesvieta] Priekule, Priekules novads. Viens eksemplārs nododams Atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, viens eksemplārs - nekustamo īpašumu nodaļai un viens eksemplārs finansu nodaļā grāmatvedei I.Sokolovskai.

6.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

16.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Purenes’’, Virgas pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai (nojaukšanai)

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Rutas Balodes 22.10.2013. iesniegums Nr.86, iereģistrēts ar Nr.3-13/1387, ar lūgumu nodot atsavināšanai (nojaukšanai) ēku (daudzdzīvokļu māju) ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0302 001,virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Purenes”, kadastra Nr.6498 002 0302, Virgas pagastā, Priekules novadā. 2007.gada 13.augustā īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000386148. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala 0,6884 ha platībā, 30 dzīvokļu māja, kura nav apdzīvota.

Ēka ir nonākusi tādā stāvoklī, ka to lietošana ir bīstama, bojā ainavu un rada draudus sabiedriskai drošībai.

Ēku dabā apskatījis Liepājas reģiona novadu būvvaldes vadītājs Andris Vaivars un ieteicis nodot atsavināšanai – nojaukšanai ( būvmateriālu ieguvei).

Būvniecības likuma 31. Panta pirmā daļa nosaka, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, t.i., katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu- publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro daļu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Nodot atsavināšanai (nojaukšanai) mutiskā izsolē ar augšupejošu soli daudzdzīvokļu māju „Purenes”, kadastra apzīmējums 6498 002 0302 001, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt daudzdzīvokļu mājas (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

3.      Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt šā lēmumā norādīto daudzdzīvokļu mājas izsoles noteikumus, apstiprinot tos Domes sēdē.

 

4.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei.

 

5.      Lēmums izsūtāms: 1 eks.- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, 1 eks.- Virgas pagasta pārvaldei, 1 eks.- nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

17.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Plostnieki’’, Kalētu pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I. S., dzīvojošas [dzīvesvieta] Kalētu pagastā, Priekules novadā, 11.12.2013. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.3-13/1759, ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu (zemi) „Plostnieki”, kadastra Nr.6464 003 0020,  Kalētu pagastā. Iesniegumam pievienota izdruka no zemesgrāmatas par ēku īpašumu „Plostnieki”, Kalētu pagastā piederību.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Plostnieki” 0,29 ha platībā, Kalētu pagastā pieder Priekules novada pašvaldībai. Īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000502917.

            Uz zemes vienības „Plostnieki”, kadastra apzīmējums 6464 003 0020, atrodas I. S. piederošs ēku(būvju) īpašums [adrese], kadastra Nr. [:]. Īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000511926.

 Ar I. S. 2014.gada 02.janvārī noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.2.3.4/1 par zemes [adrese] 0,29 ha, Kalētu pagastā iznomāšanu ēku uzturēšanai. Līguma termiņš līdz 31.12.2023.

11.12.2013. ierosinājums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un piekto daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu, 26.10.2011. I.Stroles iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra  numurs 6464 003 0020, kurš sastāv no zemesgabala 0,29  ha platībā, par brīvu cenu. 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A. Driviņai.

4.      Lēmums izsūtāms: 1 eks.- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, 1 eks.- Kalētu pagasta pārvaldei, 1 eks.- nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.§ Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ‘’Virgas kapi’’ un ‘’Paplakas kapi’’, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 11.02.2014. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Virgas kapi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0256 un „Paplakas kapi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0189, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 3.septembra sēdes protokola izrakstu Nr.10, 1.26.§, zemes vienības „Virgas kapi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0256 un „Paplakas kapi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0189, Virgas pagastā, Priekules novadā, piekrīt pašvaldībai tās funkciju īstenošanai.

            Zemes vienības nav instrumentāli uzmērītas.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 13.02.2014.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.       Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Virgas kapi”  2,7 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0256 un „Paplakas kapi” 1,6 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0189, Virgas pag., Priekules nov., uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu,  izkopējumu no Priekules novada Virgas pagasta kadastra kartes    (3.,4.pielikumi).

 

2.      Uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei organizēt zemes vienību „Virgas kapi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0256 un „Paplakas kapi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0189, Virgas pagasts, Priekules novads, instrumentālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

3.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim. 

5.      Pieņemtais lēmums nosūtāms:

 2 eks.- Virgas pagasta pārvaldei,

1 eks.- M.Baumanim,

1 eks.- V.Rubezei.

 

            Pielikumā : 3.pielikumsizkopējums zemes vienībai „Virgas kapi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0256, Virgas pagasts, Priekules novads.

                                    4.pielikumsizkopējums zemes vienībai „Paplakas kapi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0256, Virgas pagasts, Priekules novads.

19.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Lielskraģīši’’, Virgas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 11.02.2014. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Lielskraģīši” 18,2 ha , kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Ar Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 25.februāra sēdes protokola izrakstu Nr3, 33.§, zemes vienība „Lielskraģīši”, kadastra apzīmējums 6498 002 0055, piekrīt pašvaldībai.

Uz zemes vienības atrodas A. M. piederošās ēkas –dzīvojamā māja un palīgēkas (04.08.1989. dāvinājuma līgums, kuru apliecinājusi zvērināts notārs  M.Ancāne, reģistra Nr.2-1224). 2009.gada 10.decembrī noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.45/2009, kā ar pirmnomas personu.

            Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 13.02.2014.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.       Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Lielskraģīši” 18,20 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pag., Priekules nov., uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu ( robežu plānu) (5.pielikums).

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei organizēt zemes vienības „Lielskraģīši”, kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pagasts, Priekules novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

3.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim. 

5.      Pieņemtais lēmums nosūtāms:

 2 eks.- Virgas pagasta pārvaldei;

 1 eks.- attīstības plānošanas nodaļai, M.Baumanim;

 1 eks.- nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā : 5.pielikums – izkopējums zemes vienībai „Lielskraģīši”, Virgas pagasts, Priekules novads.

 

 

 

20.§ Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ‘’Pagasta mežs’’ un ‘’Liepsalas’’, Virgas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 11.02.2014. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Pagasta mežs” , kadastra apzīmējums 6498 002 0405 un „Liepsalas”, kadastra apzīmējums 6498 001 0452, Virgas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 3.septembra sēdes protokola izrakstu Nr.10, 1.24.§, zemes vienība „Pagasta mežs” 7,84 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0405, piekrīt pašvaldībai.

            Ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 11.novembra sēdes protokolu Nr.14, 1.5.§, zemes vienība „Liepsalas” 0,602 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0452, piekrīt pašvaldībai. Uz zemes vienības atrodas pašvaldībai piederošs būvju īpašums „Liepsalas”, kadastra apzīmējums 6498 501 0452, reģistrēts zemesgrāmatā.

            Zemes vienības ir instrumentāli uzmērītas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otro daļu un 4.² pantu, 13.02.2014.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Pagasta mežs”  7,84 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0405 un „Liepsalas” 0,602 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0452, Virgas pag., Priekules nov., uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumiem robežu plāniem (6.,7.pielikumi).

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei organizēt zemes vienību „Pagasta mežs”, kadastra apzīmējums 6498 002 0405 un „Liepsalas”, kadastra apzīmējums 6498 001 0452, Virgas pagasts, Priekules novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

3.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim. 

5.      Pieņemtais lēmums nosūtāms:

2 eks.- Virgas pagasta pārvaldei,;

1 eks.- attīstības plānošanas nodaļai, M.Baumanim,

1 eks.- nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā:

 6.pielikums - zemes vienība „Pagasta mežs”, Virgas pagasts, Priekules novads;

7.pielikums - Zemes vienība „Liepsalas”, Virgas pagasts, Priekules novads