Sociālais dienests

Priekules novada Sociālais dienests

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Tālr. 63461009

soc.dienests@priekulesnovads.lv

 

Sociālais dienests ir Priekules novada domes izveidota un tās pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde. Tā darbojas, pamatojoties uz Priekules novada Sociālā dienesta nolikuma.

Sociālā dienesta uzdevums ir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likumam un Ministru kabineta noteikumiem organizēt un sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus trūcīgiem,  sociāli mazaizsargātiem novada iedzīvotājiem. Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot personas (ģimenes)  resursus un iesaistot atbalsta sistēmu.

Sociālo palīdzību personai (ģimenei) sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un materiālā stāvokļa novērtējuma.

Priekules novada pašvaldība ir iesaistījusies projekta "Kurzeme visiem" īstenošanā.