06.07.2011.ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.12)

1.§ Par nedzīvojamo telpu nomu īpašumā Ķieģeļu iela 3, Priekule, Priekules nov.

2011. gada 5.jūlijā Priekules novada domē saņemts Biedrības „Pārcēlājs” reģistrācijas Nr. 500080809931, juridiskā adrese [:]. , valdes priekšsēdētāja I.[:] J iesniegums, kurā lūgts iznomāt noliktavas telpu Ķieģeļu ielā 3, Priekulē, laivu un to aprīkojumu, un divriteņu glabāšanai. I. J. [:] lūdz piešķirt nomas maksas samazinājumu.

2010.gada 23.decembrī Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 21) 2§ „Par Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim, apstiprināšanu” un tajā noteikts 0,12 Ls/ m².

 Biedrībām un nodibinājumiem ir tiesības uz nomas maksas samazinājumu līdz 80 %, ja tās veic ieguldījumu pašvaldības īpašumā, par saviem līdzekļiem un ar iznomātāja rakstisku piekrišanu un akceptētu izmaksas tāmi. Nomas maksu nesamazina pirmajā gadā pēc nomas līguma noslēgšanas.

Liepājas Zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0005 4744 uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda (tagad Priekules novada pašvaldība pamatojoties uz Administratīvo Pārejas noteikumu 13.punktu) reģistrēts nekustams īpašums zemesgabals 3082 m² platībā ar kadastra apzīmējumu [:] un garāžas ēka, kadastra apzīmējums [:]).

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Biedrības „Pārcēlājs” reģistrācijas Nr. 50008089931 valdes priekšsēdētāja I. J.[:] iesniegumu.

 Atklāti balsojot PAR- 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; PRET – nav, ATTURAS– nav, Priekules novads dome NOLEMJ: 

1. Noslēgt ar Biedrības „Pārcēlājs” reģistrācijas Nr. 500080809931, juridiskā adrese Liepājas iela 7A-7, Priekule, Priekules nov., valdes priekšsēdētāju I. J.[:] nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpas Nr. 1 ēkā Ķieģeļu iela 3, Priekule, apzīmējums kadastrā [:] 38,2 m² nomu (skat. pielikumā Nr. izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar sarkanu līniju ) Biedrības ”Pārcēlājs” vajadzībām- laivu un to aprīkojumu un divriteņu glabāšanai. , nosakot:

            - Nomas maksu atbilstoši pieņemtam Priekules novada domes 23.12.2010. lēmumam (prot. Nr. 21) 2§ „Par Noteikumu „par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim, apstiprināšanu” 0,12 Ls/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

- Nomas termiņu no 2011.gada 6.jūlija līdz 2018.gada 31.decmbrim. 

2. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumus speciālistei V. Rubezei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā , Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

2.§ Par kredītu ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” realizācijai.

Atklāti balsojot PAR- 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; PRET – nav, ATTURAS– nav, Priekules novads dome NOLEMJ:

1.      Lai nodrošinātu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” realizāciju ņemt kredītu Valsts Kasē 184 988.42 (Viens simts astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi lati 42 santīmi) vai ekvivalentā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.

2.      Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

3.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju kredīta saņemšanai.

4.      Par lēmuma izpildi atbild domes priekšsēdētāja Vija Jablonska.

 

3.§ Par kredītu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā” realizācijai.

Atklāti balsojot PAR- 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; PRET – nav, ATTURAS– nav, Priekules novads dome NOLEMJ:

1. Lai nodrošinātu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā” realizāciju ņemt kredītu Valsts Kasē LVL 25451.49 ( Divdesmit pieci tūkstoši četri simti piecdesmit viens lats 49 santīmi) vai ekvivalentā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.

  1. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
  2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju kredīta saņemšanai.
  3. Par lēmuma izpildi atbild domes priekšsēdētāja Vija Jablonska