Noteikumi

NOTEIKUMU NOSAUKUMS GADS

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”:

Lēmums

Noteikumi ''Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas''

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

2021

“Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām”:

Lēmums

NOTEIKUMI “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām”

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

2020

NOTEIKUMI “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”

2020
Par bērnu sveikšanu Ziemassvētkos Priekules novadā 2020

Priekules novada pašvaldības domes iekšējie noteikumi “Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā”

2019

Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība 

Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Priekules novada pašvaldības domes 23.01.2020. sēdes lēmumu Nr.39 (protokols Nr.2)

(zaudējuši spēku ar 30.06.2020.)

2019
Noteikumu par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā 2019
Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli  2019
Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā  2019

Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību:

Lēmums

Noteikumi par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

 2019
NOTEIKUMI  PAR INVENTARIZĀCIJU VEIKŠANU PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBĀ  2019
Priekules novada Ziemassvētku tirgus noteikumi 2018
Priekules novada pašvaldības fiziskās personas datu aizsardzības noteikumi 2018
Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā  2018
Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā (zaudējuši spēku ar 28.06.2018.) 2018
Par kārtību, kādā Priekules novada pašvaldībā piešķiramas biļetes uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem 2018
Priekules novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi 2018
Par kārtību, kādā piedāvājamas  un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi 2017
Informācijas izsniegšanas noteikumi 2017
Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem 2016
Kārtība, kādā atsavināma pašvaldības kustamā manta 2016
Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā un tās padotībā esošās struktūrvienībās un budžeta iestādēs tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs 2016
Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā (zaudējuši spēku ar 31.10.2019.) 2016

Priekules novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība

 2016
Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme  2015
Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai kā  dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus 2015
Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli (zaudējuši spēku ar 01.12.2019.) 2015
Par Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem un noteikumiem to saņemšanai   2015
Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi 2015
Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Priekules novada pašvaldībā  2014

Par inventarizācijas norisi Priekules novada pašvaldībā (zaudējuši spēku ar 01.12.2019.)

 2014
Par iepirkumu procedūrās iesniegto piedāvājumu saņemšanas procesa pabeigšanu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes uzsākšanu 2014

Noteikumi Par Priekules novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto personu komandējumiem un darba braucieniem

2014
Noteikumi par avansa izsniegšanu un norēķināšanās kārtību Priekules novada pašvaldībā 2014

Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

2014

Par senioru sveikšanu dzīves jubilejās Priekules novadā

2014
Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām  (zaudējuši spēku ar 28.02.2019.) 2013
Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu 2013

Par Priekules daudzfunkcionālās sporta halles telpu un stadiona izmantošanu

2013
Kompensācijas par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (darba) izpildes nodrošināšanai izmaksas kārtība 2013
Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu (Ar grozījumiem, kas veikti 31.10.2013. un 24.09.2015.) 2012
Dokumentu aprites kārtība Priekules novada pašvaldībā 2012
Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā tiek slēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumi, ja uz tiem nav attiecināmas Publisko iepirkumu likumā noteiktās parsības 2011

Priekules novada domes transportlīdzekļu izmantošanas kārtība

2010

Noteikumi audzēkņu uzņemšanai Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ''Dzirnaviņas'' (zaudējuši spēku ar 28.01.2021.)

2009