Noteikumi
NOTEIKUMU NOSAUKUMS GADS
Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība  2019
Priekules novada Ziemassvētku tirgus noteikumi 2018
Priekules novada pašvaldības fiziskās personas datu aizsardzības noteikumi 2018
Par kārtību, kādā Priekules novada pašvaldībā piešķiramas biļetes uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem 2018
Priekules novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi 2018
Par kārtību, kādā piedāvājamas  un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi 2017
Informācijas izsniegšanas noteikumi 2017
Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem 2016
Kārtība, kādā atsavināma pašvaldības kustamā manta 2016
Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā un tās padotībā esošās struktūrvienībās un budžeta iestādēs tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs 2016
Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā (zaudējuši spēku ar 31.10.19.) 2016

Noteikumu par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā

2019
Priekules novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība 2016
Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme 2015
Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai kā  dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus 2015
Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli  2019
Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli (zaudējuši spēku ar 01.12.19.) 2015
Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā 2019

Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību:             

Lēmums

Noteitumi par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

2019
Par Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem un noteikumiem to saņemšanai  2015

Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi

2015
Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Priekules novada pašvaldībā 2014

NOTEIKUMI  PAR INVENTARIZĀCIJU VEIKŠANU PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBĀ 

2019

Par inventarizācijas norisi Priekules novada pašvaldībā (zaudējuši spēku ar 01.12.19.)

2014
Par iepirkumu procedūrās iesniegto piedāvājumu saņemšanas procesa pabeigšanu un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes uzsākšanu 2014

Noteikumi Par Priekules novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto personu komandējumiem un darba braucieniem

2014

Noteikumi par avansa izsniegšanu un norēķināšanās kārtību Priekules novada pašvaldībā

2014
Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi 2014
Par senioru sveikšanu dzīves jubilejās Priekules novadā 2014
Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām 2013
Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu 2013

Par Priekules daudzfunkcionālās sporta halles telpu un stadiona izmantošanu

 2013

Kompensācijas par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (darba) izpildes nodrošināšanai izmaksas kārtība

2013
Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu (Ar grozījumiem, kas veikti 31.10.2013. un 24.09.2015.) 2012
Dokumentu aprites kārtība Priekules novada pašvaldībā 2012
Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā tiek slēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumi, ja uz tiem nav attiecināmas Publisko iepirkumu likumā noteiktās parsības 2011
Priekules novada domes transportlīdzekļu izmantošanas kārtība 2010
 Noteikumi audzēkņu uzņemšanai Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas"  2009

 

Pasākumu kalendārs