AIZGĀDNĪBA

 

Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

  1. personai, kurai tiesa ierobežojusi rīcībspēju, un tās mantai;
  2. personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ; 
  3. promesošas vai pazudušas personas mantai; 
  4. mantojumam; 
  5. testamenta izpildīšanai.

Bāriņtiesa uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē un aizstāv personas ar ierobežotu rīcībspēju mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos.
Bāriņtiesa iesaistās personas rīcībspējas ierobežošanas tiesas procesā situācijas noskaidrošanā, lai katrai konkrētajai situācijai tiktu izvēlēts piemērotākais ierobežojums.