Laulības reģistrācija

 

Laulības reģistrācija

               Lai noslēgtu laulību dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz noteikta parauga kopīgu iesniegumu (IESNIEGUMS PIEEJAMS ŠEIT: WORD formātā) un laulības reģistrācijai nepieciešamos dokumentus dzimtsarakstu nodaļā dokumentu pārbaudei. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

  • bijušā laulātā miršanas apliecību;
  • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
  • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
  • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

 Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu  par ģimenes stāvokli.Dokumenti ir jāiesniedz valsts valodā. Ja persona iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem ir jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā. Ja personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, attiecīgos dokumentus aizstāj ar minētās personas rakstveida deklarāciju par ģimenes stāvokli.

Ja persona vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tā iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ir tiesīga noteikt citu laulības reģistrācijas laiku, kas ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas, lai veiktu uzrādīto un iesniegto dokumentu pārbaudi. Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

 

Laulību reģistrācijas iesniegums – elektroniski

            Ja pāris nolēmis laulību reģistrēt dzimtsarakstu nodaļā, abiem kopā jāiesniedz noteikta parauga iesniegums. Lai to izdarītu, vairs nav nepieciešams doties uz dzimtsarakstu nodaļu, jo iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja abas personas to paraksta ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu).

        Jāņem gan vērā, ka elektronisko iesniegumu laulību reģistrācijai var iesniegt tikai pilngadīgi Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā plānots noslēgt laulību.

 

Informācija laulātajiem!

Jautājums – Vai doties kāzu ceļojumā pēc laulības reģistrācijas nemaz  nevar?

Tas vairs nav dzimtsarakstu nodaļas kompetencē. Negribētu dot padomu jaunajām sievām palikt savā uzvārdā tikai kāzu ceļojuma dēļ un pēc tam kārtot uzvārda maiņu, kur valsts nodeva EUR 71,14

Ceļojot ārpus Latvijas, protams, ir nepieciešams derīgs ceļošanas dokuments. Kad jaunlaulātie saskaras ar dokumentiem, ne viss tik viegli iet. Tāpēc jāpainteresējas laikus par visām iespējām un jautājumi jārisina operatīvi, ir jāplāno sava dzīve. Vai jābrauc kāzu ceļojumā vēlāk, nevis kāzu naktī. Ja, noslēdzot laulību, tiek mainīts uzvārds, pase nav derīga ceļošanai ar laulības noslēgšanas brīdi. Teorētiski pasi var apmainīt paātrinātā kārtā, bet tas diezin vai attieksies uz tiem, kas laulību reģistrē sestdienā. Darbdienā, kad ir saņemta laulības apliecība, kurā rakstīts, ka mainījies uzvārds, ar šo dokumentu var vērsties jebkurā Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē un pasi apmainīt.

  Ja jaunais pāris  vēlas doties ceļojumā ar aviokompānijām, tad par uzvārda maiņu šīs aviokompānijas jābrīdina iepriekš, nevis izlidošanas brīdī.  Jānoskaidro, vai aviobiļešu rezervāciju var veikt ar veco uzvārdu un pēc laulības reģistrācijas lidostā pārreģistrēties, uzrādot jauno pasi un laulības apliecību. Šādu informāciju saņēmu no Avio.lv

 

           Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 16. panta pirmajā daļā noteikto personu apliecinošs dokuments ir lietošanai nederīgs, ja mainījies personas uzvārds. Tādējādi, lai gan saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumu Nr.134 «Personu apliecinošu dokumentu noteikumi» 33. punktā noteikto, dokumenti jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanai jāiesniedz 30 dienu laikā pēc tam, kad iepriekšējais dokuments kļuvis nederīgs, šajā laikā iepriekšējā pase nav derīga ceļošanai. 

 

       Priekules novada pašvaldības domes lēmums (skatīt Nr.8) - PAR PRIEKULES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS MAKSAS PAKALPOJUMIEM UN NOTEIKUMIEM TO SAŅEMŠANAI