31.10.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

1. § Par Priekules novada pašvaldības deputāti Rigondu Džeriņu

 Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.panta 1.daļu un „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 2.panta 1.daļu, ja ievēlētais deputāts nolicis savu mandātu, tad iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.

Saskaņā ar Priekules novada vēlēšanu komisijas 07.10.2013. lēmumu (sēdes protokols Nr.2. 1.§.) deputātu kandidāte Rigonda Džeriņa ir uzaicināma pildīt Priekules novada domes deputātes pienākumus, jo Priekules novada domes deputāts Artis Šteins ir nolicis savu deputāta mandātu.

Priekules novada dome 26.09.2013. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.7 §.3.) „Par Priekules novada pašvaldības domes deputāta A.Šteina pilnvaru izbeigšanu”.

Priekules novada domes deputātes pienākumus ir uzsākusi pildīt Rigonda Džeriņa.

Rigonda Džeriņa  darbosies Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgajā komitejā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punktu, dome ievēlē pastāvīgo komiteju locekļus.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ievēlēt Priekules novada domes deputāti Rigondu Džeriņu par Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas locekli.

 

2. § Par būvniecības ieceres – kažokzvēru fermas būvniecība Priekules novada, Gramzdas pagasta ‘’Jasmīnos’’ apstiprināšanu

 2013.gada 01.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts publiskās apspriešanas gala ziņojums par kažokzvēru fermas būvniecību „Jasmīni”, Gramzdas pag., Priekules nov. Nr.1-33/73, kas izskatīta pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIVONIJAS LASIS”, reģ. Nr.42103047258 būvniecības uzskaites karti kažokzvēru fermas būvniecību „Jasmīni” Gramzdas pag., Priekules nov., zemes kadastra numurs 6458 002 0126.

Izvērtējot faktiskos apstākļus, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja:

Saskaņā ar zemesgrāmatu datiem, Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0009 3379 īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemesgabalu „Jasmīni”, Gramzdas pag., Priekules nov, kadastra numurs 6458 002 0126, nostiprinātas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PURENĪTE” vārda, pamatojoties uz 2008.gada 19.augusta pirkuma līgumu.

2013.gada 20.maijā nekustamais īpašums – zemesgabals ar kopējo platību 19,09 ha un uz zemesgabala atrodošā dzīvojamā ēkā Priekules nov., Gramzdas pag., „Jasmīni” (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums „Jasmīni”) iznomāts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LIVINOIJAS LASIS”, kas atbilst Būvniecības likuma 11.panta pirmajai daļai zemesgabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1., 2. punkti, nosaka, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir izstrādāt un apstiprināt savas administratīvās teritorijas plānojumu, detālos plānojumus un to sastāvā esošos apbūves noteikumus, kas ir obligāti visiem būvniecības dalībniekiem un attiecas uz visu veidu būvēm vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kontrolēt un nodrošināt to izpildi; izskatīt būvprojektus un pieņemt lēmumus par tiem. Saskaņā ar Priekules novada 2010.gada 28.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.1, 45.§) apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošie noteikumi Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību plānojumu apstiprināšanu”, nekustamais īpašums „Jasmīni” atrodas plānotajā (atļautajā) ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā.

Pēc būvniecības iesnieguma – uzskaites kartes saņemšanas Liepājas novada būvvalde pieņēma lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību.

Būvniecības likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., un 3.punkts, nosaka, ka pašvaldībai, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, jānodrošina paredzētās būves publisku apspriešanu, ja būve var būtiski pasliktināt iedzīvotāju sadzīves apstākļus un samazināt nekustamā īpašuma vērtību, kā arī ietekmē vidi, bet tai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu". Būvniecības ieceres publiskā apspriešana notika laika posmā no 2013.gada 21.augusta līdz 2013.gada 27.septembrim, savukārt publiskā sapulce ar iedzīvotājiem notika 2013.gada 03.septembrī un 2013.gada 12.septembrī. Informācija par Publisko apspriešanu atbilstoši MK 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” tika ievietota laikrakstā „Priekules Novada ziņas” un pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas 130 anketas, tai skaitā 113 anketas ar atbalstu plānotajai iecerei un 17 ar noraidošu attieksmi. Olitas Biķes iesniegumu Priekules novada domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai par būvniecības ieceres noraidījumu parakstījuši 116 iedzīvotāji.

Iedzīvotāji, kuri atbalsta ieceri, kā motivāciju ir minējuši jaunu darba vietu radīšanu, un ir norādījuši, ka zvēraudzētavas būvniecība ir laba iecere, tādēļ, ka pozitīvi ietekmēs nodokļu politiku pašvaldībā. Galvenie un visbiežāk minētie argumenti PRET būvniecības ieceri: plānotā zvēraudzētavas  celtniecības vieta atrodas pārāk tuvu dzīvojamo māju rajonam, smakas, izbēgušie dzīvnieki, atkritumu utilizācijas problēmas un piesārņota vide.

Publiskās apspriešanas pirmajā daļā tika konstatēts, ka būvniecības ieceres ierosinātājs nav sniedzis pilnīgu izklāstu par īstenojamo būvniecības ieceri, lai detalizēti izprastu potenciālos draudus un bīstamību, kāda var rasties gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par šāda objekta būvniecību. Lai noskaidrotu iedzīvotājiem neatbildētos un neskaidros jautājumus, kā arī lai pieņemtu adekvātu lēmumu attiecībā uz būvniecības ieceres īstenošanu, Priekules novada pašvaldības vides un uzraudzības komisija 2013.gada 12.septembrī  nosūtīja vēstuli Nr. 3-06/883 SIA „LIVONIJAS LASIS” ar lūgumu sniegt atbildes uz šādiem  jautājumiem - kā tiks risināts smaku, notekūdeņu, un atkritumu utilizācijas jautājums, kā tiks organizēta dzīvnieku turēšana, lai tā atbilstu 2010.gada 03.augusta MK noteikumiem Nr.715 „Labturības prasības kažokzvēru turēšanai” un speciālistiem, kas to uzraudzīs, nodrošinās un kontrolēs. Informāciju par dzīvnieku barošanas, dzīvnieku kopšanas metodēm un tehnoloģiju, sakarā ar iedzīvotāju bažām par to, ka barības uzglabāšana var vilināt citus meža zvērus, kas regulāri uzturēsies un postīs iedzīvotāju dārzus.  Informāciju par darba spēku un pamatotus argumentus un plānu iespējamo un paredzamo vides aizsardzības apdraudējuma un risku novēršanai no būvniecības ierosinātāja.

2013.gada 26.septembrī  saņemta atbildes vēstule Nr. 3-06/808 no SIA „LIVONIJAS LASIS” kurā argumentēti sniegtas atbildes uz iepriekš minētajiem jautājumiem. Būvniecības ierosinātājs norāda, ka plānotajā kažokzvēru fermā nav paredzama tāda smaku emisija, kas varētu pārsniegt normatīvajos aktos pieļaujamo, sakarā ar to, ka fermā nenotiks dzīvnieku ģērēšana, barības sagatavošana, ādu apstrāde, bet tikai audzēšana. Atkritumi un notekūdeņu novadīšana tiks veikta tā, lai neradītu piesārņojumu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt vidi, paredzēts uzstādīt bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Atkritumus paredzēts uzglabāt slēgtos konteineros, savukārt kūtsmēsli tiks savākti un nogādāti segtā kūtsmēslu krātuvē, pēc tam ar kravas transportu nogādāti lauksaimniekiem apmaiņā pret pakaišu salmiem. Virca tiks novadīta pa kanalizācijas caurulēm slēgtā vircas rezervuārā. Attiecībā par zvēru barošanu – vēstulē norādīts, ka barības sagatavošana un tās uzglabāšana lielos apjomos audzētavā nav plānota. Barība tiks pārvietota neliela izmēra slēgtās tvertnēs  un novietota uz kažokzvēru sprostiem ar sūknēšanas metodi, arī nojumes veidos tā, lai putniem pie tām nebūtu pieejas. Līdz ar to barība nav brīvi pieejama un tā nepiesaistīs putnus un meža zvērus. Fermas teritoriju paredzēts nožogot.

Priekules novada pašvaldības vides komisija organizēja pieredzes braucienu un kopā ar citiem interesentiem devās aplūkot līdzvērtīgu zvēru audzētavu A/S „Grobiņa”, kur guva ieskatu par zvēraudzētavas ietekmi uz vidi un sabiedrību, un secināja, kā šāda veida zvēraudzētavas nerada būtisku negatīvu ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Vides aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa, nosaka, ka iestāde, pieņemot šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētos lēmumus vai dokumentus izvērtē sabiedrības līdzdalības procesā izteiktos viedokļus un priekšlikumus un samēro indivīda tiesības un intereses ar sabiedrības ieguvumiem un zaudējumiem, ņemot vērā lēmuma vai dokumenta ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, kā arī ievērojot izvērtēšanas principu - jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu videi un sabiedrībai.

Vērtējot būvniecības ieceri no būvniecības ierosinātāja un sabiedrības puses, kas noraida kažokzvēru audzētas būvniecības ieceri, Priekules novada pašvaldības dome, atbilstoši Vides aizsardzības likuma 12.panta sestajai daļai secina, ka:

1. Būvniecības ieceres ierosinātājs ir paredzējis un izstrādājis plānu, kā novērst vides aizsardzības iespējamos un paredzamos riskus, kas nodrošinās, ka zvēraudzētava neapdraudēs vides aizsardzības un sabiedrības intereses. Būvniecība un tālākā komercdarbība neapdraud vidi un tuvumā esošos nekustamos īpašumus, kā arī nesamazina to vērtību.

2. Provizoriskajiem draudiem, ko būvniecības ieceres īstenošanas gadījumā saskata apkārtējie iedzīvotāji, nav būtiska pamata, jo pastāv līdzekļi un plāns, kā šos draudus novērst. To pierāda arī pieredzes brauciens uz A/S „Grobiņa”.

3. Saskaņā ar Liepājas reģiona novadu būvvaldes gala datiem (Nr. 1-33/73),  apkopojot MK Nr. 331 pielikuma iesnieguma veidlapu aizpildījušo iedzīvotāju skaitu (17) un O. Biķes iesnieguma par būvniecības ieceres parakstījušos noraidīšanu iedzīvotāju skaitu, PRET būvniecības ieceres īstenošanu (116)  kopumā ir 133 iedzīvotāji, savukārt PAR 113. Vērtējot šos rezultātus, jāņem vērā:

3.1. No 133 pret izteiktajiem viedokļiem tikai 17 anketas noformētas atbilstoši 2007.gada 22.maija MK noteikumiem Nr.331„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”. Iesnieguma  forma un tajos ietvertā informācija neatbilst šo MK noteikumu prasībām, turklāt daļa no tiem parakstīti pirms otrās publiskās apspriedes sapulces, pēc kuras pieļaujams, ka daļai iedzīvotāju viedoklis mainījās.

3.2. Būvniecības ieceres ierosinātājs ir sniedzis kompetentas atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem un paustajām bažām;

4. Būvniecības likuma 12.pants noteic trīs pamatkritērijus, kurus jāņem vērā pašvaldības domei, lemjot par iecerētās būvniecības atļaušanu. Proti, jāizvērtē, vai paredzētā būvniecība būtiski ietekmēs vidi, pasliktinās iedzīvotāju sadzīves apstākļus un vai tā nesamazinās nekustamā īpašuma vērtību.

5. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 1.panta 17.punktu vide ir dabas antropogēno un sociālo faktoru kopums. Minētā likuma 3.pants noteic vairākus pamatprincipus, kas ir jāievēro, pieņemot lēmumus, kas var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību. Pieņemot šādus lēmumus ir jāievēro gan piesardzības princips, kas nosaka, ka ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību (pasākumu), kurš var ietekmēt vidi un cilvēka veselību, ja aizliegums ir  samērīgs līdzeklis, kas var nodrošināt veselības un vides aizsardzību, gan izvērtēšanas principsjebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu videi un sabiedrībai. No minētās  normas izriet, ka pašvaldībai ir jāvērtē, kā attiecīgā būvniecības iecere var apdraudēt sabiedrības veselības un vides aizsardzības intereses vai šis apdraudējums ir samērīgs un, vai pašvaldības domes pieņemtais lēmums šajā gadījumā būs leģitīms.  Nav saskatāmas pazīmes, ka kažokzvēru būvniecības iecere varētu apdraudēt vides aizsardzības vai sabiedrības intereses ārpus LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Kaitējums, kas tiek nodarīts sabiedrībai, kas varētu izpausties vienīgi kā nepatīkamas smakas ir nebūtisks, jo zvēraudzētavas paredzētā vieta atrodas meža ielokā, zemāk par tuvumā esošajām dzīvojamajām ēkām. Valdošie vēja virzieni Gramzdas pagastā ir D, D-R un tie plūst meža virzienā. Zemesgabala Gramzdas pag., „Jasmīni” apbūvei izvēlētā vieta atbilst Gramzdas pag., teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Tiek ievērota aizsargjosla no fermas līdz dzīvojamajām mājām ir 500 m.

6. Saskaņā ar Likuma „Par vides piesārņojumu” 1.panta 7.punktu piesārņojums - cilvēka rīcības izraisīta vielu, vibrācijas, siltuma vai trokšņa tieša vai netieša novadīšana gaisā, ūdenī vai zemē, kam var būt kaitīga ietekme uz cilvēku veselību vai vidi un kas var radīt kaitējumu īpašumam vai ietekmēt dabas resursu izmantošanu un cita veida likumīgu vides izmantošanu; Šā likuma 14.panta pirmā daļa noteic, ka piesārņojošu darbību nedrīkst uzsākt, ja ir pārsniegti vai var tikt pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi noteiktam piesārņojuma veidam noteiktā teritorijā un ja attiecīgās darbības izraisītās emisijas var palielināt kopējo attiecīgā piesārņojuma daudzumu šajā teritorijā. Šādos gadījumos atļauja piesārņojošas darbības veikšanai netiek izsniegta. Kažokzvēru audzētā paredzamais piesārņojuma veids, kas radīsies no kūtsmēsliem un vircas neietekmēs nedz cilvēku, nedz vides aizsardzības risku.  Līdz ar to sabiedrībai nebūs jāsakaras ar būtiskām smakām, putnu uzbrukumiem, ūdens un gaisa piesārņojumu, dzīvnieku utilizācijas problēmām, savukārt, kas attiecas uz dzīvnieku labturības prasību ievērošanu un dzīvnieku saslimšanām, šos jautājumus būs iespējams vērtēt tikai tad, kad zvēraudzētava darbosies un par labturības prasību neievērošanu atbildīgās personas tiks sauktas pie atbildības.

7. Ņemot vērā augstāk minēto kopumā secināms, ka būvniecības iecere - kažokzvēru fermas būvniecība Priekules nov., Gramzdas pag., „Jasmīnos” atbilst LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, būvniecības iecere nav pretrunā ar vides aizsardzības un sabiedrības likumiskajām interesēm un tās netiek pārkāptas vai ierobežotas ārpus normatīvo aktu prasībām. Lielākā sabiedrības daļas atbalsta šādu būvniecības ieceri, uzsverot, tās pozititīvo ietekmi Priekules novada ekonomiskās un infrastruktūras attīstības jomā.

            8. Gan no Būvniecības likuma 12.panta, gan no Publiskās apspriešanas noteikumiem izriet, ka gadījumos, kad būvniecības iecerei ir tikusi rīkota publiskā apspriešana, lēmumu par būvniecības atļaušanu vai neatļaušanu konkrētās pašvaldības teritorijā pieņem attiecīgās pašvaldības dome.

 

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta otro daļu, 12.pantu un LR Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 20.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt SIA „LIVONIJAS LASIS”, reģ. Nr. 42103047258, Būvniecības ieceri – kažokzvēru fermas būvniecība, Priekules novada, Gramzdas pagasta, „Jasmīnos”.

2.      Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  paziņot par šo lēmumu būvniecības ieceres ierosinātājam - SIA „LIVONIJAS LASIS”.

 

 

3. § Par zemes gabala Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi

 2013.gada 16.septembrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1187) Priekules novada pašvaldībā iesniegumu (turpmāk-iesniegums) ar lūgumu atdalīt no zemes vienības Raiņa iela 1B, Priekule, kadastra numurs 6415 002 0070 zemesgabalu 1400 m² (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā) iesniedzis Andrejs Riško. A.Riško iesniegumā norāda, ka zeme nepieciešama jaunas ēkas būvniecībai un ap viņu (ēkas) infrastruktūras izveidei (piebrauktuves, stāvvietu, ietves vajadzībām). Ēka domāta kā publiska, komerciāla, daudzfunkcionāla. 

Lai ievērotu Administratīvā procesa likuma (turpmāk APL) 62.pantu, kas nosaka, ka lemjot par tāda administratīva akta izdošanu, kas varētu būt nelabvēlīgs adresātam, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta viedokli un argumentus, pieaicinot adresātu.

2013.gada 11.oktobrī Priekules novada pašvaldība nosūtīja A. Riško uzaicinājumu (ierakstītā vēstulē) uz 2013.gada 31.oktobra Priekules novada domes sēdi.

 

 

Ņemot vērā ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:

[1.] Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas Tiesas zemesgrāmatu nodaļā ir reģistrēts nekustamais īpašums Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0070, kas sastāv no vienas zemes vienības 3423 m². Priekules pilsētas nodalījuma Nr. 1000 0047 8540.

[2.] Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana  (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§) (turpmāk tekstā Noteikumi) zemesgabals Raiņa iela 1B, Priekule atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā.  

Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā galvenais zemju izmantošanas veids ir : sabiedriskas nozīmes objekti, kā arī darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.

[3.] Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešā daļa nosaka, ka  vietējās pašvaldības kompetencē ir „Koordinēt un uzraudzīt  vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu”.

 

[4.] Saskaņā ar Noteikumu 3.2.8. punktu „Citi noteikumi” ir noteikts, ka „plānotās sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijām pirms zemesgabala sadalīšanas, apvienošanas vai būvniecības uzsākšanas ir jāizstrādā detālplānojums, ja uz teritoriju attiecas kāds no Ministru kabineta noteikumu Nr. 883 54-54.8 punktos minētajiem gadījumiem vai bez detālplānojuma izstrādes nav iespējams nodrošināt šo Noteikumu 2.1.3. un 2.1.4. punktu prasības visā vienlaidus plānotās apbūves teritorijā”.

[5.] Savukārt Noteikumu 2.1.3. pirmās un otrās daļas apakšpunktos un 2.1.4. punktos noteikts, ka (1) „Neviena fiziskā vai juridiskā persona nedrīkst ierīkot kādu ēku vai citu būvi un izmantot jebkādu būvi vai zemesgabalu, ja zemesgabalam, kur domāts izvietot ēku vai citu būvi, vai, kur šī būve atrodas, nav nodrošināta piebraukšana, t.i. zemesgabals nerobežojas ar maģistrāli, ielu, piebraucamo ceļu(piebrauktuvi) vai tam piekļūšanu nenodrošina servitūts”.(2) Apbūves teritorijās ēkām un citām būvēm jāparedz piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem.

[6.] Izskatot situāciju, ka no pašvaldībai piederošās zemes vienības Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., ir saņemts ierosinājums atdalīt zemesgabalu 1400 m² (pirms uzmērīšanas) platībā, tiek konstatēts, ka atdalot minēto platību netiek nodrošināta piekļuve atdalāmajai zemes vienībai, t.i. atdalāmā zemes vienība nerobežojas ar maģistrāli, ielu un piekļūšanu nenodrošina servitūts. Līdz ar to nav iespējams nodrošināt šo noteikumu prasības.

[7.]  Saskaņā ar šo noteikumu 2.14. punktu otro daļu, kas nosaka, ka „Nekustamos īpašumus vai zemesgabalus drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu nekustamo īpašumu vai zemesgabalu tikai gadījumos, kad MK 19.10.2004. noteikumos Nr. 883 noteiktajā kārtībā attiecīgajai teritorijai ir izstrādāts detālplānojums, un nekustamo īpašumu vai zemesgabalu sadalīšana vai apvienošana atbilst pilsētas apbūves noteikumiem, un Priekule pilsētas (tagad novada)  domes sēdē akceptētas zemes ierīcības projekts”.

[8.] Noteikumu 3.2.5. apakšpunkts nosaka, ka zemesgabala minimālais apbūves blīvums ir   60%.

[9.] Zemes ierīcības likuma 5.pantā ir norādītas personas, kurām ir tiesības ierosināt zemes ierīcības projektu un tās ir:

-        zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti;

-        valsts tiešās pārvaldes iestāde attiecībā uz valstij piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams valsts vai sabiedrības interesēs. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

-        pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

-        valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām;

-        (izslēgts ar 17.06.2010. likumu);

-        aizsargājamo teritoriju pārvaldes attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

  

Ņemot vērā augstāk minēto, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atlikt jautājuma par Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 002 0070 sadalīšanu izskatīšanu.

2. Turpināt risināt jautājumu par piekļuves nodrošināšanu minētajam zemes gabalam, kā rezultātā būtu iespējams veikt zemes gabala atdalīšanu.

 

4.§ Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Priekules nami’’ un sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Priekules pakalpojumi’’ apvienošanu

 1.       Priekules pilsētas Dome pieder 100 % kapitāla daļas divās pašvaldību kapitālsabiedrībās - Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "PRIEKULES NAMI" vienotais reģistrācijas Nr. 42103020465, juridiskā adrese: Priekule, Ķieģeļu iela 2a, LV-3434 un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIEKULES PAKALPOJUMI", vienotais reģistrācijas Nr. 42103018992, juridiskā adrese: Priekule, Vaiņodes iela 6a, LV-3434.

2.       Augstākminētās sabiedrības, veicot uzņēmējdarbību, sniedz pakalpojumus, kuri daļēji ir līdzīgi un līdz ar to lietderīgi ir šīs sabiedrības apvienot – Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "PRIEKULES PAKALPOJUMI", vienotais reģistrācijas Nr. 42103018992, juridiskā adrese: Priekule, Vaiņodes iela 6a. LV-3434 pievienojot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "PRIEKULES NAMI" vienotais reģistrācijas Nr. 42103020465, juridiskā adrese: Priekule, Ķieģeļu iela 2a, LV-3434.

 

Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 111.panta 3.daļu un Komerclikuma 343.pantu, 17.10.2013.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot„par” - 12 deputāti Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma,  Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins,  Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija; Rigonda Džeriņa, Arnis Kvietkausks ;’’pret’’-1 deputāts Alda Binfelde; ‘’atturas’’ – nav, nolemj:

 

 1. Apvienot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "PRIEKULES NAMI" vienotais reģistrācijas Nr. 42103020465, juridiskā adrese: Priekule, Ķieģeļu iela 2a, LV-3434 un SIA "PRIEKULES PAKALPOJUMI", vienotais reģistrācijas Nr. 42103018992, juridiskā adrese: Priekule, Vaiņodes iela 6a. LV-3434 tādējādi, ka "PRIEKULES PAKALPOJUMI", vienotais reģistrācijas Nr. 42103018992 (turpmāk tekstā - pievienojamā sabiedrība), tiek pievienota sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "PRIEKULES NAMI" vienotais reģistrācijas Nr. 42103020465 (turpmāk tekstā – iegūstošā sabiedrība).
 2. Noteikt, ka reorganizācijas prospekts netiek sagatavots un ka lēmumu par reorganizāciju nepārbauda revidents.
 3. Pievienojamās sabiedrības darījumi tiks uzskatīti par Iegūstošās sabiedrības darījumiem ar dienu, kad komercreģistrā tiks izdarīts ieraksts par reorganizāciju.
 4. Ar Pievienojamās sabiedrības darbiniekiem darba tiesiskās attiecības tiek turpinātas vai izbeigtas saskaņā ar Darba likumu.
 5. Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to termiņi:

 

5.1.            Iegūstošai sabiedrībai nepieciešams izpildīt sekojošas darbības sekojošos termiņos:

5.1.1.      Līdz 2014.gada 28.februārim veikt Iegūstošās sabiedrības īpašumā un lietojumā esošo līdzekļu, kā arī prasību un parādu inventarizāciju;

5.1.2. Līdz 2014.gada 28.februārim kopā ar Pievienojamo sabiedrību sastādīt reorganizācijas plānu;

5.1.3.      Uz 2014.gada 28.februārim apstiprina Iegūstošās sabiedrības ārkārtas bilanci, kuru pārbauda Iegūstošās sabiedrības revidents;

5.1.4.      Līdz 2014.gada 28.februārim kopā ar Iegūstošo sabiedrību izvērtēt darbinieku turpmākās darba attiecības un to pienākumu apjomu;

5.1.5.      Pēc reorganizācijas reģistrēšanas sagatavo sākuma bilanci.

 

5.2.      Pievienojamai sabiedrībai nepieciešams izpildīt sekojošas darbības sekojošos termiņos:

5.2.1.      Līdz 2014.gada 28.februārim veikt Pievienojamās sabiedrības īpašumā un lietojumā esošo līdzekļu, kā arī prasību un parādu inventarizāciju;

5.2.2.      Līdz 2014.gada 28.februārim kopā ar Iegūstošo sabiedrību sastādīt reorganizācijas plānu

5.2.3.      Uz 2014.gada 28.februārim apstiprina Pievienojamās sabiedrības slēguma finanšu pārskatu, kuru pārbauda Pievienojamās sabiedrības revidents;

5.2.4.      Līdz 2014.gada 28.februārim apzina Iegūstošajai sabiedrībai nododamās mantas un saistību apjomu;

5.2.5.      Līdz 2014.gada 28.februārim kopā ar Pievienojamo sabiedrību izvērtēt darbinieku turpmākās darba attiecības un to pienākumu apjomu.

 

6.      Noslēgt reorganizācijas līguma projektu par pievienošanu (1.pielikums ).

 

7.      Atbildīgais par lēmuma izpildi domes izpilddirektors A.Razma.

 

 

5. § Par saistošo noteikumu „Grozījumi Priekules novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam”’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 2012.gada 24.10. finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra Priekules novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi Priekules novada domes 2013.gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam”.

 

6. § Par saistošo noteikumu ‘’Grozījumi Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 ‘’Nolikums par licencēto makšķerēšanu ‘’Prūšu ūdenskrātuvē’’’’ apstiprināšanu

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu „Prūšu ūdenskrātuvē”” projektu.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15 Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu „Prūšu ūdenskrātuvē””  uz 1 lp.

 

Par saistošo noteikumu ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12

 Par saistošo noteikumu ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 ‘’ Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem’’’’ apstiprināšanu

                                                                  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu, kā arī uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” projektu.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” uz 1 lp.

 

8. § Par saistošo noteikumu ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 ‘’Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz  Euro ieviešanas kārtības likuma 31., 32.pantu, 2012.gada 24.10. finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” ” projektu.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības sekretārei triju dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3.      Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

4.      Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

 

9. § Par Priekules novada domes 29.12.2009.saistošo noteikumu Nr.11 ‘’Priekules novada sabiedriskās kārtības, administratīvās atbildības noteikumi’’ atzīšanu par spēkā neesošiem

 Ar Priekules novada domes 28.06.2012. lēmumu (prot.Nr.8 2.§.) tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.8 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā”.

            Līdz ar to vairs netika piemēroti Priekules novada domes 29.12.2009.saistošie noteikumi Nr.11 ”Priekules novada sabiedriskās kārtības, administratīvās atbildības noteikumi” un tie ir atzīstami par spēku zaudējušiem.

 

            Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16. un 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.                  Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules novada domes 29.12.2009.saistošos noteikumus Nr.11.”Priekules novada sabiedriskās kārtības, administratīvās atbildības noteikumi”.

2.                  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

10. § Par saistošo noteikumu ‘’Grozījumi Priekules novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 ‘’Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu’’’’ apstiprināšanu

                                                                   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu un „Euro ieviešanas kārtības likuma” 31.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu  Nr.11 „Grozījumi Priekules novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”’’ projektu.

2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedības nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

11. § Par Priekules novada pašvaldības noteikumu ‘’Par Priekules daudzfunkcionālās sporta halles telpu un stadiona izmantošanu’’ apstiprināšanu

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „Par Priekules daudzfunkcionālās sporta halles telpu un stadiona izmantošanu”

2.      Par lēmuma izpildi atbild Priekules novada sporta metodiķis M. Mikāls.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

4.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2010.gada 23.decembra lēmuma „Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada nedzīvojamām telpām no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim apstiprināšanu” (protokols Nr.21, 2 §) 2.punkta 2.pielikuma II daļa „Priekules daudzfunkcionālā sporta halle”.

 

12. § Par noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu’’ un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim noteikšanu

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas a) un b)apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldība nosaka nomas maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus), 2013.gada 19.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pieņemt iesniegto Noteikumu projektu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un sagatavot to parakstīšanai saskaņā ar pielikumu.

 1. Noteikt nomas maksu par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no  2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim saskaņā ar pielikumu. 
 2. Šis lēmums ar pielikumiem Nr. 1un Nr.2 stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
 3. Ar 2014.gada 1.janvāri spēku zaudē Priekules novada domes 27.12.2012. lēmums (prot. Nr. 17) 65 §  „Par Priekules novada domes Noteikumu „par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām darbības termiņa pagarināšanu”.

 

13. § Par noteikumu „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 27.decembra noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 27.decembra noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu””.

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības noteikumi „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 27.decembra noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”” uz 17 lp.

 

 

 

 

 

14. § Par „Noteikumu par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām’’ apstiprināšanu

 Jautājumus, kas saistīti ar zemes gabalu nomu, izskatīšanai domes sēdē sagatavo Tautsaimniecības un attīstības komiteja kopīgi ar pašvaldības speciālistiem.         

Priekules novada dome uzskata, ka jautājumus, kas saistīti ar zemes gabalu platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām Tautsaimniecības un attīstības komiteja var izlemt komitejas sēdē un šo jautājumu virzīšana uz domes sēdi nav nepieciešama, lai pārāk nenoslogotu domes sēžu darbu.

Likuma „Par pašvaldībām” 50.pants nosaka:

50. pants. Dome no domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras:

1) sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē;

2) sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē;

3) pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu;

4) izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai;

5) apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes;

6) veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 50.panta, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt „Noteikumus par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” (pielikumā).

2.Noteikt, ka „Noteikumi par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

 

15. § Par Priekules novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu

 2013.gada 11.oktobrī Priekules novada domē saņemts izglītības metodiķes iesniegums ar lūgumu apstiprināt Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.

            Pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” pašvaldības veido pedagoģiski medicīniskās komisijas.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu (pielikumā) .

16. § Par Priekules novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu

 Pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” pašvaldības pedagoģiski medicīniskajām komisijas sastāvā iekļauj personas ar šādu kvalifikāciju:

-        komisijas vadītājam ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā, izglītības psiholoģijā, klīniskajā psiholoģijā, logopēdijā vai pedagoģijā un vismaz triju gadu darba pieredze speciālajā pedagoģijā;

-        vismaz vienam komisijas loceklim ir maģistra grāds klīniskajā vai izglītības psiholoģijā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis) un vismaz triju gadu pieredze izglītojamo intelektuālo spēju un emocionālā stāvokļa diagnostikā ar tiesībām lietot vismaz vienu no Latvijā adaptētajiem un standartizētajiem intelektuālo spēju testiem;

-        vismaz vienam komisijas loceklim ir augstākā izglītība logopēdijā un vismaz triju gadu darba pieredze logopēdijā;

-        vismaz vienam komisijas loceklim ir augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā un vismaz triju gadu darba pieredze speciālajā pedagoģijā;

-        vismaz viens komisijas loceklis ir sertificēta ārstniecības persona (ārsts).

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju 5 cilvēku sastāvā:

1. Liena Braže (speciālais pedagogs);

2. Irina Erharde (speciālais pedagogs, logopēds);

3. Birute Freimane (speciālais pedagogs);

4. Elvīra Nikiforova (izglītības psihologs);

5. Agrita Purviņa (pedagogs, izglītības metodiķe).

17. § Par Priekules novada pašvaldības Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

 2013.gada 11.oktobrī Priekules novada domē saņemts izglītības metodiķes Agritas Purviņas iesniegums ar lūgumu apstiprināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas Nolikumu.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikumu (pielikumā) .

18. § Par Priekules novada pašvaldības Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

 Pamatojoties uz IZM izstrādāto „Pedagogu  profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas aprakstu un metodiku” 4. kvalitātes pakāpes pretendentu darbības novērtēšanai un pakāpes piešķiršanai novadā vai reģionā izveido Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā:

 1. Agrita Purviņa;
 2.  Ainars Cīrulis;
 3.  Airita Ešenvalde;
 4.  Gita Spiģere;
 5.  Kristiana Cetrovska.
19. § Par Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu un „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums” 10. un 11. pantu,                 

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu ( nolikums pielikumā).

2. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 24.septembra Priekules novada domes lēmumu                 ( protokols Nr. 10; 21. §.). „Priekules novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums”.

 

20. § Par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes traktortehnikas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt sekojošu maksu (bez PVN) par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes traktortehnikas sniegtajiem pakalpojumiem ar 2014.gada 1.janvāri:

 

1.1. Aršana EUR/ha

58,80

1.2. Planēšana (šļūkšana) EUR/ha

27,05

1.3. Kultivēšana 1 reizi EUR/ha

29,40

1.4. Kultivēšana 2 reizes EUR/ha

44,69

1.5. Graudaugu sēja EUR/ha

23,52

1.6. Kartupeļu vagošana EUR/ha

64,68

1.7. Kūtsmēslu izvešana EUR/krava

14,11

1.8. Transporta pakalpojumi MTZ EUR/stundā

11,76

1.9. Rakšanas pakalpojumi JUMZ EUR/stundā

23,52

1.10.        Iekraušanas pakalpojumi JUMZ EUR/stundā

17,64

1.11.        Vircas izvešana EUR/muca

14,11

1.12.        Ūdens vešana EUR/muca

11,76

1.13.        Pļaušana EUR/ha

35,28

1.14.        Grābšana EUR/ha

29,40

 

2.      Noteikt sekojošas noteiktās maksas izmaiņas:

2.1.Ja lauks no 0-0,4 ha, cena palielinās par 30%.

2.2.Ja lauks no 0.41-0.8 ha, cena palielinās par 25%.

2.3.Ja lauks lielāks par 5.00 ha, cena samazinās par 10%

3.      Par lēmuma izpildi atbild Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Balode.

4.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

5.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2013.gada 28.marta lēmums „Par tehnikas sniegto pakalpojumu izcenojumiem Virgas pag., Priekules nov.” (protokols Nr.4, 22 §)