27.06.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 2)

1.§ Par Priekules novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu

 Priekules novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats sastāv no sekojošām nodaļām:

1.      Domes priekšsēdētājas uzruna

2.      Ziņas par pašvaldību

3.      Finanšu resursi un pašvaldības darbības rezultāti

4.      Personāls

5.      Komunikācija ar sabiedrību

6.      Attīstība un plānošana

7.      Pašvaldības kapitālsabiedrību darbība

8.      Uzņēmējdarbība

9.      Nodarbinātība

10.  Dzimtsarakstu nodaļa

11.  Bāriņtiesa

12.  Sociālā aizsardzība

13.  Izglītība

14.  Veselība

15.  Kultūra

16.  Sports

17.  Tūrisms

18.  Par sakoptu Priekules novadu

19.  Paveiktie darbi pilsētā un pagastos

20.  Neatkarīgu revidentu ziņojums

Pārskats sastādīts uz 61 (sešdesmit vienas lapas).

 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu, Ministru kabineta 05.05.2010.noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, finanšu komitejas 18.06.2013.atzinumu, Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu. 

2.§ Par Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas(nomas) maksas noteikšanu

 Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

Izdarīt  Priekules novada domes  2011.gada 27.oktobra lēmumā „ Par Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas (nomas) maksas noteikšanu” (protokols Nr.19; §30),šādus grozījumus:

 

1. 1.punkta 1.1.apakšpunktā papildināt ar 1.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā :

 

„ 1.1.8. Autobuss MB Sprinter 519                   0.26(Ls/km bez PVN)”

 

2. 1.punkta 1.2.apakšpunktā papildināt ar 1.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā :

 

„1.2.8. Autobuss MB Sprinter 519                   0.33 (Ls/km bez PVN)”

3.§ Par zemes vienības ‘’Annas’’ Priekules pag., Priekules novadā iznomāšanu zemnieku saimniecībai ‘’Pauguri’’

 Priekules novada dome izskatīja z/s „Pauguri” reģistrācijas Nr.52101002471,  adrese „Pauguri”, Priekules pag., Priekules nov. 11.06.2013.g. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.3-13/703 par zemes gabala „Annas” ar apzīmējumu kadastrā 6482 002 0061 iznomāšanu 3,0 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

 

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 002 0061 3,0 ha platībā ar Priekules novada domes 27.05.2010. lēmumu Nr. 9,  piekrīt rezerves zemes fondam.

 

            Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.g., atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

1.      Iznomāt z/s „Pauguri” rezerves zemes fonda   zemes vienību ar kadastra Nr. 6482 002 0061, 3,0 ha kopplatībā, sākot ar 01.08.2013.g saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 1 gadu.

2.      Priekules novada domei ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu sakarā ar zemes gabala  atsavināšanu vai ierakstīšanu zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

3.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads, sāķot ar 2013.gada 1.jūliju un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus (nekustamā īpašuma nodokli un PVN) .

 

4.      Noslēgt zemes nomas līgumu 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

5.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Attīstības nodaļas vadītājam M[:] B[:].

 

6.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

7.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

4.§ Par adreses piešķiršanu ēkām un zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:]’’Gūžas’’, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi U[:] I[:] , 11.06.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr. 3-13/704 par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] un ēkām Priekules pagastā Priekules novadā, konstatēja:

Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 6482 003 0012 Priekules pag., Priekules nov. reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma datums 24.03.1997., nodalījuma Nr. 74, īpašnieks U[:] I[:]. Uz zemes vienības atrodas divas saimniecības ēkas ar apzīmējumiem kadastrā [:], [:], un jaunbūves lopu novietne ar apzīmējumu kadastrā[:]  un lopu novietne, piena bloks ar apzīmējumu kadastrā [:].

 

             Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009., atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav ; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

1. Piešķirt adresizemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] un ēkām „Gūžas”,   Knīveri,  Priekules pag., Priekules nov.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3401). 

 

5.§ Par platības noteikšanu zemes vienībai Rīta iela 8, Priekule, Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja G[:] G[:] un V[:] Š[:] adrese [adrese], Priekule, Priekules nov.   16.05.2013.  iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/596 par platības precizēšanu ēku uzturēšanai Rīta iela 8, Priekule, Priekules novadā.

Konstatēts, ka uz pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Rīta iela 8, Priekule, Priekules nov., kopplatība 2082 m² atrodas Priekules novada domei piederoša daudzdzīvokļu ēka un šķūnis. Īpašums reģistrēts uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 213, 15.08.2000.g.  Dzīvokļi iznomāti G[:] G[:] un V[:] Š[:]. Apsekojot zemes vienību dabā konstatēts, ka ēkas uzturēšanai mājas iedzīvotāji izmanto zemi 910 m² platībā. Ēku uzturēšanai nav nepieciešami 1172 m²,

            Atklāti balsojot PAR nav; PRET – 15 deputāti (Vija Jablonska, AinarsCīrulis,Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); ATTURAS – nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 Atlikt iesnieguma izskatīšanu uz 2012.gada jūlija tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi.

6.§ Par platības noteikšanu zemes vienībai Rīta iela 6, Priekule, Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja B[:] Z[:], B[:] K[:], G[:] J[:], G[:] I[:], L[:] D[:], S[:] [:] un Z[:] Dz[:] adrese [adrese], Priekule, Priekules nov.   16.05.2013.  iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/596 par platības precizēšanu ēku uzturēšanai Rīta iela 6, Priekule, Priekules novadā.

Konstatēts, ka uz pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Rīta iela 6, Priekule, Priekules nov., kopplatība 6889 m²,  atrodas Priekules novada Priekules novada pašvaldībai piederoša daudzdzīvokļu ēka un šķūnis. Īpašums reģistrēts uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 234, 06.12.1999. Dzīvokļi iznomāti B[:] Z[:], B[:] K[:], G[:] J[:], G[:] I[:], L[:] D[:], S[:] [:]  un Z[:] Dz[:]. Apsekojot zemes vienību dabā konstatēts, ka ēkas uzturēšanai mājas iedzīvotāji izmanto zemi 2280 m² platībā. Ēku uzturēšanai nav nepieciešami 4609 m².

             Atklāti balsojot PAR nav; PRET –15 deputāti (Vija Jablonska, AinarsCīrulis,Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); ATTURAS – nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

Atlikt iesnieguma izskatīšanu uz 2012.gada jūlija tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi.

 

7.§ Par platības noteikšanu zemes vienībai Ķieģeļu iela 6, Priekulē, Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja M[:] O[:], adrese [adrese], Priekule, Priekules nov.   31.05.2013.  iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/657 par platības precizēšanu ēku uzturēšanai Ķieģeļu iela 6, Priekule, Priekules novadā.

Konstatēts, ka uz pašvaldībai piederošas zemes vienības Ķieģeļu iela 6, Priekule, Priekules nov., kopplatība 3810 m².atrodas Priekules novada domei piederoša daudzdzīvokļu ēka un šķūnis. Īpašums reģistrēts uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.159 30.11.2000.g. Dzīvokļi iznomāti B[:] S[:], E[:] G[:], K[:] N[:], M[:] O[:], S[:] I[:], S[:] B[:], Š[:] I[:], Š[:] A[:].

Apsekojot zemes vienību dabā konstatēts, ka ēkas uzturēšanai mājas iedzīvotāji izmanto zemi 1620 m² platībā. Ēku uzturēšanai nav nepieciešami 2190 m²

            Atklāti balsojot PAR nav; PRET –15 deputāti (Vija Jablonska, AinarsCīrulis,Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); ATTURAS – nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

Atlikt iesnieguma izskatīšanu uz 2012.gada jūlija tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi.

8.§ Par zemes iznomāšanu SIA’’TELE 2’’, Kalētu pagastā, Priekules nov.

 Priekules novada domē saņemts SIA “Jaunmāja”, reģ.Nr.40003706622, juridiskā adrese: Rīga, Mārupes iela 4-30, projektu vadītājas V[:] D[:] ( 04.01.2013. SIA “Jaunmāja” izdota pilnvara Nr.7/01), kā SIA “Tele2” pilnvarotais pārstāvis (24.01.2013. SIA “Tele2” izdota pilnvara Nr.2013/42), 06.06.2013. (iereģistrēts 10.06.2013.ar Nr.3-06/450)  un 11.06.2013. (iereģistrēts 12.06.2013.ar Nr.3-06/464) iesniegumi ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošu zemes gabalu ar kadastra Nr.6464 001 0149 vai blakus tam esošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 6464 001 0370  400 m² platībā sakaru masta un aparatūras konteinera izvietošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Veldzes” 0,29 ha, kadastra Nr.6464 001 0149, Kalētu pag., Priekules nov., pieder pašvaldībai. Reģistrēts zemesgrāmatā Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000170506.

Uz zemes gabala atrodas ūdenstornis, artēziskā aka, atdzelžošanas stacija. Kā arī vienu telpu izmanto SIA “Latvijas Mobilais telefons ”, kur izveidota bāzes stacija.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0370 2,34 ha platībā, Kalētu pagastā, piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme. Zemes vienība ir iznomāta Kalētu pagasta iedzīvotājiem palīgsaimniecības vajadzībām.

Saskaņā ar Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” Kalētu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.2.5.punkta otro un trešo apakšpunktu ap ūdens ņemšanas vietu noteikta 10 m stingra režīma aizsargjosla, kā arī bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla. Savukārt 5.2.6. punkta pirmais apakšpunkts nosaka, ka stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atteikt SIA „Tele2”, pilnvarotam pārstāvim SIA „Jaunmāja”, reģ.Nr.40003706622,   zemes „Veldzes”, kadastra Nr.6464 001 0149 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0370, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu.

 

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA „Jaunmāja”, Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002 .

 

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

9.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma ‘’[adrese]’’, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanai

 Priekules novada dome izskatījusi A[:] T[:] , personas kods [:] , 10.06.2013. iesniegumu, reģ.Nr.3-13/696,  ar lūgumu sadalīt nekustamā īpašuma ”[:adrese]”, Bunkas pagastā, Priekules novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]. Atdalītajam zemesgabalam, ar plānoto atdalāmo platību 14.6  ha , piešķirot nosaukumu ”[:]”.

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašniece- A[:] T[:], kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ”[:]” Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprinātas zemesgrāmatā 20.12.1999. ,  Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.172.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma ”[:]”, kadastra Nr.[:], robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu. Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētās nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu’’, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma ”[:]’’,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:], zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai, (Zemes robežplāns 2.pielikumā).

 

2.      Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus. (1.pielikums).

 

3.      Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums –”[:]”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Nosacījumi zemes ierīcības projektam pielikumā uz 2 lp. (1.pielikumu) un robežu plāns uz 1 lp. ( skat.2.pielikumu).

 

10.§ Par iesniegumu izskatīšanu par mazdārziņu nomu Priekules pilsētā, Smilšu ielā 1A

 2013.gada 11.jūnijā (reģistrācijas numurs 3-13/705) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Z[:] K[:], dzīvojošas [adrese], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemesgabalu sakņu dārzam 184 m² platībā. Nomas zemesgabals atrodas Smilšu ielā 1A, Priekule. 

 

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai- nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 18.jūnija  Finanšu  komitejas atzinumu,  Z[:] K[:] iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt Z[:] K[:], dzīvojošai [adrese], Priekulē, daļu no valstij piekritīgās zemes, adrese: Smilšu iela 1A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0057, 184 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai (skat. pielikumu Nr.1 ), nosakot:

1.1.    nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim,

1.2.    nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai    nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2.      Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V[:] R[:]) viena mēneša laikā sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Lēmums izsūtāms:

- Z[:] K[:], dzīvojošai [adrese], Priekule,

- Nekustamo īpašumu speciālistei V[:]R[:]

11.§ Par grozījumiem 22.02.2006.nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 2A, Priekulē, telpu nomas līgumā Nr.43

 2013.gada 12.jūnijā (reģistrācijas Nr. 3-06/461) Priekules novada pašvaldībā saņemta  LR Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūras vēstule (turpmāk –vēstule). Nodarbinātības valsts aģentūra pateicas pašvaldībai par līdzšinējo sadarbību telpu uzturēšanas jautājumos.

Vēstulē minēts, ka Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk- Aģentūra), pieejamā finansējuma apjomā, izskata iespēju gan 2013.gadā, gan turpmākajos gados veikt atsevišķus telpu tehniskā stāvokļa uzlabojumus mūsu (pašvaldības) iznomātajās telpās.

 Ievērojot to, Aģentūra kopumā nomā telpas visā Latvijas Republikas teritorijā un ir apgrūtināti operatīvi nodrošināt nepieciešamos telpu tehniskā stāvokļa uzlabojumus visās nomātajās telpās, un lūdz papildināt telpu nomas līgumu ar šādu punktu: ”Ja Nomniekam būs nepieciešami nomāto telpu uzturēšanas pakalpojumi, t.sk. telpu tehniskā stāvokļa uzturēšanai nepieciešamo saimniecības materiālu iegāde, tad Iznomātājs iesniegs Nomniekam rēķinu par faktiski veikto darbu apmaksu, uzrādot attiecīgu, apliecinošu dokumentu”.

2006.gada 22.februārī starp Priekules pilsētas domi un Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāli tika noslēgts Nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Telpu nomas līgums Nr. 43 par telpas 24 m² platībā nomu, Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām. Nomas līguma termiņš ir līdz 2015.gada 31.decembrim.

2010.gada 1.martā tika noslēgta vienošanās Nr. 2 starp Priekules novada domi un Nodarbinātības valsts aģentūru par grozījumiem 2006.gada 22.februāra nekustamā īpašuma Ķieģeļu ielā 2A, Priekulē telpu nomas līgumā Nr. 43 3.1.punktā, noteikta nomas maksa 0,20 Ls/m² (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78.punkts nosaka, Ja nekustamai mantai saskaņā ar iznomātāja vērtējumu ir nepieciešams remonts, renovācija, rekonstrukcija vai restaurācija un nomnieks to veic saskaņā ar nomas līgumu par saviem līdzekļiem un ar iznomātāja rakstisku piekrišanu, un akceptētu izmaksu tāmi, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc minēto darbu pabeigšanas iznomātājs nomas maksu var samazināt proporcionāli nomnieka veiktajiem ieguldījumiem, ievērojot Civillikumā minētos nosacījumus par nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu. Nomas maksu samazina, ja iznomātājs konstatē, ka nomnieks attiecīgos ieguldījumus ir veicis”.

            Saskaņā ar 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanasmetodiku un nomaslīguma tipveida nosacījumiem” 78.punktu, 2013.gada 18.jūnija Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav ; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Papildināt līguma 5.punktu ar 5.4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

5.4.6.Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem, kuri paliek Telpās, attiecīgi samazinot nomas maksu, Nomnieks var prasīt tajā gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs ir ticis rakstiski saskaņots ar Iznomātāju, un Iznomātājs rakstiski ir izteicis savu piekrišanu tos kompensēt. Kompensējamās nomas maksas apmērs var tikt samazināts proporcionāli nomnieku veiktajiem ieguldījumiem’’.

 

2.      Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

 

3.      Nekustamo īpašumu speciālistei (V[:] R[:]) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam.

 

4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

12.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Nr.4, Nākotnes ielā 13, Kalnenieki, Priekules pag., nosacītās cenas apstiprināšanu

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktam,    2013.gada 28.martā  Priekules novada dome pieņēma  lēmumu (prot. Nr. 4) 25§ „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai” atļaut nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Nr.4, kas atrodas Nākotnes ielā 13, Kalnenieki, Priekules pagastā.

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr. 4, Nākotnes ielā 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. ir nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 183.

Dzīvokļa īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 31.8 m² (saskaņā ar 01.10.1998. Namīpašuma tehnisko pasi) un 224/1000 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0079 001, un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0079 .

 

Lai noteiktu dzīvokļa īpašuma vērtību, Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija pieaicināja sertificētu vērtētāju.

2013.gada 14.maijā SIA „Latio”, reģistrācijas numurs 41703000843, veica nekustamā īpašuma –dzīvokļa Nr. 4, kas atrodas Nākotnes ielā 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. ar kopējo platību 31.8 m² vērtēšanu, aprēķinātā tirgus vērtība ir 600 Ls (seši simti lati un 00 santīmi) .

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmajā daļā teikts, ka  pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants). Savukārt 45.panta  trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

           

2008.gada 1.decembrī starp Priekules pagasta padomi (tagad Priekules novada dome) un I[:] J[:] tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvojamo telpu, kura atrodas Priekules pag., Nākotnes ielā 13-4, īri.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada domes 2013.gada 18.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt atsavināšanai paredzēto dzīvokļa īpašuma –Nākotnes iela 13-4, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kas ir kopīpašuma 224/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0079 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0079, nosacīto cenu 760 Ls (seši simti sešdesmit lati) (bez pievienotās vērtības nodokļa-pamatojums  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 24.punkts), pārdodot par brīvu cenu, ieskaitot ar atsavināšanu saistītos izdevumus LVL 160 (vien simts sešdesmit lati).

 

2.      Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% lati.

 

3.      Uzdot Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai viena mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, nosūtīt īrniekam I[:] J[:] rakstveida piedāvājumu pirkt augstāk minēto dzīvokli.

 

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

13.§ Par telpu nomas līguma pagarināšanu SIA ‘’PROMETEJS’’ īpašumā Upes ielā 3, Priekulē un zemesgabala nomu Upes ielā 5, Priekulē

 2013.gada 7.jūnijā  (reģ. nr. 3-13/691) Priekules novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA ) PROMRETEJS 5 valdes locekļa A[:] R[:] iesniegums, kurā lūgts  pagarināt telpu nomas līgumu Upes ielā 3 un zemes noma slīgumu Upes ielā 5, Priekulē  uz 10 gadiem.

Izvērtējot ar lietu saistīto informāciju, konstatēts:

1. 2005.gada 15.maijā starp Priekules pilsētas domi un SIA „Prometejs 5” tika noslēgts  zemesgabala nomas līgums par daļu no zemesgabala Upes ielā 5, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 005 0046 , 6276 m² platībā,  nomu ražotnes- darbam ar metāla apstrādi, metāla konstrukciju izgatavošanai, tirdzniecībai un austersēne audzēšanai, izveidei un apsaimniekošanai. Līguma termiņš ir līdz 2013.gada 19.jūnijam.

2. Pamatojoties uz 29.04.2010. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8) 87 §”Par grozījumiem 15.05.2005. zemesgabala nomas līgumā nr. 41a ar SIA „PROMETEJS5”  izdarīti grozījumi   2005.gada 15.maijā noslēgtajā nomas līguma 1.punktā iznomājot 7676 m² un nosakot nomas maksu 1,5%  no zemes kadastrālās vērtības.    

3. 2006.gada 31.augustā starp Priekules pilsētas domi un SIA „Prometejs 5” tika noslēgts telpu nomas līgums Nr. 78 par telpu nomu Upes ielā 3 ar kopējo platību 478,4 m² - demontēto automašīnu detaļu novietošanai. Līguma  termiņš ir  līdz 2013.gada 31.augustam.                 

4. Publisko personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmā daļa nosaka, Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamas mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 5 gadiem, zemes nomas līgumu – uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustama īpašuma nomas līgumu –uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

5. 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punkts nosaka” Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publisko personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmajā  daļā noteikto nomas līguma termiņus.

Pagarinot augstāk minētos nomas līgumus,  kopējais nomas līguma termiņš nepārsniedz  Publisko personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmajā  daļā noteikto nomas līguma termiņu.

Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis līgumu noteikumus.

Ņemot vērā to, ka Nomnieks vēlas turpināt nomāt zemesgabalu un telpas  Upes ielā 3 un Upes ielā 5, Priekulē un pašvaldībai šobrīd   nav nepieciešamas normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu , otrās daļas 3.punktu, Publisko personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta pirmo daļu gadiem, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu,  30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  7.punktu , 2013.gada 18.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav ; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2005.gada 15.maijā starp Priekules pilsētas domi un SIA „Prometejs 5”   noslēgto  zemesgabala nomas līgumu –izsakot jaunā redakcijā-  par   zemesgabala Upes ielā 5, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 005 0046 , 7676 m² platībā,  nomu ražotnes- darbam ar metāla apstrādi, metāla konstrukciju izgatavošanai, tirdzniecībai un austersēne audzēšanai, izveidei un apsaimniekošanai   nosakot :

1.1.nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.

1.1.nomas līguma termiņu 2023.gada 30.aprīlim.

2.      Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.      Pagarināt 2006.gada 31.augustā starp Priekules pilsētas domi un SIA „Prometejs 5” noslēgto telpu nomas līgumu Nr. 78, izsakot jaunā redakcijā, par telpu nomu Upes ielā 3 ar kopējo platību 478,4 m² - demontēto automašīnu detaļu novietošanai, nosakot:

3.1.telpu nomas līguma termiņu – 2023.gada 30.aprīlim.

3.2.saskaņā ar 27.12.2012. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 17) 65 §”Par Priekules novada domes Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām darbības termiņa pagarināšanu” I pielikumu  nomas maksa 3. zonai  noteikta 0,10 Ls/m² mēnesī (nomas maksā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)).

3.3.Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei

4.      Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai (nekustamo īpašumu speciālistei V[ :] R[ :]) sagatavot  nomas līgumus ( lēmuma 1.un 2.punkts) atbilstoši normatīvo aktu un šī lēmuma prasībām 10 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

5.      Uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A[ :] R[ :]  kontroli par šī lēmuma izpildi.

6.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

 

14.§ Par nekustama īpašuma Nākotnes iela 1-2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Pamatojoties uz 2013.gada 25.aprīļa Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 6) 13.§ ”Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2, Nākotnes iela 1, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai” atļauts nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nākotnes iela 1 dz.2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., (kadastra apzīmējums 6482 007 0065 001 002) ½ domājamās daļas no divdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas, kas ir dzīvoklis un zemesgabala, kadastra apzīmējums 6482 007 0065, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar 2013.gada 25.aprīļa Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 6, 13.§)  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai uzdots organizēt minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

Atbilstoši  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sestajai daļai,  Priekules novada domes īpašumu atsavināšanas komisija ir veikusi (pieaicinājusi) dzīvokļa īpašuma – Nākotnes iela 1 dz. 2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., novērtēšanu.

Novērtēšanu veica SIA Interbaltija, reģistrācijas numurs 4003518352. Saskaņā ar SIA Interbaltija 2013.gada 9.maija atzinumu ½ domājamās daļas  no nekustamā īpašuma , kas atrodas    Priekules nov., Priekules pagastā, Kalneniekos, Nākotnes ielā 1 (kadastra numurs 6482 007 0065)  visvairāk iespējamā   tirgus vērtība ir LVL 400 ((četri simti latu un 00 santīmi).

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, SIA INTERBALTIJA, reģistrācijas Nr. 4003518352, 09.05.2013. sniegto atzinumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, 2013.gada 18.jūnija  Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav ; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt  Priekules novada pašvaldībai piederoša  nekustamā īpašuma, kadastra numurs 6482 007 0065, Nākotnes iela 1 dz. 2, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kas ir ½ domājamās daļas no kopīpašuma (no divdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala 1600 m² kopplatības) nosacīto cenu   LVL 560 (pieci simti sešdesmit lati), ieskaitot atsavināšanas izdevumus LVL 160   (viens simts sešdesmit lati).

 

2.      Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar lēmuma 1. pielikumu.

 

3.      Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

 

4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.

 

 

 

15.§ Par 2013.gada 31.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1, 18§) atcelšanu

 Sakarā ar neprecizitātēm 2013.gada 31.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1 18§),lēmuma tekstā iekļautajos datumos un ņemot vērā VARAM 03.06.2013. vēstules Nr.4.1.1-03/5040 norādījumus, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav ,; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

            Atcelt 2013.gada 31.janvāra sēdes lēmuma protokols Nr.1 18§ “Par grozījumiem Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra sēdes lēmumā (prot. Nr.12)  32.§ „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

 

 

 

16.§

Par grozījumiem Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra sēdes lēmumā (prot.Nr.12) 32.§ ‘’Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos’’

 

 

Izskata Kalētu pārvaldes vadītājas A[:] D[:], iesniegumu (reģ.Nr.3-49/69 13.06.2013.) un VARAM 03.06.2013. vēstules Nr.4.1.1-03/5040 norādījumus par nepieciešamību veikt grozījumus Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra sēdes lēmumā (prot. Nr.12)  32.§ „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

1.„Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos līdz 2020.gada 27. jūnijam ir Priekules novada dome”.

2.      Papildināt 2.punktu ar 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

2.3. ‘’Šajā lēmumā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.”

 

16.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra sēdes lēmumā (prot.Nr.12) 32.§ ‘’Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos’’

 Izskata Kalētu pārvaldes vadītājas A[:] D[:], iesniegumu (reģ.Nr.3-49/69 13.06.2013.) un VARAM 03.06.2013. vēstules Nr.4.1.1-03/5040 norādījumus par nepieciešamību veikt grozījumus Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra sēdes lēmumā (prot. Nr.12)  32.§ „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

1.„Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos līdz 2020.gada 27. jūnijam ir Priekules novada dome”.

2.      Papildināt 2.punktu ar 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

2.3. ‘’Šajā lēmumā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.”

 

17.§ Par Priekules novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām

 Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt atsevišķas paraksta tiesības sekojošām Priekules novada pašvaldības amatpersonām:

 

1.1. Priekules novada domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai;

1.2. Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim.

 

2.      Noteikt paraksta tiesības Priekules novada domes galvenajai grāmatvedei un/vai galvenās grāmatvedes vietniecei uz dokumentiem, kas saistīti ar grāmatvedības darbu.

 

18.§ Par atlaišanas pabalsta izmaksu iepriekšējā sasaukuma amatpersonai – Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai

 Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta 9.daļas 4.punktu un 27.12.2012. „Priekules novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma” 18.punktu Priekules novada pašvaldībai jānodrošina iepriekšējā sasaukuma amatpersonai - Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai  iepriekšējais vai līdzvērtīgs darbs.

Tā kā šobrīd saskaņā ar 2009.gada 1. jūlija pašvaldību reformu vairs nepastāv Priekules pagasta padome, tad nav iespējams A.Braunai piedāvāt iepriekšējo darbu.

Priekules novada domē šobrīd nav līdzvērtīgs darbs, ko piedāvāt A.Braunai.

Vadoties no augstāk minētajiem normatīvajiem aktiem, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS –1 deputāts (Arta Brauna) , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

Izmaksāt iepriekšējā sasaukuma amatpersonai - Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai atlaišanas pabalstu viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā.

 

19.§ Par lietu nodošanu jaunievēlētās Priekules novada domes priekšsēdētāja vietniekam Ainaram Cīrulim

  

2013.gada 14.jūnijā par jaunievēlētās Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Ainars Cīrulis.

Līdz ar to darbu kā iepriekšējās Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniece izbeidz Arta Brauna.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Arnis Kvietkausks, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS –nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

1.Noteikt, ka iepriekšējā sasaukuma amatpersonai - Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai nododamas viņas rīcībā un atbildībā esošās lietas un inventārs jaunievēlētās Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim līdz 2013.gada 5.jūlijam.

2.Lietas un inventārs nododams, sastādot atsevišķu aktu par lietu un inventāra nodošanu un pieņemšanu.

3.Lietu un inventāra nodošanā un pieņemšanā jāpiedalās komisijai sekojošā sastāvā:

1) Andris Razma

2) Edgars Rubezis

3) Ilze Miķelsone

20.§ Par Priekules vidusskolas direktora Ainara Cīruļa atbrīvošanu no amata un Priekules vidusskolas direktora vietas izpildītāja iecelšanu, lietu un inventāra nodošanu un pieņemšanu

 2013.gada 14.jūnijā par jaunievēlētās Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Ainars Cīrulis, kurš pildīja Priekules vidusskolas direktora pienākumus.

Saņemts Ainara Cīruļa 18.06.2013.iesniegums (reģ.nr.3-13/736) par atbrīvošanu no Priekules vidusskolas direktora pienākumu pildīšanas sakarā ar ievēlēšanu par Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieku.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Arnis Kvietkausks, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS –nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atbrīvot no Priekules vidusskolas direktora amata pienākumu pildīšanas Ainaru Cīruli ar 2013.gada 5.jūliju.

2.      Apstiprināt par Priekules vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju Irinu Tiesnesi uz laiku līdz jauna Priekules vidusskolas direktora iecelšanai amatā.

3.      Noteikt, ka Ainaram Cīrulim jānodod viņa rīcībā un atbildībā esošās lietas un inventārs Priekules vidusskolas direktora pienākumu izpildītājam Irinai Tiesnesei līdz 2013.gada 5.jūlijam, sastādot aktu par lietu un inventāra nodošanu un pieņemšanu.

4.      Lietu un inventāra nodošanā un pieņemšanā jāpiedalās komisijai sekojošā sastāvā:

1) Andris Razma

2) Andris Ulmanis

3) Zenta Siksna