29.08.2019 domes sēde (Protokols nr. 12)

29.08.2019. domes sēdes audioieraksts
29.08.2019. domes sēdes protokols Nr. 12
407. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2015.gada 27.augustā apstiprinātajā „Priekules novada pašvaldība izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                               

Nr.407           

          (protokols Nr.12,  1.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2015.gada 27.augustā apstiprinātajā  „Priekules novada pašvaldība izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā”

 

Izanalizējot 2019.gada izglītojamo apbalvošanas rezultātus, vecāku, iestāžu vadītāju  atsauksmes un .ierosinājumus, ir radusies nepieciešamība grozīt apbalvošanas nolikumu.

1.      A.Purviņa ierosina papildināt nolikumu ar punktu 71., kas paredz, ka pieteikumus par sasniegumiem sportā apkopo un iesniedz Izglītības, kultūras un sporta komitejai sporta darba organizators, bet par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā konferencē, profesionālās ievirzes mūzikā un mākslā konkursos, interešu izglītības konkursos - izglītības vadītājs.

2.      Pieteikumu Pateicībām saskaņošana nav nepieciešama ātrāk kā pieteikumu Goda diplomu un naudas balvu apstiprināšanai, tāpēc mainīts datums līdz kuram to veikt (nolikuma 9.punkts).

3.      Tā kā mācību gada pēdējās dienas izglītības iestādes parasti izmanto dažādu alternatīvu izglītības pasākumu organizēšanai, ir iespējams mācību gada atzīmes izlikt vismaz 3-4 dienas pirms mācību gada noslēguma, līdz ar to izglītības vadītāja tās parasti iegūst ātrāk (nolikuma 11.punkts).

4.      Līdz ar to arī ielūgumus uz iestādi var nosūtīt agrāk (nolikuma 17.punkts).

5.      Priekules novada pašvaldība neizdod laikrakstu, bet gan Priekules novada pašvaldība informatīvo izdevumu (nolikuma 20.punkts).

6.      A.Purviņa ierosina paaugstināt kritērijus naudas balvas piešķiršanai par augstiem mācību sasniegumiem, kā zemāko nosakot vidējo atzīmi 8,5. (nolikuma 21.punkts)

7.      Ja vidējā atzīme ir 8,5 un augstāk, ir ļoti maza varbūtība, ka kāds no vērtējumiem varētu būt zem 6, līdz ar to 211 punktā noteiktais ierobežojums nav aktuāls.

8.      Nepieciešams mainīt Purmsātu speciālās internātpamatskolas nosaukumu uz Mežupes pamatskola 21.2.punktā. Tā kā tiek paaugstinātas naudas balvas par mācību sasniegumiem vispārizglītojošajās skolās, A.Purviņa ierosina paaugstināt apbalvojumu arī šīs skolas izglītojamajiem.

9.      Nepieciešams precizēt Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskās konferences nosaukumu 22.punktā

10.  Priekules vidusskola ierosina 22.punktā paredzēt naudas balvu arī par dalību valsts konferencē, jo izvirzīšana no Kurzemes konferences uz valsti jau ir augsts sasniegums.

11.  33.punktā jāprecizē apakšpunktu secība, kā arī formulējumi. Pārāk sadrumstalots:

Vecā redakcija 33.punktam:

33. Ar Pateicību apbalvo izglītojamos:

33.1par sasniegumiem mācībās, ja visi vērtējumi ir ne zemāki par 7 ballēm, bet vidējais vērtējums nesasniedz 8 balles;

33.2par panākumiem Kurzemes reģiona zinātniski pētnieciskajos lasījumos;

33.3par panākumiem Kurzemes vai starpnovadu VISC organizētajās olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un augstskolu organizētājās olimpiādēs (1.-3.vieta);

 

33.1sportā, ja iegūtas vismaz 3 godalgotas vietas starpnovadu sacensībās;

33.2sporta skolu atklātajās sacensībās, atklātajos čempionātos (1.-3.vieta);

33.3Kurzemes vai Lejaskurzemes interešu izglītības konkursos, skatēs (I pakāpe);

33.4Par sasniegumiem citos dažādu organizatoru organizētos konkursos.

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Izglītības likuma 17.pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt šādus grozījumus 2015.gada 27.augustā apstiprinātajā  „Priekules novada pašvaldība izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā”:

 

1.      Papildināt nolikumu ar 71. punktu:

71. Pieteikumus par apbalvojumu piešķiršanu par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā konferencē, profesionālās ievirzes mūzikā un mākslā konkursos, interešu izglītības konkursos apkopo izglītības vadītājs, par sasniegumiem sportā – sporta vadītājs.

2.      Aizstāt 9.punktā skaitli “15” ar “20”.

3.      Aizstāt 11.punktā skaitli “2” ar skaitli “3”

4.      Aizstāt 17.punktā vārdus “līdz mācību gada pēdējās dienas pl.8.30” ar vārdiem “1 dienu pirms mācību gada pēdējās dienas”.

5.      Aizstāt 20.punktā vārdus “laikrakstā „Priekules Novada Ziņas”.” ar vārdiem “Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā”.

6.       Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

21.Par augstiem sasniegumiem mācībās vispārizglītojošās skolās izglītojamajam piešķir Goda diplomu un naudas balvu šādā apmērā:

 

 

4.-6.klase

7.-9.klase

10.-12.klase

Vidējā gada atzīme

EUR

EUR

EUR

no 9,50 līdz 10 ballēm

30

60

80

no 9,00 līdz 9,49 ballēm

25

50

70

no 8,50 līdz 8,99 ballēm

20

40

60

 

7.      Svītrot 211. punktu.

8.      Aizstāt 212. Punktā vārdus “Purmsātu speciālā internātpamatskola” ar vārdiem “Mežupes pamatskola” un skaitli “15” ar skaitli “20”.

9.      Aizstāt 22.punktā vārdus “zinātniski pētniecisko darbu lasījumos” ar “zinātniskās pētniecības darbu konferencē”.

10.  Papildināt 22.punktu ar apakšpunktu:

22.4. par izvirzīšanu un dalību valsts konferencē – līdz 20 euro.

11.  Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

33.  Par izglītojamo sasniegumiem mācībās, ja vidējais vērtējums ir robežās no 8,0 līdz 8,49 apbalvo ar Pateicību un pašvaldības suvenīru.

11. Papildināt Nolikumu ar 331. šādā redakcijā:

331. Par sasniegumiem (godalgotām vietām) Kurzemes reģiona zinātniski pētnieciskajos lasījumos, Kurzemes vai starpnovadu organizētajās olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs, Kurzemes, starpnovadu vai atklātajās sporta sacensībās, Kurzemes vai Lejaskurzemes interešu izglītības konkursos, skatēs, dažādu organizatoru organizētos konkursos izglītojamajos apbalvo ar Pateicību.

12.  Aizstāt 34. punktā vārdus “zinātniski pētniecisko darbu lasījumos” ar “zinātniskās pētniecības darbu konferencē”.

 

Lēmumu izsniegt:

1-      Lietvedības nodaļai

2-      Mežupes pamatskolai

3-      Priekules vidusskolai

4-      Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

5-      Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolai

6-      Virgas pamatskolai

7-      Priekules Mūzikas un mākslas skolai

8-      Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas"

9-      Sabiedrisko attiecību speciālistam.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                           V.Jablonska 

408. Par noteikumu “Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.408           

          (protokols Nr.12,  2.punkts)

 

Par noteikumu “Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu

 

Sakarā ar grozījumiem 2003. gada 21. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, Priekules novada pašvaldības kasēs ar 2019. gada 01. februāri netiek izmantoti kases aparāti, bet skaidras naudas ieņēmumu darījumu reģistrācija ir sasaistīta ar grāmatvedības uzskaites programmu VISVARIS. Tādēļ nepieciešama jauna noteikumu “Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” redakcija.

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt noteikumu “Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” grozījumus.

2.      Atzīt par spēku zaudējušiem 2015. gada 26. novembra sēdē apstiprinātos Priekules novada pašvaldības noteikumus „Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” (protokols Nr. 16, 1.§).

3.      Pēc to apstiprināšanas, veikt noteikumu publicēšanu novada mājas lapā.

 

Pielikumā: noteikumi “Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” uz 14 lpp.

 

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai; Sabiedrisko attiecību speciālistei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

LATVIJAS REPUBLIKA

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālrunis 63461006,

 e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

 

 

APSTIPRINĀTI

                                                                                      ar Priekules novada pašvaldības

domes 2019.gada 29.augustā

 sēdes lēmumu Nr. 408 (prot.Nr. 12)

 

NOTEIKUMI

Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā

                                                                                                                                                     I.            Vispārīgie jautājumi

1.      Naudas līdzekļu uzskaiti veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu ”Par grāmatvedību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”, likumu „Par nodokļiem un nodevām” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.04.2007. noteikumiem Nr.237 „Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”.

2.      Naudas līdzekļi glabājas bankās, novada pašvaldības kasē, pagasta pārvalžu kasēs. Naudas atlikuma limiti noteikti sekojoši:

2.1.  pašvaldības centrālajā kasē  – 10000 euro;

2.2.   pagastu pārvalžu kasēs – 2000 euro.

3.      Priekules novada pašvaldības pagastu pārvalžu kasēs iekasētos ieņēmumus, kas pārsniedz skaidrās naudas atlikuma limitu, iemaksā Priekules novada pašvaldības centrālajā kasē Saules ielā 1, Priekulē. Centrālā kase iekasētos ieņēmumus, kas pārsniedz noteikto skaidras naudas atlikuma limitu, iemaksā novada pašvaldības bankas kontā.

4.      Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē tiek pieņemti bezskaidras naudas maksājumi, izmantojot karšu apstrādes termināli, un izsniedzot termināļa kvīti, bet par maksājumiem skaidrā naudā maksātājam tiek izrakstīta un izsniegta VID reģistrētā kvīts. Iekasētā skaidrā nauda līdz nākošās darba dienas beigām tiek iemaksāta pašvaldības kasē.

 


 

5.      Visās Priekules novada pašvaldības kasēs naudas līdzekļu saņemšanu un izsniegšanu veic personas, kurām kasiera funkciju veikšana noteikta saskaņā ar noslēgto darba līgumu vai vadītāja rīkojumu.

6.      Visās Priekules novada pašvaldības kasēs atbildīgā grāmatveža pienākumus veic ar izpilddirektora rīkojumu noteikta persona. Rīkojuma kopija un atbildīgā grāmatveža paraksta paraugs glabājas kasē.

7.      Kasieris pienākumu pildīšanu uzsāk, uz pieņemšanas-nodošanas akta pamata pieņemot glabāšanā uzņēmuma skaidrās naudas atlikumu kasē un kases grāmatu, kā arī saņemot lietošanā uzņēmuma vadītāja norādīto skaidrās naudas glabāšanas vietu un/vai POS termināli, ja tāds ir uzstādīts.

8.      Par Priekules novada pašvaldības skaidrās naudas glabāšanas vietas drošību atbild pašvaldības domes priekšsēdētājs, pagastu pārvaldēs - to vadītāji. Vadība nodrošina naudas glabāšanu kasē, kā arī nodrošina naudas saglabāšanu laikā, kad to piegādā iestādei no bankas vai nododot bankā.

9.      Kases telpas durvīm jābūt noslēgtām, kases telpā nedrīkst atrasties citas personas. Nauda jāglabā seifā. Kases telpai pieslēdz signalizāciju.

10.  Kases seifā nedrīkst atrasties citai personai piederoši naudas līdzekļi. Lai jebkurā brīdī varētu veikt naudas līdzekļu inventarizāciju, naudai seifā jāatrodas naudas kastītē un sadalītai pa nomināliem.

11.  Naudas līdzekļus aizliegts izsniegt no kases bez kases izdevumu ordera ar attaisnojuma dokumentiem.

12.  Priekules novada pašvaldības iestādes par darījumiem saņemto samaksu apliecina ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites programmā elektroniski sagatavotu kvīti, numurētu un VID teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīti, vai ar karšu apstrādes termināļa kvīti maksājumiem, kas veikti ar norēķinu kartēm.

13.  Gadījumos, kad darbinieks iemaksā domes kasē skaidro naudu – saimnieciskā avansa vai komandējuma avansa atlikumu, ieņēmumus par pārdotajām biļetēm vai darbinieks iemaksā pārmaksāto darba algu un nodokļus - sagatavo atsevišķu kases ieņēmumu orderi, saskaņā ar kuru naudu iemaksā kasē un izdara ierakstu kases grāmatā. Maksātājam kā maksājumu apliecinošu dokumentu izsniedz kases ieņēmumu ordera kvīti, kura satur šo noteikumu 19. punktā minētos rekvizītus un ir apliecināta ar spiedogu „Latvijas Republika, Priekules novada pašvaldība, Kase”. Pagastu pārvalžu kasēs spiedogā norāda arī pagasta pārvaldes nosaukumu.

                                                                                                                                     II.            Kases grāmatas aizpildīšana

14.  Priekules novada pašvaldības kasē, kā arī skaidrās naudas atlikumus kasēs reģistrē atsevišķi kases operācijām euro un kases operācijām ārvalstu valūtās pa to veidiem.

15.  Kases operācijas tiek uzskaitītas elektroniski programmā G-VEDIS. Katru dienu tiek izdrukāta kases grāmata, kurā redzamas sekojošas operācijas:

15.1.   skaidrās naudas atlikums kasē attiecīgā perioda sākumā;

15.2.   visas kases operācijas attiecīgajā periodā, nodalot skaidrās naudas saņemšanu un izsniegšanu;

15.3.   skaidrās naudas atlikums kasē attiecīgā perioda beigās.

 

16.  Kases grāmatas lapas tiek numurētas elektroniski no pārskata gada sākuma augošā secībā.

17.  Kases grāmatu kārto saskaņā ar šādām prasībām:

17.1.   katram pārskata gadam iekārto jaunu kases grāmatu. Pārskata gada sākumā kases grāmatā norādītajam skaidrās naudas atlikumam kasē jābūt vienādam ar iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķināto un kases grāmatā norādīto skaidrās naudas atlikumu;

17.2.   kases orderus reģistrē elektroniski ar atsevišķu numerāciju ieņēmumu un izdevumu orderiem; numerācija katru gadu sākas ar 1. numuru;

17.3.   kases operācijas reģistrē, pamatojoties uz kases ieņēmumu vai izde­vumu orderiem un norādot kases grāmatā attiecīgā ordera iemaksu numuru, personu, maksājuma mērķi un kases operācijas summu;

17.4.   kases grāmatā ierakstītajam kases atlikumam attiecīgā perioda sāku­mā jāatbilst kases atlikumam iepriekšējā attiecīgā perioda beigās;

17.5.   lai nodrošinātu kontroli par naudas līdzekļu pareizu atlikumu kasē, katras darba dienas beigās kasierim jāsaskaita nauda dabā un naudas atlikums jāsalīdzina ar atlikumu kases grāmatā;

17.6.   ārkārtas gadījumos, ja konstatēta zādzība, inventarizācijā konstatēts skaidrās naudas iztrūkums, attiecīgo starpību kases grāmatā reģistrē inventarizācijas dienā, pamatojoties uz šim nolūkam īpaši sagatavotu kases izdevumu orderi, bet skaidrās naudas pārpalikumu – pamatojoties uz kases ieņēmumu orderi.

18.  Kases grāmatu sagatavo un ierakstus izdara tā, lai tajā ietvertā informācija saglabātos likumā "Par grāmatvedību" grāmatvedības reģistriem paredzētajā glabāšanas laikā 10 gadus.

                                           III.            Kases ieņēmumu un izdevumu orderi, izmaksu saraksti, iemaksas banku kontos

19.  Kases ieņēmumu orderim ir obligāti šādi rekvizīti:

19.1.   skaidrās naudas saņēmēja nosaukums „Priekules novada pašvaldība”  un nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000031601, 

19.2.   dokumenta nosaukums, numurs un sagatavošanas datums;

19.3.   skaidrās naudas maksātāja -fiziskās personas rezidenta - vārds, uzvārds un personas kods (rezidentiem), personu apliecinošā dokumenta dati vai personas identifikācijas kods un valsts nosaukums nerezidentiem;

19.4.   saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums (norāda arī pievienotā attaisnojuma dokumenta nosaukumu (ja tāds ir), numuru un sagatavošanas datumu;

19.5.   valūtas kods;

19.6.   saņemamā skaidrās naudas summa, izteikta ar cipariem;

19.7.   saņemamā skaidrās naudas summa, izteikta ar vārdiem un cipariem,  (valūtas vienības ar vārdiem, to daļas – ar cipariem);

19.8.   atbildīgā grāmatveža paraksts;

19.9.   kasiera paraksts.

20.  Kases izdevumu orderim ir obligāti šādi rekvizīti:

20.1.   skaidrās naudas izsniedzēja nosaukums „Priekules novada pašvaldība”  un nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031601,

20.2.   dokumenta nosaukums, numurs un sagatavošanas datums;

20.3.   fiziskās personas – skaidrās naudas saņēmēja – vārds, uzvārds un personas kods rezidentiem, personu apliecinoša dokumenta dati (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un vieta) vai personas identifikācijas kods un valsts nosaukums nerezidentiem;

20.4.   saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums, norāda arī pievie­notā attaisnojuma dokumenta (ja tāds ir) nosaukumu, numuru un sagatavošanas datumu;

20.5.   valūtas kods;

20.6.   izsniedzamā skaidrās naudas summa, izteikta ar cipariem;

20.7.   izsniedzamā skaidrās naudas summa, izteikta ar vārdiem un cipa­riem (valūtas vienības ar vārdiem, to daļas – ar cipariem);

20.8.   skaidrās naudas saņēmēja paraksts;

20.9.   Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja paraksts,

20.10.         atbildīgā grāmatveža paraksts;

20.11.         kasiera paraksts. 

21.  Ja kases ieņēmumu vai izdevumu orderos norāda skaidro naudu ārvalsts valūtā, papildus norāda arī Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu darījuma dienā.

22.  Kasieris izsniedz no kases skaidro naudu tikai fiziskajai personai, kura kases izdevumu orderī vai izmaksu sarakstā ir norādīta kā skaidrās naudas saņēmējs vai  kurai ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavota pilnvara. Skaidra nauda tiek izsniegta tikai tad, kad fiziskā persona ir parakstījusies kases izdevumu orderī vai izmaksu sarakstā. Pilnvaru vai tās kopiju, ja pilnvara nav vienreizēja, pievieno kases izdevumu orderim vai izmaksu sarakstam.  

23.  Ja konkrētu skaidrās naudas maksājumu skaidrās naudas saņēmēja vietā saņem pilnvarotā fiziskā persona, papildus minētajiem rekvizītiem norāda arī tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura ir pilnvarota naudu saņemt un parakstīties kā faktiskais naudas saņēmējs. Izsniedzot skaidro naudu pilnvarotajai personai, izmaksu sarakstā kasieris naudas saņēmēja paraksta priekšā ieraksta vārdus "Ar pilnvaru".

24.  Ja uz attaisnojuma dokumenta - izmaksu saraksta, iesnie­guma, rēķina, kas kases izdevumu orderī norādīts kā maksājuma pamatojums un pievienots kases izdevumu orderim, ir iestādes vadītāja rīko­jums vai domes priekšsēdētāja parakstīts iesniegums skaidrās naudas izsniegšanai, domes priekšsēdētāja paraksts uz kases izdevumu ordera nav obligāts. 

25.  Saņemot kases ieņēmumu vai izdevumu orderi, kasierim ir pienākums pārbaudīt, vai norādīti visi paredzētie obligātie rekvizīti, īpaši, vai ir novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un atbildīgā grāmatveža paraksts.

26.  Saskaņā ar izmaksu sarakstu drīkst izmaksāt tikai darba algas vai cita veida atlīdzību saistībā ar darbu (darba samaksu, atalgojumus), kompensācijas un citas normatīvajos aktos paredzētās izmaksas uzņēmuma darbiniekiem, avansu darbinieku komandējuma vai darba brauciena izdevumiem, regulāri izmaksājamās stipendijas un kompensācijas studentiem vai citām personām to mācību laikā un pašvaldības sociālos pabalstus.

27.  Darba algu, pabalstu, prēmiju, komandējumu avansu izmaksu sarakstiem obligāti jābūt šādiem dokumenta sākumā izvietotiem rekvizītiem:

27.1.   pašvaldības iestādes nosaukums „Priekules novada pašvaldība” un nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031601;

27.2.   saraksta numurs;

27.3.   izsniedzamā skaidrās naudas kopsumma, izteikta ar vārdiem un cipariem (valūtas vienības ar vārdiem, to daļas – ar cipariem);

27.4.   izmaksāšanas termiņš;

27.5.   pašvaldības domes priekšsēdētāja un galvenā grāmatveža parakstīta atļauja izmaksāt skaidro naudu.

28.  Skaidrās naudas maksājumus pēc konkrēta izmaksu saraksta drīkst izdarīt tikai viens un tas pats kasieris. Ja naudu izmaksā vairāki kasieri, tie naudu izmaksā pēc atsevišķiem sarakstiem.

29.  Izsniedzot skaidro naudu pilnvarotajai personai, izmaksu sarakstā kasieris naudas saņēmēja paraksta priekšā ieraksta vārdus „Ar pilnvaru”.

30.  Skaidrās naudas izmaksas pēc izmaksu saraksta jāveic triju darbdienu laikā. Pēc izmaksu sarakstā noteiktā izmaksāšanas termiņa beigām kasieris slēdz sarakstu šādā kārtībā:

30.1.   sarakstā pretim tās personas datiem, kurai nav izsniegta saraksta norādītā skaidrās naudas summa, ieraksta vai iespiež ar spiedogu vārdu „Neizmaksāts”;

30.2.   sagatavo neizmaksāto skaidrās naudas summu sarakstu;

30.3.   izmaksu saraksta beigās uzraksta pēc saraksta izmaksāto summu vārdiem;  

 (valūtas vienības ar vārdiem, to daļas – ar cipariem) un cik liela ir pēc saraksta neizmaksātā (deponētā) summa vārdiem (valūtas vienības ar vārdiem, to daļas – ar cipariem);

30.4.   kasieris ierakstus apliecina ar savu parakstu;

30.5.   izmaksu sarakstu kopā ar neizmaksāto summu sarakstu kasieris iesniedz atbildīgajam grāmatvedim, sarakstos norādīto datu pārbaudei un kases izdevumu ordera sagatavošanai pēc noslēgtā izmaksu saraksta;

30.6.   atbildīgais grāmatvedis pēc pārbaudes izraksta kases izdevumu orderi un norāda kases izdevumu ordera numuru un datumu uz izmaksas saraksta.

31.  Skaidrās naudas avansu Priekules novada pašvaldības kasē izmaksā:

31.1.   saimnieciskiem izdevumiem;

31.2.   komandējumiem;

31.3.   citiem budžetā paredzētiem mērķiem.

Naudu izsniedz, pamatojoties uz rīkojumu vai iesniegumu, uz kura jābūt vadītāja apstiprinājumam.

32.  Kases ieņēmumu vai izdevumu orderos un izmaksu sarakstos ierakstus izdara precīzi un skaidri. Aizliegts izdarīt ierakstus tehniski viegli pārlabo­jamā vai fiziski nenoturīgā veidā rakstiskiem ierakstiem, nedrīkst arī izmantot zīmuli. Šajos orderos un sarakstos nav pieļaujami nekādi labojumi. 

33.  Kases ieņēmumu un izdevumu orderi tiek grāmatoti atbilstoši apstiprinātajam kontu plānam, orderos attiecīgi pēc to būtības norāda izdevumu vai ieņēmumu klasifikācijas kodu, funkcijas kodu un finansējumu.

34.  Kasieris kases grāmatu kārto šādā secībā:

34.1.   tūlīt pēc tam, kad ir saņemts vai izdarīts kases ieņēmumu vai izdevumu orderī norādītais skaidrās naudas maksājums, vai kases izdevumu orderis pēc noslēgtā izmaksu saraksta, izdara kases grāmatā ierakstus par kases operācijām;

34.2.   katras darba dienas beigās aprēķina skaidrās naudas atlikumu kasē, kā arī saņemto un izdarīto skaidrās naudas maksājumu kopsummas un sastāda kases ieņēmumu un izdevumu pārskatu grāmatvedības uzskaites datorprogrammā.

35.  Kasieris kases ieņēmumu un izdevumu pārskatu kopā ar kases ieņēmumu un izdevumu orderiem un tiem pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem - izmaksu sarakstiem, vadītāja rakstiskiem rīkojumiem vai atļaujām izsniegt skaidro naudu avansā saimniecisku uzdevumu veikšanai, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētām kvītīm vai cita veida dokumentiem, pēc pārskata perioda noslēgšanas pret parakstu iesniedz galvenajam grāmatvedim glabāšanā arhīvā.

36.  Skaidrās naudas atlikumu kasē pārbauda, veicot inventarizāciju ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Inventarizācijas komisija, kuras sastāvā obligāti ir iekļauts atbildīgais grāmatvedis, kasiera klātbūtnē pārskaita visas banknotes un monētas un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sastāda inventarizācijas sarakstu. Šajā sarakstā norāda inventarizācijā konstatēto skaidrās naudas kopsummu, kā arī banknošu skaitu sadalījumā pa nomināliem, kā arī pēdējo kases izdevumu un ieņēmumu ordera numuru.

37.  Katra mēneša beigās atbildīgais grāmatvedis veic kontroli vai nodotie naudas līdzekļi no kases bankas kontā atbilst bankas konta izdrukā norādītajiem ienākošajiem naudas līdzekļiem bankas kontā.

                                                                                              IV.            Darījumu reģistrēšana norēķinu karšu terminālos

38.  Pamatojoties uz LR MK 11.02.2014. noteikumu Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”  84.10. punktu, Priekules novada pašvaldībā POS termināļi darbojas, pieņemtos maksājumus kases aparātā nereģistrējot.

39.  Par darba dienas laikā pieņemtiem bezskaidras naudas maksājumiem izdrukā programmas VISVARIS pārskatu pa operatoriem konkrētajam terminālim, kuram pievieno termināļa izdruku par uz banku nosūtītajām transakcijām.

40.  Par POS terminālī reģistrētajiem maksājumiem aizpilda atsevišķu POS termināļa žurnālu, kurā norāda sekojošus POS termināļa rekvizītus:

40.1.   POS termināļa seriālo numuru;

40.2.   POS terminālim piesaistīto norēķinu kontu;

40.3.   POS termināļa pārskata  datumu;

40.4.   POS termināļa pārskata numuru;

40.5.   POS terminālī saglabātās reģistrētās samaksas kopsummu bezskaidras naudas izteiksmē;

40.6.   citu lietotājam nepieciešamo informāciju;

40.7.   atbildīgo personu, kura ar parakstu apliecina žurnālā norādītās informācijas pareizību.

41.   POS termināļa žurnāla lappusēm jābūt numurētām, caurauklotām un ar Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas parakstu un zīmogu apliecinātām.

                                                                                             V.            VID reģistrēto darījuma kvīšu un biļešu pielietošana

42.  VID reģistrētās kvītis un biļetes izmanto, ievērojot LR MK  11.02.2014. noteikumos Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” minētās prasības.

43.  Iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta EDS kvīšu vai darba specifikai atbilstošu biļešu reģistrēšanai sagatavo Priekules novada pašvaldības grāmatvedības galvenais kasieris, bet paraksta (iesniedz) – galvenais grāmatvedis.

44.  Ja kvīšu grāmatiņas ir brošētas, uz reģistrēto kvīšu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju:

44.1.   nodokļu maksātāja nosaukums „Priekules novada pašvaldība”, nodokļu maksātāja reģ.Nr.90000031601, un juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads;

44.2.   kvīšu grāmatiņā esošo kvīšu skaits, sērija un numuri (no–līdz);

44.3.   kvīšu reģistrācijas datums un Nr. EDS;

44.4.   atbildīgās personas paraksts.

45.  Uz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamo biļešu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju:

45.1.   nodokļu maksātāja nosaukums „Priekules novada pašvaldība”,  nodokļu maksātāja reģistrācijas reģ.Nr.90000031601un juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.;

45.2.   biļešu grāmatiņā esošo biļešu skaits, sērija un numuri (no–līdz), vienas biļetes cena, grāmatiņā esošo biļešu vērtības kopsumma EUR;

45.3.   biļešu reģistrācijas datums un Nr. EDS;

45.4.   atbildīgās personas paraksts.

46.  Priekules novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās maksājumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības nodevām, nekustamā īpašuma nodokli, iekasēt drīkst darbinieki, kam ar novada pašvaldības rīkojumu atļauts pieņemt maksājumus, izsniedzot VID reģistrētas kvītis.

47.  Mainoties atbildīgajām personām, kvītis nodod un pieņem ar aktu (akta paraugs –nolikuma 1. pielikums). Nodošanas-pieņemšanas aktu piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas iesniedz Priekules novada pašvaldības kasē.

48.  Pašvaldības iestādes, kurās strādā vairāki darbinieki, kuriem atļauts iekasēt maksājumus par pakalpojumiem, izsniedzot VID reģistrētas kvītis, un šie darbinieki izmanto vienu kvīšu grāmatiņu, kvīšu uzskaitei iekārto žurnālu (žurnāla paraugs –  nolikuma 2. pielikums).

49.  Kvītis par iekasēto naudu noformē trīs eksemplāros atbilstoši LR MK 11.02.2014. noteikumu Nr.96 „ Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” no 71.punkta prasībām, norādot:

49.1.   numuru, ko veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas numerācija;

49.2.   kvīts numura reģistrēšanas datumu Valsts ieņēmumu dienestā, ja kvītis nav brošētas grāmatiņās;

49.3.   izrakstīšanas datumu (mēneša nosaukums rakstāms vārdiem);

49.4.   preču pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums „Priekules novada pašvaldība”,  nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000031601 un juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads;

49.5.   preču pircēja vai pakalpojuma saņēmēja nosaukums (fiziskai personai – vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta).

50.  Ja fiziskā persona neveic saimniecisko darbību, šajā apakšpunktā minētos rekvizītus norāda pēc tās pieprasījuma;

50.1.   sniegtā pakalpojuma/pārdotās preces nosaukums, apjoms/daudzums, cena un vērtība;

50.2.   pievienotās vērtības nodokļa likme un summa, ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli;

50.3.   darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem);

50.4.   atbildīgās personas – kvīts izrakstītāja paraksts;

50.5.   cita nepieciešamā papildu informācija.

51.  Noformētās reģistrētās kvīts pirmo eksemplāru izsniedz maksātājam, otrais eksemplārs tiek iesniegts kasē, iemaksājot naudu, trešais eksemplārs paliek kvīšu grāmatiņā.

52.  Ja darījumu kvītīs nepieciešams veikt labojumu, tam jābūt atrunātam un abu personu – maksātāja un kvīts izsniedzēja – parakstītam.

53.  Atbildīgajām personām, kas iekasē no iedzīvotajiem maksājumus, izsniedzot VID reģistrēto darījumu kvīti, darbadienas laikā iekasēto naudu iemaksā jebkurā no novada pašvaldības kasēm vienas darba dienas laikā, saņemot pretī kases ieņēmumu ordera kvīti. Kasē ieņēmumus iegrāmato pa ieņēmumu veidiem.

54.  Reģistrēto biļeti noformē vienā eksemplārā. Reģistrētā biļete sastāv no divām daļām – noplēšamās daļas un biļetes pasakņa.

55.  Reģistrētās biļetes noplēšamajā daļā norāda šādus rekvizītus:

55.1.   numurs, ko veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija, un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas numerācija, un kurš ir vienāds ar biļetes pasakņa numuru;

55.2.   biļetes numura reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, ja biļetes nav brošētas grāmatiņās;

55.3.   biļetes pārdevēja nosaukums: Priekules novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģ.Nr.90000031601, un juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads;

55.4.   darījuma (pakalpojuma) nosaukums;

55.5.   biļetes cena;

55.6.   pievienotās vērtības nodokļa likme un pievienotās vērtības nodokļa summa, ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli. Šajā apakšpunktā minētos rekvizītus neuzrāda un pievienotās vērtības nodokļa summu ietver biļetes cenā, ja to nosaka pievienotās vērtības nodokli reglamentējošie normatīvie akti;

55.7.   darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem), ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli;

55.8.   cita nepieciešamā papildu informācija.

56.  Reģistrētās biļetes pasaknī norāda biļetes numuru un citu lietotājam nepieciešamo informāciju, kā arī biļetes pārdošanas brīdī – pārdošanas datumu. Reģistrētās biļetes noplēšamo daļu izsniedz pircējam, bet pasakni saglabā biļešu grāmatiņā.

57.  VID reģistrēto kvīšu un biļešu uzskaiti veic Priekules novada centralizētās grāmatvedības kasieris grāmatvedības programmā GVEDIS, ievadot tajā datus par kvīšu un biļešu reģistrēšanu, izsniegšanu atbildīgajām personām, izlietotajām un anulētajām kvītīm un biļetēm, un par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam sagatavo VID EDS pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu izlietojumu un pārskatu par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu. Priekules novada centralizētās grāmatvedības galvenais grāmatvedis sagatavotos pārskatus pārbauda un iesniedz VID EDS.

58.  Pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu norāda šādu informāciju:

58.1.   pārskata periods;

58.2.   nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

58.3.   nodokļu maksātāja nosaukums;

58.4.   izlietoto un anulēto kvīšu statuss (izlietots – "I", anulēts – "A"), kvīšu reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz), skaits, darījumu summa, kas norādīta izlietotajās un anulētajās kvītīs;

58.5.   nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

58.6.   pārskata sagatavošanas datums. Pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu nodokļu maksātāja amatpersona apliecina ar parakstu.

59.  Pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu norāda šādu informāciju:

59.1.   pārskata periods;

59.2.   nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

59.3.   nodokļu maksātāja nosaukums;

59.4.   izlietoto un anulēto biļešu statuss (izlietots – "I", anulēts – "A"), biļešu reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz) un skaits;

59.5.   nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

59.6.   pārskata sagatavošanas datums. Pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu nodokļu maksātāja amatpersona apliecina ar parakstu.

 

                                                                                                                                     VI.            Darījumu apliecinoša kvīts

60.  Priekules novada pašvaldības centrālajā kasē, Bunkas pagasta pārvaldes kasē, Gramzdas pagasta pārvaldes kasē, Kalētu pagasta pārvaldes kasē un Virgas pagasta pārvaldes kasē, saņemot skaidrās naudas maksājumu par nekustamā īpašuma nodokli, nodevām vai maksas pakalpojumiem, uzskaites programmā „VISVARIS” sagatavo skaidras naudas darījumu apliecinošu kvīti, kurai ir obligāti šādi rekvizīti:

61.1.    pašvaldības nosaukums un reģistrācijas numurs;

61.2.   dokumenta nosaukums „KVĪTS”;

61.3.   dokumenta numurs, kurš sastāv no kases identifikācijas latīņu alfabēta burtiem, pārskata gada skaitļa un kārtas numura ar sešām numura zīmēm:

Priekules kasē: PKgads-kārtas numurs (piemēram PK2019-000674),

Bunkas kasē: BKgads-kārtas numurs (piemēram BK2019-000674),

Gramzdas kasē: GKgads-kārtas numurs (piemēram GK2019-000674),

Kalētu kasē: KKgads-kārtas numurs (piemēram KK2019-000674),

Virgas kasē: VKgads-kārtas numurs (piemēram VK2019-000674).

61.4.    dokumenta sagatavošanas datums;

61.5.   ja maksātājs ir fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, norāda - maksātāja vārds, uzvārds un personas kods (rezidentiem) vai personas identifikācijas kods un valsts nosaukums (nerezidentiem);

61.6.   ja maksātājs ir fiziska persona, kura neveic saimniecisko darbību, 58.5. punktā minētos rekvizītus norāda pēc tās pieprasījuma;

61.7.   saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums (norāda arī pievienotā attaisnojuma dokumenta (ja tāds ir) nosaukumu, numuru un sagatavošanas datumu);

61.8.   valūtas kods;

61.9.   saņemamā skaidrās naudas summa, izteikta ar cipariem;

61.10.         saņemamās skaidrās naudas summa, izteikta ar vārdiem un cipariem (šo summu veidojošās euro vienības ar vārdiem, bet daļas – centi – ar cipariem);

61.11.         kasiera paraksts.

62.      Kvīti noformē divos eksemplāros, no kuriem vienu izsniedz maksātājam.

63.      Kvīšu numerācija katru pārskata gadu sākas ar Nr.000001.

64.      Darījumu apliecinošajā kvītī aizliegts veikt labojumus, kā arī aizliegts tās dzēst vai anulēt.

65.      Par skaidras naudas ieņēmumu darījumiem, par kuriem izsniegtas darījumus apliecinošās kvītis, grāmatvedības uzskaites programmā G-VEDIS sagatavo kases ieņēmumu orderus un iegrāmato tos.

66.      Par dienas laikā izsniegtajām darījumus apliecinošajām kvītīm veido pārskatu, kurā norāda:

66.1.    kvīts numuru;

66.2.    kvīts izrakstīšanas datumu;

66.3.    maksātāju;

66.4.    darījuma aprakstu;

66.5.    kvīts summu;

66.6.    izrakstīto kvīšu kopsummu.

                                                                                                    VII.            Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšana

67.    Priekules novada pašvaldība, saņemot skaidras naudas maksājumus, kas pārsniedz 1500 euro mēnesī (saskaitot visus skaidrā naudā veiktos maksājumus vienā mēnesī) no vienas juridiskas personas, līdz nākamā mēneša 15. datumam VID iesniedz „Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem” (pielikums LR MK 2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.237).  Ja maksājumi veikti, izmantojot gan skaidras naudas, gan bezskaidras naudas norēķinus, tad saskaita tās daļas, kas mēneša laikā veiktas skaidrā naudā un deklarē, ja to kopsumma pārsniedz 1500 euro mēnesī.

68.    No juridiskām personām un fiziskām personām, kas  ir individuālie komersanti, nav atļauts pieņemt maksājumus skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 7200 euro, neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās.

69.    Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem ar fiziskajām personām, iesniedz VID līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim, „Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem” (pielikums LR MK 2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.237), ja viena maksājuma summa vienā operācijā ar vienu darījuma partneri pārsniedz 3000 euro. Deklarējot skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, konkrētu darījuma mēnesi nenorāda.

70.    Ja fiziskā persona maksājumu veikusi, daļēji izmantojot skaidru naudu, norāda to darījuma daļu, kas veikta skaidrā naudā, ja tās summa vienā operācijā pārsniedz 3000 euro.

71.    Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kas veikti, maksājot skaidrā naudā pašvaldības kasē, nav jādeklarē.

VIII. Noslēguma jautājumi

72.      Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.februāri.

73.      Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 26.novembra sēdē apstiprinātie noteikumi „Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” (protokols Nr. 16, 1.§).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

1.     1. Pielikums  - AKTS par stingrās uzskaites dokumentu VID reģistrētu kvīšu nodošanu citai atbildīgajai personai

 

2.     2. Pielikums - VID reģistrētu kvīšu izlietojuma uzskaites žurnāls

 

 

 

409. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.566 (prot.Nr.16, 6.punkts) „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2019.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.409           

          (protokols Nr.12, 3.punkts)

 

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.566 (prot.Nr.16, 6.punkts) „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2019.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai”

 

 

Atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2018.gada 27.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2019.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.16, 6.punkts)  šādus grozījumus:

 

1. Noteikt no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu ar sekojošu Priekules novada pašvaldības darbinieku, kurš ieņem šādu amatu :

 

 

1)       Priekules feldšeru punkta vadītāja                 30,- EUR mēn.            

             

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska 

 

 

410. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam grozījumiem

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.410           

          (protokols Nr.12, 4 .punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam grozījumiem

            2019. gada 07. augustā pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums, kurā lūgts izdarīt izmaiņas amatu un amatalgu sarakstā 2019. gadam.

Iesniegumā norādīts, ka izmaiņas nepieciešamas amatam “Pavadonis (bērnu)” Krotes Kronvalda Ata pamatskolā, palielinot slodzi no 0.1 likmes uz 0.4 likmēm. Ar 2019. gada 01. septembri šos amata pienākumus veiks persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās pamatskolā, tādēļ ceļā pavadītais laiks ir lielāks, kopumā 3h 15 min dienā.

Lai segtu jaunās likmes atlīdzības izmaksas, papildus nepieciešams finansējums atalgojumam 516EUR apmērā un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 125EUR apmērā. Kopsummā papildus nepieciešams 641EUR. Šie līdzekļi tiks nodrošināti no Krotes Kronvalda Ata pamatskolas budžeta, veicot tajā grozījumus kodu ietvaros. Amatu un amatalgu saraksta grozījumus skatīt 1. pielikumā.

2019. gada 20. augustā pašvaldībā saņemts Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktores Ineses Kudumas iesniegums, kurā lūgts izveidot papildus 0.5 likmi amatam “Skolotāja palīgs”.

Iesniegumā norādīts, ka papildus 0.5 likme nepieciešama piecgadīgo bērnu grupā, jo līdz šim uz piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupām bija viens skolotāja palīgs, kas kavē atsevišķu mācību procesu, ja kāda no grupām mācības veic laukā, bet otra telpās. Papildus likme nepieciešama ar 2019. gada 01.septembri.

Lai segtu papildus likmes atlīdzības izmaksas, papildus nepieciešams finansējums atalgojumam 978EUR un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 236EUR apmērā. Kopsummā 1214 EUR. Šie līdzekļi tiks nodrošināti no Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas budžeta, veicot tajā grozījumus kodu ietvaros. Amatu un amatalgu saraksta grozījumus skatīt 2. pielikumā.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019. gadam.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2019. gada 01. septembri.

 

Lēmums nosūtāms: Dokumentu pārvaldības nodaļai, Personāla vadības speciālistei, Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska 

 

 1. Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts 2019.gadam

2     2. Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts 2019.gadam

 

 

411. Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2019./2020. gada apkures sezonai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.411           

          (protokols Nr.12, 5 .punkts)

Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2019./2020. gada apkures sezonai

2019.gada 4.jūnijā Priekules novada pašvaldība saņēma informāciju no SIA “Priekules slimnīca” par to, ka SIA “Priekules siltumtīkli” 03.06.2019. informējuši SIA “Priekules slimnīca” par to, ka tehnisku iemeslu dēļ tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde.

            Apkopojot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka starp SIA “Priekules siltumtīkli” un SIA “Priekules BioEnerģija” ir radies konflikts, kā rezultātā ir pārtraukta siltumenerģijas piegāde.

2019.gada 13.jūnijā Priekules novada pašvaldība saņēma SIA “Priekules siltumtīkli” pavadrakstu, kurā informēja pašvaldību par to, ka atsākoties apkures sezonai, tiks pilnībā atjaunota apkure esošo sadarbības līgumu ietvaros un SIA “Priekules siltumtīkli” plānos ietilpst – izbūvēt jaunu pieslēgumu esošajai siltumtrasei, uzstādīt rezerves apkures katlus, nodrošināt patērētājus ar kvalitatīvu pakalpojumu.

2019.gada jūlijā SIA “Priekules siltumtīkli” informēja pašvaldību par to, ka līdz 20.08.2019. pašvaldības būvvaldē, tiks iesniegts tehniskais projekts.

Līdz 2019.gada 26.augustam SIA “Priekules siltumtīkli” pašvaldības būvvaldē nav iesnieguši saskaņošanai tehnisko projektu par jauna pieslēguma izbūvi esošajai siltumtrasei un rezerves apkures katlu uzstādīšanu.

Ņemot vērā, ka konflikts starp SIA “Priekules BioEnerģija” un SIA “Priekules siltumtīkli” var apdraudēt siltumenerģijas piegādi dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā, SIA “Priekules nami”, tika uzdots sagatavot siltumapgādes tarifa aprēķinu 2019./2020. gada apkures sezonai, gadījumā, ja strīds netiks atrisināts savstarpējo pārrunu ceļā un rasts kompromisa risinājums siltumenerģijas piegādei esošo līgumu noteiktā kārtībā un apjomā.

2019.gada 26.augustā Priekules novada pašvaldības Finanšu komitejā, tika izskatīts jautājums par siltumapgādes tarifu 2019./2020. gada apkures sezonai, gadījumā, ja siltumenerģijas ražošanu un piegādi veiks SIA “Priekules nami”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -1 deputāts (Ruta Balode); ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt siltumenerģijas piegādes tarifu Liepājas ielas mikrorajonā 64,02  euro/1MWh bez pievienotā vērtības nodokļa, gadījumā, ja siltumenerģijas ražošanu un piegādi 2019./2020. gada apkures sezonai veiks SIA “Priekules nami”.

 

Lēmums nosūtāms:

SIA “Priekules nami”, Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

412. Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs ar 01.10.2019.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.412           

          (protokols Nr.12, 6 .punkts)

 

Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs ar 01.10.2019.

Sakarā ar to, ka cenas par precēm un pakalpojumiem gadu gaitā ir paaugstinājušās, esošais izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu maksas tarifs ir krietni par mazu, lai nosegtu ēdināšanas izdevumus. Ir veikts ēdināšanas pašizmaksas aprēķins, ņemot vērā 2018./2019. mācību gada izdevumu apmēru.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atzīt par spēku zaudējušu 2015. gada 26. marta Priekules novada pašvaldības lēmumu, protokola Nr.5, 21.§ “Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs”.

 

2.      Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu (euro par vienu porciju):

2.1. Ata Kronvalda Krotes pamatskolā:

2.1.1.

Brokastis

0,46

2.1.2.

Pusdienas pirmsskolai

0,84

2.1.3.

Pusdienas pamatskolai

0,96

2.1.4.

Launags

0,42

2.1.5.

Brokastis izglītības iestādes darbiniekiem

0,69

2.1.6.

Pusdienas izglītības iestādes darbiniekiem

1,44

2.1.7.

Launags izglītības iestādes darbiniekiem

0,63

2.2.Virgas pamatskolā:

2.2.1.

Brokastis

0,35

2.2.2.

Pusdienas pirmsskolai

0,73

2.2.3.

Pusdienas pamatskolai

0,81

2.2.4.

Launags

0,36

2.2.5.

Brokastis izglītības iestādes darbiniekiem

0,53

2.2.6.

Pusdienas izglītības iestādes darbiniekiem

1,22

2.2.7.

Launags izglītības iestādes darbiniekiem

0,54

2.3. Mežupes pamatskolā:

2.3.1.

Brokastis pirmsskolai

0,81

2.3.2.

Brokastis 1.-4. klasei

0,88

2.3.3.

Brokastis 5.-9.klasei

1,05

2.3.4.

Pusdienas pirmskolai

1,16

2.3.5.

Pusdienas 1.-4. klasei

1,32

2.3.6.

Pusdienas 5.-9.klasei

1,55

2.3.7.

Launags pirmsskolai

0,59

2.3.8.

Launags 1.-4. klasei

0,74

2.3.9.

Launags 5.-9.klasei

0,75

2.3.10.

Vakariņas pirmsskolai

0,56

2.3.11.

Vakariņas 1.-4. klasei

0,73

2.3.12.

Vakariņas 5.-9.klasei

1,16

2.3.13.

Brokastis izglītības iestādes darbiniekiem

1,58

2.3.14.

Pusdienas izglītības iestādes darbiniekiem

2,33

2.3.15.

Launags izglītības iestādes darbiniekiem

1,13

2.3.16.

Vakariņas izglītības iestādes darbiniekiem

1,74

2.4. Priekules pirmsskolas izglītības iestādē “Dzirnaviņas”:

2.4.1.

Brokastis 1-2 g.v. bērniem

0,50

2.4.2.

Pusdienas 1-2 g.v. bērniem

0,79

2.4.3.

Launags 1-2 g.v. bērniem

0,59

2.4.4.

Brokastis 3-6 g.v. bērniem

0,53

2.4.5.

Pusdienas 3-6 g.v. bērniem

0,93

2.4.6.

Launags 3-6 g.v. bērniem

0,67

2.4.7.

Brokastis izglītības iestādes darbiniekiem

0,89

2.4.8.

Pusdienas izglītības iestādes darbiniekiem

1,55

2.4.9.

Launags izglītības iestādes darbiniekiem

1,11

 

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 01. oktobri.

 

Lēmums nosūtāms: Ata Kronvalda Krotes pamatskolai, Virgas pamatskolai, Mežupes pamatskolai, PII “Dzirnaviņas”, Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                             V.Jablonska  

413. Par palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.413           

          (protokols Nr.12,  7.punkts)

 

Par palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā

 

2019.gada 15.augustā saņemts XX iesniegums (reģ.Nr. 2.1.4/19/1494-s) ar lūgumu sniegt finanšu palīdzību sakarā ar 2018.gada decembrī notikušo ugunsgrēku Priekulas novadā, Bunkas pagastā,XX.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt finanšu palīdzību ārkārtas situācijā XX EUR 700.- apmērā, izmaksājot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīga Finanšu nodaļa.

 

 

Izsūtāms: Fin.nodaļai 1 eks.,   XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska 

414. Par palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.414           

          (protokols Nr.12, 8 .punkts)

 

Par palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā

 

2019.gada 2.augustā saņemts XX iesniegums (reģ.Nr. 2.1.4/19/1427-s) ar lūgumu sniegt finanšu palīdzību sakarā ar 2019.gada 05.jūnijā notikušo ugunsgrēku Priekulē, XX.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt finanšu palīdzību ārkārtas situācijā XX EUR 700.- apmērā, izmaksājot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīga Finanšu nodaļa.

 

 

Izsūtāms: Fin.nodaļai 1 eks.,   XX.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska 

 

415. Par apkures sūkņa iegādes izdevumu segšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                               

Nr. 415         

          (protokols Nr.12,  9.punkts)

 

Par apkures sūkņa iegādes izdevumu segšanu

Sakarā ar 2019./2020. gada apkures sezonas tuvošanos un bažām, ka apkures pakalpojumu nenodrošinās SIA “Priekules Siltumtīkli”, pašvaldības administrācijas katlu mājā nepieciešams uzstādīt papildu sūkni, lai ārkārtas gadījumā spētu nodrošināt siltumu pašvaldības administrācijas ēkā, sociālā atbalsta centrā, Ķieģeļu ielā 7 un Priekules kultūras namā. Tā kā iepriekšējos darbus veica projekta ietvaros SIA “Grobiņas SPMK”, tai skaitā siltummaiņa izbūvi, tad ir saņemts piedāvājums no SIA “Grobiņas SPMK” iegādāties sūkni par 1797,46EUR. Šo izdevumu segšanai nepieciešami līdzekļi no ieņēmumiem no Priekules pilsētas pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atļaut segt izdevumus 1797,46 EUR apmērā.

2.      Nepieciešamo finansējumu 1797,46EUR nodrošināt no ieņēmumiem no Priekules pilsētas nekustamā īpašuma realizācijas.

3.      Finanšu nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus 2019. gada budžetā.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska 

 

 

416. Par īres peļņas daļas izlietojumu Galvenā iela 7, Priekule, centralizētās siltumapgādes trases atzara izbūves izdevumu segšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                               

Nr.416           

          (protokols Nr.12,  10.punkts)

Par  īres peļņas daļas izlietojumu Galvenā iela 7, Priekule, centralizētās siltumapgādes trases atzara izbūves izdevumu segšanai

Pamatojoties uz 22.03.2019. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Galvenā ielā 7, Priekulē, iedzīvotāju kopības lēmuma par centralizētās siltumapgādes trases atzara izbūvi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Galvenā ielā 7, Priekulē, nepieciešams segt izmaksas 2231EUR ar PVN, saskaņā ar SIA “Grobiņas SPMK” pievienoto tāmi. Izbūvētais atzars dos iespēju iedzīvotājiem nākotnē pieslēgties pie esošās siltumtrases, tādējādi mazinot CO2 izmešu emisijas un uzlabos dzīvojamās mājas energoapgādi.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Segt izdevumus par centralizētās siltumapgādes atzara izbūvi centralizētās siltumapgādes ierīkošanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Galvenā ielā 7, Priekulē, 2231EUR ar PVN apmērā (Pielikumā tāme).

2.      Izdevumus segt no Priekules novada pašvaldības īres peļņas daļas uzkrājuma.

 

Lēmums nosūtāms:1) SIA „Priekules nami”, 2) Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                             V.Jablonska 

 

417. Par projekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” realizāciju 2019.gadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.417           

          (protokols Nr.12,  11.punkts)

 

Par projekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” realizāciju 2019.gadā

2019. gada 06. augustā pašvaldībā tika saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums, kurā lūdz pašvaldības domi izvērtēt valstī esošo situāciju par aizņēmumu piešķiršanas kārtību un problēmu Krotē, un atbalstīt projekta realizāciju, piešķirot nepieciešamo finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, lai realizētu projektu 2019.gadā un 2020. gadā. Iesniegumā norādīts, ka projektu iespējams realizēt pa daļām, 2019. gadā izbūvējot trīs nozīmīgākās projekta daļas, bet 2020. gadā realizēt atlikušās divas daļas.

2019. gada sākumā tika izsludināts iepirkums šī projekta realizācijai. Pēc iepirkumu komisijas lēmuma, būvniecības izmaksas ir 222 888,72 EUR bez PVN.

            2019. gada 02. aprīlī ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.203 (prot. Nr.4, 1.punkts) “Par projekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā ”. Šajā lēmumā dome nolēma:

1.      Atbalstīt projekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” realizāciju 2019.gadā.

2.      Nepieciešamo finansējumu 75% apmērā 167 166,54 EUR nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 25 gadiem.

3.      Paredzēt nepieciešamo līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 25% apmērā  no kopējām projekta izmaksām   55 722,18 EUR.

2019. gada 05. aprīlī tika iesniegti visi nepieciešamie dokumenti aizņēmuma saņemšanai Finanšu ministrijas Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. Šobrīd (dati uz 20.08.2019.) rindā uz kredītu aizņēmuma pieteikums atrodas ar kārtas Nr.8. Aizņēmumu rindas kustība šobrīd ir pārtraukta uz nenoteiktu laiku, kas norāda uz to, ka aizņēmuma pieprasījums netiks apstiprināts 2019. gada ietvaros.  TādēļBunkas pagasta pārvaldes vadītāja ir veikusi projekta realizācijas sadalīšanu pa posmiem, pamatojoties uz būvniecības tāmēm un iesniegumā ir norādījusi projekta būvniecības kārtas prioritārā secībā:

 

Nr.p.k.

Kods, tāmes Nr.

Būvdarbu tāmes nosaukums

Tāmes izmaksas, EUR

 
 

5

1-5

Attīrīšanas iekārtas paplašināšana

43 545,19

 

Kopā

43 545,19

 

Virsizdevumi

9,00%

3 919,07

 

tajā skaitā darba aizsardzība (10%)

391,91

 

Peļņa

5,00%

2 177,26

 

Kopā

49 641,52

 
         

 

 

Nr.p.k.

Kods, tāmes Nr.

Būvdarbu tāmes nosaukums

Tāmes izmaksas, EUR

 
 

4

1-4

Ceļš „Veikals -Oši” K1-1/1÷K1-1/7

21 234,81

 

Kopā

21 234,81

 

Virsizdevumi

9,00%

1 911,13

 

tajā skaitā darba aizsardzība (10%)

191,11

 

Peļņa

5,00%

1 061,74

 

Kopā

24 207,68

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.p.k.

Kods, tāmes Nr.

Būvdarbu tāmes nosaukums

Tāmes izmaksas, EUR

 
 

2

1-2

Ceļš „Mucas –Krote” K1-4/1÷K1-4/10 ÷ S1

57 283,43

 

Kopā

57 283,43

 

Virsizdevumi

9,00%

5 155,51

 

tajā skaitā darba aizsardzība (10%)

515,55

 

Peļņa

5,00%

2 864,17

 

Kopā

65 303,11

 
         

 

 

 

N.p.k.

Kods, tāmes Nr.

 

Būvdarbu tāmes nosaukums

 

Tāmes izmaksas, EUR

3

1-3

Ceļš „Dināri”-„Ziedkalni” K1-3/1÷K1-3/13÷ S 2

56 442,36

6

1-6

Elektroapgāde

1 156,05

Kopā

57 598,41

Virsizdevumi

9.00%

5 183,86

tajā skaitā darba aizsardzība (10%)

518,39

Peļņa

5.00%

2 879,92

Kopā

65 662,19

         

 

Nr.p.k.

Kods, tāmes Nr.

Būvdarbu tāmes nosaukums

Tāmes izmaksas, EUR

 
 

1

1-1

Ceļš „Rūķīši”- „Zemzari” uz ceļu „Parks – Akmentiņi”  K1-2/1÷K1-2/4

15 854,58

 

Kopā

      15 854,58  

 

Virsizdevumi

9,00%

        1 426,91  

 

tajā skaitā darba aizsardzība (10%)

           142,69  

 

Peļņa

5,00%

           792,73  

 

Kopā

      18 074,22  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPSAVILKUMS

 

 

1

1-1

Ceļš „Rūķīši”- „Zemzari” uz ceļu „Parks – Akmentiņi”  K1-2/1÷K1-2/4

15 854,58

2

1-2

Ceļš „Mucas –Krote” K1-4/1÷K1-4/10 ÷ S1

57 283,43

3

1-3

Ceļš „Dināri”-„Ziedkalni” K1-3/1÷K1-3/13÷ S 2

56 442,36

4

1-4

Ceļš „Veikals -Oši” K1-1/1÷K1-1/7

21 234,81

5

1-5

Attīrīšanas iekārtas paplašināšana

43 545,19

6

1-6

Elektroapgāde

1 156,05

Kopā

    195 516,42  

Virsizdevumi

9,00%

      17 596,48  

tajā skaitā darba aizsardzība (10%)

        1 759,65  

Peļņa

5,00%

        9 775,82  

Kopā

    222 888,72  

         

 Izvērtējot katras daļas nozīmīgumu un nepieciešamību būtiski 2019. gadā izbūvēt zemāk esošajā tabulā norādītās svarīgākās projekta trīs daļas ar kopējo vērtību 139 152,31 EUR (bez PVN):

Nr.p.k.

Kods, tāmes Nr.

Būvdarbu tāmes nosaukums

Tāmes izmaksas, EUR

 
 

2

1-2

Ceļš „Mucas –Krote” K1-4/1÷K1-4/10 ÷ S1

57 283,43

 

4

1-4

Ceļš „Veikals -Oši” K1-1/1÷K1-1/7

21 234,81

 

5

1-5

Attīrīšanas iekārtas paplašināšana

43 545,19

 

Kopā

122 063,43

 

Virsizdevumi

9,00%

10 985,71

 

tajā skaitā darba aizsardzība (10%)

1 098,57

 

Peļņa

5,00%

6 103,17

 

Kopā

139 152,31

 
           

 

 

Projekta atlikušo divu daļu realizāciju plānots veikt 2020. gadā.

Nr.p.k.

Kods, tāmes Nr.

Būvdarbu tāmes nosaukums

Tāmes izmaksas, EUR

 
 

1

1-1

Ceļš „Rūķīši”- „Zemzari” uz ceļu „Parks – Akmentiņi”  K1-2/1÷K1-2/4

15 854,58

 

3

1-3

Ceļš „Dināri”-„Ziedkalni” K1-3/1÷K1-3/13÷ S 2

56 442,36

 

6

1-6

Elektroapgāde

1 156,05

 

Kopā

73 452,99

 

Virsizdevumi

9,00%

6 610,77

 

tajā skaitā darba aizsardzība (10%)

661,08

 

Peļņa

5,00%

3 672,65

 

Kopā

83 736,41

 
         

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atbalstīt projekta “Kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotes ciemā” realizāciju, sadalot būvniecību divās daļās, realizējot to 2019. gadā un 2020. gadā.

2.      Atļaut projekta realizācijas pirmajai daļai izmantot finansējumu no iepriekš paredzētā Valsts kases aizņēmuma pašvaldības līdzfinansējuma 25% apmērā no kopējām projekta izmaksām 55 722, 18 EUR.

3.      Atļaut projekta realizācijai atlikušo nepieciešamo finansējumu izmantot no iepriekš paredzētā Valsts kases aizņēmuma pašvaldības līdzfinansējuma 25% apmērā no projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” kopējām izmaksām 64 591,11 EUR.

4.      Pārējo finansējumu paredzēt no ieņēmumiem no pārdotajiem īpašumiem 2019. gadā 18 839,02 EUR apmērā. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska

418. Par grozījumiem pašvaldības 30.04.2019.lēmumā Nr.254 (prot.Nr.6,2.punkts) ‘’Par aizņēmumu projekta ‘’Ieguldījums SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitālā projekta ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā’’ 2.kārtas īstenošanai’’

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.418           

          (protokols Nr.12,  12.punkts)

 

Par grozījumiem pašvaldības 30.04.2019.lēmumā Nr.254 (prot.Nr.6,2.punkts) ‘’Par aizņēmumu projekta ‘’Ieguldījums SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitālā projekta ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā’’ 2.kārtas īstenošanai’’

Lai spētu veikt 2019. gadā daļēju projekta realizāciju, sakarā ar Valsts kases aizņēmumu rindas lēno kustību, ir veikta projekta “Ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas īstenošanaiaizņēmuma summas sadalīšana pa gadiem, tādējādi sadalot prasīto aizņēmumu divās daļās, paredzot, ka aizņēmuma apgūšana notiks divos gados – 2019. un 2020. gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un trešo daļu, Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -1 deputāts (Inese Meļķe) ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 30.04.2019. lēmumā Nr.254 “Par aizņēmumu projekta “Ieguldījums SIA “Priekules nami” pamatkapitālā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas īstenošanai”:

1.1. izteikt lēmuma lemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

1.         “Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2019. gadā un 2020. gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālā 2 605 612.47 EUR (divi miljoni seši simti pieci tūkstoši seši simti divpadsmit euro 47 centi) Valsts Kasē uz 25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi”.

 

1.2.izteikt lēmuma lemjošās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

   4. “Aizņēmuma pamatsummas atmaksu noteikt kā atlikto maksājumu uz trīs gadiem”.

 

2. Par lēmuma konsolidēšanu atbildīga pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļa.

 

Lēmums izsūtāms: Finanšu nodaļai, attīstības plānošanas nodaļai, SIA “Priekules nami”

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

419. Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.419           

          (protokols Nr.12,  13.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību

 

2019.gada 27.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts Durbes novada pašvaldības priekšsēdētāja Ojāra Petrēvica iesniegums Nr.2.1.4/456e , kurā lūgts izskatīt jautājumu par abu pašvaldību bāriņtiesu sadarbību. Iesniegumā norādīts, ka Durbes novada bāriņtiesa locekļu darbnespējas dēļ nespēs nodrošināt lemttiesīgu bāriņtiesu. Lūdz izskatīt jautājumu par iespējamo Priekules novada bāriņtiesas un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesas sadarbību nepieciešamības gadījumā, lai līdz 2019.gada 31.decembrim nodrošinātu lemttiesīgu Durbes novada bāriņtiesu.

Izvērtējot iesniegumā minētos apstākļus Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

Durbes novada pašvaldības iesniegums pēc būtības atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55.panta pirmajai daļai, kas nosaka, ka iestāde var ierosināt citai iestādei nodrošināt atsevišķu pārvaldes amatpersonu piedalīšanos konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanā.

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļai, ja bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta otrajai daļu iestāde, kura no citas iestādes ir saņēmusi sadarbības ierosinājumu, var atteikt sadarbību tikai tad, ja pastāv šā likuma 56.pantā paredzētie atteikuma iemesli.

Izvērtējot iesniegumā minētos apstākļu atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 56.panta pirmajai daļai, Priekules novada pašvaldības dome nav konstatējusi apstākļus, kas būtu par pamatu sadarbības atteikumam.

Starp Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu ir panākta mutiska vienošanās par iespējamo sadarbību un puses ir vienojušās par sadarbības līguma saturu, darbības laiku, veicamajiem pienākumiem kā arī citiem būtiskiem jautājumiem.

Pamatojoties uz likuma Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2019.gada 29.augustā noslēgto sadarbības līgumu par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību uz laiku no 2019.gada 29.augusta līdz 2019.gada 31.decembrim.

2.      Noteikt, ka atbildīgā persona par šā līguma izpildi ir Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Kalneniece.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums izsniedzams-Priekules novada Bāriņtiesai, Durbes novada Bāriņtiesai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                         V.Jablonska

 

Pielikums - SADARBĪBAS LĪGUMS

 

 

 

420. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                               

Nr.420           

          (protokols Nr.12,  14.punkts)

 

Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

2019. gada 12.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Virgas pag., Priekules novads, (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 870 EUR apmērā dalības maksām pajūgu braukšanas sacensībās –‘’Pasaules čempionātā pajūgu braukšanā 2019’’- Ungārijā.

Izskatot pieteikumu konstatēts, ka:

[1] Iesniedzējs atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.1.punktā noteiktajai pretendentu kategorijai;

[2] Iesniegums  noformēts atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktam.

[3] Iesniegumā pievienota atsauce (hipersaite) uz Latvijas Jātnieka federācijas tīmekļa profilu, kurā pieejama informācija par iesniedzēja panākumiem. Pārbaudot federācijas tīmekļa profilā publicētos sacensību rezultātus par 2018.gadu, konstatēts, ka iesniedzēja vairākās sacensībās ir ieguvusi godalgotas vietas un līdz ar to pieteikums šajā daļā atzīstams par atbilstošu saistošo noteikumu 6.1. un 9.punkta prasībām.

[4] Iesniedzējs pieprasīto finanšu apmēru pamatojis, pieteikumā norādot finansējuma izlietošanas izmaksu pozīcijas un to paredzamos apmērus, atbilstoši saistošo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 6.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                  Piešķirt XX finansiālu atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai  426,86 EUR apmērā.

2.                  Noteikt, ka finansiālais atbalsts izlietojams pieteikumā norādīto mērķu sasniegšanai. Finansējuma saņēmējs atbildīgs par saistošo noteikumu 13.punktā minētās atskaites iesniegšanu. Atskaite par izlieto finansējumu iesniedzama līdz 2019.gada 31.decembrim.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska

421. Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.421           

          (protokols Nr.12,  15.punkts)

 

Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Būvju īpašumā Brīvības iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 502 0009 atrodas divi dzīvokļi, kas atrodas pašvaldības bilancē, taču nepieder pašvaldībai.

Zeme zem ēkas nepieder pašvaldībai.

Ar 1997.gada 28.janvāra Priekules pilsētas domes lēmumu Nr.14. XX ieguvis īpašuma tiesības,  uz dzīvokli Nr. 1/2,  Brīvības ielā 3, Priekulē, Priekules novadā, līdz dzīvojamās mājas privatizācijai .

XX apvienojis dzīvokļus Nr.1 un Nr. 2 vienā dzīvoklī.

Ar 29.03.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 202 (protokols Nr.3) apvienotajiem dzīvokļiem Nr. 1 un Nr.2 piešķirta vienota adrese : Brīvības iela 3-1, Priekule, Priekules novads.

Augstākminētie dzīvokļi Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā reģistrēti kā viens dzīvoklis ar Nr.1.

             Pašvaldības lēmumā noteiktos 125,02 (viens simts divdesmit pieci un 2/100 ) sertifikātus 25.02.97. XX ieskaitījis Latvijas Hipotēku un zemes bankas kontā Nr. NP-6415, ko apliecina Valsts zemes dienesta Liepājas nodaļas izsniegta apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

            XX , pēc sertifikātu ieskaitīšanas kontā, nav noslēdzis darījuma līgumu.

              Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 739.panta1.daļa nosaka, „ Persona, kura ieguvusi dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, atzīstama par īpašnieku no brīža, kad dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojamā telpa un to īpašnieki reģistrēti Kadastra reģistrā.

             Lai būtu iespējams kadastra reģistrā noreģistrēt dzīvokļa īpašumu, ar XX nepieciešams noslēgt darījuma līgumu, kurā piešķirams īpašumā bez atlīdzības dzīvoklis Nr.1 Brīvības ielā 3, Priekulē , Priekules novadā .

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 739.panta pirmo daļu, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas

17.punktu , likuma “Par grāmatvedību” 2.panta 1.daļu un 2.daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.        Noslēgt ar XX. Darījuma līgumu par dzīvokļa Brīvības iela 3, dzīvoklis Nr.1, Priekule, Priekules novads nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

2.        Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva uz 01.09.2019.dzīvokli Brīvības iela 3-1, Priekule, Priekules novads.

3.        Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I.Avotiņa un nekustamo īpašumu speciāliste I.Lācīte.

 

 Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

-        XX

-        nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

-       Finanšu nodaļai: G.Vaičekauskai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska

 

422. Par nekustamā īpašuma „Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr. 422          

          (protokols Nr.12,  16.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma  „Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

             Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 006 0109 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000556095 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums „Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules novads, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0109  28,26 ha platībā - 21,20 ha ir mežs, 6,87 ha citas zemes, 0,19 ha zemes zem ūdens.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu „Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6446 006 0109, kurš sastāv no zemesgabala 28,26 ha platībā, par brīvu cenu. 
  2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
  3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-           Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

-           Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-           Finanšu nodaļai;

-          Bunkas pagasta pārvaldes vadītājai  Patricijai Andersonei ;

-           Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska

 

423. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.36 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.423           

          (protokols Nr.12,  17.punkts)

 

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/19/1446-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 5B-36, Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0068, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 108 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.36 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis nr. 36 izīrēts XX, pamatojoties uz pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 25.11.2010.saistošo noteikumu Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.3.1. un 7.3 punktu.          

Atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ” 21.1panta 4.punktam- speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt.

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0068 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.36  86,6 m² - 4/100 ;

2. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Finanšu nodaļai; Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska

 

 

 

424. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.13 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.424           

          (protokols Nr.12,  18.punkts)

 

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/19/1450-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 7A-13, Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0065, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 106 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.13 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis nr. 13 izīrētsXX.

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0065 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.13  65,10 m² - 4/100 ;

2. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Finanšu nodaļai; Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska