28.05.2020. domes sēde (protokols Nr.7)

28.05.2020. domes sēdes audioieraksts
28.05.2020. domes sēdes protokols Nr.7

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.7

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 28.maijā                                                                         

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Andris Rosvalds, Gatis Volkevičs, Toms Šteins

 

Sēdē nepiedalās- deputāte Rigonda Džeriņa (atvaļinājumā), deputāts Mārtiņš Mikāls (aizņemts pamatdarbā), Vaclovs Kadaģis (nav informācijas)

 

Sēdē piedalās - finanšu nodaļas vadītāja Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, juriste Ināra Avotiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska ierosina no darba kārtības noņemt jautājumus:

 

‘’Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX’’.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma noņemšanu no sēdes darba kārtības, „par” – 12, (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Andris Rosvalds, Gatis Volkevičs, Toms Šteins), „pret” – nav, „atturas” – nav , jautājums no sēdes darba kārtības tiek noņemts.

 

‘’Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX’’.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma noņemšanu no sēdes darba kārtības, „par” – 12, (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Andris Rosvalds, Gatis Volkevičs, Toms Šteins), „pret” – nav, „atturas” – nav , jautājums no sēdes darba kārtības tiek noņemts.

 

‘’Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no XX’’.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma noņemšanu no sēdes darba kārtības, „par” – 12, (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Andris Rosvalds, Gatis Volkevičs, Toms Šteins), „pret” – nav, „atturas” – nav , jautājums no sēdes darba kārtības tiek noņemts.

 

‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Kārsgaļi Dzelmes’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas ierosinājumu’’.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma noņemšanu no sēdes darba kārtības, „par” – 12, (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Andris Rosvalds, Gatis Volkevičs, Toms Šteins), „pret” – nav, „atturas” – nav , jautājums no sēdes darba kārtības tiek noņemts.

 

‘’Par aizņēmuma ņemšanu ERAF atbalstītā projekta ‘’Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā’’ realizēšanai 2020.gadā.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma noņemšanu no sēdes darba kārtības, „par” – 12, (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Andris Rosvalds, Gatis Volkevičs, Toms Šteins), „pret” – nav, „atturas” – nav , jautājums no sēdes darba kārtības tiek noņemts.

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanuXX.
 4. Par zemes nomas līguma Nr.52/2015 pagarināšanu ar XX.
 5. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 8, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 006 0049, kadastra apzīmējums 6415 006 0049, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 6. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 9, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 006 0043, kadastra apzīmējums 6415 006 0043, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 7. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 8. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 9. Par Gunas Remeses atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas.
 10. Par Agritas Purviņas ievēlēšanu par Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekli.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot PAR – 12(Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; papildus jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā un darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA PRIEKULES SILTUMTĪKLI.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 27. Par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
 28. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020.gadam grozījumiem.
 29. Par nekustamā īpašuma ‘’Kārkli’’, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 30. Par zemes nomas maksas samazināšanu ZS ‘’Ļaudupi’’ uz iznomātām zemes vienībām ‘’Kaudzītes’’ un ‘’Tautieši’’, Kalētu pagastā.
 31. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-6, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 32. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Liepājas iela 18A, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 33. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 11B dzīvokļa Nr.9, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 34. Par nedzīvojamās telpas – kūtiņas nekustamajā īpašumā ‘’Sarmas’’, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 35. Par nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 36. Par nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 37. Par Priekules novada pašvaldības 2020.gada budžeta izdevumu grozījumiem tāmēs apstiprinātā budžeta ietvaros.
 38. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas HYUNDAI H1 izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu.
 39. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1 atsavināšanas izsoles rīkošanu.
 40. Par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016.lēmuma Nr.2 ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Virgas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu’’ 2.punkta svītrošanu.
 41. Par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām.
 42. Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā ‘’Zēri’’, Kalētu pagastā) otrās atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 

 1. Par zemes ierīcības projekta ‘’Kugrēni’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu.
 2. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 3. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 4. Par daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekules novads, iznomāšanu XX.
 5. Par daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, iznomāšanu XX.
 6. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/149(2015) pagarināšanu ar XX.
 7. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/149 pagarināšanu ar XX.
 8. Par zemes ‘’Mizēni’’, Priekules pag.,Priekules nov., nomu XX.
 9. Par zemes vienības daļas ‘’Pie Brūveru pļavas’’, kadastra apzīmējums 6498 002 0193, iznomāšanu XX, Virgas pagastā.
 10. Par zemes vienības daļas ‘’Pie Brūveru pļavas’’kadastra apzīmējums 6498 002 0193, iznomāšanu XX, Virgas pagastā.
 11. Par daļu no zemes Tirgoņu iela 4a, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 

 1. Par Virgas pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Gaismiņa’’ nolikuma apstiprināšanu.

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 

 1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

 

 1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 4. Par zemes nomas līguma Nr.52/2015 pagarināšanu ar XX.
 5. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 8, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 006 0049, kadastra apzīmējums 6415 006 0049, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 6. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 9, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 006 0043, kadastra apzīmējums 6415 006 0043, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 7. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 8. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 9. Par Gunas Remeses atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas.
 10. Par Agritas Purviņas ievēlēšanu par Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekli.

 

 

Ziņojumi

1.V.Jablonska informē par novadā izsludinātajiem iepirkumiem –kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā un Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā un Priekules vidusskolas fasādes atjaunošana, noslēgtajiem līgumiem par darbu uzsākšanu. Informē, ka tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti iepirkumiem- Elektroenerģijas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA ‘’Priekules nami’’ vajadzībām un Zviedru vārtu atjaunošanas būvdarbi.

2. Skaidro, ka ir sagatavoti lēmumi nekustamā īpašuma nodokļa parādu lietās un par pašvaldības turpmāko rīcību. Ja mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas persona parādu nesamaksā, pašvaldība vēršas tiesā ar parāda piedziņas lietu.

 

                                                                          1.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.295)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

2.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.296)

Ziņo: V.Jablonska

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

3.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.297)

Ziņo: V.Jablonska

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.298)

Ziņo: V.Jablonska

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.299)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.300)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.301)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA PRIEKULES SILTUMTĪKLI

(lēmums Nr.302)

Ziņo: V.Jablonska

 

            28.05.2020. SIA PRIEKULES SILTUMTĪKLI nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamajiem īpašumiem VAIROGI, Virgas pagastā un PRIEKULES SILTUMTĪKLI, PRIEKULES SILTUMTĪKLI 2, PALEJAS, Priekules pagastā (pers.konta nr. NINO sistēmā 32158; 40138; 46807; 48060; 50818) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –            EUR 1202,67;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2020. –           EUR 144,38;

KOPĀ                                                             EUR 1347,05.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA PRIEKULES SILTUMTĪKLI.

 

 

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.303)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.304)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.305)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

12.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.306)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

13.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.307)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

14.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.308)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

15.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.309)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.310)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.311)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

18.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.312)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

19.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.313)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

20.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.314)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

21.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.315)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

22.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.316)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

23.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.317)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

24.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.318)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

25.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.319)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

26.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.320)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

27.

Par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

(lēmums Nr.321)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļa veikusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu inventarizāciju un lūdz norakstīt pielikumā uzskaitītos parādus.

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru Kabineta 13.02.2018. noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, 31.10.2019. noteikumu “Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā”  21. punktu, LR Iedzīvotāju reģistra informāciju, Civillikuma 705. un 1895.pantu un Finanšu komitejas 22.11.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.

 

 

28.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

(lēmums Nr.322)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Inita Rubeze, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 104 (prot.Nr.4, 42.p.) “Par Virgas pamatskolas reorganizāciju”, kurā noteikts, ka ar 2020. gada 31. augustu tiek pabeigta Virgas pamatskolas reorganizācija un ar 2020. gada 01. septembri darbību uzsāk Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”, nepieciešams veikt grozījumus amatu un amatalgu sarakstā 2020. gadam.

Pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 9. un 10. punktu, un uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem.

 

 

29.

Par nekustamā īpašuma “Kārkli”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.323)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Kārkli”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

30.

Par zemes nomas maksas samazināšanu ZS “Ļaudupi” uz iznomātām zemes vienībām “Kaudzītes” un “Tautieši”, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.324)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 05.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts ZS “Ļaudupi”, juridiskā adrese “Karuļi”, Kalētu pag., Priekules nov., īpašnieka E. Matuta, iesniegums, ar lūgumu samazināt zemes nomas maksu uz iznomātām zemes vienībām “Kaudzītes” 2,4 ha platībā un “Tautieši” 3,5 ha platībā.

Nomas tiesību izsoles rezultātā zemes nomas tiesības uz zemes vienībām “Kaudzītes” 2,4 ha un “Tautieši” 3,5 ha platībā, Kalētu pagastā, ieguva iesniedzējs.

Līdz šim augstāk minētās zemes vienības netika apstrādātas un ir daļēji aizaugušas.  Lai savestu kārtībā iznomātās zemes vienības turpmākai izmantošanai lauksaimniecībā, nepieciešama rekultivācija.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 8 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins,  Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  2 deputāti (Gatis Volkevičs, Ainars Cīrulis); ATTURAS -  2 deputāti (Gražina Ķervija, Inese Meļķe); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas maksas samazināšanu ZS “Ļaudupi” uz iznomātām zemes vienībām ‘’Kaudzītes’’ un ‘’Tautieši’’, Kalētu pagastā.

 

 

31.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-6, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.325)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 27.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.71, protokols nr.4 nekustamais īpašums Liepājas iela 1-6 , Priekule, Priekules novads, tika nodots atsavināšanai.

Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, noteicis, ka nekustamā īpašuma Liepājas iela 1, dzīvokļa nr.6 , Priekulē, tirgus vērtība uz 2020. gada 30.martu ir 2500,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-6, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

32.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  Liepājas iela 18A, Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 (lēmums Nr.326)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 26.03.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.160, protokols Nr.5, nekustamais īpašums Liepājas iela 18A, Priekulē, nodots atsavināšanai.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, noteicis, ka nekustamā īpašuma Liepājas iela 18A Priekulē, tirgus vērtība ir 2800,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  Liepājas iela 18A, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

33.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 11B dzīvokļa Nr.9, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.327)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 30.03.2020. ir 3800,00 EUR .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 11B dzīvokļa Nr.9, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

34.

Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Sarmas”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

(lēmums Nr.328)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 07.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, ar lūgumu iznomāt kūtiņu Nr.6 ēkā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0123 002, nekustamajā īpašumā “Sarmas”, Virgas pag.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Sarmas”, Virgas pag.,, Priekules nov., iznomāšanu XX.

35.

Par nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.329)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 28.11.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.15, 64.punktu zemes vienība  Parka iela 10, Priekule ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.

 

 

36.

Par nekustamā īpašuma  Parka iela 10, Priekule , Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.330)

Ziņo: V.Jablonska

 

             25.10.2019. Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX iesniegums (iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/19/1911-S) ar lūgumu atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Parka iela 10, Priekulē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu’’, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

 

37.

Par Priekules novada pašvaldības 2020. gada budžeta izdevumu grozījumiem tāmēs apstiprinātā budžeta ietvaros

(lēmums Nr.331)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada maija mēnesī veikti budžeta izdevumu grozījumi institūciju tāmju ietvaros, nemainot kopējo pamatbudžeta ieņēmumu apmēru – 7 361 169 EUR un kopējo izdevumu apmēru – 8 057 898 EUR.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/20 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 7. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības 2020. gada budžeta izdevumu grozījumiem tāmēs apstiprinātā budžeta ietvaros.

 

 

38.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, Hyundai H1, izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu

(lēmums Nr.332)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta, Hyundai H1, kura turpmāk vairs nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai.

           

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 1.punktu; 6.panta 2. un 3.daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, Hyundai H1, izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu.

 

 

39.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.333)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 28. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.332 apstiprināta kustamās mantas,  vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, pārdošana, rīkojot izsoli.

Kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena ir noteikta 1356,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

 

 

 

 

 

40.

Par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma Nr.2 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Virgas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 2.punkta svītrošanu

(lēmums Nr.334)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta, kura atrodas Virgas pagasta pārvaldes valdījumā un turpmāk vairs nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma Nr.2 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās Virgas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 2.punkta svītrošanu.

 

41.

Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām

(lēmums Nr.335)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ir ierosināts piešķirt materiālu pabalstu 20.00 EUR apmērā Priekules novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām vienu reizi gadā – uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu (14. jūnijs).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām.

 

 

42.

Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) otrās atkārtotās izsoles atzīšana par nenotikušu

(lēmums Nr.336)

Ziņo: V.Jablonska

 

Izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, tādēļ izsole atzīstama par nenotikušu.

Cirsmu atsavināšanas mērķis ir līdzekļu iegūšana LEADER programmas projekta “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā-Kalētu pagastā” realizēšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 13. un 15.pantu, 32.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) otrās atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu.

 

 

43.

   Par zemes ierīcības projekta  „Kugrēni”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

(lēmums Nr.337)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldības domē 08.05.2020. saņemts SIA ,,Metrum’’Liepājas biroja vadītājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Kugrēni”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 003 0041 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0041 sadalīšanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta ‘’Kugrēni’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu.

 

 

44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(lēmums Nr.338)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 08.05.2020. iesniegums  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 71,69 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

 

 

 

 

45.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

(lēmums Nr.339)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 08.05.2020. iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 79,20 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

 

 

46.

Par daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekules, Priekules novads, iznomāšanu  XX

(lēmums Nr.340)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 11.05.2020. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.41-2/2008 uz daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekulē, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0009, garāžu uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekules, Priekules novads, iznomāšanu  XX.

 

 

47.

Par daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekules, Priekules novads, iznomāšanu  XX

(lēmums Nr.341)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 27.04.2020. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.40/2008 uz daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekulē,  ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0009, garāžas uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekules, Priekules novads, iznomāšanu  XX.

 

 

48.

Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/149 (2015) pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.342)

Ziņo: V.Jablonska

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu nr. 2.3.4/149 (2015) uz daļu no zemes “Ziņģenieki Jaunie”, Bunkas pagastā, ar apzīmējumu kadastrā 6446 006 0211, mazdārziņa vajadzībām 0,012 ha  platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/149 (2015) pagarināšanu ar XX.

 

 

49.

(lēmums Nr.343)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 27.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/149 uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 006 0107   6,0  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/149 pagarināšanu ar XX.

 

 

50.

Par zemes “Mizēni”, Priekules pag., Priekules nov., nomu XX

(lēmums Nr.344)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 30.04.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/822-S ar lūgumu iznomāt zemi “Mizēni”, Priekules pagastā, ar apzīmējumu kadastrā 6446 009 0052, dzīvojamās mājas uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ‘’Mizēni’’, Priekules pag., Priekules nov., nomu XX.

 

 

51.

Par zemes vienības daļas “Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 64980020193, iznomāšanu XX, Virgas pagastā 

(lēmums Nr.345)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 11.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Pie Brūveru pļavas” 0,08 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0193, Virgas pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas “Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 64980020193, iznomāšanu XX, Virgas pagastā.

 

 

52.

Par zemes vienības daļas “Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 64980020193, iznomāšanu XX, Virgas pagastā 

(lēmums Nr.346)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 11.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Pie Brūveru pļavas” 0,15 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0193, Virgas pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas “Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 64980020193, iznomāšanu XX, Virgas pagastā.

 

 

53.

Par daļu no zemes Tirgoņu iela 4a, Priekule, Priekules novads, nomu XX

(lēmums Nr.347)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemtsXX 12.05.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/876-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Tirgoņu iela 4a, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 003 0094, 1000 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Tirgoņu iela 4a, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

 

 

54.

Par Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” nolikuma apstiprināšanu

(lēmums Nr.348)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, un sakarā Virgas pamatskolas reorganizāciju par Virgas pirmsskolas izglītības iestādi “Gaismiņa”, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Virgas pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Gaismiņa’’ nolikuma apstiprināšanu.

 

55.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.349)

Ziņo: V.Jablonska

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

56.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.350)

Ziņo: V.Jablonska

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

57.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.351)

Ziņo: V.Jablonska

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

58.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.352)

Ziņo: V.Jablonska

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

59.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.353)

Ziņo: V.Jablonska

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

60.

Par zemes nomas līguma Nr. 52/2015  pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.354)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 5.maijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/832-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX  iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 52/2015 uz zemes vienību „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 006 0154 , kadastra apzīmējums 6482 004 0061 0,80  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.52/2015 pagarināšanu ar XX.

 

 

61.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 8,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr.  6415 006 0049, kadastra apzīmējums 6415 006 0049, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.355)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 8,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr.  6415 006 0049, kadastra apzīmējums 6415 006 0049, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

62.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 9,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0043, kadastra apzīmējums 6415 006 0043, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.356)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 8,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr.  6415 006 0049, kadastra apzīmējums 6415 006 0049, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

63.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.357)

Ziņo: V.Jablonska

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

64.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.358)

Ziņo: V.Jablonska

 

Teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

65.

Par Gunas Remeses atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas

(lēmums Nr.359)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībā saņemts Gunas Remeses iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Vides uzraudzības komisijas un Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

            Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Gunas Remeses atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas.

 

 

66.

Par Agritas Purviņas ievēlēšanu par Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekli

(lēmums Nr.360)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībā saņemta Agritas Purviņas  piekrišana darboties Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijā.

 

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Agritas Purviņas ievēlēšanu par Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekli.

 

 

            Pēc darba kārtībā iekļauto jautājumu apspriešanas un lēmumu pieņemšanas, mutiski tiek apspriests darba kārtībā neiekļautais jautājums ‘’Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas ‘’Rijas’’, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pag., Priekules nov., zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’.

            Mutiski tiek nolemts jautājumu virzīt atkārtotai izskatīšanai tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2020.gada 11.jūnijā.

 

 

Protokola pielikumā:

1. Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.295 līdz Nr.360

2. izpilddirektora ziņojums par paveiktajiem darbiem novadā maija mēnesī.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:00

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

295. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.295           

          (protokols Nr.7, 1.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

296. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.296           

          (protokols Nr.7,  2.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

297. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.297           

          (protokols Nr.7,  3.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

298. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.298           

          (protokols Nr.7,  4.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

299. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.299           

          (protokols Nr.7,  5.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

300. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.300           

          (protokols Nr.7,  6.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

301. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.301           

          (protokols Nr.7,  7.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

302. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.302           

          (protokols Nr.7,  8.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

303. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.303           

          (protokols Nr.7, 9 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

304. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.304           

          (protokols Nr.7, 10.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

305. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.305           

          (protokols Nr.7,  11.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

306. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.306           

          (protokols Nr.7,  11.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

307. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.307           

          (protokols Nr.7, 13.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

308. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.308           

          (protokols Nr.7,  14.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

309. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.309           

          (protokols Nr.7,  15.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

310. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.310           

          (protokols Nr.7,  16.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

311. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.311           

          (protokols Nr.7,  17.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

312. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 28.maijā                                                                                                                                 

Nr.312           

          (protokols Nr.7,  18.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska