30.06.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.12)

1. Par Priekules novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.

 

Pielikumā: 1.pielikums – lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu’’ un Priekules novada pašvaldības 2015.gada Publiskais pārskats uz 58 lp. 

2. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi 2016.gada 19.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” (noteikumi pielikumā).

 

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: 2.pielikums –lēmums ‘’Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam’’’’ apstiprināšanu un saistošie noteikumi Nr.3 uz 2 lp. ar:

1.,

2.,

,3.pielikumiem.

3. Par dalību Valsts budžeta programmas ‘’Vides aizsardzības fonds’’, apakšprogrammas ‘’Vides aizsardzības projekti’’

  

V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu no Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Multisektoriālie projekti"  iesniedzot projekta iesniegumu aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.

U.Ržepicka- projektu konkursa mērķis ir īstenot aktivitātes, kuras stiprinātu Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi,

            Projekta ietvaros paredzēts Kalētu Priediena parkā atjaunot koka skulptūras, krāsainos taku marķējuma stabus un norādes, pagarināt šķēršļu trasi, nomainīt veco informāciju esošajos informācijas stendos, tos papildinot arī ar taktīlajām kartēm un jauniem stendiem, nodrošināt dižskābārža celma saglabāšanu izveidojot tam jumtiņu, izveidot informatīvos stendus ar telpiskām formām pie skulptūrām un dižkokiem, iegādāties un uzstādīt informācijas centra ēku un izveidot mājas lapu. Priekules pils parkā (Barona parks) tiktu izveidotas gājēju, nūjotāju un cita pielietojuma takas ar grants segumu, baskāju taka, soliņi, dažādi objekti, kurus bērni varētu izmantot mācību procesā izmantojot gan fiziskām aktivitātēm, gan intelektuālām.          

 

            Projekta prognozējamās kopējās izmaksas            EUR    85 000

            LVAFA finansējums                                                  EUR    76 500

            Priekules novada pašvaldības finansējums               EUR     8 500

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties iesniedzot projekta iesniegumu Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Multisektoriālie projekti"  aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 8 500;

 

Lēmums nosūtams- Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai un finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 3.pielikums – lēmums  ‘’Par dalību Valsts budžeta programmas ‘’Vides aizsardzības fonds’’, apakšprogrammas ‘’Vides aizsardzības projekti’’ vadlīnijas ‘’Multisektoriālie projekti’’ aktivitātes ‘’Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi’’ projektu konkursā.

 

4. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Kapacitātes un saiknes stiprināšanu starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)”

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībai sadarbībā ar partneri Pluņģes rajona pašvaldību Lietuvā (Administration of Plunge district municipality) ir iespēja saņemt finansējumu no Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas 3.prioritātē “Sociālā integrācija” (“Social inclusion as a precondition to territorial development”) iesniedzot projektu “Kapacitātes un saiknes stiprināšanu starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Capacity building and links strengthening between municipal administrations and local communities in order to improve living conditions and social life in rural areas of Kuliai (LT) and Kaleti (LV)).

 

Projekta galvenās aktivitātes paredzētas abās valstīs, Priekules novada Kalētu pagastā paredzēts izveidot aktīvās atpūtas laukumu ar futbola laukumu, velo treku, kalniņu braukšanai ar ragavām ziemā, mešanas sektoriem, tāllēkšanas bedri un 100m un 333m gariem skrejceļiem. Papildus tam tiks iegādāts nepieciešamais sporta inventārs. Laukums paredzēts galvenokārt pagasta iedzīvotājiem, bet to varēs izmantot jebkurš cits interesents sportam un brīvā laika pavadīšanai. Teritorija būtu piemērota arī skolēniem, kur nodoties sportiskām aktivitātēm. iedzīvotājiem būs iespēja sportot piemērotos apstākļos. Projekta kopējā summa tiek plānota 235 294.12 EUR apmērā, no kuras 85% ir ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums, kas sastāda 200 000 EUR un 15% partneru kopējais finansējums, kas sastāda 35 294.12 EUR, tajā skaitā katras valsts dotācijas.

M.Mikāls- vērš uzmanību, ka pietiktu ar 2 skrejceļiem, nevis četriem. Tas sadārdzina.

A.Driviņa- projekts jau ir izstrādāts, tas nozīmē, ka jāievieš labojumi visos rasējumos un pārējos dokumentos, bet tad nevarēs iekļauties termiņos.

V.Jablonska- tas nav iemesls, tagad visu rasē ar datoru.

 

Deputāti vienbalsīgi nolemj, ka šajā projektā ir jāpiedalās, bet jāsazinās ar projektētājiem un jārisina jautājums par izmaiņām projektā un rasējumu labojumiem.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektā “Kapacitātes un saiknes stiprināšanu starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Capacity building and links strengthening between municipal administrations and local communities in order to improve living conditions and social life in rural areas of Kuliai (LT) and Kaleti (LV)).

2. Nepieciešamo finansējumu projekta realizēšanai nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtams - Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai, finanšu nodaļai un Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai Agritai Driviņai.

 

Pielikumā: 4.pielikumslēmums  ‘’Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Kapacitātes un saiknes stiprināšanu starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)’’.

 

5. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībai sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un vairākiem partneriem no Latvijas un Lietuvas ir iespēja saņemt finansējumu no Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas 4.prioritātē “Publiskie pakalpojumi un laba pārvaldība” (“Improved quality of living through efficient public services and administration”) iesniedzot projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā (Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania).

 

U.Ržepicka- projekta galvenās aktivitātes paredzētas abās valstīs. Viena no aktivitātēm būs videokameru iegāde, uzstādīšana un sistēmas palaišana katra partnera norādītajās vietās, pārējās aktivitātēs paredzēti tematiskie pasākumi/semināri, pieredzes apmaiņas tikšanās projekta noslēguma konference. Priekules novadā plānots uzstādīt līdz 29 video novērošanas kamerām.

A.Kvietkausks- jautā vai nebūs tādas kameras, kurās neko nevar redzēt. Uzskata, ka jau esošās kameras ir nekvalitatīvas, tumsā neko nevar redzēt.

A.Razma-skaidro, ka kameras tiks uzstādītas vairāk pilsētas  un pagastu centros, jo tām ielām, kur uzstādīs kameras, jebkurā gadījumā jābūt apgaismotām.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektā “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā (Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania).

2. Nepieciešamo finansējumu projekta realizēšanai nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtams - Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai un finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 5.pielikumslēmums  ‘’ Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvija un Lietuvā’’.

6. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Kultūras mantojuma objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām Pluņģē (LT) un Priekulē (LV)”

 Priekules novada pašvaldībai sadarbībā ar partneri Pluņģes rajona pašvaldību Lietuvā (Administration of Plunge district municipality) ir iespēja saņemt finansējumu no Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas 1.prioritātē “Ilgtspējīga un tīra vide” (“Sustainable and clean environment through cooperation”) iesniedzot projektu “Kultūras mantojuma objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām Pluņģē (LT) un Priekulē (LV)” (Preservation and adaptation of cultural heritage objects to contemporary needs in Plunge (LT) and Priekule (LV)).

 

U.Ržepicka- projekta kopējā summa tiek plānota 1 176 470.59 EUR apmērā, no kuras 85% ir ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums, kas sastāda 1 000 000 EUR un 15% partneru kopējais finansējums, kas sastāda 176 470.59 EUR, tajā skaitā katras valsts dotācijas.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektā “Kultūras mantojuma objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām Pluņģē (LT) un Priekulē (LV)” (Preservation and adaptation of cultural heritage objects to contemporary needs in Plunge (LT) and Priekule (LV)).

2. Nepieciešamo finansējumu projekta realizēšanai nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtams - Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai un finanšu nodaļai un tūrisma organizatoram Uldim Strēlim.

 

Pielikumā: 6.pielikums – lēmums  ‘’ Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar projektu “Kultūras mantojuma objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām Pluņģē (LT) un Priekulē (LV)’’.

7. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par pazemes ūdeņu atradnes ‘’Priekule’’ pases de-rīguma termiņa pagarināšanu ar SIA ‘’Priekules nami’’, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

 (V.Jablonska, J.Kaucis, A.Brauna)

 

V.Jablonska- 2016.gadā ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par pazemes ūdeņu atradnes “Priekule” pases derīguma termiņa pagarināšanu.

J.Kaucis- esošā pase bija derīga līdz 2015.gada 29.jūnijam. Pase atjaunojama pamatojoties uz uz MK noteikumiem Nr.696 (2011.g.6.sept.) par atļauju izsniegšanas kārtību (3.punkts).

A.Brauna- vai pases saņemšanas izdevumi tomēr nav jāiekļauj tarifā?

J.Kaucis-mēs strādājam pie tarifa izmaiņām, bet tarifā likt nevar, jo regulators neatļaus iekļaut plānotās izmaksas.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, hidroloģiskās izpētes veikšanas un dokumentācijas sagatavošanas darbu organizēšanai un līgumu slēgšanai pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai par summu EUR 4091.69 (ar PVN).

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma

Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada iestādes mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

            2) finanšu nodaļa.

 

Pielikumā: 7.pielikums – lēmums  ‘’ Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par pazemes ūdeņu atradnes ‘’Priekule’’ pases derīguma termiņa pagarināšanu ar SIA ‘’Priekules nami’’, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule’’.

 

 

       No sēdes telpas iziet deputāti Inita Rubeze un Vaclovs Kadaģis un balsošanā nepiedalās.

 

8. Par Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 “Priekules novada pašvaldības nolikums” 8.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas nolikumu.

 

Pielikumā: 8.pielikums – lēmums  ‘’ Par Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu’’ un Attīstības plānošanas nodaļas nolikums uz 6 lp.

 No sēdes telpas iziet deputāte Rigonda Džeriņa un balsošanā nepiedalās. Sēdes telpā atgriežas deputāte Inita Rubeze.

 

9. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā” (protokols Nr.17, 16.§)

 V.Jablonska- Gramzdas pagasta pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir iegādāts traktors T-25 A3 un ir nepieciešams noteikt degvielas limitu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav;   Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā” (protokols Nr.17, 16.§) iestādē “Gramzdas pagasta pārvalde” šādus grozījumus:

 

1.1. samazināt automašīnai VW Transporter (HG6729) limitu no 500 uz 400 euro/mēnesī:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Limiti, euro/mēnesī 2016

Struktūrvienība

VW Transporter (HG6729)

400

06.6003

 

1.2. papildināt lēmumu ar jaunu rindu:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Limiti, euro/mēnesī 2016

Struktūrvienība

Traktors T-25 A3 (T5838LC)

100

06.6003

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūliju.

 

 

Lēmums paziņojams elektroniski:

1 eks. finanšu nodaļai; 1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei; 1 eks. izpilddirektora vietniecei.

 

 

Pielikumā: 9.pielikums – lēmums  ‘’ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā’’ (protokols Nr.17, 16.).

10. Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A – 11, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 A.Mickus- ar 2016.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4, 23.) nekustamais īpašums Liepājas iela 5A – 11, Priekulē nodots atsavināšanai.

 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2175 EUR .

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A – 11, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 900 0327 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2175 EUR (divi tūkstoši simtu septiņdesmit pieci euro un 00 euro centi).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A – 11, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 900 0327,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles noteikumus un to pielikumus.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams - Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: 10.pielikums – lēmums  ‘’ Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A – 11, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ un izsoles noteikumi ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.pielikumiem.

 

 

Deputāte Rigonda Džeriņa aiziet no sēdes un turpmākajā balsošana nepiedalās.

11. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, trešās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 A.Mickus- ar 2016.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4, 29.) nekustamais īpašums Brīvības iela 41, Priekule,  nodots atsavināšanai, rīkojot trešo mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

Izsoles  sākumcena tika noteikta 4080 EUR. Noteiktajā termiņā nebija reģistrējies neviens dalībnieks.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 32.panta trešās daļas 3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Atzīt nekustamā īpašuma  Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2. Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 31.jūlija lēmumu (prot.Nr.14, 17.§) “Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai”.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams -  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 11.pielikums – lēmums  ‘’ Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, trešās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu’’.

 

 

No sēdes telpas iziet deputāte Arta Brauna . Sēdes telpā atgriežas deputāts Vaclovs Kadaģis.

12. Par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 A.Mickus- ar 2016.gada 25.februārī Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4, 26.) nekustamais īpašums Upes iela 5, Priekule, nodots atsavināšanai, rīkojot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Noteiktajā termiņā nebija reģistrējies neviens dalībnieks.

 

A.Kvietkausks- šeit ir telpas, ko var izmantot, ja rada darbavietas, varbūt var iznomāt nevis pārdot.

V.Kadaģis- nav jēgas ievilkt elektrību, ja nav reāla cilvēka, kas darbojas šajā īpašumā.

A.Mickus- par objektu ir interese, bet redz riskus, jo saprot, ka būs lieli izdevumi. 3.izsole neapmierināja pie šādiem apstākļiem. Domāju, ka ir vērts novērtēt vēlreiz. Varianti ir dažādi. Var neatsavināt īpašumu, bet nodot nomā.

 

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešajai daļai, pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var:

1) veikt atkārtotu novērtēšanu;

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants);

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka nekustamā īpašuma vērtējums pirmo reizi veikts 2015.gada 29.maijā. Kopš vērtējuma veikšanas īpašuma stāvoklis ir būtiski mainījies, tādēļ ir pamats uzskatīt, ka nekustamā īpašuma vērtība varētu būt mainījusies. Lai nepieļautu nekustamā īpašuma degradāciju, būtu nepieciešams veikt atkārtotu nekustamā īpašuma novērtēšanu un turpināt nekustamā īpašuma atsavināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 32.panta trešās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atzīt nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.     Veikt atkārtotu nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov. novērtēšanu un turpināt atsavināšanas procesu.

3.     Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei pasūtīt jaunu nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Atbildīgā persona par šā lēmuma virzību un izpildi attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U.Ržepicka.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams - Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, V.Rubezei, U.Ržepickai.

 

Pielikumā: 12.pielikumslēmums  ‘’ Par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu’’

13. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Vecie Kārsgali”, Bunkas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 V.Jablonska- izskata Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegumu par zemes vienību „Vecie Kārsgali” 1,0785 ha lielā platībā,Bunkas pag.,  reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.pantu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins,  Tatjana Ešenvalde,  Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

1.   Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību: „Vecie Kārsgali”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0082  1,0785 ha platībā, kas atrodas pašvaldības bilancē un valdījumā, saskaņā ar pielikumu, izkopējamu no Bunkas pagasta kadastra  kartes. 

   2. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E.Dargužim un zemes lietu speciālistei I.Lācītei veikt visas nepieciešamās formalitātes zemesgabala ‘’Vecie Kārsgali’’ reģistrēšanai zemesgrāmatā.

  3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei;

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

 

Pielikumā: 13.pielikums – lēmums  ‘’ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Vecie Kārsgali”, Bunkas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’.

14. Par amatu savienošanas atļauju G.Ļ.audāmam.

  

V.Jablonska-  Priekules novada pašvaldībā saņemts pašvaldības būvvaldes būvinspektora  Guntara Ļaudāma iesniegums  kurā lūgts atļaut savienot Priekules novada pašvaldības būvvaldes būvinspektora amatu ar Pāvilostas novada pašvaldības būvvaldes būvinspektora amatu, Aizputes novada pašvaldības būvvaldes būvinspektora amatu un veikt saimniecisko darbību būvspeciālista specialitātē.

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut Guntaram Ļaudāmam Priekules novada pašvaldības būvvaldes būvinspektora  amatu savienot ar Pāvilostas novada pašvaldības būvvaldes būvinspektora amatu, Aizputes novada pašvaldības būvinspektora amatu un atļaut veikt saimniecisko darbību būvspeciālista specialitātē.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 14.pielikums lēmums  ‘’ Par amatu savienošanas atļauju G.Ļaudāmam’’.

 

 

Sēdes telpā atgriežas deputāte Arta Brauna.

15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu M. R. sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts M. R.,  pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 700 EUR apmērā dalībai starptautiskās pasaules reitinga šautriņu mešanas sacensībās Anglijā – „European Darts Classic 2016” un „European Darts Open 2016”,Beļģijā – „Belgium Open 2016” un „Antwerp Open 2016”, un Skandināvijas Darts Korporācijas rīkotajos turnīros Zviedrijā.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 10.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt M.R. finansējumu starptautiskās pasaules reitinga šautriņu mešanas sacensībās Anglijā – „European Darts Classic 2016” un „European Darts Open 2016”, Beļģijā – „Belgium Open 2016” un „Antwerp Open 2016” un Skandināvijas Darts Korporācijas rīkotajos turnīros Zviedrijā 700 EUR apmērā.

 

Lēmums apstrīdams viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas Liepājas tiesā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, Liepājā, iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzot Priekules novada pašvaldības domei.

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

Lēmums izsniedzams:

1 eks. M. R., dzīvo[:], Priekule, Priekules nov.LV-3434

1 eks. finanšu nodaļai

 

Pielikumā: 15.pielikumslēmums  ‘’ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu M. R.  sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’.

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Riši”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanai

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts G.O. iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [:], Priekules pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]. Atdalītajiem zemesgabalam ar plānoto atdalāmo platību 0.40  ha , piešķirot nosaukumu [:].

 

            Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu , kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., un 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [:], Priekules pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu (2.pielikumā Zemes robežu plāns).

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus (1.pielikums).

3.Plānotajiem atdalāmajiem zemesgabaliem pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumus – [:], Priekules pagasts, Priekules novads.                     

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Nosacījumi zemes ierīcības projektam pielikumā uz 2 lp. (skat.1.pielikumu) un robežu plāns uz 2 lp. ( skat.2.pielikumu).

 

Lēmums izsniedzams- G. O.,[adrese], Vaiņodes pag.,         

 

Pielikumā: 16.pielikumslēmums  ‘’Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  [:], Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanai’’, 1.pielikums- Nosacījumi zemes ierīcības projektam, 2.pielikums-grafiskais attēls.

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [:], Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanai

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts O.G. iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [:], Priekules pagastā.  Atdalītajam zemesgabalam ar plānoto atdalāmo platību 2.00  ha , piešķirot nosaukumu [:].

 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., un 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [:], Priekules pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai (Zemes robežu plāns 2.pielikumā).

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus (1.pielikums).

3. Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumu – [:], Priekules pagasts, Priekules novads.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Nosacījumi zemes ierīcības projektam pielikumā uz 2 lp. (skat. 1.pielikumu) un robežu plāns uz 2 lp. ( skat. 2.pielikumu).

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1   eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. J.B.:[adrese], Rīga, LV-1002;

1 eks. O.G.:[adrese], Priekule, Priekules pagasts, Priekules novads, LV-3434.

 

Pielikumā: 17.pielikumslēmums  ‘’Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  [:], Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanai, 1.pielikums- nosacījumi zemes ierīcības projektam, 2.pielikums- grafiskais attēls.

18. Par adreses piešķiršanu ēkai- pirts nekustamajā īpašumā[:], Priekules pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts I.K. iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu pirtij, kas atrodas nekustamajā īpašumā [:], Priekules pagastā.

 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt I.K.piederošai ēkai / būvei- pirts,  kadastra apzīmējums [:], kas atrodas uz zemes vienības [:], Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu [:], adresi:[:], Priekules pagasts, Priekules novads. (pielikums).

2.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

      

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. I.K.:[adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pielikumā: 18.pielikums lēmums  ‘’Par adreses piešķiršanu ēkai- pirts nekustamajā īpašumā [:], Priekules pag., Priekules nov.’’ un grafiskais attēls.

19. Par pašvaldībai piekritīgās zemes „Krejotava”, Bunkas pagasts, Priekules nov., iznomāšanu J.P.

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts J. P., dzīvojoša [:], Bunkas pagasts, iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi „Krejotava” 0.7557 ha platībā.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt J.P., personas kods[:], zemi ar nosaukumu [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā [:] 0.7557 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.07.2016. līdz 30.06.2026., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                        

 1 eks. J.P.:[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads,  LV-3446;

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

Pielikumā: 19.pielikums lēmums  ‘’Par pašvaldībai piekritīgās zemes „Krejotava”, Bunkas pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu J.P.’’ un grafiskais attēls.

     No sēdes telpas iziet deputāts Mārtiņš Mikāls.

20. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Salmiņi”, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 V.Jablonska -izskatam jautājumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Salmiņi” 0,1494 ha platībā, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Salmiņi” 0,1494 ha lielā platībā (platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6498 004 0192, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam. 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai.

1 eks. nek. īp. speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

 

Pielikumā: 20.pielikumslēmums  ‘’Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Salmiņi”, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.,  uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’ un grafiskais attēls.