Aktualitātes

Izsludināts projektu konkurss "Pumpurs"

Priekules novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 3.jūnijam.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi tiks organizēti līdz 2022. gadam, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. 2018.gada projektu konkursā pašvaldībai bija iespēja atbalstīt divus projektus, konkursa rezultātā Priekules novadā tiek realizēts viens projekts. 2019.gada pavasara projektu uzsaukumā pašvaldības kvota ir palielināta līdz 3 projektiem.

Priekules novada pašvaldība izsludina PuMPuRS Priekules novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

1.         Izglītojamo motivācijas palielināšana turpināt izglītību.

2.         Izglītojamo aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2019.gada 3.jūnijs, plkst.17:00 Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads.

Rezultātu paziņošanas termiņš- rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 03.07.2019.

 

Projekta ieviešanas laiks – no 3 līdz 18 mēnešiem, projekta īstenošanu jāuzsāk 2019.gadā.

 

 

Konkursa nolikums šeit! 

Nolikuma 1. pielikums

5. pielikums. Vērtēšanas kritēriji 

Informatīvais materiāls 

Iesnieguma veidlapa 

3. pielikums Sadarbības partnera apliecinājums 

4. pielikums 

 


Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja: Una Ržepicka

T.63497939 vai 26101674

e-pasts: una.rzepicka@priekulesnovads.lv

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Konsultācijas lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu, jautājumus iesūtīt e-pastā!

            *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. 

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

 

Atpakaļ